Par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par "Saskaņotiem principiem pašreizējās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā", un līdzsvarošanas mehānisma izveidi, ko veic dalībvalstis

Anotācija

Nolīgums latviešu valodā

NOBEIGUMA AKTS

 

 

Likumprojekts

 

Par Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību

Eiropas Ekonomikas zonā

 

1.pants. 2007.gada 25.jūlijā Briselē parakstītais Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

 

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 6.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

M.Riekstiņš


 

 

Likumprojekta “Par Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) 128. pantu, jebkura Eiropas valsts, kļūstot par Eiropas Kopienas dalībnieci, iesniedz pieteikumu dalībai Līgumā par EEZ.

Nolīgums par Bulgārijas un Rumānijas dalību EEZ nosaka, ka Bulgārija un Rumānija kļūst par EEZ līguma līgumslēdzējām pusēm, un paredz, kādi grozījumi jāievieš EEZ līgumā EEZ paplašināšanās dēļ. Vairums grozījumu izriet no Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līguma ES.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz pieņemt un apstiprināt Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā.

3. Cita informācija

Nolīgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad deponēts pēdējais līgumslēdzējas puses ratifikācijas vai apstiprināšanas dokuments, ar nosacījumu, ka tajā pašā dienā stājas spēkā saistītie nolīgumi un protokoli:

(a)        Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un noturīgai attīstībai Bulgārijā;

(b)        Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un noturīgai attīstībai Rumānijā;

(c)        Papildprotokols nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Islandes Republiku par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai; un

(d)        Papildprotokols nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai. 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. Latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2007

2008

2009

2010

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Nolīgums par Bulgārijas un Rumānijas dalību EEZ paredz, kādi grozījumi jāievieš EEZ līgumā EEZ paplašināšanās dēļ. Vairums grozījumu izriet no Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līguma ES. Noteikumi par to, kā kandidātvalstis, pievienodamās ES, piemēro Kopienas acquis, EEZ līgumā ir pārņemti no Pievienošanās akta.

Latvija 2007.gada 12.jūnija Eiropas Padomes darba grupas par Eiropas Brīvās tirdzniecības asociāciju sanāksmē ir atbalstījusi Padomes lēmuma projektu par līguma par Bulgārijas un Rumānijas dalību EEZ un 4 saistīto līgumu parakstīšanu un pagaidu piemērošanu.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav nepieciešamas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav nepieciešamas.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Netiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Tiesību akts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietots Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

Kultūras ministre – ārlietu ministra vietā                                     H.Demakova

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā

departamenta

direktore

Par kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

N.Penke

I.Mangule

E.Vijupe

J.Štālmeistars

 

 

 

20.11.2007; 11:00

938

L.Kazaka 7016380,

laura.kazaka@mfa.gov.lv

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOLĪGUMS
PAR BULGĀRIJAS REPUBLIKAS UN RUMĀNIJAS DALĪBU
EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ

 


 

EIROPAS KOPIENA

 

BEĻĢIJAS KARALISTE,

 

ČEHIJAS REPUBLIKA,

 

DĀNIJAS KARALISTE,

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

 

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

 

ĪRIJA,

 

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

 

SPĀNIJAS KARALISTE,

 

FRANCIJAS REPUBLIKA,

 

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

 

KIPRAS REPUBLIKA,

 


 

LATVIJAS REPUBLIKA,

 

LIETUVAS REPUBLIKA,

 

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

 

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

 

MALTA,

 

NĪDERLANDES KARALISTE,

 

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

 

POLIJAS REPUBLIKA,

 

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

 

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

 

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

 


 

SOMIJAS REPUBLIKA,

 

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

 

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

 

turpmāk "EK dalībvalstis", un

 

ISLANDE,

 

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

 

NORVĒĢIJAS KARALISTE,

 

turpmāk "EBTA valstis",

 

turpmāk kopā "pašreizējās Līgumslēdzējas puses",

 

kā arī

 

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

 

RUMĀNIJA,

 


 

TĀ KĀ Līgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk "Pievienošanās nolīgums") tika parakstīts Luksemburgā 2005. gada 25. aprīlī;

 

TĀ KĀ saskaņā ar 128. pantu Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu, kas parakstīts Portu 1992. gada 2. maijā, jebkura Eiropas valsts, kļūstot par Kopienas dalībvalsti, iesniedz pieteikumu dalībai Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (turpmāk "EEZ līgums");

 

TĀ KĀ Bulgārijas Republika un Rumānija ir iesniegušas pieteikumus dalībai EEZ līgumā;

 

TĀ KĀ šādas dalības noteikumus un nosacījumus nosaka ar nolīgumu starp Līgumslēdzējām pusēm un kandidātvalstīm,

 

IR NOLĒMUŠAS noslēgt šo Nolīgumu.

 


 

1. PANTS

 

1.         Bulgārijas Republika un Rumānija ar šo kļūst par EEZ līguma Līgumslēdzējām pusēm, turpmāk "jaunās Līgumslēdzējas puses".

 

2.         Ar šā Nolīguma stāšanos spēkā EEZ līguma, kurā grozījumi izdarīti ar EEZ Apvienotās komitejas lēmumiem, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. oktobra, noteikumi ir saistoši jaunajām Līgumslēdzējām pusēm ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā pašreizējām Līgumslēdzējām pusēm, un saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem un nosacījumiem.

 

3.         Šā Nolīguma pielikumi ir tā sastāvdaļa.

 

 

2. PANTS

 

1.         GROZĪJUMI EEZ LĪGUMA PAMATTEKSTĀ

 

a)         Preambula:

 

Līgumslēdzēju pušu sarakstu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"EIROPAS KOPIENA,

 

BEĻĢIJAS KARALISTE,

 


 

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

 

ČEHIJAS REPUBLIKA,

 

DĀNIJAS KARALISTE,

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

 

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

 

ĪRIJA,

 

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

 

SPĀNIJAS KARALISTE,

 

FRANCIJAS REPUBLIKA,

 

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

 

KIPRAS REPUBLIKA,

 

LATVIJAS REPUBLIKA,

 


 

LIETUVAS REPUBLIKA,

 

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

 

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

 

MALTA,

 

NĪDERLANDES KARALISTE,

 

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

 

POLIJAS REPUBLIKA,

 

PORTUGāLES REPUBLIKA,

 

RUMāNIJA,

 

SLOVēNIJAS REPUBLIKA,

 

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

 

SOMIJAS REPUBLIKA,

 


 

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

 

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE

 

un

 

Islande,

 

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

 

NORVĒĢIJAS KARALISTE,";

 

b)         EEZ līguma 2. pants:

 

i)          panta b) apakšpunktā svītro vārdu "Republika";

 

ii)         pēc d) apakšpunkta iekļauj šādu tekstu:

 

"e)        "2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akts" ir Akts par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, kurš pieņemts 2005. gada 25. aprīlī Luksemburgā.";

 


 

f)          "2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokols" ir Protokols par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā, kas pieņemts 2005. gada 25. aprīlī Luksemburgā.";

 

c)         EEZ līguma 117. pants:

 

117. panta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"Noteikumi attiecībā uz finanšu mehānismu ir izklāstīti 38. un 38.a protokolā, kā arī 38.a protokola papildinājumā.";

 

d)         EEZ līguma 126. pants:

 

panta b) apakšpunktā svītro vārdus "Republikas";

 

e)         EEZ līguma 129. pants:

 

i)          panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas paplašināšanos šā līguma teksti bulgāru, čehu, igauņu, ungāru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, rumāņu, slovāku un slovēņu valodās ir vienlīdz autentiski.";

 


 

ii)         panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"Pielikumos minēto aktu teksti ir vienlīdz autentiski angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, kā tie ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un to autentifikācijas nolūkā tos sagatavo islandiešu un norvēģu valodā un publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā.".

 

2.         EEZ LĪGUMA PROTOKOLU PIELĀGOJUMI

 

a)         EEZ līguma 4. protokolu par izcelsmes noteikumiem groza šādi:

 

i)          Protokola 3. panta 1. punktā svītro norādi uz jaunajām Līgumslēdzējām pusēm.

 

ii)         IVa pielikumu (faktūras deklarācijas teksts) groza šādi:

 

aa)       Pirms faktūras deklarācijas spāņu valodas redakcijas iekļauj šādu tekstu:

 

"Bulgāru valodas redakcija

 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).";

 


 

bb)       Pirms faktūras deklarācijas slovēņu valodas redakcijas iekļauj šādu tekstu:

 

"Rumāņu valodas redakcija

 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).’;

 

iii)         IVb pielikumu (faktūras deklarācijas EUR-MED teksts) groza šādi:

 

aa)       Pirms faktūras deklarācijas EUR-MED spāņu valodas redakcijas iekļauj šādu tekstu:

 

"Bulgāru valodas redakcija

 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническоразрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).

 


 

           cumulation applied with ……..(valsts/valstu nosaukums)

 

           no cumulation applied (3)";

 

bb)       Pirms faktūras deklarācijas EUR-MED slovēņu valodas redakcijas iekļauj šādu tekstu:

 

"Rumāņu valodas redakcija

 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

 

           cumulation applied with ……..(valsts/valstu nosaukums)

 

           no cumulation applied (3)";

 

b)         EEZ līguma 38.a protokolu groza šādi:

 

protokola 4. panta 3. punktā vārdu "izvērtē" aizstāj ar vārdiem "var izvērtēt".

 


 

c)         EEZ līguma 38.a protokolu papildina ar šādu tekstu:

 

"38.A protokola papildinājums

PAR EEZ FINANŠU MEHĀNISMA PIEMĒROŠANU
BULGĀRIJAS REPUBLIKAI UN RUMĀNIJAI

 

 

1. PANTS

 

1.         EEZ līguma 38.a protokolu mutatis mutandis piemēro Bulgārijas Republikai un Rumānijai.

 

2.         Neskarot 1. punktu, nepiemēro 38.a protokola 6. pantu. Ja ir pieejami nerezervēti Bulgārijas un Rumānijas līdzekļi, tos pārdales kārtībā nepiešķir citām saņēmējvalstīm.

 

3.         Neskarot 1. punktu, nepiemēro 38.a protokola 7. pantu.

 

4.         Neskarot 1. punktu, maksājumi nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem var veidot līdz 90% no projekta izmaksām.

 


 

2. PANTS

 

Papildus finanšu palīdzība Bulgārijas Republikai un Rumānijai laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 30. aprīlim, ieskaitot, ir EUR 21,5 miljoni Bulgārijas Republikai un EUR 50,5 miljoni Rumānijai; tā ir pieejama no dienas, kad spēkā stājas Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā vai nolīgums par minētā Nolīguma provizorisku piemērošanu, un nododama saistību izpildei vienā daļā 2007. gadā."

 

a)         EEZ līguma 44. protokola tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"PAR AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM SASKAŅĀ AR
EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS PAPLAŠINĀŠANOS

 

1.         Līguma 112. panta piemērošana Vispārējai ekonomikas drošības klauzulai un aizsardzības pasākumiem, kas ietverti dažos pārejas noteikumos personu brīvas pārvietošanās un autotransporta jomā.

 


 

Līguma 112. pantu piemēro arī situācijās, kas ir norādītas vai minētas:

 

a)         Pievienošanās akta, kas pieņemts 2003. gada 16. aprīlī, 37. panta noteikumos un Pievienošanās akta, kas pieņemts 2005. gada 25. aprīlī, 36. panta noteikumos vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokolā un

 

b)         aizsardzības pasākumos, kas ietverti pārejas perioda noteikumu ar virsrakstu "Pārejas periods" V pielikumā (Brīva darbaspēka aprite) un VIII pielikumā (Tiesības veikt uzņēmējdarbību), XVIII pielikuma (Drošība un veselības aizsardzība darbā, darba tiesības un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm) 30. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK) un XIII pielikuma (Transports) 26.c punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 3118/93) ar tiem pašiem laika ierobežojumiem, darbības jomu un spēku, kā paredzēts minētajos noteikumos.

 

2.         Iekšējā tirgus aizsardzības klauzula

 

Līgumā paredzētā vispārējā lēmumu pieņemšanas kārtība attiecas arī uz Eiropas Kopienu Komisijas lēmumiem, kas pieņemti, piemērojot 2003. gada 16. aprīļa Pievienošanās akta 38. pantu, 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta 37. pantu vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokolu."

 


 

3. PANTS

 

1.         Visus Kopienas iestāžu pieņemto aktu grozījumus, kas ietverti EEZ līgumā un izdarīti ar Aktu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – ar Protokolu par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā, ar šo ir iekļauti EEZ līgumā un ir tā daļa.

 

2.         Šim nolūkam EEZ līguma pielikumos un protokolos iekļauj šādu ievilkumu, kurā ir atsauces uz attiecīgo Kopienas iestāžu pieņemtajiem aktiem:

 

         1 2005 SA: Akts par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, pieņemts 2005. gada 25. aprīlī (OV L 157, 21.6.2005., 203. lpp.).".

 

3.         Ja un tiklīdz stājas spēkā Līgums par Konstitūciju Eiropai, 2. punkta ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

 

         1 2005 SP: Protokols par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā, pieņemts 2005. gada 25. aprīlī (OV L 157, 21.6.2005., 29. lpp.).".

 


 

4.         Ja 2. vai 3. punktā minētais ievilkums ir attiecīgajā punktā minētais pirmais ievilkums, pirms tā pievieno tekstu ", kas grozīts ar".

 

5.         Līguma A pielikumā uzskaitīti tie punkti EEZ līguma pielikumos un protokolos, kuros jāiekļauj 2., 3. un 4. punktā minētais teksts.

 

6.         Ja pirms šā Nolīguma stāšanās spēkā EEZ līgumā ietvertajos aktos nepieciešami pielāgojumi saistībā ar jauno Līgumslēdzēju pušu dalību un šajā Nolīgumā nav paredzēti nepieciešamie pielāgojumi, minētos pielāgojumus izskata saskaņā ar EEZ līgumā paredzētajām procedūrām.

 

 

4. PANTS

 

1.         Noteikumus, kas ietverti Aktā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, un kas minēti šā Nolīguma B pielikumā, iekļauj EEZ līgumā.

 

2.         Ja un tiklīdz Līgums par Konstitūciju Eiropai ir stājies spēkā, B pielikumā paredzētie pasākumi uzskatāmi par ietvertiem Protokolā par nosacījumiem un pasākumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā.

 


 

3.         Visus pasākumus, kas attiecas uz EEZ līgumu un ir minēti Aktā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, vai pieņemti, pamatojoties uz minēto Aktu, vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – Protokolā par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā, bet nav minēti šā Nolīguma B pielikumā, izskatīs saskaņā ar EEZ līgumā noteiktajām procedūrām.

 

 

5. PANTS

 

Jebkura šā Nolīguma puse var iesniegt jautājumu par Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu EEZ Apvienotajā Komitejā. EEZ Apvienotā Komiteja izskata šo jautājumu, cenšoties rast pieņemamu risinājumu, lai nodrošinātu EEZ līguma pareizu darbību.

 

 

6. PANTS

 

1.         Šo Nolīgumu ratificē vai apstiprina pašreizējās Līgumslēdzējas puses un jaunās Līgumslēdzējas puses saskaņā ar to procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerā lsekretariātā.

 


 

2.         Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad deponēts pēdējais pašreizējās Līgumslēdzējas puses vai jaunās Līgumslēdzējas puses ratifikācijas vai apstiprināšanas dokuments, ja tajā pašā dienā stājas spēkā turpmāk minētie nolīgumi un protokoli:

 

a)         Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Bulgārijā;

 

b)         Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Rumānijā;

 

c)         Papildprotokols nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Islandi saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai; un

 

d)         Papildprotokols nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

 


 

7. PANTS

 

Šo Nolīgumu oriģinālu vienā eksemplārā angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovēņu, slovaku, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru, islandiešu un norvēģu valodā deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā, un izsniedz Nolīguma apliecinātu kopiju šā Nolīguma Līgumslēdzēju pušu valdībām; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

 


 

 

 

 

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty‑fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt‑cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussel, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzecișicinci iulie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

 

 

A PIELIKUMS

 

 

Nolīguma 3. pantā minētais saraksts

 

I DAĻA

 

TIESĪBU AKTI, KAS MINĒTI EEZ LĪGUMĀ,

kas grozīts ar Aktu par Bulgārijas Republikas
un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem
un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā,
vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - Protokolu
par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas
un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā

 

 

Ievilkumus, kas minēti 3. panta 2. punktā un 3. panta 3. punktā, pievieno šādām EEZ līguma pielikumu un protokolu daļām:

 

II pielikuma (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) XXVII nodaļai (Stiprie alkoholiskie dzērieni):

 

           1. punkts (Padomes Regula (EEK) Nr. 1576/89),

 

           3. punkts (Padomes Regula (EEK) Nr. 1601/91).

 


 

XIII pielikumam (Transports):

 

           19. punkts (Padomes Direktīva 96/26/EK).

 

XVII pielikumam (Intelektuālais īpašums):

 

           6. punkts (Padomes Regula (EEK) Nr. 1768/92),

 

           6.a punkts (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1610/96).


 

II DAĻA

 

CITI GROZĪJUMI EEZ LĪGUMA PIELIKUMOS

 

 

EEZ līguma pielikumos veic šādus grozījumus:

 

V pielikumā (Brīva darbaspēka aprite):

 

1)         Pielikuma 3. punkta (Padomes Direktīva 68/360/EK) e) ii) pielāgojumu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"ii)        zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu tekstu:

 

"Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Grieķijas, Islandes, Spānijas, Francijas, Īrijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Nīderlandes, Norvēģijas, Austrijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas, Zviedrijas un Lielbritānijas atbilstoši valstij, kas izsniegusi atļauju."."

 

 

________________

 

Kultūras ministre – ārlietu ministra vietā

Valsts sekretārs

Juridiskā

departamenta

direktore

Par kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

H.Demakova

N.Penke

I.Mangule

E.Vijupe

J.Štālmeistars

 

20.11.2007; 11:00

237

L.Kazaka

7016380  laura.kazaka@mfa.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B PIELIKUMS

 

 

Nolīguma 4. pantā minētais saraksts

 

 

EEZ līguma pielikumus groza šādi:

 

II pielikums (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija):

 

1)         XV nodaļas 12.a punktam (Padomes Direktīva 91/414/EEK) pievieno šādu daļu, iekļaujot to pēc pārejas pasākumiem veltītās daļas:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Rumāniju (VII pielikuma 5. nodaļas B iedaļas II daļa)."

 

2)         XVII nodaļas 7. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK) pievieno šādu daļu, iekļaujot to starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 10. nodaļas B iedaļas 2. punkts) un Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas B iedaļas 2. punkts)."

 


 

3)         XVII nodaļas 8. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/63/EK) pievieno šādu daļu, iekļaujot to starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 10. nodaļas A iedaļas 1. punkts) un Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas A iedaļa)."

 

4)         XXV nodaļas 3. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/37/EK) pievieno šādu daļu, iekļaujot to pirms pielāgojuma teksta:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 7. nodaļa)."

 

V pielikums (Brīva darbaspēka aprite):

 

Pēc virsraksta "PĀREJAS PERIODS" otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 1. nodaļa) un Rumāniju (VII pielikuma 1. nodaļa)."

 


 

Attiecībā uz pārejas pasākumos ietvertajiem aizsardzības mehānismiem, kas minēti iepriekšējās daļās (izņemot Maltai domātos pasākumus), piemēro 44. PROTOKOLU PAR AIZSARDZĪBAS MEHĀNISMIEM SAISTĪBĀ AR EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS PAPLAŠINĀŠANU.

 

VIII pielikums (Tiesības veikt uzņēmējdarbību):

 

Pēc virsraksta "PĀREJAS PERIODS" otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 1. nodaļa) un Rumāniju (VII pielikuma 1. nodaļa).

 

Attiecībā uz pārejas pasākumos ietvertajiem aizsardzības mehānismiem, kas minēti iepriekšējās daļās (izņemot Maltai domātos pasākumus), piemēro 44. PROTOKOLU PAR AIZSARDZĪBAS MEHĀNISMIEM SAISTĪBĀ AR EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS PAPLAŠINĀŠANU."

 


 

IX pielikums (Finanšu pakalpojumi):

 

30.c punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/9/EK) pievieno šādu daļu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 2. nodaļa) un Rumāniju (VII pielikuma 2. nodaļa)."

 

XI pielikums (Telekomunikāciju pakalpojumi):

 

5.cm punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/22/EK) pievieno šādu daļu, iekļaujot to pirms pielāgojuma teksta:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 9. nodaļa)."

 


 

XII pielikums (Brīva kapitāla aprite)

 

Pēc daļas ar virsrakstu "PĀREJAS PERIODS" iekļauj šādu daļu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 3. nodaļa) un Rumāniju (VII pielikuma 3. nodaļa)."

 

XIII pielikums (Transports):

 

1)         Šādu daļu pievieno 15.a punktam (Padomes Direktīva 96/53/EK):

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 5. nodaļas 3. punkts) un Rumāniju (VII pielikuma 6. nodaļas 2. punkts)."

 

2)         Pielikuma 18.a punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/62/EK) pievieno šādu daļu, iekļaujot to starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Rumāniju (VII pielikuma 6. nodaļas 3. punkts)."

 


 

3.         Šādu daļu pievieno 19. punktam (Padomes Direktīva 96/26/EK), iekļaujot to starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 5. nodaļas 2. punkts)."

 

4)         Pielikuma 26.c punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 3118/93) otro daļu par pārejas pasākumiem aizstāj ar šādu tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 5. nodaļas 1. punkts) un Rumāniju (VII pielikuma 6. nodaļas 1. punkts).

 

Attiecībā uz pārejas pasākumos ietvertajiem aizsardzības mehānismiem, kas minēti iepriekšējās daļās, piemēro 44. PROTOKOLU PAR AIZSARDZĪBAS MEHĀNISMIEM SAISTĪBĀ AR EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS PAPLAŠINĀŠANU."

 


 

XV pielikums (Valsts atbalsts)

 

1)         Daļai "NOZARU PIELĀGOJUMI" beigās pievieno šādu daļu:

 

"Līgumslēdzējas puses piemēro noteikumus par esošajām atbalsta shēmām, kas paredzēti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta V pielikuma 2. nodaļā (Konkurences politika) vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola V pielikuma 2. nodaļā."

 

2)         Pirms virsraksta "TIESĪBU AKTI, UZ KURIEM IZDARĪTA ATSAUCE" iekļauj šādu daļu:

 

"PĀREJAS PERIODS

 

Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Rumāniju (VII pielikuma 4. nodaļa)."

 

XVII pielikums (Intelektuālais īpašums):

 

Aiz virsraksta "SEKTORĀLĀS VIENOŠANĀS" iekļauj šādu tekstu:

 

"Līgumslēdzējas puses piemēro īpašos mehānismus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta V pielikuma 1. nodaļā (Uzņēmējdarbības tiesības) vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola V pielikuma 1. nodaļā."

 


 

XVIII pielikums (Drošība un veselības aizsardzība darbā, darba tiesības un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm):

 

Pielikuma 30. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK) otro daļu par pārejas pasākumiem aizstāj ar šādu tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 1. nodaļa) un Rumāniju (VII pielikuma 1. nodaļa)."

 

Attiecībā uz pārejas pasākumos ietvertajiem aizsardzības mehānismiem, kas minēti iepriekšējās daļās, piemēro 44. PROTOKOLU PAR AIZSARDZĪBAS MEHĀNISMIEM SAISTĪBĀ AR EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS PAPLAŠINĀŠANU."

 

XX pielikums (Vide):

 

1)         Šādu daļu pievieno 1.f punktam (Padomes Direktīva 96/61/EK):

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 10. nodaļas D iedaļas 1. punkts) un Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas D iedaļas 1. punkts)."

 


 

2)         Šādu daļu pievieno 7.a punktam (Padomes Direktīva 98/83/EK):

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas C iedaļas 5. punkts)."

 

3)         Pielikuma 9. punktā (Padomes Direktīva 83/513/EEK) iekļauj šādu daļu starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas C iedaļas 1. punkts)."

 

4)         Pielikuma 10. punktā (Padomes Direktīva 84/156/EEK) iekļauj šādu daļu starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas C iedaļas 1. punkts)."

 


 

5)         Pielikuma 11. punktā (Padomes Direktīva 84/491/EEK) pirms pielāgojuma teksta iekļauj šādu daļu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas C iedaļas 2. punkts)."

 

6)         Pielikuma 12. punktā (Padomes Direktīva 86/280/EEK) iekļauj šādu daļu starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas C iedaļas 3. punkts)."

 

7)         Pielikuma 13. punktā (Padomes Direktīva 91/271/EEK) iekļauj šādu daļu starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 10. nodaļas C iedaļa) un Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas C iedaļas 4. punkts)."

 


 

8)         Pielikuma 19.a punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/80/EK) pievieno šādu daļu, iekļaujot to starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 10. nodaļas D iedaļas 2. punkts) un Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas D iedaļas 3. punkts)."

 

9)         Pielikuma 21.ad punktam (Eiropas Padomes Direktīva 1999/32/EK) pievieno šādu daļu, iekļaujot to starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 10. nodaļas A iedaļas 2. punkts)."

 

10)       Pielikuma 32.c punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 259/93) pievieno šādu daļu, iekļaujot to starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 10. nodaļas B iedaļas 1. punkts) un Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas B iedaļas 1. punkts)."

 


 

11)       Šādu daļu pievieno 32.d punktam (Padomes Direktīva 1999/31/EK):

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 10. nodaļas B iedaļas 3. punkts) un Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas B iedaļas 3. punkts)."

 

12)       Pielikuma 32.f punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/76/EK) pievieno šādu daļu, iekļaujot to pirms pielāgojuma teksta:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas D iedaļas 2. punkts)."

 

13)       Pielikuma 32.fa punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK) pievieno šādu daļu, iekļaujot to starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu:

 

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta vai – atkarībā no konkrētā gadījuma – 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola pielikumos, kas attiecas uz Bulgāriju (VI pielikuma 10. nodaļas B iedaļas 4. punkts) un Rumāniju (VII pielikuma 9. nodaļas B iedaļas 4. punkts)."

 

_________________

 

Kultūras ministre – ārlietu ministra vietā

Valsts sekretārs

Juridiskā

departamenta

direktore

Par kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

H.Demakova

N.Penke

I.Mangule

E.Vijupe

J.Štālmeistars

 

 

20.11.2007; 11:00

1798

L.Kazaka

7016380  laura.kazaka@mfa.gov.lv

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOBEIGUMA AKTS

 

 


 

Turpmāk minēto valstu vai valstu kopienas pilnvarotie pārstāvji:

 

EIROPAS KOPIENA, turpmāk "Kopiena",

 

un

 

BEĻĢIJAS KARALISTE,

 

ČEHIJAS REPUBLIKA,

 

DĀNIJAS KARALISTE,

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

 

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

 

ĪRIJA,

 

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

 

SPĀNIJAS KARALISTE,

 

FRANCIJAS REPUBLIKA,

 


 

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

 

KIPRAS REPUBLIKA,

 

LATVIJAS REPUBLIKA,

 

LIETUVAS REPUBLIKA,

 

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

 

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

 

MALTA,

 

NĪDERLANDES KARALISTE,

 

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

 

POLIJAS REPUBLIKA,

 

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

 

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

 


 

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

 

SOMIJAS REPUBLIKA,

 

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

 

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

 

EIROPAS KOPIENAS dibināšanas līguma Līgumslēdzējas puses, turpmāk "EK dalībvalstis", un

 

šādu valstu pilnvarotie pārstāvji:

 

ISLANDE,

 

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

 

NORVĒĢIJAS KARALISTE,

 

turpmāk "EBTA valstis",

 

visas kopā – Līgumslēdzējas puses Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu, kas noslēgts Portu 1992. gada 2. maijā, turpmāk "EEZ līgums", visas kopā sauktas "pašreizējās Līgumslēdzējas puses", kā arī

 


 

šādu valstu pilnvarotie pārstāvji

 

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

 

RUMĀNIJA,

 

turpmāk "jaunās Līgumslēdzējas puses",

 

tiekoties Briselē, divi tūkstoši septītā gada divdesmit piektajā jūlijā, nolūkā parakstīt Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā, ir pieņēmušas šādus dokumentus:

 

I.          Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk "Nolīgums");

 

II.         Nolīgumam pievienotie dokumenti:

 

A pielikums:      Nolīguma 3. pantā minētais saraksts;

 

B pielikums:      Nolīguma 4. pantā minētais saraksts.

 

 

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

 


 

Pašreizējo Līgumslēdzēju pušu pilnvarotie pārstāvji un jauno Līgumslēdzēju pušu pilnvarotie pārstāvji ir pieņēmuši turpmāk minētās kopīgās deklarācijas un paziņojumus, kas pievienoti šim nobeiguma aktam.

 

1.         Kopīgā deklarācija par savlaicīgu ratificēšanu Nolīgumam par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

 

2.         Kopīgā deklarācija par pārejas pasākumu beigu termiņu;

 

3.         Kopīgā deklarācija par izcelsmes noteikumu piemērošanu pēc tam, kad stājies spēkā Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

 

4.         Kopīgā deklarācija par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem un apstrādātiem lauksaimniecības produktiem;

 

5.         Kopīga deklarācija par Lihtenšteinas sektorālajiem pielāgojumiem personu pārvietošanās brīvības jomā;

 

6.         Kopīgs paziņojums par 38.a protokolā minētajiem prioritārajiem sektoriem;

 

7.         Kopīgs paziņojums par finanšu iemaksām.

 


 

Pašreizējo Līgumslēdzēju pušu pilnvarotie pārstāvji un jauno Līgumslēdzēju pušu pilnvarotie pārstāvji ņem vērā turpmāk minētās kopīgās deklarācijas, kas pievienotas šim nobeiguma aktam.

 

1.         EBTA valstu vispārējā kopīgā deklarācija;

 

2.         EBTA valstu kopīgā deklarācija par brīvu darbaspēka apriti;

 

3.         Lihtenšteinas valdības vienpusējā deklarācija par 38.a protokola papildinājumu.

 

Minētie pilnvarotie pārstāvji ir arī vienojušies, ka ne vēlāk par Nolīguma stāšanos spēkā EEZ līgums, kas grozīts atbilstoši protokolam par pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu, un visu EEZ Apvienotās komitejas lēmumu pilni teksti ir jāsagatavo bulgāru un rumāņu valodā, un pašreizējo Līgumslēdzēju pušu un jauno Līgumslēdzēju pušu pārstāvjiem tie ir jāautentificē.

 

Tie ņem vērā arī Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Bulgārijā, kas arī ir pievienots šim nobeiguma aktam.

 

Tie ņem vērā arī Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Rumānijā, kas arī ir pievienots šim nobeiguma aktam.

 


 

Tie ņem vērā arī šim nobeiguma aktam pievienoto Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Islandi saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

 

Tie ņem vērā arī šim nobeiguma aktam pievienoto Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti saistībā ar Bulgārijas Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

 

Tiek uzsvērts, ka vienošanās par iepriekš minētajiem nolīgumiem un protokoliem ir notikusi, pamatojoties uz pieņēmumu, ka dalība Eiropas Ekonomikas zonā nemainās.

 

 


 

 

 

 

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty‑fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt‑cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussel, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzecișicinci iulie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĪGĀS DEKLARĀCIJAS UN PAZIŅOJUMI,

AR KO NĀK KLAJĀ PAŠREIZĒJĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES

UN JAUNĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES

 


 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

PAR SAVLAICĪGU RATIFICĒŠANUnolīgumam par

Bulgārijas Republikas un Rumānijas

dalību EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ

 

 

Pašreizējās Līgumslēdzējas puses un jaunās Līgumslēdzējas puses uzsver, cik svarīgi ir pašreizējām Līgumslēdzējām pusēm un jaunajām Līgumslēdzējām pusēm laikus ratificēt vai apstiprināt Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā atbilstoši to konstitucionālajām prasībām, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas nevainojamu darbību.

 


 

Kopīgā deklarācija

PAR PĀREJAS PASĀKUMU

BEIGU TERMIŅU

 

 

Pārejas pasākumi, kas noteikti Pievienošanās līgumā, tiek pārņemti EEZ līgumā, un to termiņš beidzas tajā pašā datumā, kā būtu tad, ja Eiropas Savienības un EEZ paplašināšanās būtu notikusi vienlaikus 2007. gada 1. janvārī.

 


 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

PAR IZCELSMES NOTEIKUMU PIEMĒROŠANU

PĒC TAM, KAD STĀJIES SPĒKĀ

NOLĪGUMS PAR BULGĀRIJAS REPUBLIKAS UN

RUMĀNIJAS DALĪBU

EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ

 

 

1.         Izcelsmes apliecinājumus, ko pienācīgā kārtībā izdevusi kāda EBTA valsts vai jaunā Līgumslēdzēja puse, ievērojot starp EBTA valstīm un jauno Līgumslēdzēju pusi noslēgto preferenču nolīgumu vai ievērojot vienpusējus EBTA valsts vai jaunās Līgumslēdzējas puses tiesību aktus, uzskata par apliecinājumu preferenciālai EEZ izcelsmei, ja:

 

a)         izcelsmes apliecinājums un transporta dokumenti ir izsniegti ne vēlāk kā dienu pirms jaunās Līgumslēdzējas puses pievienošanās Eiropas Savienībai;

 

b)         izcelsmes apliecinājums ir iesniegts muitas iestādēm četros mēnešos no Nolīguma spēkā stāšanās dienas.

 


 

Ja preces ir deklarētas ievešanai no EBTA valsts vai jaunās Līgumslēdzējas puses attiecīgi jaunās Līgumslēdzējas puses valstī vai EBTA valstī pirms datuma, kad jaunā Līgumslēdzēja puse pievienojusies Eiropas Savienībai, tad atbilstoši labvēlības režīmam, kāds tobrīd ir bijis spēkā starp EBTA valsti un jauno Līgumslēdzēju pusi, saskaņā ar šo režīmu retrospektīvi izsniegtu izcelsmes apliecinājumu var pieņemt EBTA valstīs vai jaunajās Līgumslēdzējās pusēs, ja to iesniedz muitas iestādēm četru mēnešu laikā pēc Nolīguma stāšanās spēkā.

 

2.         EBTA valstis, no vienas puses, un Bulgārijas Republika un Rumānija, no otras puses, ir pilnvarotas saglabāt derīgumu atļaujām, ar kurām piešķirts "apstiprināta eksportētāja" statuss saistībā ar nolīgumiem, kas noslēgti starp EBTA valstīm, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku un Rumāniju, no otras puses, ja apstiprinātie eksportētāji piemēro EEZ izcelsmes noteikumus.

 

Vēlākais gada laikā pēc Nolīguma spēkā stāšanās EBTA valstis un Bulgārijas Republika un Rumānija šīs atļaujas aizstāj ar jaunām atļaujām, kas izdotas saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 4. protokola nosacījumiem.

 

3.         EBTA valstu un jauno Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes pieņem pieprasījumus veikt turpmākas pārbaudes izcelsmes apliecinājumiem, kas izdoti saskaņā ar 1. un 2. punktā minētajiem preferenču nolīgumiem un labvēlības režīmiem, taču ne ilgāk kā trīs gadus pēc attiecīgā izcelsmes apliecinājuma izdošanas, un minētās iestādes var izteikt šādu pieprasījumu trīs gadus pēc izcelsmes apliecinājuma pieņemšanas.

 


 

Kopīgā deklarācija

PAR LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU UN

ApstrādātU lauksaimniecības produktU TIRDZNIECĪBU

 

 

1.         Saistībā ar EEZ paplašināšanās sarunām notika apspriedes starp pašreizējām Līgumslēdzējām pusēm un jaunajām Līgumslēdzējām pusēm, lai noteiktu, vai jāpielāgo divpusējās lauksaimniecības produktu un apstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecības koncesijas attiecīgajās EEZ līguma daļās vai atbilstošie divpusējie nolīgumi starp Eiropas Kopienu un attiecīgi Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, ņemot vērā Eiropas Savienības paplašināšanos.

 

2.         Pašreizējās Līgumslēdzējas puses un jaunās Līgumslēdzējas puses pārbaudīja tirgus piekļuves nosacījumus katram produktam un vienojās, ka esošie nolīgumi paplašināšanās dēļ netiks papildināti ar papildu tirdzniecības koncesijām par lauksaimniecības produktiem un apstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

 

3.         Pašreizējās Līgumslēdzējas puses un jaunās Līgumslēdzējas puses ir vienojušās, ka Islande, Lihtenšteina un Norvēģija atsakās no jebkādām pretenzijām vai prasībām, apņemas neiesniegt lietas izskatīšanai un negrozīt un neatcelt koncesijas atbilstoši 1994. gada VVTT XXIV.6. un XXVIII pantam saistībā ar šo Eiropas Savienības paplašināšanos.

 


 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

PAR LIHTENŠTEINAS SEKTORĀLAJIEM PIELĀGOJUMIEM

PERSONU PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBAS JOMĀ

 

 

Pašreizējās Līgumslēdzējas puses un jaunās Līgumslēdzējas puses,

 

           atsaucoties uz sektorālajiem pielāgojumiem Lihtenšteinai personu pārvietošanās brīvības jomā, kas ieviesti ar EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 191/1999 un grozīti ar 2003. gada 14. oktobra Nolīgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā,

 

           ņemot vērā, ka pašlaik daudzi EK un EBTA valstu pilsoņi vēlas dzīvot Lihtenšteinā, pārsniedzot imigrācijas maksimālo kapacitāti, kas noteikta iepriekš minētajā režīmā,

 

           ņemot vērā to, ka ar Bulgārijas un Rumānijas dalību EEZ palielināsies to pilsoņu skaits, kuriem būs tiesības īstenot personu pārvietošanās brīvību, kas paredzēta EEZ līgumā,

 

vienojas, pārskatot EEZ līguma V un VIII pielikuma sektorālos pielāgojumus, pienācīgi ņemt vērā šo faktisko stāvokli, kā arī to, ka Lihtenšteinas uzņemšanas spēja nav mainījusies.

 


 

KOPĪGAIS PAZIŅOJUMS

par 38.a protokolā minētajĀm

PRIORITĀRAJĀM NOZARĒM

 

 

Pašreizējās Līgumslēdzējas puses un jaunās Līgumslēdzējas puses uzsver, ka ne visām 38.a protokola 3. pantā minētajiem prioritārajām nozarēm jābūt pārstāvētām katrā saņēmējvalstī.

 


 

KOPĪGAIS PAZIŅOJUMS

PAR FINANŠU IEMAKSĀM

 

 

Pašreizējās Līgumslēdzējas puses un jaunās Līgumslēdzējas puses vienojas, ka dažādie finanšu iemaksu mehānismi, par kuriem notikusi vienošanās saistībā ar EEZ paplašināšanos, neiegūs precedenta statusu pēc tam, kad 2009. gada 30. aprīlī beigsies to darbības termiņš.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITAS DEKLARĀCIJAS,

KO IZTEIKUŠAS VIENA VAI VAIRĀKAS

LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES

 


 

EBTA VALSTU VISPĀRĒJĀ KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

 

 

EBTA valstis ņem vērā deklarācijas, kas attiecas uz EEZ līgumu un ir pievienotas nobeiguma aktam Līgumam starp Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Republiku, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

 

EBTA valstis uzsver, ka deklarācijas, kas attiecas uz EEZ līgumu un ir pievienotas iepriekšējā daļā minētajam nobeiguma aktam, nedrīkst interpretēt vai piemērot veidā, kas būtu pretrunā pašreizējo Līgumslēdzēju pušu un jauno Līgumslēdzēju pušu saistībām, kas izriet no šā Nolīguma vai no EEZ līguma.

 


 

EBTA VALSTU

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

PAR DARBA ŅĒMĒJU

PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBU

 

 

EBTA valstis uzsver diferenciāciju un elastību, kas raksturīga pasākumiem saistībā ar brīvu darbaspēka apriti. Tās labprāt vēlas piešķirt Bulgārijas Republikas un Rumānijas pilsoņiem lielāku piekļuvi darba tirgum saskaņā ar dalībvalstu tiesībām, lai paātrinātu acquis tuvināšanu. Tāpēc Bulgārijas Republikas un Rumānijas pilsoņu darba iespējām EBTA valstīs vajadzētu ievērojami uzlaboties pēc šo valstu pievienošanās. Turklāt EBTA valstis, izmantojot ierosināto režīmu, pēc iespējas ātrāk pāries uz pilnu acquis piemērošanu brīvas darbaspēka aprites jomā. Lihtenšteinai tas notiks saskaņā ar īpašo kārtību, kas paredzēta EEZ līguma V pielikuma (Brīva darbaspēka aprite) un VIII pielikuma (Tiesības veikt uzņēmējdarbību) sektorālajos pielāgojumos.

 


 

lihtenšteinas valdības

Vienpusēja deklarācija

par 38.a protokola papildinājumu

 

 

Lihtenšteinas valdība,

 

           atsaucoties uz 38.a protokola papildinājumu,

 

           uzsverot principu, ka Bulgārijai un Rumānijai jābūt tiesībām izmantot EBTA valstu iemaksas ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Ekonomikas telpā tādā pašā mērā kā 38.a protokola 5. pantā minētajām saņēmējvalstīm, un ņemot vērā minētajā pantā noteikto sadales proporciju,

 

           ņemot vērā, ka EBTA valstis ir pielikušas ārkārtējus pūliņus, EBTA finanšu mehānismā palielinot finansējumu Bulgārijai un Rumānijai,

 

pauž savu viedokli, ka pēc 38.a protokola 9. pantā paredzētās pārskatīšanas visos turpmākajos potenciāli iespējamajos finanšu mehānismos būs jāņem vērā jau panāktais ekonomisko un sociālo atšķirību mazinājums, lai proporcionāli samazinātu trīs EBTA valstu iemaksas, ja viena vai vairākas no pašreizējām saņēmējvalstīm vairs neatbildīs saskaņā ar šādu mehānismu paredzētā finansējuma kritērijiem.

 

 

__________________

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOLĪGUMS

VĒSTUĻU APMAIŅAS VEIDĀ
STARP EIROPAS KOPIENU
UN NORVĒĢIJAS KARALISTI
PAR SADARBĪBAS PROGRAMMU EKONOMISKAJAI IZAUGSMEI
UN ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI BULGĀRIJĀ

 

 


 

A.        Eiropas Kopienas vēstule

 

 

Godātais kungs!

 

Man ir tas gods atsaukties uz sarunām, kas notikušas starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti (turpmāk "Norvēģija") saistībā ar Bulgārijas kļūšanu par EEZ līguma Līgumslēdzēju pusi un sadarbības programmas izveidi ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Bulgārijā.

 

Minēto sarunu rezultāti ir šādi:

 

1.         Starp Norvēģiju un Bulgāriju ir jāizveido sadarbības programma, lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību Bulgārijā, izmantojot divpusējus projektus, un tāpēc abām valstīm jānoslēdz divpusējs nolīgums. Divpusējā nolīguma teksts ir pievienots pielikumā kā šīs vēstuļu apmaiņas neatņemama sastāvdaļa.

 

2.         Šajā nolūkā Norvēģija piešķir kopējo summu EUR 20 miljonu apmērā saistību izpildei, noformējot to kā vienu daļu 2007. gadā. Šo summu piešķir no dienas, kad stājas spēkā Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā vai nolīgums par minētā nolīguma provizorisku piemērošanu, līdz 2009. gada 30. aprīlim.

 


 

3.         Šī vēstuļu apmaiņa:

 

a)         Eiropas Kopienai un Norvēģijai jāratificē vai jāapstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā;

 

b)         stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanas, ja ir deponēti arī šādu saistītu nolīgumu ratifikācijas vai deponēšanas instrumenti:

 

i)          Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

 

ii)         Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģiju par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Rumānijā;

 

iii)         Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Islandi saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai; kā arī

 


 

iv)        Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

 

Būšu pateicīgs, ja Jūs apstiprināsiet, ka piekrītat šīs vēstules saturam.

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

 

Pielikums: 1.

 

 pielikums

 

 

NOLĪGUMAM

PAR NORVĒĢIJAS SADARBĪBAS PROGRAMMU

EKONOMISKAJAI IZAUGSMEI UN

ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI BULGĀRIJĀ

starp

NORVĒĢIJAS KARALISTI

un

BULGĀRIJAS REPUBLIKU,

turpmāk "Nolīguma puses"

 

 

1. PANTS

 

Mērķis

 

Tiek izveidota Norvēģijas sadarbības programma, lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību Bulgārijā, izmantojot divpusējus sadarbības projektus starp Nolīguma pusēm 4. pantā minētajās nozarēs.

 


 

2. PANTS

 

Finanšu apjoms

 

Norvēģijas Karaliste piešķir Norvēģijas sadarbības programmai Bulgārijas Republikai kopējo summu EUR 20 miljonu apmērā saistību izpildei, noformējot to kā vienu daļu 2007. gadā.

 

 

3. PANTS

 

Ilgums

 

Nolīguma 2. pantā minētā summa jāpiešķir no dienas, kad stājas spēkā Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā, vai no dienas, kad stājas spēkā nolīgums par minētā nolīguma provizorisku piemērošanu, līdz 2009. gada 30. aprīlim.

 


 

4. PANTS

 

Prioritāras nozares

 

Norvēģijas sadarbības programmā Bulgārijai varēs īstenot divpusējus sadarbības projektus, kuros iesaistīsies kritērijiem atbilstoši pieteikuma iesniedzēji no Nolīguma pušu valstīm, lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību Bulgārijas Republikā šādās prioritārās nozarēs:

 

           siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu samazināšana, tostarp kopīgi īstenojami projekti, kas atbilst Kioto protokolam, kā arī citu izmešu samazināšana gaisā un ūdenī;

 

           energoefektivitāte un atjaunojami energoresursi;

 

           ilgtspējīgas ražošanas, tostarp sertifikācijas un pārbaužu veicināšana;

 

           Šengenas acquis īstenošana, atbalsts valstu Šengenas plāniem, kā arī justīcijas nostiprināšana.

 

Iespējamo darbību vidū var būt jauninājumi, cilvēkresursu attīstība, tīklu veidošana, spēju veidošana, tehnoloģiju nodošana un pētniecība un attīstība.

 


 

5. PANTS

 

Līdzfinansējuma ierobežojumi

 

Norvēģijas ieguldījums, kas izpaužas kā dotācijas, nedrīkst pārsniegt 60 % no projekta izmaksām, izņemot projektus, kurus finansē no centralizētās, reģionālās valdības vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, — tad ieguldījums nedrīkst pārsniegt 85 % no projekta izmaksām. Nekādā gadījumā līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt Kopienas noteiktos ierobežojumus. Nevalstisko organizāciju un sociālo partneru ieguldījums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta izmaksām.

 

 

6. PANTS

 

Pārvaldība

 

Norvēģijas sadarbības programmu Bulgārijai vada Norvēģijas valdība vai tās iecelta struktūra. Vadības struktūra apspriežas ar kontaktpunktu, ko ieceļ Bulgārijas Republikas valdība. Komisija var pārbaudīt projektu [1].

 

Vajadzības gadījumā Norvēģijas valdība izstrādā papildu noteikumus par Nolīguma īstenošanu.

 

Norvēģijas sadarbības programmas pārvaldības izmaksas sedz no 2. pantā minētās summas.

 


 

7. PANTS

 

Stāšanās spēkā

 

Norvēģijas Karaliste un Bulgārijas Republika ratificē šo Nolīgumu atbilstoši šajās valstīs pieņemtajām procedūrām. Tas stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc datuma, kad pēdējā Nolīguma puse ir deponējusi ratifikācijas instrumentu Norvēģijas Ārlietu ministrijā, tomēr ne ātrāk kā dienā, kad stājies spēkā Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā vai nolīgums par minētā nolīguma provizorisku piemērošanu.

 

Briselē, 2007. gada …………

 

 

            Norvēģijas Karalistes vārdā — Bulgārijas Republikas vārdā —

 

 

__________________

 


 

B.         Norvēģijas Karalistes vēstule

 

 

Godātais kungs!

 

Man ir tas gods apstiprināt, ka ir saņemta Jūsu šodienas vēstule ar šodienas datumu, kuras teksts ir šāds:

 

"Man ir tas gods atsaukties uz sarunām, kas notikušas starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti (turpmāk "Norvēģija") saistībā ar Bulgārijas kļūšanu par EEZ līguma Līgumslēdzēju pusi un sadarbības programmas izveidi ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Bulgārijā.

 

Minēto sarunu rezultāti ir šādi:

 

1.         Starp Norvēģiju un Bulgāriju ir jāizveido sadarbības programma, lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību Bulgārijā, izmantojot divpusējus projektus, un tāpēc abām valstīm jānoslēdz divpusējs nolīgums. Divpusējā nolīguma teksts ir pievienots pielikumā kā šīs vēstuļu apmaiņas neatņemama sastāvdaļa.

 

2.         Šajā nolūkā Norvēģija piešķir kopējo summu EUR 20 miljonu apmērā saistību izpildei, noformējot to kā vienu daļu 2007. gadā. Šī summa jāpiešķir no dienas, kad stājas spēkā Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā vai nolīgums par minētā nolīguma provizorisku piemērošanu, līdz 2009. gada 30. aprīlim.

 


 

3.         Šī vēstuļu apmaiņa:

 

a)         Eiropas Kopienai un Norvēģijai jāratificē vai jāapstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā;

 

b)         stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanas, ja ir deponēti arī šādu saistītu nolīgumu ratifikācijas vai deponēšanas instrumenti:

 

i)          Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

 

ii)         Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģiju par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Rumānijā;

 

iii)         Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Islandi saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai; kā arī

 


 

iv)        Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai."

 

Man ir tas gods apstiprināt piekrišanu Jūsu vēstules saturam.

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOLĪGUMS

VĒSTUĻU APMAIŅAS VEIDĀ

STARP EIROPAS KOPIENU

UN NORVĒĢIJAS KARALISTI

PAR SADARBĪBAS PROGRAMMU EKONOMISKAJAI IZAUGSMEI

UN ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI RUMĀNIJĀ

 

 


 

A.        Eiropas Kopienas vēstule

 

 

Godātais kungs!

 

Man ir tas gods atsaukties uz sarunām, kas notikušas starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti (turpmāk "Norvēģija") saistībā ar Rumānijas kļūšanu par EEZ līguma Līgumslēdzēju pusi un sadarbības programmas izveidi ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Rumānijā.

 

Minēto sarunu rezultāti ir šādi:

 

1.         Starp Norvēģiju un Rumāniju ir jāizveido sadarbības programma, lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību Rumānijā, izmantojot divpusējus projektus, un tāpēc abām valstīm jānoslēdz divpusējs nolīgums. Divpusējā nolīguma teksts ir pievienots pielikumā kā šīs vēstuļu apmaiņas neatņemama sastāvdaļa.

 

2.         Šajā nolūkā Norvēģija piešķir kopējo summu EUR 48 miljonu apmērā saistību izpildei, noformējot to kā vienu daļu 2007. gadā. Šī summa jāpiešķir no dienas, kad stājas spēkā Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā vai nolīgums par minētā nolīguma provizorisku piemērošanu, līdz 2009. gada 30. aprīlim.

 


 

3.         Šī vēstuļu apmaiņa:

 

a)         Eiropas Kopienai un Norvēģijai jāratificē vai jāapstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā;

 

b)         stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanas, ja ir deponēti arī šādu saistītu nolīgumu ratifikācijas vai deponēšanas instrumenti:

 

i)          Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

 

ii)         Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģiju par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Bulgārijā;

 

iii)         Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Islandi saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai; kā arī

 


 

iv)        Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

 

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka piekrītat šīs vēstules saturam.

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

 

Pielikums: 1

 

 PIELIKUMS

 

 

NOLĪGUMS

PAR NORVĒĢIJAS SADARBĪBAS PROGRAMMU

EKONOMISKAJAI IZAUGSMEI UN ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI RUMĀNIJĀ

starp

NORVĒĢIJAS KARALISTI

un

RUMĀNIJU,

turpmāk "Puses"

 

 

1. PANTS

 

Mērķis

 

Tiek izveidota Norvēģijas sadarbības programma, lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību Rumānijā, izmantojot divpusējus sadarbības projektus starp Pusēm 4. pantā minētajās nozarēs.

 


 

2. PANTS

 

Finanšu apjoms

 

Norvēģijas Karaliste piešķir Norvēģijas sadarbības programmai Rumānijai kopējo summu EUR 48 miljonu apmērā saistību izpildei, noformējot to kā vienu daļu 2007. gadā.

 

 

3. PANTS

 

Ilgums

 

Nolīguma 2. pantā minētā summa jāpiešķir no dienas, kad stājas spēkā Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā, vai no dienas, kad stājas spēkā nolīgums par minētā Nolīguma provizorisku piemērošanu, līdz 2009. gada 30. aprīlim.

 


 

4. PANTS

 

Prioritāras nozares

 

Norvēģijas sadarbības programmā Rumānijai varēs īstenot divpusējus sadarbības projektus, kuros iesaistīsies kritērijiem atbilstoši pieteikuma iesniedzēji no Pušu valstīm, lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību Rumānijā šādās prioritārās nozarēs:

 

           siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu samazināšana, tostarp kopīgi īstenojami projekti, kas atbilst Kioto protokolam, kā arī citu izmešu samazināšana gaisā un ūdenī;

 

           energoefektivitāte un atjaunojami energoresursi;

 

           ilgtspējīgas ražošanas, tostarp sertifikācijas un pārbaužu veicināšana;

 

           veselība.

 

Iespējamās darbības var būt, inter alia, jauninājumi, cilvēkresursu attīstība, tīklu veidošana, spēju veidošana, tehnoloģiju nodošana un pētniecība un attīstība.

 


 

5. PANTS

 

Līdzfinansējuma ierobežojumi

 

Norvēģijas ieguldījums, kas izpaužas kā dotācijas, nedrīkst pārsniegt 60 % no projekta izmaksām, izņemot projektus, kurus finansē no centralizētās, reģionālās valdības vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, — tad ieguldījums nedrīkst pārsniegt 85 % no projekta izmaksām. Nekādā gadījumā līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt Kopienas noteiktos ierobežojumus. Nevalstisko organizāciju un sociālo partneru ieguldījums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta izmaksām.

 

 

6. PANTS

 

Pārvaldība

 

Norvēģijas sadarbības programmu Rumānijai vada Norvēģijas valdība vai tās iecelta struktūra. Vadības struktūra apspriežas ar kontaktpunktu, ko ieceļ Rumānijas valdība. Eiropas Komisija var pārbaudīt projektus [2].

 

Vajadzības gadījumā Norvēģijas valdība izstrādā papildu noteikumus par Nolīguma īstenošanu.

 


 

Norvēģijas sadarbības programmas pārvaldības izmaksas sedz no 2. pantā minētās summas.

 

 

7. PANTS

 

Stāšanās spēkā

 

Norvēģijas Karaliste un Rumānija ratificē šo Nolīgumu atbilstoši šajās valstīs pieņemtajām procedūrām. Tas stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc datuma, kad pēdējā Puse ir deponējusi ratifikācijas instrumentu Norvēģijas Ārlietu ministrijā, tomēr ne ātrāk kā dienā, kad stājies spēkā Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā vai nolīgums par minētā nolīguma provizorisku piemērošanu .

 

Briselē, 2007. gada …………

 

            Norvēģijas Karalistes vārdā — Rumānijas vārdā —

 

 

__________________

 


 

B.         Norvēģijas Karalistes vēstule

 

 

Godātais kungs!

 

Man ir tas gods apstiprināt, ka ir saņemta Jūsu šodienas vēstule ar šodienas datumu, kuras teksts ir šāds:

 

"Man ir tas gods atsaukties uz sarunām, kas notikušas starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti (turpmāk "Norvēģija") saistībā ar Rumānijas kļūšanu par EEZ līguma Līgumslēdzēju pusi un sadarbības programmas izveidi ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Rumānijā.

 

Minēto sarunu rezultāti ir šādi:

 

1.         Starp Norvēģiju un Rumāniju ir jāizveido sadarbības programma, lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību Rumānijā, izmantojot divpusējus projektus, un šajā nolūkā starp abām valstīm jānoslēdz divpusējs nolīgums. Divpusējā nolīguma teksts ir pievienots pielikumā kā šīs vēstuļu apmaiņas neatņemama sastāvdaļa.

 

2.         Šajā nolūkā Norvēģija piešķir kopējo summu EUR 48 miljonu apmērā saistību izpildei, noformējot to kā vienu daļu 2007. gadā. Šī summa jāpiešķir no dienas, kad stājas spēkā Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā vai nolīgums par minētā Nolīguma provizorisku piemērošanu, līdz 2009. gada 30. aprīlim.

 


 

3.         Šī vēstuļu apmaiņa:

 

a)         Eiropas Kopienai un Norvēģijai jāratificē vai jāapstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā;

 

b)         stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanas, ja ir deponēti arī šādu saistītu nolīgumu ratifikācijas vai deponēšanas instrumenti:

 

i)          Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

 

ii)         Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģiju par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Bulgārijā;

 

iii)         Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Islandi saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai; un

 


 

iv)        Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai."

 

Man ir tas gods apstiprināt piekrišanu Jūsu vēstules saturam.

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDPROTOKOLS
NOLĪGUMAM

STARP EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENU

UN ISLANDI

SAISTĪBĀ AR BULGĀRIJAS REPUBLIKAS UN RUMĀNIJAS

PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI

 


 

EIROPAS KOPIENA

 

un

 

ISLANDE,

 

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Islandi, kas parakstīts Briselē 1972. gada 22. jūlijā, turpmāk "Nolīgums", un pašreizējo tirdzniecības režīmu, kas pastāv starp Islandi un Kopienu attiecībā uz zivīm un zvejniecības produktiem,

 

ŅEMOT VĒRĀ Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai,

 

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā,

 

ŅEMOT VĒRĀ pašreizējo tirdzniecības režīmu, kas pastāv starp Islandi un Bulgārijas Republiku, kā arī Rumāniju attiecībā uz zivīm un zvejniecības produktiem,

 

IR NOLĒMUŠAS, kopīgi vienojoties, noteikt pielāgojumus Nolīgumā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai,

 

UN NOSLĒGT ŠO PROTOKOLU.


 

1. PANTS

 

Nolīguma, tajā ietilpstošo pielikumu un protokolu, kā arī tam pievienotā nobeiguma akta un deklarāciju teksts tiek sagatavots bulgāru un rumāņu valodā, un šie teksti ir autentiski tāpat kā oriģināli. Apvienotā komiteja apstiprina tekstus bulgāru un rumāņu valodā.

 

 

2. PANTS

 

Šajā protokolā un tā pielikumā ir noteikti īpaši noteikumi, ko piemēro, ievedot Kopienā noteiktas Islandes izcelsmes zivis un zvejniecības produktus.

 

No 2007. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 30. aprīlim piemēro ikgadējās nulles tarifa kvotas, kas paredzētas šā protokola pielikumā. Kvotas līmeni pārskata minētā perioda beigās, ņemot vērā visas attiecīgās intereses. Kvotas līmeni 2007. gadā faktiski nesamazina, jo Eiropas Ekonomikas zonas paplašināšanās nenotika 2007. gada 1. janvārī. Tarifa kvotas apjomu 2009. gadā samazina atbilstīgi to izmantojumam līdz 2009. gada 30. aprīlim.

 


 

3. PANTS

 

Šo protokolu ratificē vai apstiprina Līgumslēdzējas puses saskaņā ar to procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā.

 

Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad deponēts pēdējais ratifikācijas vai apstiprināšanas instruments, ja ir deponēti arī šādu saistītu nolīgumu ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumenti:

 

i)          Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

 

ii)         Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Bulgārijā;

 

iii)         Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Rumānijā; un

 

iv)        Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

 


 

4. PANTS

 

Šis protokols ir sastādīts divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un islandiešu valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

 


 

 

 

 

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty‑fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt‑cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussel, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzecișicinci iulie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

 PIELIKUMS

 

 

ĪPAŠIE NOTEIKUMI, KAS MINĒTI 2. PANTĀ

 

 

Kopiena piešķir šādas jaunas ikgadējās nulles tarifa kvotas Islandes izcelsmes produktiem:

 

KN kods

Produktu apraksts

Ikgadējais kvotas apjoms

0306 19 30

Saldēti Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

520 tonnas[3]

0304 19 35

Svaigas vai atdzesētas sarkanasaru (Sebastes spp.) filejas

750 tonnas

 

 

_________________

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDPROTOKOLS

NOLĪGUMAM

STARP EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENU

UN NORVĒĢIJAS KARALISTI

SAISTĪBĀ AR BULGĀRIJAS REPUBLIKAS UN RUMĀNIJAS

PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI

 


 

EIROPAS KOPIENA

 

un

 

NORVĒĢIJAS KARALISTE,

 

ŅEMOT VĒRĀ starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti noslēgto nolīgumu, kas parakstīts 1973. gada 14. maijā, turpmāk "Nolīgums", un pašreizējo tirdzniecības režīmu, kas pastāv starp Norvēģiju un Kopienu attiecībā uz zivīm un zvejniecības produktiem,

 

ŅEMOT VĒRĀ Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai,

 

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā,

 

ŅEMOT VĒRĀ pašreizējo tirdzniecības režīmu, kas pastāv starp Norvēģiju un Bulgārijas Republiku, kā arī Rumāniju attiecībā uz zivīm un zvejniecības produktiem,

 

IR NOLĒMUŠAS, kopīgi vienojoties, noteikt pielāgojumus Nolīgumā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai,

 

UN NOSLĒGT ŠO PROTOKOLU.

 


 

1. PANTS

 

Nolīguma, tajā ietilpstošo pielikumu un protokolu, kā arī tam pievienotā nobeiguma akta un deklarāciju teksts tiek sagatavots bulgāru un rumāņu valodā, un šie teksti ir autentiski tāpat kā oriģināli. Apvienotā komiteja apstiprina tekstus bulgāru un rumāņu valodā.

 

 

2. PANTS

 

Šajā protokolā ir noteikti īpaši noteikumi, ko piemēro, ievedot Kopienā noteiktas Norvēģijas izcelsmes zivis un zvejniecības produktus.

 

No 2007. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 30. aprīlim piemēro tarifa kvotas, kas paredzētas šā protokola 3. pantā. Protokola 3. pantā norādīto kvotu līmeni pārskata minētā perioda beigās, ņemot vērā visas attiecīgās intereses. Kvotas līmeni 2007. gadā faktiski nesamazina, jo Eiropas Ekonomikas zonas paplašināšanās nenotika 2007. gada 1. janvārī. Tarifu kvotu apjomu 2009. gadā samazina atbilstīgi to izmantojumam līdz 2009. gada 30. aprīlim.

 

Tarifa kvotām piemēro izcelsmes noteikumus, kas minēti Nolīguma 3. protokolā.

 


 

3. PANTS

 

Kopiena atver šādas jaunas papildu ikgadējās nulles tarifa kvotas:

 

           saldētas Atlantijas makreles (Scomber scombrus) un austrumu makreles (Scomber japonicus)
(KN kods 0303 74 30):   9 300 tonnas

 

           saldētas siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)     
(KN kods 0303 51 00):   1 800 tonnas

 

           saldētas siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii) filejas un gabaliņi    
(KN kodi 0304 29 75 un 0304 99 23):   600 tonnas

 

           citas saldētas zivis (KN kods 0303 79 98):   2 200 tonnas

 

           citas saldētas lašu dzimtas zivis (KN kods 0303 29 00):   2 000 tonnas

 

           saldētas lobītas garneles un ziemeļgarneles        
(KN kodi ex1605 20 10, ex1605 20 91 un ex1605 20 99):   2 000 tonnas

 


 

4. PANTS

 

Komisija atceļ nosacījumu par "rūpniecisku ražošanu", tāpat arī prasību par galīgajiem izmantotājiem tarifu kvotām, kas tika iedalītas 2004. gadā saldētām makrelēm (kārtas Nr. 09.0760, 09.0763 un 09.0778), saldētām siļķēm (kārtas Nr. 09.0752) un saldētiem siļķu gabaliņiem (kārtas Nr. 09.0756). Atbilstīgi atceļ arī prasību, ka to pašu tarifu kvotu produktiem jābūt paredzētiem lietošanai cilvēku pārtikā.

 

Esošā nulles tarifa kvota saldētām lobītām garnelēm un ziemeļgarnelēm, kārtas Nr. 09.0758, ir pieejama KN kodiem ex1605 20 10, ex1605 20 91 un ex1605 20 99.

 

Kopiena no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim apvienos divas esošās nulles tarifa kvotas saldētām lobītām garnelēm un ziemeļgarnelēm (kārtas Nr. 09.0745 un 09.0758) un jauno papildu nulles tarifa kvotu 2 000 tonnu apmērā, kas paredzēta 3. pantā, un apvienotā tarifu kvota būs pieejama KN kodiem ex1605 20 10, ex1605 20 91 un ex1605 20 99.

 

Pēc 2009. gada 1. janvāra abas esošās tarifa kvotas saldētām lobītām garnelēm un ziemeļgarnelēm, kārtas Nr. 09.0758 (2 500 tonnas) un kārtas Nr. 09.0745 (5 500 tonnas), kā arī jauno nulles tarifa kvotu 2 000 tonnām piemēros kā trīs atsevišķas tarifa kvotas, un tās būs pieejamas KN kodiem ex1605 20 10, ex1605 20 91 un ex1605 20 99.

 

No 2008. gada 15. jūnija Kopiena apvienos apakšperiodus, kas attiecas uz esošajām trim tarifa kvotām makrelēm (kārtas Nr. 09.0760, 09.0763 un 09.0778), vienā periodā, kas ilgs no 15. jūnija līdz 14. februārim.

 


 

5. PANTS

 

Eiropas Kopienas un Norvēģijas pārstāvji rīko sanāksmi līdz 2007. gada beigām, lai noskaidrotu iespējas piemērot Nolīguma 3. protokolā noteiktos izcelsmes noteikumus arī produktiem, uz kuriem attiecas 1973. gada 16. aprīļa vēstuļu apmaiņa par zivju tirdzniecību.

 

 

6. PANTS

 

Šo Protokolu Eiropas Kopiena un Norvēģija ratificē vai apstiprina saskaņā ar to procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā.

 

Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad deponēts pēdējais ratifikācijas vai apstiprināšanas instruments, ja ir deponēti arī šādu saistītu nolīgumu ratifikācijas vai deponēšanas instrumenti:

 

i)          Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

 

ii)         Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Bulgārijā;

 


 

iii)         Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par sadarbības programmu ekonomiskajai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai Rumānijā; un

 

iv)        Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Islandi saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

 

 

7. PANTS

 

Šis protokols ir sastādīts divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un norvēģu valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

 


 

 

 

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty‑fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt‑cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussel, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzecișicinci iulie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

  [1]        Nolīguma 6. panta pirmās daļas pēdējā teikumā paredzētos noteikumus piemēro arī kā pielāgojumu 4. panta 3. punktam Nolīgumā starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Kopienu par Norvēģijas Finanšu mehānismu laikposmam no 2004. gada līdz 2009. gadam (OV L 130, 29.4.2004., 81. lpp.).

 

 

[2]        Nolīguma 6. panta pirmās daļas pēdējā teikumā paredzētos noteikumus piemēro arī kā pielāgojumu 4. panta 3. punktam Nolīgumā starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Kopienu par Norvēģijas Finanšu mehānismu laikposmam no 2004. gada līdz 2009. gadam (OV L 130, 29.4.2004., 81. lpp.).

 

 

[3]        Papildu nulles tarifa kvota. Ja šo papildu kvotu pilnībā neizmanto līdz 2007. gada beigām, atlikumu pārceļ uz 2008. gadu. Tādēļ otrajā Komisijas darbdienā pēc 2008. gada 1. aprīļa aptur šīs konkrētās, 2007. gadā piemērojamās tarifa kvotas izmantošanu. Nākamajā darba dienā 2007. gada tarifa kvotas neizmantoto atlikumu piešķir attiecīgajai 2008. gada tarifa kvotai. Pēc minētās dienas vairs nav iespējams ar atpakaļejošu datumu izmantot un nodot atpakaļ attiecīgo, 2007. gadā piemērojamo tarifa kvotu.