Grozījumi likumā "Par aviāciju"

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

03.11.2007.     Nr.90/TA-2750

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". Likumprojektu izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Zaharova 67335243, signe.zaharova@mod.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra sēdes protokola Nr.66     .§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents        A.Kalvītis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; 2007, 10., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 42.panta piekto daļu.

 

2.  Papildināt 97.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā trešajai personai vai tās mantai atlīdzina kaitējumu, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām."

 

3. Izteikt 115.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Civilās aviācijas gaisa kuģi, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām, ir pielīdzināmi militārās aviācijas gaisa kuģiem, ja Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi neparedz citādi. Civilās aviācijas gaisa kuģi, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām bez civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes, reģistrējami Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrā."

 

4. Pārejas noteikumos:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.februārim izdod šā likuma 41.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā minētos noteikumus.";

 

papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.martam izdod šā likuma 97.panta otrajā daļā un 115.panta otrajā daļā minētos noteikumus."

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Patreiz likuma „Par aviāciju” 42.panta piektā daļa  ietver deleģējumu Ministru kabinetam (MK) noteikt kārtību, kādā valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) sniedz aeronavigācijas pakal­pojumus militārās aviācijas gaisa kuģiem Latvijas Republikas gaisa telpā. Atbilstoši ietvertajam deleģējumam Aizsardzības ministrija uzsāka darbu pie jauna MK noteikumu izstrādes, tomēr izvērtējot noteikumu mērķi (priekšmetu), proti, aeronavigācijas pakalpojumu militārās aviācijas gaisa kuģiem saņemšanas un apmaksas kārtību, tika konstatēts, ka 2006.gada 5.decembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.991 „Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga” pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība”” (turpmāk-MK noteikumi Nr.991) jau regulē aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas un maksājumu kārtību visiem gaisa kuģiem, tostarp arī militārajiem gaisa kuģiem (skatīt 4.2.apakšpunktu). MK noteikumi Nr.991 ir izdoti saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 28.panta otro, trešo un ceturto daļu. Faktiski jautājums ir jau noregulēts, izpildot  šā likuma citā pantā norādīto deleģējumu.

Atbilstoši secinātajam tika izstrādāts grozījums MK noteikumos Nr.991 (VSS- 325), piedāvājot  grozīt  šo noteikumu norādi, proti, to papildināt ar  likuma „Par aviāciju”  42.panta piekto daļu. 

Izstrādātais MK noteikumu Nr.991 grozījums netika atbalstīts, tāpēc saskaņā ar norādītajiem iebildumiem tika veikts mēģinājums piedāvāt atsevišķu jaunu MK noteikumu redakciju.  Tomēr saturiski jaunais MK noteikumu projekts nenes juridisko slodzi, jo kārtība un apjoms, kādā militārie gaisa kuģi saņem aeronavigācijas pakalpojumus  no LGS ir tieši tādi paši, kā civilās aviācijas gaisa kuģiem. Tādējādi militārās aviācijas gaisa kuģiem kārtību, kādā tiek sniegti aeronavigācijas pakalpojumi, nosaka civilās aviācijas gaisa kuģiem paredzētais normatīvais regulējums un saturiski  jaunajos MK noteikumos ietverama tikai atsauce uz spēkā esošajām tiesību normām. Līdz ar MK noteikumu  projekts pēc būtības ir bez juridiskās slodzes, jo neparedz  militārajiem gaisa kuģiem atšķirīgu regulējumu no civilās aviācijas gaisa kuģiem.  Attiecīgi sagatavots grozījums likumā, kas paredz 42.panta piektās daļas izslēgšanu un secīgi grozīt  likuma pārejas  noteikumu  8.punkta redakciju.

 

Otrs grozījums- papildināt likuma 97.pantu ar jaunu deleģējumu (jaunu otro daļu)-Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā tiek atlīdzināts zaudējums trešajai personai un tās mantai, ja to nodarījis militārās aviācijas  gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis, kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām, izriet no nepieciešamības noteikt uzdevumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, kas regulētu šo situāciju. Deleģējuma nepieciešamību nosaka likuma „Par aviāciju” 115.pants, kurš paredz iespēju civilos gaisa kuģus izmantot militārajām vajadzībām. Saskaņā ar 115.panta otrajā daļā doto deleģējumu Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu par kārtību, kādā  civilie gaisa kuģi tiek izmantoti militārajām vajadzībām, taču  tiesību akta projekta īstenošana nav iespējama, ja nav noregulēta ar militāro vai tiem pielīdzināto civilo kuģu izmantošanu saistīto zaudējumu piedziņas kārtība. Līdz ar ko  ir sagatavots attiecīgs grozījums likumā „Par aviāciju”, paredzot,  ka vienlaicīgi stāsies spēkā  97.panta  otrajā daļā un 115.panta otrajā daļā minētie noteikumi.

Savukārt grozījums- redakcionāli precizēt 115.panta pirmo daļu izriet no situācijas, ka civilās aviācijas gaisa kuģus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (turpmāk-NBS) izmanto militārām vajadzībām ar civilās aviācijas apkalpi un tādā gadījumā uz šādiem gaisa kuģiem neattiecas likuma par aviāciju 114.pantā norādītais militārās aviācija reģistrs (gaisa kuģi joprojām paliek civilās aviācijas gaisa kuģa reģistrā). Situācijā, kad civilās aviācijas gaisa kuģi NBS izmanto bez civilās aviācijas apkalpes, šāds gaisa kuģis tiek reģistrēts militārās aviācijas reģistrā.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis sakārtot juridisko bāzi militārās aviācijas reglamentācijai likumā „Par aviāciju”, novēršot tādu normu pastāvēšanu, kurām nav juridiskās slodzes, kā arī precizējot atšķirību  starp civilo gaisa kuģu, kurus izmanto NBS militārām vajadzībām, reģistrācijas kārtību gaisa kuģu reģistrā (civilajā vai militārajā). Tāpat likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā tiek atlīdzināts zaudējums trešajai personai un tās mantai, ja to nodarījis militārās aviācijas  gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis, kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām.

 

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija:

Nav papildu informācija.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

 

 

tūkst. Ls

 

 

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

6.Cita informācija

Likumprojekta realizācija 2007.gadā un turpmākajos gados tiks nodrošināta Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.martam  būs uzdevums sagatavot un pieņemt MK noteikumus par  kārtību, kādā tiek atlīdzināts zaudējums trešajai personai un tās mantai, ja to nodarījis militārās aviācijas  gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis, kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām.  Vienlaicīgi spēkā stāsies arī  noteikumi „Kārtība, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām”

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Atbilst Starptautiskās Civilās Aviācijas Organizācijas (ICAO) prasībām, kas izriet no Čikāgas 1944. gada 7.decembra Starptautiskās konvencijas (turpmāk-Konvencija) par civilo aviāciju, proti, par katras valsts gaisa telpas izmantošanas normatīvajiem aktiem un tiem norādītajām prasībām, kas minētas 3.panta (d) daļā, 9.panta (a) daļā un 12.pantā. Prasības izriet no situācijas, ka katra Konvencijas dalībvalsts nosaka savas gaisa telpas izmantošanas aspektus (izmantošanu civilām un militārām vajadzībām), pieņemot attiecīgus normatīvos aktus, taču izmantošanas noteikumos ir jābūt zināmai vienveidībai.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Tika veiktas konsultācijas ar NATO dalībvalstu militārās aviācijas ekspertiem (Vācija un Francija)

5. Cita informācija

 Likumprojekta izstrāde tiks iniciēta  starpministriju darba grupas ietvaros, kuru valsts pārvaldes labas sadarbības principa ietvaros, noslēdzot sadarbības līgumu, nodibināja Aizsardzības ministrija un Satiksmes ministrija. Darba grupas sastāvā ir pārstāvji no Satiksmes ministrijas un Valsts aģentūras  „Civilās aviācijas aģentūra”. Līdz ar to konsultācijas ar minētajām institūcijām par likumā nepieciešamajiem grozījumiem tika veiktas. 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Likumprojekta izpildi nodrošinās Aizsardzības ministrija, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēki sadarbībā ar Satiksmes ministriju un tās padotībā esošajām institūcijām- civilās aviācijas aģentūru un valsts akciju sabiedrību „Latvijas gaisa satiksme”.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, prot i, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 

Aizsardzības  ministrs    A.Slakteris

 


Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

E.Rinkēvičs

A.Rimša

I.Kalna

S.Zaharova

 

 

05.10.2007.  11:46

1383

Zaharova

signe.zaharova@mod.gov.lv;

tālr.7335243, fakss 7212307