Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

12.12.2007.

9/8 -

  

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā” (Nr.549/Lp9)  (Steidzams).

                  

 

         

                   Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                             otrajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

(STEIDZAMS) 

 

             Grozījumi Autopārvadājumu likumā

( Reģ. nr. 549/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (11)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Autopārvadājumu likums

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

 

 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Mi­nistru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 12.nr.; 2006, 1., 15.nr.; 2007, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 12.nr.; 2006, 1., 15.nr.; 2007, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Valsts pārvalde autopārvadājumu jomā

(1) Valsts pārvaldi autopārvadājumu jomā saskaņā ar šo likumu un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu ietvaros atbilstoši savai kompetencei realizē Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija un to pilnvarotas institūcijas.

 

 

 

 

 

(2) Satiksmes ministrija un tās pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu autopārvadājumu jomā, izsniedz normatīvajos aktos paredzētos ar autopārvadājumiem saistītos dokumentus, organizē autopārvadājumu kontroli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un sadarbojas ar citu valstu pilnvarotām institūcijām starptautisko autopārvadājumu jomā.

(02.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 1. Papildināt 4.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Autopārvadājumu kontroli robežkontroles punktos uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas, kā arī ostās veic Valsts robežsardze un Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

1. Papildināt 4.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Autopārvadājumu kontroli robežkontroles punktos uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas, kā arī ostās veic Valsts robežsardze un Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

5.1 pants. Autotransporta direkcija

(1) Autotransporta direkcija, ieviešot pasažieru un kravu autopārvadājumu normatīvo aktu prasības, atbilstoši savai kompetencei un saskaņā ar starptautiskajām un Eiropas Savienības prasībām nodrošina:

 

 

 

 

 

1) ar autopārvadājumiem saistīto darbību kvalitāti un attīstību;

 

 

 

 

 

2) autotransporta nozares informatīvās datu bāzes veidošanu un administrēšanu;

 

 

 

 

 

3) valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju autotransporta nozarē;

 

 

 

 

 

4) starptautiskajos starpvaldību un starpministriju līgumos paredzētās darbības;

 

 

 

 

 

5) Latvijas dalību starptautisko autopārvadājumu nolīgumu darbības ietvaros izveidoto kopējo komisiju, Eiropas transporta ministru konferences (ETMK) Autotransporta grupas un citu ar autotransporta nozari saistītu starptautisku organizāciju sanāksmēs;

 

 

 

 

 

6) transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

7) atļauju izsniegšanu starptautiskajiem pasažieru un kravas pārvadājumiem ar autotransportu.

 

 

 

 

 

 

 

1

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt likumprojekta 5.1 panta pirmo daļu ar 8) punktu šādā redakcijā:

„8) Eiropas kopienas atļauju, Eiropas kopienas atļauju kopiju un autovadītāju atestātu izsniegšanu, anulēšanu vai apturēšanu uz laiku starptautiskajiem kravas un pasažieru pārvadājumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

2. Papildināt 5.1 panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) Eiropas Kopienas atļauju, Eiropas Kopienas atļauju kopiju un autovadītāju atestātu izsniegšanu starptautiskajiem pasažieru un kravas pārvadājumiem, anulēšanu vai apturēšanu uz laiku Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

(2) Ministru kabinets izdod noteikumus par to pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu, kurus Autotransporta direkcija sniedz, pildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus.

(02.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu, 01.12.2005. likumu un 04.04.2007. likumu)

 

 

 

 

 

35.pants. Vieglo taksometru pārvadājumi

(1) Pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz attiecīgās republikas pilsētas dome vai rajona padome. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves.

 

 

 

 

 

(2) Speciālā atļauja (licence) dod tiesības veikt vieglo taksometru pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.

 

 

 

 

 

(3) Fiziskajām personām, kuras reģistrētas kā individuālā darba veicējas, nepieciešama ne tikai speciālā atļauja (licence), bet jāiegādājas arī patents.

 

2

Atbildīgā komisija

Izslēgt 35.panta trešo daļu.

Atbalstīts

3. 35.pantā:

izslēgt trešo daļu;

(4) (Izslēgta ar 01.12.2005. likumu).

 

 

 

 

 

(5) Tiesības vadīt B kategorijas transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru ir tikai tādai personai, kurai B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz trīs gadi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.03.97. likumu, 23.11.2000. likumu, 02.12.2004. likumu, 05.05.2005. likumu, 01.12.2005. likumu un 04.04.2007. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

3

Atbildīgā komisija

Papildināt 35.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Kārtību, kādā veicama pasažieru pārvadāšana ar vieglajiem taksometriem, nosaka Ministru kabinets.”;

Atbalstīts

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Kārtību, kādā veicama pasažieru pārvadāšana ar vieglajiem taksometriem, nosaka Ministru kabinets.”

37.pants. Pasažieru pārvadājuma līguma forma

(1) Pasažieru regulārā pārvadājuma līguma esamību apliecina biļete vai cits braukšanas dokuments; bagāžas pieņemšanu pārvadāšanai apliecina bagāžas biļete.

 

 

 

 

 

(2) Līgumu par pasažieru pārvadāšanu pēc pasūtījuma slēdz rakstveidā atbilstoši pārvadātāja noteiktam paraugam.

 

 

 

 

 

(3) Līgums par pasažieru pārvadāšanu vieglajos taksometros tiek noslēgts mutvārdos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par pasažieru pārvadāšanu vieglajos taksometros. Pēc pasažiera pieprasījuma vieglā taksometra vadītājam, norēķinoties ar pasažieri, jāizsniedz kvīts.

2. Izteikt 37.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Līgums par pasažieru pārvadāšanu vieglajos taksometros tiek noslēgts mutvārdos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par pasažieru pārvadāšanu vieglajos taksometros. Vieglā taksometra vadītājs, norēķinoties ar pasažieri, izsniedz dokumentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību."

4

Atbildīgā komisija

Izteikt 37.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Līgums par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem tiek noslēgts mutvārdos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā veicama pasažieru pārvadāšana ar vieglajiem taksometriem. Vieglā taksometra vadītājs, norēķinoties ar pasažieri, izsniedz dokumentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību.”

Atbalstīts

 

 

 

4. Izteikt 37.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Līgums par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem tiek noslēgts mutvārdos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā veicama pasažieru pārvadāšana ar vieglajiem taksometriem. Vieglā taksometra vadītājs, norēķinoties ar pasažieri, izsniedz dokumentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību.”

(4) Noteikumus par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos izdod Ministru kabinets.

(Ar likuma grozījumiem 14.06.2007.daļa ir izslēgta (stājas spēkā 01.01.2008.))

 

 

 

 

 

38.pants. Biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugi un obligātie rekvizīti

(1) Biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugus katram pārvadātājam apstiprina:

 

 

 

 

 

1) pilsētas un rajona maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem - attiecīgā pašvaldības institūcija;

 

 

 

 

 

2) starptautiskajos maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem - Satiksmes ministrija;

 

 

 

 

 

3) tālsatiksmes maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem - Autotransporta direkcija.

 

 

 

 

 

(2) Biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātos rekvizītus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu un 01.12.2005. likumu

 

 

 

 

 

14.06.2007.likuma  grozījumi:

Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1 pants. Biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugi un obligātie rekvizīti starptautiskajos pasažieru pārvadājumos

(1) Biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātos rekvizītus starptautiskajos pasažieru pārvadājumos nosaka Ministru kabinets.

(2) Starptautiskajos maršrutos kursējošu autotransporta līdzekļu biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugus pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā saskaņošanai."

 

Pārejas noteikums

19. Šā likuma grozījumi par 29.1, 29.2, 31. un 32.panta, 37.panta ceturtās daļas un 38.panta izslēgšanu un šā likuma papildināšanu ar 1.panta 29.1 punktu, 32.1 un 38.1 pantu un 34.panta otrās un trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

3. Izteikt 38.1 pantu šādā redakcijā:

 "38.1 pants. Biļešu paraugi un obligātie rekvizīti starptautiskajos pasažieru pārvadājumos

(1) Biļešu obligātos rekvizītus pasažieru regulārajos starptautiskajos autopārvadājumos starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, nosaka Ministru kabinets.

(2) Starptautiskajos maršrutos kursējošu autotransporta līdzekļu biļešu paraugus pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā saskaņošanai."

 

5

Atbildīgā komisija

Izteikt 38.1 pantu šādā redakcijā:

38.1 pants. Biļešu paraugi un obligātie rekvizīti regulārajos starptautiskajos pasažieru pārvadājumos

(1) Biļešu obligātos rekvizītus regulārajos starptautiskajos pasažieru pārvadājumos starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, nosaka Ministru kabinets.

(2) Pārvadātājs, kas veic regulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumus starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, attiecīgo biļešu paraugus iesniedz saskaņošanai Satiksmes ministrijā.

(3) Biļešu obligātos rekvizītus pasažieru regulārajos starptautiskajos pārvadājumus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm nosaka Padomes 1992.gada 16.marta regula (EEK) Nr. 684/92 par kopējiem noteikumiem attiecībā uz starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem.”

 

Atbalstīts

5. Izteikt 38.1 pantu šādā redakcijā:

“38.1 pants. Biļešu paraugi un obligātie rekvizīti regulārajos starptautiskajos pasažieru pārvadājumos

(1) Biļešu obligātos rekvizītus regulārajos starptautiskajos pasažieru pārvadājumos starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, nosaka Ministru kabinets.

(2) Pārvadātājs, kas veic regulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumus starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, attiecīgo biļešu paraugus iesniedz saskaņošanai Satiksmes ministrijā.

(3) Biļešu obligātos rekvizītus regulārajos starptautiskajos pasažieru pārvadājumos starp Eiropas Savienības dalībvalstīm nosaka Padomes 1992.gada 16.marta regula (EEK) Nr.684/92 par kopējiem noteikumiem attiecībā uz starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem.”

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.41 "Par pārvadājumiem ar autotransportu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4. nr.).

 

 

 

 

 

2. Šā likuma 29.panta piektā daļa stājas spēkā ar 1996.gada 1.jūliju.

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 48.panta noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar likumiem, kas reglamentē attiecīgo apdrošināšanas veidu.

(1997.gada 13.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 09.04.97.)

 

 

 

 

 

4. (Izslēgts ar 13.03.97. likumu, kas stājas spēkā no 09.04.97.).

 

 

 

 

 

5. Šā likuma 6.panta pirmās daļas un 30.panta pirmās daļas noteikumi stājas spēkā:

 

 

 

 

 

1) 2001.gada 1.oktobrī — attiecībā uz uzņēmējiem, kuri pēc šā likuma spēkā stāšanās pirmo reizi saņem Satiksmes ministrijas starptautisko pārvadājumu speciālās atļaujas (licences);

 

 

 

 

 

2) 2002.gada 1.oktobrī — attiecībā uz uzņēmējiem, kuri veic pārvadājumus valsts robežās.

(2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2001.)

 

 

 

 

 

6. Līdz pārejas noteikumu 5.punktā minētajam termiņam izsniegtās Satiksmes ministrijas vai republikas pilsētas domes (rajona padomes) speciālās atļaujas (licences) paliek spēkā bez prasības par profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanu līdz speciālās atļaujas (licences) termiņa beigām, izņemot gadījumu, kad uzņēmumā tiek pieņemts cits pārvadājumu vadītājs (administrators).

(2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2001.)

 

 

 

 

 

7. Šā likuma 12.panta sestās daļas noteikumi stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

(2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2001.)

 

 

 

 

 

8. (Izslēgts ar 04.04.2007. likumu).

 

 

 

 

 

9. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.aprīlim ir spēkā šādi noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) Ministru kabineta 2000.gada 19.septembra noteikumi Nr.320 "Kravu starptautisko autopārvadājumu atļauju izsniegšanas kārtība";

 

 

 

 

 

2) Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumi Nr.547 "Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti";

 

 

 

 

 

3) Ministru kabineta 2003.gada 19.augusta noteikumi Nr.464 "Kārtība, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas";

 

 

 

 

 

4) Satiksmes ministrijas 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.23 "Autoostu reģistrācijas kārtība un obligāto pakalpojumu saraksts";

 

 

 

 

 

5) Satiksmes ministrijas 1999.gada 28.decembra noteikumi Nr.45 "Noteikumi par autobusu biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātajiem rekvizītiem".

(2004.gada 2.decembra likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

10. (Izslēgts ar 01.12.2005. likumu).

 

 

 

 

 

11. Grozījumi šā likuma 1.panta 5.punktā, 6.panta pirmajā daļā un 30.panta pirmajā daļā par vārda “(administrators)” (attiecīgā locījumā) izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.

(2005.gada 5.maija likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

12. Šā likuma 6.1 panta nosacījumus ar 2009.gada 10.septembri piemēro attiecībā uz tiem autovadītājiem, kuri, sākot ar minēto datumu, ieguvuši tiesības vadīt C1, C1E, C un CE kategorijas transportlīdzekļus. Attiecībā uz tiem autovadītājiem, kuri šo kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ieguvuši pirms 2009.gada 10.septembra, šā likuma 6.1 panta normas piemēro ar 2014.gada 10.septembri.

(22.06.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

13. Šā likuma 30.1 panta nosacījumus ar 2008.gada 10.septembri piemēro attiecībā uz tiem autovadītājiem, kuri, sākot ar minēto datumu, ieguvuši tiesības vadīt D1, D1E, D un DE kategorijas transportlīdzekļus. Attiecībā uz tiem autovadītājiem, kuri šo kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ieguvuši pirms 2008.gada 10.septembra, šā likuma 30.1 panta normas piemēro ar 2013.gada 10.septembri.

(22.06.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

14. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus par to pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu, kurus Autotransporta direkcija sniedz, pildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1039 “Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(04.04.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

15. Šā likuma 5.2 panta trešā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.2 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

(04.04.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

16. Šā likuma 35.panta piektā daļa, kas nosaka B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja minimālo stāžu, kāds nepieciešams, lai veiktu komercpārvadājumus ar vieglo taksometru, stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

(04.04.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

17. Šā likuma 35.panta piektā daļa nav attiecināma uz tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri līdz tās spēkā stāšanās dienai atbilstoši normatīvajiem aktiem, vadot B kategorijas transportlīdzekli, ir veikuši komercpārvadājumus ar vieglo taksometru, būdami tāda pārvadātāja (komersanta) nodarbinātie, kurš nodarbojas ar vieglo taksometru pārvadājumiem, vai kā reģistrēti individuālā darba veicēji.

(04.04.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

18. Šā likuma 39.panta 5.1 daļa stājas spēkā 2007.gada 1.augustā. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.augustam nosaka šā likuma 39.panta 5.1 daļā minēto kārtību, kādā ārpusē uz vieglā taksometra virsbūves tiek norādīta pārvadātāja noteiktā maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumu pakalpojumiem ar vieglo taksometru.

(04.04.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

19. Šā likuma grozījumi par 29.1, 29.2, 31. un 32.panta, 37.panta ceturtās daļas un 38.panta izslēgšanu un šā likuma papildināšanu ar 1.panta 29.1 punktu, 32.1 un 38.1 pantu un 34.panta otrās un trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

(14.06.2007. likuma redakcijā)

 

6

Atbildīgā komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 19.punktā skaitļus un vārdus “32.1 un 38.1 pantu un” ar vārdiem un skaitli “un 32.1 pantu, kā arī”;

Atbalstīts

6. Pārejas noteikumos:

aizstāt 19.punktā skaitļus un vārdus “32.1 un 38.1 pantu un” ar vārdiem un skaitli “un 32.1 pantu, kā arī”;

20. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.decembrim izdod šā likuma 33.panta piektajā daļā minētos noteikumus, kas reglamentē autoostu reģistrācijas kārtību un autoostās obligāti sniedzamos pakalpojumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.665 "Autoostu reģistrācijas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(14.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

21. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.decembrim izdod šā likuma 38.1 panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

(14.06.2007. likuma redakcijā)

 

7

Atbildīgā komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 21.punktu;

 

Atbalstīts

izslēgt 21.punktu;

 

 

8

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Grozījums šā likuma 5.1 panta pirmajā daļā par tās papildināšanu ar 8.punktu stājas spēkā 2008.gada 1.martā. Līdz attiecīgās normas spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tai atbilstošus Ministru kabineta noteikumus.”;

Atbalstīts

papildināt pārejas noteikumus ar 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

“22. Grozījums šā likuma 5.1 panta pirmajā daļā par tās papildināšanu ar 8.punktu stājas spēkā 2008.gada 1.martā. Līdz attiecīgās normas spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tai atbilstošus Ministru kabineta noteikumus.

 

 

9

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 23.punktu šādā redakcijā:

„23. Līdz dienai, kad stāsies spēkā šā likuma 35.panta sestajā daļā un 37.panta trešajā daļā minētie noteikumi par kārtību, kādā veicama pasažieru pārvadāšana ar vieglajiem taksometriem, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumi Nr.814 “Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”;

Atbalstīts

23. Līdz dienai, kad stāsies spēkā šā likuma 35.panta sestajā daļā un 37.panta trešajā daļā minētie noteikumi par kārtību, kādā veicama pasažieru pārvadāšana ar vieglajiem taksometriem, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumi Nr.814 “Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

10

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 38.1 pantā minētos noteikumus par biļešu obligātajiem rekvizītiem regulārajos starptautiskajos pasažieru pārvadājumos starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai attiecīgo biļešu rekvizītus nosaka pārvadātājs.”

Atbalstīts

24. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 38.1 pantā minētos noteikumus par biļešu obligātajiem rekvizītiem regulārajos starptautiskajos pasažieru pārvadājumos starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai attiecīgo biļešu rekvizītus nosaka pārvadātājs.”

 

 

11

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar norādi uz likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”

Atbalstīts

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.