"Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"

 

Izdarīt likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49./50.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1997, 12.nr.; 1999, 11.nr.; 2001, 23.nr.; 2004, 22.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7. Zemes nomas maksa, kas noteikta atbilstoši šā likuma 12.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajai kārtībai, 2008., 2009. un 2010.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam gadam aprēķināto zemes nomas maksas apmēru vairāk nekā par 25 procentiem."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

     Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantā ir noteikta maksimālā zemes nomas maksa, kas ir 5 procenti no zemes kadastrālās vērtības un ir piemērojama minētajā pantā noteiktajos gadījumos jeb piespiedu zemes nomas gadījumos.

     Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 ‘’Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” 141.punktam, lai nodrošinātu pāreju uz kadastrālo vērtību bāzes izstrādi nekustamā īpašuma grupai vienlaikus visā valsts teritorijā, Valsts zemes dienests 2007.gadā ir izstrādājis:

-         lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes zonējumu un kadastrālo vērtību bāzi lauku nekustamo īpašumu grupai;

-         dzīvojamo māju apbūves zonējumu un kadastrālo vērtību bāzi dzīvojamās apbūves īpašumu grupai;

-         nekustamā īpašuma tirgus korekcijas koeficientus komercdarbības, sabiedriskās apbūves un rūpnieciskās ražošanas nekustamo īpašumu grupai.

   Minētie noteikumi š.g. 26.jūnijā ir pieņemti Ministru kabinetā un stāsies spēkā ar 2008.gadu.

Atbilstoši Valsts zemes dienesta sniegtajai informācijai, 2008.gadā stājoties spēkā aktualizētajai zemes kadastrālo vērtību bāzei, visām nekustamā īpašuma grupām visā valsts teritorijā tiek prognozēts vairākkārtējs zemes kadastrālās vērtības un, tātad, arī zemes nomas maksas pieaugums.

     Vidējais zemes kadastrālās vērtības pieaugums tiek prognozēts:

-         lauksaimniecības zemei – 2 reizes;

-         individuālo dzīvojamo māju apbūves zemei – 5,6 reizes;

-         komercdarbības objektu apbūves zemei – 5,5 reizes;

-         ražošanas objektu apbūves zemei – 5,1 reizi.

     Tas nozīmē, ka daļai pilsētu zemes nomnieku zemes nomas maksa 2008.gadā pieaugs vairāk nekā 5 reizes.

     Ņemot vērā iepriekš minēto, lai 2008.gadā novērstu vairākkārtēju un būtisku pilsētu zemes nomas maksas pieaugumu, ir nepieciešams izdarīt grozījumu likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, nosakot pāre jas periodu pakāpeniskai pilsētu zemes nomas maksas pieauguma ieviešanai.

              

2. Likumprojekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Likumprojekts paredz, ka 2008., 2009. un 2010.gadā zemes nomas maksas apmērs likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantā noteiktajos gadījumos nedrīkstēs pārsniegt iepriekšējam gadam aprēķināto zemes nomas maksas apmēru par vairāk kā 25 procentiem.

    Analoģisks ierobežojums attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli, kura bāze arī ir nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, ir noteikts š.g. 8.novembrī Saeimā pieņemtajā likumā „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””.  

 

3. Cita informācija

 

 

 

Nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Likumprojektam ir pozitīva ietekme uz makroekonomisko vidi, jo tiek novērsta iespēja nesamērīgam zemes nomas maksas pieaugumam piespiedu nomas gadījumos, t.i., kad zeme pieder vienam īpašniekam, bet uz tās esošās ēkas citam.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojektā paredzētajai aktualizētās kadastrālās vērtības pakāpeniskai ieviešanai būs pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts novērsīs iespēju būtiskam zemes nomas maksas sloga pieaugumam iedzīvotājiem par savu dzīvesvietu, kā arī tām personām, kurām piederošās ēkas, piemēram, valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objekti, nacionālās sporta bāzes, kā arī valsts vai pilsētas nozīmes inženiertehniskās būves un transporta infrastruktūras objekti atrodas uz bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku īpašuma tiesību atjaunotās zemes.

Ar likumprojektā noteikto nomas maksas apmēra pieauguma ierobežojumu līdz 25 procentiem 2008., 2009. un 2010.gadā, tiks nodrošināta arī maznodrošināto Rīgas un Jūrmalas, kur zemes kadastrālā vērtība ir visaugstākā, iedzīvotāju aizsardzība pret krasu nomas maksas sloga palielinājumu.

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts galvenokārt attiecas uz juridiskām un fiziskām personām.

Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu iespējama gadījumos, kad valsts institūcija vai pašvaldība nomā ēku vai atsevišķas telpas ēkā, kura atrodas uz fiziskas personas īpašumā esošas zemes. Šajos gadījumos, atkarībā no zemes nomas līguma nosacījumiem, iespējams izdevumu pieaugums ne vairāk kā par 25 procentiem, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada nomas maksu.

 

Nav.

Nav.

Nav.

Nav.

Nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 Saistībā ar likumprojektu papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

 

Nav.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

 

 

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrība tiks informēta ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

 

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

 

Nav.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

  1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

< span lang=EN-US style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt'> 

 

Likumprojekta izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas vēstnesis”, izdevumā „Latvijas republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”, kā arī būs pieejams bezmaksas interneta datu bāzē www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Satversmē, Satversmes tiesas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                O.Spurdziņš

 

 

 

 

Valsts sekretāre

 

Juridiskā departamenta direktore

 

Par kontroli atbildīgā

amatpersona

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Krūmane

E.Strazdiņa

M.Radeiko

G.Šarfa

 

2007.11.08. 11:27

1128

G.Šarfa 67095496

Gunta.Sarfa@fm.gov.lv