Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2007. gada 5. decembrī Nr. 8/6-2-        -(9/07)

 

Saeimas Prezidijam

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Valsts apbalvojumu likumā”.

 

Pielikumā: Likumprojekts, anotācija likumprojektam.

 

Saeimas deputāti:

 

1. ___________________          _______________________

 

2. ___________________          _______________________

 

3. ___________________          _______________________

 

4. ___________________          _______________________

 

5. ___________________     _______________________

 

6. ___________________          _______________________

 

7. ___________________          _______________________

 


Likumprojekts

 

 

 

„Grozījums Valsts apbalvojumu likumā”

 

Izteikt likuma Pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

 

“2. Ierosinājumus par apbalvošanu ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi var iesniegt līdz 2008. gada 31. decembrim likumā „Par 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi” noteiktajā kārtībā”.


Anotācija likumprojektam “Grozījums Valsts apbalvojumu likumā”

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pēc biedrības „1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība” rīcībā esošās informācijas barikādēs piedalījās ap 40 līdz 50 tūkstoši cilvēku. Līdz šim ar valsts apbalvojumu ar 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi ir apbalvoti 19 tūkstoši cilvēku. Valsts apbalvojumu likuma Pārejas noteikumu 2. punkta redakcija nosaka, ka termiņš ierosinājumu iesniegšanai par apbalvošanu ar 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi ir līdz 2007. gada 31. decembrim, tādējādi tiek radīta situācija, ka lielu daļu Latvijas iedzīvotāju, kuri piedalījās barikādēs, šim apbalvojumam vairs pieteikt nevarēs.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts piedāvā pagarināt ierosinājumu par apbalvošanu ar valsts apbalvojumu ar 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi iesniegšanas termiņu līdz 2008. gada 31. decembrim.

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekta radītās sociālās sekas būs pozitīvas.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. Latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2007

2008.

2009.

2010.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Ir izstrādātā likumprojekta iniciatori. Izstrādāto likumprojektu atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas un to funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav