Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Anotācija

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

 

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 355.panta otro daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

 

"5) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās ar viltotu naudu, valsts finanšu instrumentiem vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās;

6) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās, lai šķērsotu valsts robežu vai sekmētu citas personas pārvietošanu pāri valsts robežai, vai nodrošinātu citām personām iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās;

7) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās saistībā ar bērnu pornogrāfiju saturošu materiālu apriti vai iesaistījusi bērnus prostitūcijā vai seksuālu darbību veikšanā, vai veikusi seksuāla vai pornogrāfiska rakstura darbības ar bērniem, vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās."

 

2.  645.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"645.pants. Ar naudas soda izpildi saistītie jautājumi";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par naudas sodu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošais īpašums, vai tās ienākumi ir citā valstī, nolēmumu par naudas sodu šajā likumā noteiktajā kārtībā nosūta izpildei šai valstij."

 

3. Aizstāt 780.panta ievaddaļā vārdus "var atteikt" ar vārdu "atsaka".

 

4. Papildināt 71.nodaļu ar 801.1, 801.2, 801.3, 801.4, 801.5, 801.6 un 801.7 pantu šādā redakcijā:

 

"801.1 pants. Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas nosacījumi

Latvijā izpilda Eiropas Savienības dalībvalsts pieņemto nolēmumu par naudas sodu (juridiskām personām – naudas piedziņu), šajā pašā nolēmumā noteikto kompensāciju cietušajam, procesuālo izdevumu atlīdzību un maksā­jumu cietušo atbalsta fondam vai organizācijai (turpmāk – nolēmums par mantiska rakstura piedziņu).

 

801.2 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas pamats

Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas pamats ir:

1) Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes izdotais nolēmums par mantiska rakstura piedziņu vai tā apliecināta kopija un īpašā formā aizpildīts apliecinājums;

2) fakts, ka personai, uz kuru attiecas mantiska rakstura piedziņa, Latvijā ir dzīvesvieta (juridiskai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai pieder īpašums, vai ir citi ienākumi;

3) Latvijas tiesas nolēmums par Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšanu;

4) Latvijas tiesas izdots izpildraksts par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nodošanu izpildei Latvijā.

 

801.3 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas atteikuma iemesli

(1) Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi atsaka, ja:    

1) nav atsūtīts apliecinājums vai tas ir nepilnīgs, vai neatbilst nolēmuma saturam;

2) nolēmums par to pašu noziedzīgo nodarījumu ir pieņemts vai izpildīts Latvijā vai citā valstī;

3) ir pamats uzskatīt, ka sods noteikts personas rases, reliģiskās piederī­bas, tautības, dzimuma vai politisko uzskatu dēļ;

4) nolēmums par mantiska rakstura piedziņu attiecas uz nodarījumu, kas nav noziedzīgs saskaņā ar Latvijas likumu;       

5) pastāv šā likuma 8.nodaļā paredzētā kriminālprocesuālā imunitāte;

6) soda izpilde Latvijā nav iespējama;

7) soda izpildei ir iestājies noilgums un nolēmums par mantiska rakstura piedziņu attiecas uz nodarījumu, kas ir Latvijas jurisdikcijā;

8) persona nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība;

9) nolēmums par mantiska rakstura piedziņu pieņemts personas prom­būtnē, izņemot gadījumus, kad persona tikusi informēta par procesu, vai persona informējusi, ka nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu neapstrīd;

10) noteiktā mantiska rakstura piedziņa nepārsniedz 70 eiro ekvivalentu (pārrēķinot Latvijas latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma pasludināšanas dienā).

(2) Nolēmumā par mantiska rakstura piedziņu konstatētie faktiskie apstākļi un personas vaina ir saistoši Latvijas tiesai. Ja nolēmums par mantiska rakstura piedziņu pieņemts par šā likuma 3.pielikumā minētu nodarījumu, pārbaudi par to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, neveic.

 


801.4 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu pārbaudes kārtība

(1) Tieslietu ministrija, saņemot nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, 10 dienu laikā noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.panta pirmās daļas 1., 2., 8. un 10.punktā norādītie iemesli (ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju), un izvērtēšanas materiālus nosūta tiesai.

(2) Tiesa, saņemot nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu un tam pievienotos izvērtēšanas materiālus, noskaidro, vai nepastāv 801.3 pantā minētie atteikuma iemesli, un lemj par Latvijā izpildāmo mantiska rakstura piedziņu vai arī par atteikšanos izpildīt nolēmumu. Ja nepieciešams, tiesa var pieprasīt papildu informāciju Eiropas Savienības dalībvalstij, kura pieņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu.

 

801.5 pants. Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšana

(1) Latvijā nolēmumā noteiktās mantiska rakstura piedziņas izpildi nosaka rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc personas vai tās īpašuma atrašanās vietas.

(2) Jautājumu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi Latvijā rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis izskata šā likuma 651. un 784.panta otrajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja Eiropas Savienības dalībvalsts apliecinājumā ir norādījusi, ka tās likumi atļauj nolēmumā par mantiska rakstura piedziņu noteiktā naudas soda aizstāšanu, tā notiek šā likuma 645.pantā noteiktajā kārtībā.

(4) Ja persona, attiecībā uz kuru Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemts nolēmums par mantiska rakstura piedziņu, iesniedz pierādījumu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu pilnīgu vai daļēju izpildi, tiesa ar Tieslietu ministrijas starpniecību vai tieši sazinās ar nolēmumu izsniegušās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, lai saņemtu tā apstiprinājumu.

 

801.6 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas kārtība

(1)  Mantiska rakstura piedziņas izpildi izbeidz, ja Eiropas Savienības dalībvalstī atcelts notiesājošais nolēmums par mantiska rakstura piedziņu.

(2) Attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts lēmumi par soda samazināšanu, amnestijas vai apžēlošanas akta izdošanu ir saistoši Latvijai.

(3) No Eiropas Savienības dalībvalsts saņemto paziņojumu par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem juridiskajiem faktiem Tieslietu ministrija nosūta tiesai, kas izlemj ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītos jautājumus.

 

801.7 pants. Tieslietu ministrijas paziņojumi Eiropas Savienības dalīb­valsts kompetentajai iestādei

Tieslietu ministrija paziņo Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei par:

1) nolēmuma par ma ntiska rakstura piedziņu nosūtīšanu tiesai Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšanai;

2) lēmumu par atteikšanos izpildīt nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu;

3) mantiska rakstura piedziņas izpildi;

4) naudas soda aizstāšanu."

 

5. Papildināt 72.nodaļu ar 810.1, 810.2, 810.3 un 810.4 pantu šādā redakcijā:

 

"810.1 pants. Latvijā pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosacījumi

Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošs īpašums, vai tās ienākumi ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Tieslietu ministrija nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu apliecinātu kopiju kopā ar apliecinājumu nosūta izpildei šīs dalībvalsts kompetentajai iestādei.

 

810.2 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšana izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Tiesa vai prokurors nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu kopā ar īpašā formā aizpildītu apliecinājumu nosūta Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrija nodrošina apliecinājuma tulkojumu, sagatavo informāciju par Krimināllikumā noteikto noilguma termiņa tecējumu un visus materiālus nosūta Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Tieslietu ministrija nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu kopā ar apliecinājumu vienlaikus nosūta tikai vienai Eiropas Savienības dalībvalstij.

 

810.3 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanas izpildei sekas

Pēc Latvijā pieņemtā nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanas izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij un attiecīgās dalībvalsts lēmuma par tā pieņemšanu izpildei Latvijas iestādes neveic nekādas ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītas darbības.

 

810.4 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildes tiesību atgūšana

Latvija atgūst nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildes tiesības, ja:

1) tā atsauc nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi Eiropas Savienības dalībvalstī (kopā ar apliecinājumu);

2) dalībvalsts informē par pilnīgu vai daļēju nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu neizpildīšanu."

 

6. Papildināt likumu ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

 

"Kriminālprocesa likuma

3.pielikums

 

Nodarījumi, par kuriem izpilda Eiropas Savienības dalībvalsts

pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu,

nepārbaudot, vai šie nodarījumi ir noziedzīgi

saskaņā ar Latvijas likumiem:

 

1) šā likuma 2.pielikumā minētie noziedzīgi nodarījumi;

2) kontrabanda;

3) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi;

4) draudi un vardarbība pret cilvēkiem;

5) zaudējumu noziedzīga nodarīšana;

6) zādzība."

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

anotācija

 

I Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2005.gada 24.februārī tika pieņemts Padomes Ietvarlēmums par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām (2005/214/TA), lai nodrošinātu efektīvāku vienā Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemta finanšu soda atzīšanu un izpildi citā dalībvalstī. Ietvarlēmums paredz ieviest finanšu sodiem savstarpējās atzīšanas principu, saskaņā ar kuru vienas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesu varas institūcijas pieņemts lēmums tiek atzīts un izpildīts otrā Eiropas Savienības dalībvalstī. Kriminālprocesa likuma (turpmāk – KPL) 17.sadaļa „Citas valstis kriminālspriedumu atzīšana un izpildīšana” paredz normas par spriedumu atzīšanu, kā arī naudas sodu izpildi.

Vienlaikus 2005.gada 24.februārī tika pieņemts Padomes Ietvarlēmums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju (2005/212/TI), lai nodrošinātu efektīvu pārrobežu sadarbību attiecībā uz konfiskāciju. Ietvarlēmuma mērķis nodrošināt, lai visās dalībvalstīs būtu efektīvi likumi, kas reglamentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju, attiecībā uz pierādīšanas pienākumu, kas attiecas uz tādas personas īpašumā esošu mantu, kura ir notiesāta par nodarījumu, kas saistīts ar organizētu noziedzību. KPL 27.nodaļa „Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu” paredz noziedzīgi iegūtas mantas definējumu, normas par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju u.c.

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 Likumprojekts paredz ievest Padomes Ietvarlēmumu par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām (2005/214/TA). Likumprojekts paredz, ka Latvija izpilda Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts pieņemto nolēmumu par naudas sodu un šajā pašā nolēmumā noteikto maksājumu valsts kompensācijai cietušajam vai lēmumu par procesuālo izdevumu atlīdzību (nolēmums par mantiska rakstura piedziņu). Kompetentā iestāde ES dalībvalstī pieņemtā nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu atzīšanai Latvijā ir tiesa. Centrālā iestāde ES dalībvalsts nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu saņemšanai un Latvijas tiesas vai prokurora nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanai citai ES dalībvalstij ir Tieslietu ministrija.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts ir izstrādāts Tieslietu ministrijas izveidotās darba grupas ietvaros (Tieslietu ministrijas 2006.gada 11.decembra rīkojums Nr.1-1/473), kurā piedalījās Ģenerālprokuratūras, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas un Rīgas apgabaltiesas, Valsts policijas un Valsts robežsardzes pārstāvji.

Vienlaikus likumprojekts ir saskaņots ar Tieslietu ministrijas izveidoto pastāvīgo KPL darba grupu, kur piedalās nevalstisko organizāciju pārstāvji, tiesneši, prokurori, policisti un Latvijas Universitātes un Latvijas Policijas akadēmijas profesori.

 

II Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Ņemot vērā KPL grozījumus, paredzama pozitīva ietekme uz sociālajiem jautājumiem, jo īpaši uz noziedzības apkarošanas stāvokli.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

2007

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

1

2

3

4

5

6

6. Cita informācija.

Izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 

IV Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Starptautiskās tiesiskās sadarbības jautājumi ir ietverti Kriminālprocesa likumā.

 

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Ieviešot Padomes Ietvarlēmumu par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām (2005/214/TA) un Padomes Ietvarlēmumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju (2005/212/TI), tiek nodrošināta saistību pret Eiropas Savienību izpilde.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

- 

4. Atbilstības izvērtējums

 

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

Padomes Ietvarlēmums par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām

 

 

801.1

1.pants

atbilst

 

801.2

1.,4. un 6.pants

atbilst

 

801. 3

5. un 7.pants

atbilst

 

801.4

2. un 7.pants

atbilst

 

801.5

5., 6., 9. un 10.pants

atbilst

 

801.6

11., 12. un 15.pants

atbilst

 

801.7

14.pants

atbilst

 

810. 1

1., 4. un 9.pants

atbilst

 

810. 2

4. un 16.pants

atbilst

 

810. 3

15.pants

atbilst

 

810. 4

15.pants

atbilst

 

810. 4 un 3.pielikums

5.pants

 

 

 

Padomes Ietvarlēmums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju (2005/212/TI)

 

 

355.panta 5., 6. un 7.punkts

3.pants

atbilst

 

5. Cita informācija

Attiecībā uz Padomes Ietvarlēmuma par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām 3.pantu „Pamattiesības” regulējums iekļauts Latvijas Republikas Satversmē un Kriminālprocesa likumā.

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību aktu projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts ir saskaņots ar Tieslietu ministrijas izveidoto pastāvīgo Kriminālprocesa likuma darba grupu, kur piedalās nevalstisko organizāciju pārstāvji, tiesneši, prokurori, policisti un Latvijas Universitātes un Latvijas Policijas akadēmijas profesori.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīciju (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas

pasākumi ir veikti un kāds ir

sabiedriskās domas viedoklis

 Nav veikti pasākumi.

4. Konsultācijas ar

starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas konsultācijas.

5. Cita informācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

VII Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpilde notiks pastāvošās institucionālās sistēmas ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un tiesību aktu portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

 

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                     G.Bērziņš                                                                   

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

I.Melnace

 

 

 

 

24.09.2007; 11:04

1161

Melnace 67046102       

Inga.Melnace@tm.gov.lv