Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 12.nr.; 2006, 1., 15.nr.; 2007, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 4.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Autopārvadājumu kontroli robežkontroles punktos uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas, kā arī ostās veic Valsts robežsardze un Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

2. Izteikt 37.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Līgums par pasažieru pārvadāšanu vieglajos taksometros tiek noslēgts mutvārdos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par pasažieru pārvadāšanu vieglajos taksometros. Vieglā taksometra vadītājs, norēķinoties ar pasažieri, izsniedz dokumentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību."

 

3. Izteikt 38.1 pantu šādā redakcijā:

 

"38.1 pants. Biļešu paraugi un obligātie rekvizīti starptautiskajos pasažieru pārvadājumos

(1) Biļešu obligātos rekvizītus pasažieru regulārajos starptautiskajos autopārvadājumos starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, nosaka Ministru kabinets.

(2) Starptautiskajos maršrutos kursējošu autotransporta līdzekļu biļešu paraugus pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā saskaņošanai."

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

 

 

A.Šlesers

Likumprojekta „Grozījumi Autopārvadājumu likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes un Valsts robežsardze uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas, un uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas, kā arī ostās no 1996.gada veic autopārvadājumu kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai autopārvadājumu kontroles kārtībai. Augstāk minētajām institūcijām nav atbilstoša likuma pamatota deleģējuma autopārvadājumu kontroles veikšanai. Likumprojekts izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija sēdes protokolā Nr.42, 17§, 2.p. noteikto uzdevumu. Likumprojekts ir nepieciešams, lai būtu deleģējums arī Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm un Valsts robežsardzei veikt autopārvadājumu kontroles kārtību.

Likumprojekts precizē arī Autopārvadājumu likuma 37.panta trešo daļu saskaņā ar Finanšu ministrijas iepriekš izteiktu ieteikumu aizvietot vārdu „kvīts”.

Likumprojektā ir precizēta arī 38.1panta redakcija, kur neprecīzi norādīta norma „un citu braukšanas dokumentu”, jo starptautiskajos pasažieru pārvadājumos līgums starp pārvadātāju un pasažieri ir vienīgi biļete. Autopārvadājumu likuma 38.1panta projektā ir precizēts deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus, kuri noteikts biļešu obligātos rekvizītus pasažieru regulārajos starptautiskajos autopārvadājumos starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, jo Eiropas Savienībā šo kārtību nosaka Padomes Regula 684/92 par kopējiem noteikumiem attiecībā uz starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Pieņemot likumprojektu, tiek nodrošināts tiesisks deleģējums Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm un Valsts robežsardzei, organizēt autopārvadājumu kontroli atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.517 „Autopārvadājumu kontroles kārtība” noteiktajai kārtībai un dots precīzs deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus, kuri noteikts biļešu obligātos rekvizītus pasažieru regulārajos starptautiskajos autopārvadājumos starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī paredzēts, ka taksometra vadītājs norēķinos ar pasažieri izsniegs dokumentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību.

3. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

Sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Līdz 2008.gada 1.martam jāizdod Ministru kabineta noteikumi saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 4.panta trešās daļas deleģējumu (noteikumu projekts ir izstrādāts) un līdz 2008.gada 1.janvārim jāizdod Ministru kabineta noteikumi saskaņā ar 38.1panta pirmās daļas deleģējumu. (noteikumu projekts ir sagatavots - VSS-1221).

 

 

2. Cita informācija

Nav

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

Atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Nav

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Nav

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Nav

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Nav

Nav

 

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Notikušas konsultācijas ar Latvijas pasažieru pārvadātāju asociāciju (LPAA) un Rīgas taksometru parku (RTP).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

LPAA un RTP atbalsta Grozījumus Autopārvadājumu likuma 37.panta trešajā daļā.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas, jo Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes un Valsts robežsardze no 1996.gada veic autopārvadājumu kontroles funkcijas..

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

Satiksmes ministra vietā -

Bērnu un ģimenes lietu ministrs                                                             A.Baštiks

 

 

 

Valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G.Mačs

L.Priedīte-Kanceviča

I.Strauta

J.Vaitužs

 

 

 

12.10.2007. 10:00

884

I.Trupovniece, 7028331

inese.trupovniece@sam.gov.lv