Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna

 

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

2007.gada     .decembrī

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu “Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna” Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai”.

 

 

 

Pielikumā:

          1. Likumprojekts uz vienas lapas

2. Anotācija

         

 

 

 

1. _____________________________________

2.  _____________________________________

3.  _____________________________________

4.  _____________________________________

5.  _____________________________________
Projekts

 

 

 

Likumprojekts
 “Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai”

 

 

1. pants. Nodot Rīgas Grīziņkalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu Rīgā, Jāņa Asara ielā 13 (kadastra  Nr.01000370173), kas sastāv no:

1.1 zemesgabala 1841 kv.m. kopplatībā;

1.2. administratīvās ēkas ( būves kadastra apzīmējums Nr.01000370173001);

1.3. darbnīcas ( kadastra apzīmējums Nr.01000370173002)

1.4. šķūņa (kadastra apzīmējums Nr. 01000370173003)

1.5. šķūņa ( kadastra apzīmējums Nr. 01000370173004)

1.6. nojumes (kadastra apzīmējums Nr. 01000370173005)

1.7. piebūves (kadastra apzīmējums Nr. 01000370173006)

1.8. šķūņa (kadastra apzīmējums Nr. 01000370173007)

1.9. darbnīcas (kadastra apzīmējums Nr. 01000370173008)

1.10. šķūņa (kadastra apzīmējums Nr. 01000370173009).

 

2.pants. Rīgas Grīziņkalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt nekustamo īpašumu Rīgā, Jāņa Asara iela 13 (kadastra apzīmējums Nr. 010003701730173) .

 

3.pants Ja Rīgas Grīziņkalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība beidz pastāvēt, nekustamais īpašums Rīgā,  Jāņa Asara ielā 13 (kadastra apzīmējums Nr. 01000370173), nododams valstij.

 

 


“Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai”

 

 

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

LR Augstākā Padome 1992.gada 15.decembrī pieņēma lēmumu par LR likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” spēkā stāšanās kārtību” kuras 12.pantā noteikts, ka LR AP Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu komisijai uzdots līdz 1993.gada 1.februārim izstrādāt likumprojektu par kārtību, kādā sabiedriskajām organizācijām tiek atjaunotas īpašumtiesības uz nekustamajiem īpašumiem. Sakarā ar to, ka šāds likumprojekts līdz šim nav izstrādāts, tad saskaņā ar pastāvošo praksi, katrai sabiedriskajai organizācijām tiek gatavots atsevišķs likums,  ar kuru tiek atjaunotas tās īpašumtiesības uz nekustamajiem īpašumiem.

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Pozitīva, jo notiek profilaktiskais darbs un organizatoriskie pasākumi sabiedrības izglītošanā, lai nodrošinātu ugunsdrošību dzīvojamos namos, tiem pieguļošajās teritorijās, kā arī parkos un mežos.

Tiek veicināta īpašumu saglabāšana.

 

3.Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Papildus finansējums nav nepieciešams.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts neietekmē spēkā esošo tiesību normu sistēmu. Likumprojekts ir saistīts ar 1992.gada 15.decembrī spēkā stājušos likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, kā arī LR AP 1992. gada 15.decembra lēmumu “Par LR likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” spēkā stāšanās kārtību”.

 

5. Kādam Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likums šo jomu neskar.

 

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar esošo institūciju palīdzību to kompetences ietvaros.