Juridiskā komisija

 

Rīgā, 2008. gada 17. martā

Nr. 9/3 –

 

                                                                             Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ″Grozījumi Kriminālprocesa likumā″

(Nr. 545/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz     lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                            Vineta Muižniece


Juridiskā komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Kriminālprocesa likumā (Nr. 545/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Iesniegtie priekšlikumi (0)

5.

Komisijas

atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95.panta noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums nav iesniegts.

 

 

355.pants. Noziedzīgi iegūta manta

(1) Manta ir atzīstama par noziedzīgi iegūtu, ja personas īpašumā vai valdījumā tā nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā.

(2) Ja netiek pierādīts pretējais, par noziedzīgi iegūtu uzskatāma manta, arī finanšu līdzekļi, kas pieder personai, kura:

1) ir organizētas noziedzīgas grupas dalībnieks vai atbalsta to;

2) pati iesaistījusies teroristiskās darbībās vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta teroristiskās darbībās;

3) pati iesaistījusies cilvēku tirdzniecībā vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta cilvēku tirdzniecībā;

4) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās ar narkotiskām vai psihotropām vielām vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās.

(3) Šā panta izpratnē pastāvīgu attiecību uzturēšana ar citu personu, kura iesais­tīta noteiktās noziedzīgās darbībās, nozīmē, ka persona dzīvo kopā ar otru personu vai arī kontrolē, nosaka vai ietekmē tās uzvedību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 355.panta otro daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās ar viltotu naudu, valsts finanšu instrumentiem vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās;

6) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās, lai šķērsotu valsts robežu vai sekmētu citas personas pārvietošanu pāri valsts robežai, vai nodrošinātu citām personām iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās;

7) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās saistībā ar bērnu pornogrāfiju saturošu materiālu apriti vai iesaistījusi bērnus prostitūcijā vai seksuālu darbību veikšanā, vai veikusi seksuāla vai pornogrāfiska rakstura darbības ar bērniem, vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 355.panta otro daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās ar viltotu naudu, valsts finanšu instrumentiem vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās;

6) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās, lai šķērsotu valsts robežu vai sekmētu citas personas pārvietošanu pāri valsts robežai, vai nodrošinātu citām personām iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās;

7) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās sakarā ar bērnu pornogrāfiju saturošu materiālu apriti vai iesaistījusi bērnus prostitūcijā vai seksuālās darbībās, vai veikusi seksuāla vai pornogrāfiska rakstura darbības ar bērniem, vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās."

 

 

645.pants. Naudas soda aizstāšana ar arestu vai brīvības atņemšanu

(1) Ja naudas sodu nevar piedzīt, tiesnesis to aizstāj ar arestu vai brīvības atņemšanu saskaņā ar Krimināllikuma 41.panta ceturtās daļas noteikumiem.

(2) Ja naudas sodu samaksā laikā, kad notiesātais tā vietā izcieš brīvības atņemšanu vai arestu, viņš atbrīvojams nekavējoties.

(3) Ja laikā, kad notiesātais naudas soda vietā izcieš brīvības atņemšanu vai arestu, samaksā daļu no naudas soda, tiesnesis saīsina brīvības atņemšanas vai aresta ilgumu atbilstoši samaksātajai naudas soda daļai.

2.  645.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"645.pants. Ar naudas soda izpildi saistītie jautājumi";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par naudas sodu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošais īpašums, vai tās ienākumi ir citā valstī, nolēmumu par naudas sodu šajā likumā noteiktajā kārtībā nosūta izpildei šai valstij."

 

 

 

2.  645.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"645.pants. Ar naudas soda izpildi saistītie jautājumi";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par naudas sodu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošais īpašums, vai tās ienākumi ir citā valstī, nolēmumu par naudas sodu šajā likumā noteiktajā kārtībā nosūta izpildei šai citai valstij."

780.pants. Ārvalstī piespriesta soda izpildīšanas lūguma atteikšanas iemesli

Ārvalstī piespriesta soda izpildīšanas lūgumu var atteikt, ja:

1) ir pamats uzskatīt, ka sods noteikts personas rases, reliģiskās piederības, tautības, dzimuma vai politisko uzskatu dēļ, vai ja nodarījums atzīstams par politisku vai izteikti militāru;

2) soda izpilde būtu pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām pret citu valsti;

3) soda izpilde būtu pretrunā ar Latvijas tiesību sistēmas pamatprincipiem;

4) Latvijā notiek vai ir ar galīgu nolēmumu pabeigts kriminālprocess par to pašu nodarījumu, par kuru sods piespriests ārvalstī;

5) soda izpilde Latvijā nav iespējama;

6) Latvijas kompetentā iestāde uzskata, ka ārvalsts pati spēj izpildīt spriedumu;

7) nodarījums nav izdarīts ārvalstī, kas piespriedusi izpildāmo sodu.

 

 

3. Aizstāt 780.panta ievaddaļā vārdus "var atteikt" ar vārdu "atsaka".

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 780.panta ievaddaļā vārdus "var atteikt" ar vārdu "atsaka".

 

4. Papildināt 71.nodaļu ar 801.1, 801.2, 801.3, 801.4, 801.5, 801.6 un 801.7 pantu šādā redakcijā:

"801.1 pants. Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas nosacījumi

Latvijā izpilda Eiropas Savienības dalībvalsts pieņemto nolēmumu par naudas sodu (juridiskām personām – naudas piedziņu), šajā pašā nolēmumā noteikto kompensāciju cietušajam, procesuālo izdevumu atlīdzību un maksā­jumu cietušo atbalsta fondam vai organizācijai (turpmāk – nolēmums par mantiska rakstura piedziņu).

801.2 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas pamats

Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas pamats ir:

1) Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes izdotais nolēmums par mantiska rakstura piedziņu vai tā apliecināta kopija un īpašā formā aizpildīts apliecinājums;

2) fakts, ka personai, uz kuru attiecas mantiska rakstura piedziņa, Latvijā ir dzīvesvieta (juridiskai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai pieder īpašums, vai ir citi ienākumi;

3) Latvijas tiesas nolēmums par Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšanu;

4) Latvijas tiesas izdots izpildraksts par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nodošanu izpildei Latvijā.

801.3 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas atteikuma iemesli

(1) Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi atsaka, ja:           

1) nav atsūtīts apliecinājums vai tas ir nepilnīgs, vai neatbilst nolēmuma saturam;

2) nolēmums par to pašu noziedzīgo nodarījumu ir pieņemts vai izpildīts Latvijā vai citā valstī;

3) ir pamats uzskatīt, ka sods noteikts personas rases, reliģiskās piederī­bas, tautības, dzimuma vai politisko uzskatu dēļ;

4) nolēmums par mantiska rakstura piedziņu attiecas uz nodarījumu, kas nav noziedzīgs saskaņā ar Latvijas likumu;    

5) pastāv šā likuma 8.nodaļā paredzētā kriminālprocesuālā imunitāte;

6) soda izpilde Latvijā nav iespējama;

7) soda izpildei ir iestājies noilgums un nolēmums par mantiska rakstura piedziņu attiecas uz nodarījumu, kas ir Latvijas jurisdikcijā;

8) persona nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība;

9) nolēmums par mantiska rakstura piedziņu pieņemts personas prom­būtnē, izņemot gadījumus, kad persona tikusi informēta par procesu, vai persona informējusi, ka nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu neapstrīd;

10) noteiktā mantiska rakstura piedziņa nepārsniedz 70 eiro ekvivalentu (pārrēķinot Latvijas latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma pasludināšanas dienā).

(2) Nolēmumā par mantiska rakstura piedziņu konstatētie faktiskie apstākļi un personas vaina ir saistoši Latvijas tiesai. Ja nolēmums par mantiska rakstura piedziņu pieņemts par šā likuma 3.pielikumā minētu nodarījumu, pārbaudi par to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, neveic.

801.4 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu pārbaudes kārtība

(1) Tieslietu ministrija, saņemot nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, 10 dienu laikā noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.panta pirmās daļas 1., 2., 8. un 10.punktā norādītie iemesli (ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju), un izvērtēšanas materiālus nosūta tiesai.

(2) Tiesa, saņemot nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu un tam pievienotos izvērtēšanas materiālus, noskaidro, vai nepastāv 801.3 pantā minētie atteikuma iemesli, un lemj par Latvijā izpildāmo mantiska rakstura piedziņu vai arī par atteikšanos izpildīt nolēmumu. Ja nepieciešams, tiesa var pieprasīt papildu informāciju Eiropas Savienības dalībvalstij, kura pieņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu.

801.5 pants. Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšana

(1) Latvijā nolēmumā noteiktās mantiska rakstura piedziņas izpildi nosaka rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc personas vai tās īpašuma atrašanās vietas.

(2) Jautājumu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi Latvijā rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis izskata šā likuma 651. un 784.panta otrajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja Eiropas Savienības dalībvalsts apliecinājumā ir norādījusi, ka tās likumi atļauj nolēmumā par mantiska rakstura piedziņu noteiktā naudas soda aizstāšanu, tā notiek šā likuma 645.pantā noteiktajā kārtībā.

(4) Ja persona, attiecībā uz kuru Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemts nolēmums par mantiska rakstura piedziņu, iesniedz pierādījumu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu pilnīgu vai daļēju izpildi, tiesa ar Tieslietu ministrijas starpniecību vai tieši sazinās ar nolēmumu izsniegušās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, lai saņemtu tā apstiprinājumu.

801.6 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas kārtība

(1)  Mantiska rakstura piedziņas izpildi izbeidz, ja Eiropas Savienības dalībvalstī atcelts notiesājošais nolēmums par mantiska rakstura piedziņu.

(2) Attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts lēmumi par soda samazināšanu, amnestijas vai apžēlošanas akta izdošanu ir saistoši Latvijai.

(3) No Eiropas Savienības dalībvalsts saņemto paziņojumu par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem juridiskajiem faktiem Tieslietu ministrija nosūta tiesai, kas izlemj ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītos jautājumus.

801.7 pants. Tieslietu ministrijas paziņojumi Eiropas Savienības dalīb­valsts kompetentajai iestādei

Tieslietu ministrija paziņo Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei par:

1) nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanu tiesai Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšanai;

2) lēmumu par atteikšanos izpildīt nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu;

3) mantiska rakstura piedziņas izpildi;

4) naudas soda aizstāšanu."

 

 

 

4. Papildināt 71.nodaļu ar 801.1, 801.2, 801.3, 801.4, 801.5, 801.6 un 801.7 pantu šādā redakcijā:

"801.1 pants. Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas nosacījumi

Latvijā izpilda Eiropas Savienības dalībvalsts pieņemto nolēmumu par naudas sodu (juridiskajām personām – naudas piedziņu), šajā pašā nolēmumā noteikto kompensāciju cietušajam, procesuālo izdevumu atlīdzību un maksā­jumu cietušo atbalsta fondam vai organizācijai (turpmāk – nolēmums par mantiska rakstura piedziņu).

801.2 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas pamats

Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas pamats ir:

1) Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes izdotais nolēmums par mantiska rakstura piedziņu vai tā apliecināta kopija un īpašā formā aizpildīts apliecinājums;

2) fakts, ka personai, uz kuru attiecas mantiska rakstura piedziņa, Latvijā ir dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai pieder īpašums, vai ir citi ienākumi;

3) Latvijas tiesas nolēmums par Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšanu;

4) Latvijas tiesas izdots izpildraksts par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nodošanu izpildei Latvijā.

801.3 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas atteikuma iemesli

(1) Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi atsaka, ja:

1) nav atsūtīts apliecinājums vai tas ir nepilnīgs vai neatbilst nolēmuma saturam;

2) nolēmums par to pašu noziedzīgo nodarījumu ir pieņemts vai izpildīts Latvijā vai citā valstī;

3) ir pamats uzskatīt, ka sods noteikts personas rases, reliģiskās piederī­bas, tautības, dzimuma vai politisko uzskatu dēļ;

4) nolēmums par mantiska rakstura piedziņu attiecas uz nodarījumu, kas pēc Latvijas likuma nav noziedzīgs;

5) pastāv šā likuma 8.nodaļā paredzētā kriminālprocesuālā imunitāte;

6) soda izpilde Latvijā nav iespējama;

7) soda izpildei ir iestājies noilgums un nolēmums par mantiska rakstura piedziņu attiecas uz nodarījumu, kas ir Latvijas jurisdikcijā;

8) persona nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība;

9) nolēmums par mantiska rakstura piedziņu pieņemts personas prom­būtnē, izņemot gadījumus, kad persona ir informēta par procesu vai persona informējusi, ka nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu neapstrīd;

10) noteiktā mantiska rakstura piedziņa nepārsniedz EUR 70 ekvivalentu (pārrēķinot Latvijas latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma pasludināšanas dienā).

(2) Nolēmumā par mantiska rakstura piedziņu konstatētie faktiskie apstākļi un personas vaina ir saistoši Latvijas tiesai. Ja nolēmums par mantiska rakstura piedziņu pieņemts par šā likuma 3.pielikumā minētu nodarījumu, pārbaudi attiecībā uz to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, neveic.

801.4 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu pārbaudes kārtība

(1) Tieslietu ministrija, saņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, 10 dienu laikā noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.panta pirmās daļas 1., 2., 8. un 10.punktā norādītie iemesli (ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju), un izvērtēšanas materiālus nosūta tiesai.

(2) Tiesa, saņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu un tam pievienotos izvērtēšanas materiālus, noskaidro, vai nepastāv 801.3 pantā minētie atteikuma iemesli, un lemj par Latvijā izpildāmo mantiska rakstura piedziņu vai arī par atteikšanos izpildīt nolēmumu. Ja nepieciešams, tiesa var pieprasīt papildu informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts, kura pieņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu.

801.5 pants. Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšana

(1) Latvijā nolēmumā noteiktās mantiska rakstura piedziņas izpildi nosaka rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc personas vai tās īpašuma atrašanās vietas.

(2) Jautājumu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi Latvijā rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis izskata šā likuma 651. un 784.panta otrajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja Eiropas Savienības dalībvalsts apliecinājumā ir norādījusi, ka tās likumi atļauj nolēmumā par mantiska rakstura piedziņu noteiktā naudas soda aizstāšanu, tā notiek šā likuma 645.pantā noteiktajā kārtībā.

(4) Ja persona, attiecībā uz kuru Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemts nolēmums par mantiska rakstura piedziņu, iesniedz pierādījumu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu pilnīgu vai daļēju izpildi, tiesa ar Tieslietu ministrijas starpniecību vai tieši sazinās ar nolēmumu izsniegušās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, lai saņemtu tā apstiprinājumu.

801.6 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas kārtība

(1)  Mantiska rakstura piedziņas izpildi izbeidz, ja Eiropas Savienības dalībvalstī atcelts notiesājošais nolēmums par mantiska rakstura piedziņu.

(2) Attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts lēmumi par soda samazināšanu, amnestijas vai apžēlošanas akta izdošanu ir saistoši Latvijai.

(3) No Eiropas Savienības dalībvalsts saņemto paziņojumu par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem juridiskajiem faktiem Tieslietu ministrija nosūta tiesai, kas izlemj ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītos jautājumus.

801.7 pants. Tieslietu ministrijas paziņojumi Eiropas Savienības dalīb­valsts kompetentajai iestādei

Tieslietu ministrija paziņo Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei par:

1) nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanu tiesai Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšanai;

2) lēmumu par atteikšanos izpildīt nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu;

3) mantiska rakstura piedziņas izpildi;

4) naudas soda aizstāšanu."

 

5. Papildināt 72.nodaļu ar 810.1, 810.2, 810.3 un 810.4 pantu šādā redakcijā:

"810.1 pants. Latvijā pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosacījumi

Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošs īpašums, vai tās ienākumi ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Tieslietu ministrija nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu apliecinātu kopiju kopā ar apliecinājumu nosūta izpildei šīs dalībvalsts kompetentajai iestādei.

810.2 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšana izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Tiesa vai prokurors nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu kopā ar īpašā formā aizpildītu apliecinājumu nosūta Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrija nodrošina apliecinājuma tulkojumu, sagatavo informāciju par Krimināllikumā noteikto noilguma termiņa tecējumu un visus materiālus nosūta Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Tieslietu ministrija nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu kopā ar apliecinājumu vienlaikus nosūta tikai vienai Eiropas Savienības dalībvalstij.

810.3 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanas izpildei sekas

Pēc Latvijā pieņemtā nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanas izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij un attiecīgās dalībvalsts lēmuma par tā pieņemšanu izpildei Latvijas iestādes neveic nekādas ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītas darbības.

810.4 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildes tiesību atgūšana

Latvija atgūst nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildes tiesības, ja:

1) tā atsauc nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi Eiropas Savienības dalībvalstī (kopā ar apliecinājumu);

2) dalībvalsts informē par pilnīgu vai daļēju nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu neizpildīšanu."

 

 

 

5. Papildināt 72.nodaļu ar 810.1, 810.2, 810.3 un 810.4 pantu šādā redakcijā:

"810.1 pants. Latvijā pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosacījumi

Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošs īpašums, vai tās ienākumi ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Tieslietu ministrija nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu apliecinātu kopiju kopā ar apliecinājumu nosūta izpildei šīs dalībvalsts kompetentajai iestādei.

810.2 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšana izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Tiesa vai prokurors nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu kopā ar īpašā formā aizpildītu apliecinājumu nosūta Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrija nodrošina apliecinājuma tulkojumu, sagatavo informāciju par Krimināllikumā noteikto noilguma termiņa tecējumu un visus materiālus nosūta Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Tieslietu ministrija nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu kopā ar apliecinājumu vienlaikus nosūta tikai vienai Eiropas Savienības dalībvalstij.

810.3 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanas izpildei sekas

Pēc Latvijā pieņemtā nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanas izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij un attiecīgās dalībvalsts lēmuma par tā pieņemšanu izpildei Latvijas iestādes neveic nekādas ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītas darbības.

810.4 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildes tiesību atgūšana

Latvija atgūst nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildes tiesības, ja:

1) tā atsauc nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi Eiropas Savienības dalībvalstī;

2) dalībvalsts informē par pilnīgu vai daļēju nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu neizpildīšanu."

 

6. Papildināt likumu ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"Kriminālprocesa likuma

3.pielikums

Nodarījumi, par kuriem izpilda

Eiropas Savienības dalībvalsts pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, nepārbaudot, vai šie nodarījumi ir noziedzīgi saskaņā ar Latvijas likumiem:

1) šā likuma 2.pielikumā minētie noziedzīgi nodarījumi;

2) kontrabanda;

3) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi;

4) draudi un vardarbība pret cilvēkiem;

5) zaudējumu noziedzīga nodarīšana;

6) zādzība."

 

 

 

6. Papildināt likumu ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"Kriminālprocesa likuma 3.pielikums

Nodarījumi, par kuriem izpilda

Eiropas Savienības dalībvalsts pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu,

nepārbaudot, vai šie nodarījumi ir noziedzīgi saskaņā ar Latvijas likumiem:

1) šā likuma 2.pielikumā minētie noziedzīgi nodarījumi;

2) kontrabanda;

3) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi;

4) draudi un vardarbība pret cilvēkiem;

5) zaudējumu noziedzīga nodarīšana;

6) zādzība."

 

Juridiskās komisijas konsultante

Beata Znota