Sociālo un darba lietu komisija

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2008.gada 21.februārī

 

LR Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdēs darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi Epidemioloģiskās drošības”” (reģ.552/Lp9).

 

 

 

Pielikumā: Likumprojekta salīdzinošā tabula uz 9 lapām

 

 

Patiesā cieņā,

 

 

 

 

priekšsēdētāja                                                                                A.Barča

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā

(nr.552/Lp9)

 

 

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2006, 10.nr.; 2007, 14., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2006, 10.nr.; 2007, 14., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bīstamas infekcijas slimības - cilvēka infekcijas slimības un parazitārās slimības, kas sakarā ar to ļaundabīgo klīnisko norisi, spēju strauji izplatīties un efektīvu profilakses vai ārstniecības līdzekļu trūkumu apdraud sabiedrības veselību. Šo slimību sarakstu apstiprina Ministru kabinets;

2)…….

35) pandēmija - epidēmija, kas skar plašas ģeogrāfiskas teritorijas vai kontinentus.

36)………

 

1. Papildināt 1.pantu ar 36.punktu šādā redakcijā:

"36) epidemioloģiskās kontroles objekts – telpa, ēka, tās daļa, būve, inženierkomunikācijas, kā arī iekārtas un iekārtu sistēmas, kuras ir pakļautas epidemioloģisko drošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām."

 

 

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 36.punktu šādā redakcijā:

“36) epidemioloģiskās kontroles objekts — telpa, ēka, tās daļa, būve, inženierkomunikācijas, kā arī iekārtas un iekārtu sistēmas, kuras ir pakļautas epidemioloģisko drošību regulējošu normatīvo aktu prasībām.”

 

6.pants. Veselības inspekcijas kompetence

(1) Veselības inspekcija ir Veselības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

(2) Veselības inspekcija epidemioloģiskās drošības jomā kontrolē normatīvajos aktos noteikto profilakses un pretepidēmijas prasību izpildi jebkurā objektā Latvijas Republikas teritorijā.

 

 

 

 

 

 

 (3) Veselības inspekcijas amatpersonām ir tiesības:

1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un juridiskajām personām pieprasīt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju Veselības inspekcijas kompetencē esošajos jautājumos;

2) pildot dienesta pienākumus, apmeklēt jebkuru objektu Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no tā piederības un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt attiecīgā objekta vai atsevišķu priekšmetu apskati, ja ir pamatotas aizdomas, ka tas var saturēt vai pārnest infekcijas slimību izraisītājus;

3) saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" dot rīkojumus (pieņemt lēmumus) par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbības apturēšanu;

4) administratīvi sodīt vainīgās personas par normatīvo aktu pārkāpšanu.

 

2. Izteikt 6.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pieņemt lēmumus par epidemioloģiskās kontroles objekta darbības apturēšanu;".

 

 

 

 

2. Izteikt 6.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) pieņemt lēmumus par epidemioloģiskās kontroles objekta darbības apturēšanu;”.

 

 

3. Papildināt likumu ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

 

"VIII1 nodaļa. Epidemioloģiskās kontroles objekta
darbības apturēšana

 

37.pants. Darbības apturēšanas subjekti

Lēmumu par epidemioloģiskās kontroles objekta darbības apturēšanu, ja pārkāpti epidemioloģiskās drošības jomu regulējošie normatīvie akti, pieņem Veselības inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki, kā arī Veselības inspekcijas teritoriālo nodaļu vadītāji un viņu vietnieki.

 

37.pants. Darbības apturēšana

(1) Ja Veselības inspekcijas inspektors ir konstatējis epidemioloģiskās drošības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, viņš izsaka rakstveida brīdinājumu epidemioloģiskās kontroles objekta īpašniekam vai tā pilnvarotai personai, ja tāda ir. Brīdinājumā norāda visus konstatētos epidemioloģiskās drošības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, dodot rekomendācijas un nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai.

(2) Ņemot vērā pārkāpuma faktiskās novēršanas iespējas, brīdinājumā ietverto pārkāpumu novēršanas termiņu nosaka ne īsāku par:

1) diviem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama kapitālā celtniecība;

2) sešiem mēnešiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama ēku daļēja pārbūve vai iekārtu kapitālremonts.

(3) Pārējos gadījumos, kas nav minēti šā panta otrajā daļā, Veselības inspekcijas inspektors, ņemot vērā pārkāpuma faktiskās novēršanas iespējas, nosaka pārkāpuma novēršanas termiņu no viena līdz trim mēnešiem.

(4) Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, šā likuma 37.1 pantā minētās amatpersonas pieņem lēmumu par epidemioloģis­kās kontroles objekta darbības apturēšanu.

(5) Epidemioloģiskās kontroles objekta darbības apturēšanu nodrošina īpašnieks vai īpašnieka pārstāvis, ja tāds ir, piedaloties amatpersonai, kura pieņēmusi lēmumu par darbības apturēšanu, vai tās pilnvarotai amatpersonai.

(6) Epidemioloģiskās kontroles objekta darbības apturēšanu veic tā, lai:

1) būtu iespēja netraucēti novērst konstatētos pārkāpumus;

2) iespējami samazinātu epidemioloģiskās kontroles objekta bojāšanos meteoroloģisko apstākļu vai korozijas ietekmē;

3) iespējami mazāk tiktu traucēta citu inženierkomunikāciju, iekārtu un iekārtu sistēmu darbība.

(7) Darbības apturēšanas kontroli nodrošina amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu par darbības apturēšanu, vai tās pilnvarota amatpersona.

(8) Epidemioloģiskās kontroles objekta darbību var apturēt bez iepriekšēja brīdinājuma, ja epidemioloģiskās drošības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpuma dēļ produkcijā vai vidē var nonākt bīstamas vielas vai slimību izraisītāji vai rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai dzīvībai.

(9) Amatpersona, kurai ir tiesības pieņemt šā panta astotajā daļā minēto lēmumu par darbības apturēšanu, šo lēmumu pieņem ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad tai kļuvis zināms par šā panta astotajā daļā minētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, un to izpilda nekavējoties. Citu konstatēto epidemioloģiskās drošības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai nosaka termiņu saskaņā ar šā panta otro un trešo daļu.

 

37.pants. Darbības atjaunošana

(1) Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu epidemioloģiskās kontroles objekta īpašnieks vai īpašnieka pilnvarota persona, ja tāda ir, rakstveidā ziņo amatpersonai, kas pieņēmusi lēmumu par darbības apturēšanu. Šī amatpersona piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai pārkāpumi ir novērsti.

(2) Ja visi brīdinājumā vai lēmumā par darbības apturēšanu minētie pārkāpumi ir novērsti, attiecīgā amatpersona triju darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dod rakstveida atļauju darbības atjaunošanai.

(3) Ja visi rakstveida brīdinājumā vai lēmumā par darbības apturēšanu minētie pārkāpumi nav novērsti, attiecīgā amatpersona sniedz atteikumu darbības atjaunošanai.

 

37.pants. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu par darbības apturēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma izteikšanas izskata un lēmumu pieņem 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(2) Šajā nodaļā minēto Veselības inspekcijas lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību un izpildi."

 

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

 

“VIII1 nodaļa. Epidemioloģiskās kontroles objekta
darbības apturēšana

 

37.pants. Darbības apturēšanas subjekti

Lēmumu par epidemioloģiskās kontroles objekta darbības apturēšanu, ja ir pārkāpti epidemioloģiskās drošības jomu regulējošie normatīvie akti, pieņem Veselības inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki, kā arī Veselības inspekcijas teritoriālo nodaļu vadītāji un viņu vietnieki.

 

37.pants. Darbības apturēšana

(1) Ja Veselības inspekcijas inspektors ir konstatējis epidemioloģiskās drošības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, viņš izsaka rakstveida brīdinājumu epidemioloģiskās kontroles objekta īpašniekam vai tā pilnvarotai personai, ja tāda ir. Brīdinājumā norāda visus konstatētos epidemioloģiskās drošības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, dod rekomendācijas un nosaka termiņu pārkāpumu novēršanai.

(2) Ņemot vērā pārkāpuma faktiskās novēršanas iespējas, brīdinājumā ietverto pārkāpumu novēršanas termiņu nosaka ne īsāku par:

1) diviem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama kapitālā celtniecība;

2) sešiem mēnešiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama ēku daļēja pārbūve vai iekārtu kapitālremonts.

(3) Pārējos šā panta otrajā daļā neminētajos gadījumos Veselības inspekcijas inspektors, ņemot vērā pārkāpuma faktiskās novēršanas iespējas, nosaka pārkāpuma novēršanas termiņu no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

(4) Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, šā likuma 37.1 pantā minētās amatpersonas pieņem lēmumu par epidemioloģiskās kontroles objekta darbības apturēšanu.

(5) Epidemioloģiskās kontroles objekta darbības apturēšanu nodrošina tā īpašnieks vai īpašnieka pārstāvis, ja tāds ir, piedaloties amatpersonai, kura pieņēmusi lēmumu par darbības apturēšanu, vai tās pilnvarotai amatpersonai.

(6) Epidemioloģiskās kontroles objekta darbības apturēšanu veic tā, lai:

1) varētu netraucēti novērst konstatētos pārkāpumus;

2) iespējami samazinātu epidemioloģiskās kontroles objekta bojāšanos meteoroloģisko apstākļu vai korozijas ietekmē;

3) iespējami mazāk tiktu traucēta citu inženierkomunikāciju, iekārtu un iekārtu sistēmu darbība.

(7) Darbības apturēšanas kontroli nodrošina amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu par darbības apturēšanu, vai tās pilnvarota amatpersona.

(8) Epidemioloģiskās kontroles objekta darbību var apturēt bez iepriekšēja brīdinājuma, ja epidemioloģiskās drošības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpuma dēļ produkcijā vai vidē var nonākt bīstamas vielas vai slimību izraisītāji vai tiek apdraudēta cilvēku un dzīvnieku veselība vai dzīvība.

(9) Amatpersona, kurai ir tiesības pieņemt šā panta astotajā daļā minēto lēmumu par darbības apturēšanu, šo lēmumu pieņem ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad tai kļuvis zināms par šā panta astotajā daļā minētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, un to izpilda nekavējoties. Citu konstatēto epidemioloģiskās drošības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai nosaka termiņu saskaņā ar šā panta otro un trešo daļu.

 

37.pants. Darbības atjaunošana

(1) Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu epidemioloģiskās kontroles objekta īpašnieks vai īpašnieka pilnvarota persona, ja tāda ir, rakstveidā ziņo amatpersonai, kas pieņēmusi lēmumu par darbības apturēšanu. Šī amatpersona piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai pārkāpumi ir novērsti.

(2) Ja visi brīdinājumā vai lēmumā par darbības apturēšanu minētie pārkāpumi ir novērsti, attiecīgā amatpersona triju darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dod rakstveida atļauju darbības atjaunošanai.

(3) Ja visi rakstveida brīdinājumā vai lēmumā par darbības apturēšanu minētie pārkāpumi nav novērsti, attiecīgā amatpersona atsaka darbības atjaunošanu.

 

37.pants. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Iesniegumu, kurā tiek apstrīdēts lēmums par darbības apturēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma izteikšanas, izskata un lēmumu pieņem 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(2) Šajā nodaļā minēto Veselības inspekcijas lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību un izpildi.”

 

IX nodaļa. Nobeiguma noteikumi

38.pants. Medicīnā, kosmētikā un parfimērijā izmantojamo bioloģisko materiālu kontrole un donoru laboratoriskā pārbaude

(1) Donoru materiālus, serumus, citus cilvēku un dzīvnieku bioloģiskos materiālus, kuri satur infekcijas slimību izraisītājus vai attiecībā uz kuriem ir radušās pamatotas aizdomas par to, nedrīkst izmantot medicīnā, kosmētikā un parfimērijā.

(2) Asins, audu, orgānu, spermas un citu bioloģisko substrātu donori ir pakļauti obligātai laboratoriskajai pārbaudei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Bioloģisko materiālu kvalitātes laboratorisko pārbaužu un kontroles kārtību, kā arī attiecīgās informācijas izmantošanu nosaka Ministru kabinets.

 

4. Izslēgt 38.panta otro un trešo daļu.

 

 

 

 

4. Izslēgt 38.panta otro un trešo daļu.

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī