Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2007. gada 13.decembris

Nr.9/2 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (Nr.543/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 20 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

(Nr.543/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 15 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā „Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr., 1996, 15.nr., 1997, 24.nr., 1998, 2.nr.,18.nr., 22.nr., 24.nr., 1999, 24.nr., 2000, 11.nr., 2001, 3.nr., 8.nr., 12.nr., 2002, 2.nr., 22.nr., 2003, 2.nr., 6.nr., 8.nr., 15.nr., 22.nr., 2004, 9.nr., 2005, 2.nr., 11.nr., 2006, 1.nr, 9.nr., 13.nr.,154.nr.,183.nr, 2007, 3.nr., 40.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā „Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr., 1996, 15.nr., 1997, 24.nr., 1998, 2.nr.,18.nr., 22.nr., 24.nr., 1999, 24.nr., 2000, 11.nr., 2001, 3.nr., 8.nr., 12.nr., 2002, 2.nr., 22.nr., 2003, 2.nr., 6.nr., 8.nr., 15.nr., 22.nr., 2004, 9.nr., 2005, 2.nr., 11.nr., 2006, 1.nr, 9.nr., 13.nr.,154.nr.,183.nr, 2007, 3.nr., 40.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 11.panta otro daļu ar 86.punktu šādā redakcijā:

86) par stratēģiskas nozīmes preču ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu, importa sertifikātu, piegādes kontroles sertifikātu un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licenču izsniegšanu.

Atbalstīts

1. Papildināt 11.panta otro daļu ar 86.punktu šādā redakcijā:

„86) par stratēģiskas nozīmes preču ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu, importa sertifikātu, piegādes kontroles sertifikātu un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licenču izsniegšanu.”

15.pants. Nodokļu maksātāju pienākumi

(1) Nodokļu maksātāju vispārīgie pienākumi ir šādi:

3)  iesniegt nodokļu administrācijai šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstveidā vai elektroniskā veidā nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

1.    Izteikt 15.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) iesniegt nodokļu administrācijai šajā likumā vai konkrēto nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā veidā nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Nodokļu maksātāji, kuriem nav pieejams interneta pieslēgums, nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijas iesniedz papīra veidā; ”.

2

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Izteikt 15.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) iesniegt nodokļu administrācijai šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā vai elektroniskā veidā nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, nodokļu un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz elektroniski. Nodokļu maksātāji, iesniedzot nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniski Valsts ieņēmumu dienestā, izmanto Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu;”.

Atbalstīts

2. Izteikt 15.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) iesniegt nodokļu administrācijai šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā vai elektroniskā veidā nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, nodokļu un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz elektroniski. Nodokļu maksātāji, iesniedzot nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniski Valsts ieņēmumu dienestā, izmanto Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu;”.

(3) Fiziskajām personām, ja tās ir darba devēji, un komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībām) un citām privāto tiesību juridiskajām personām kā nodokļu maksātājiem ir šādi papildu pienākumi:

 

3

Deputāts M.Mitrofanovs

Aizstāt likuma 15. panta trešās daļas ievaddaļā vārdus „darba devēji” ar vārdiem „saimnieciskās darbības veicēji”.

Neatbalstīts

 

18.pants. Nodokļu administrācijas pienākumi

1) Nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi:

15) nodrošināt publiski pieejamu informāciju par tiem nodokļu maksātājiem, par kuru izslēgšanu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodokļu administrācija ir iesniegusi pieteikumu saskaņā ar šā likuma 35.panta pirmo daļu;

 

4

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Izslēgt 18.panta pirmās daļas 15.punktu.

Atbalstīts

3. Izslēgt 18.panta pirmās daļas 15.punktu.

22.pants. Konfidencialitāte

(1) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam), ja šā panta otrajā daļā nav noteikts citādi, aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas jebkādu informāciju, kas šim ierēdnim (darbiniekam) kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus, izņemot:

3) šā likuma 16.panta 8., 12., 14. un 15.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

 

5

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

          Izteikt 22.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) šā likuma 18.panta pirmās daļas 8., 12. un 14.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.”.

Atbalstīts

4. 22.pantā:

izteikt panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) šā likuma 18.panta pirmās daļas 8., 12. un 14.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.”;

 

 

6

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Papildināt 22.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

„(21) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust nodokļu maksātājam par viņu uzkrātos datus, kuru izpaušana ierobežo nodokļu administrācijas funkciju veikšanu.”.

Atbalstīts

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

„(21) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust nodokļu maksātājam par viņu uzkrātos datus, kuru izpaušana ierobežo nodokļu administrācijas funkciju veikšanu.”.

23.1 pants. Nodokļu iemaksāšana budžetā

(4) Personas, kuras iekasē valsts nodevas skaidrā naudā, iepriekšējā mēnesī iekasētās valsts nodevu summas ieskaita valsts budžetā līdz nākamā mēneša 15.datumam, ja konkrētajos likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi.

2. Izteikt 23.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 „(4) Persona, kura sniegusi pakalpojumu vai devusi nodrošinājumu, par kuru maksājama valsts nodeva, iepriekšējā mēnesī skaidrā naudā iekasētās valsts nodevu summas, neieskaitot tās savā norēķinu kontā, ieskaita valsts budžetā vai pašvaldības budžetā līdz nākamā mēneša 15.datumam, ja konkrētajos likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts cits termiņš

 

7

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Aizstāt 23.1 panta ceturtajā daļā vārdus „konkrētajos likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts cits termiņš” ar vārdiem „normatīvajos aktos nav noteikts īsāks termiņš.”.

Atbalstīts

5. Izteikt 23.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 „(4) Persona, kura sniegusi pakalpojumu vai devusi nodrošinājumu, par kuru maksājama valsts nodeva, iepriekšējā mēnesī skaidrā naudā iekasētās valsts nodevu summas, neieskaitot tās savā norēķinu kontā, ieskaita valsts budžetā vai pašvaldības budžetā līdz nākamā mēneša 15.datumam, ja normatīvajos aktos nav noteikts īsāks termiņš.”

24.pants. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija

(1) Nodokļu administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20.pantam administrē konkrētos nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības:

1) pagarināt kārtējo nodokļu un citu budžetos ieskaitāmo maksājumu samaksas termiņus līdz trijiem mēnešiem. Nodokļu maksātājam motivētais iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz ne vēlāk kā trīs dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās;

3)  sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nodokļu administrācijas veiktās kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudu un soda naudas samaksu;

3. 24.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

 „Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz trīs dienas pirms maksājumu termiņa iestāšanās, pievienojot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu, kas sagatavots atbilstoši attiecīgajiem gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja atliekamās vai sadalāmās summas apmērs vienā nodokļu veidā pārsniedz Ls 5000, nodokļu administrācijai attiecībā uz šo nodokli ir tiesības pieprasīt nodrošinājumu ar nodokļu maksātajam piederošo mantu vai kredītiestādes izsniegto galvojumu.”;

8

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Izteikt 24.panta pirmās daļas 3.punkta papildinājuma pirmo teikumu šādā redakcijā:

   „Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz trīs dienas pirms maksājumu samaksas termiņa iestāšanās. Juridiskās personas, kas sastāda gada pārskatu, pievieno bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu, kas sagatavots atbilstoši attiecīgajiem gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.”;

Atbalstīts

6. 24.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz trīs dienas pirms maksājumu samaksas termiņa iestāšanās. Juridiskās personas, kas sastāda gada pārskatu, pievieno bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu, kas sagatavots atbilstoši attiecīgajiem gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja atliekamās vai sadalāmās summas apmērs vienā nodokļu veidā pārsniedz Ls 5000, nodokļu administrācijai attiecībā uz šo nodokli ir tiesības pieprasīt nodrošinājumu ar nodokļu maksātajam piederošo mantu vai kredītiestādes izsniegto galvojumu.”;

 

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

„(11) Nodokļu administrācija, izskatot šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus:

1)             vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos kārtējo nodokļu samaksas termiņus;

2)             vai nodokļu maksātājam agrāk ir ticis piešķirts nodokļu maksājumu pagarinājuma termiņš un vai nodokļu maksātais ir ievērojis lēmuma par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus;

3)             vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus;

4)             vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju;

5)             vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi;

 

 

 

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

„(11) Nodokļu administrācija, izskatot šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus:

1) vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos kārtējo nodokļu samaksas termiņus;

2) vai nodokļu maksātājam agrāk ir ticis piešķirts nodokļu maksājumu pagarinājuma termiņš un vai nodokļu maksātais ir ievērojis lēmuma par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus;

3) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus;

4) vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju;

5) vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

 

6) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļus un saimniecisko darbību reglamentējošos normatīvos aktus.

9

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Izslēgt 24.panta 1.1 daļā 6.punktu.

Atbalstīts

 

 

(12) Ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos samaksas termiņus, nav noteiktajā termiņā informējis nodokļu administrāciju par iemesliem, kāpēc tas nevar veikt samaksu lēmumā norādītās summas apmērā un noteiktajā laikā, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu.”.

10

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Izslēgt 24.panta 1.2 daļā vārdus „nav noteiktajā termiņā informējis nodokļu administrāciju par iemesliem, kāpēc nevar veikt samaksu lēmumā norādītās summas apmērā un noteiktajā laikā”.

Atbalstīts

(12) Ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos samaksas termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu.”.

25.pants. Nodokļu parādu dzēšana

(1) Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors šādos gadījumos:

4. 25.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem „viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors”;

 

 

 

7. 25.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem „viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors”;

(5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram nosūta:

1) Valsts ieņēmumu dienests - Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora rīkojumu par to komercsabiedrību, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību) un citu privāto tiesību juridisko personu valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

papildināt piektās daļas 1.punktu aiz vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora" ar vārdiem „viņa vietnieka vai teritoriālās iestādes direktora”.

 

 

 

papildināt piektās daļas 1.punktu aiz vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora" ar vārdiem „viņa vietnieka vai teritoriālās iestādes direktora”.

32.pants. Atbildība par budžetā iemaksājamās nodokļu summas samazināšanu

4) Ja nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatē, ka nodokļu maksātājs ir samazinājis budžetā iemaksājamo nodokļu summu par periodu, par kuru tiek veikta nodokļu revīzija (audits), tādējādi izdarot atkārtotu nodokļu pārkāpumu, soda nauda tiek noteikta 100 procentu apmērā no attiecīgās nedeklarētās nodokļu summas.

 

5. 32.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitli „100” ar skaitli „70”;

 

 

 

8. 32.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitli „100” ar skaitli „70”;

(5) Piemērojot šā panta ceturto daļu, par atkārtotu ir uzskatāms pārkāpums, kas atbilst visām turpmāk minētajām pazīmēm:

izslēgt piektās daļas ievaddaļā vārdus „Piemērojot šā panta ceturto daļu”;

 

 

 

izslēgt piektās daļas ievaddaļā vārdus „Piemērojot šā panta ceturto daļu”;

1)  iepriekšējais pārkāpums ir konstatēts nodokļu revīzijā (auditā), kas pabeigta ne vēlāk kā triju gadu laikā no atkārtota pārkāpuma izdarīšanas brīža;

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdu „pabeigta” ar vārdiem „ir pabeigta, un šis pārkāpums ir izdarīts”;

 

 

 

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdu „pabeigta” ar vārdiem „ir pabeigta, un šis pārkāpums ir izdarīts”;

2)  lēmums, ar kuru nodokļu maksātājs saukts pie šajā pantā noteiktās atbildības par iepriekšējo pārkāpumu, ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams;

papildināt piektās daļas 2.punktu aiz vārdiem „kļuvis neapstrīdams” ar vārdiem „vai ir pārsūdzēts tiesā”;

 

 

 

papildināt piektās daļas 2.punktu aiz vārdiem „kļuvis neapstrīdams” ar vārdiem „vai ir pārsūdzēts tiesā”;

(6) Šā panta ceturtās daļas nosacījumus nepiemēro tiem nodokļu pārkāpumiem, kuri konstatēti nodokļu revīzijā (auditā), ko veic pēc nodokļu maksātāja nodokļa pārmaksas atmaksas pieprasījuma.

izslēgt sesto daļu;

 

 

 

izslēgt sesto daļu;

(7) Ja nodokļu maksātājs, kurš jau izdarījis atkārtotu nodokļu pārkāpumu, triju gadu laikā izdara vēl vienu vai vairākus tādus pašus nodokļu pārkāpumus, par katru no šiem turpmākajiem nodokļu pārkāpumiem tiek uzlikta soda nauda 150 procentu apmērā no nodokļu summas, kas nav deklarēta, izdarot attiecīgo pārkāpumu.

aizstāt septītajā daļā skaitli „150” ar skaitli „100”.

 

 

 

aizstāt septītajā daļā skaitli „150” ar skaitli „100”.

 

6. Papildināt likumu ar 32.3 pantu šādā redakcijā:

„32.3pants. Atbildība par no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra nepamatotu palielināšanu

(1) Ja nodokļu maksātājs, pārkāpdams nodokļu likumu prasības, nepamatoti palielinājis no budžeta atmaksājamo nodokļu apmēru (no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums), nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) rezultātā samazina nepamatoti palielināto no budžeta atmaksājamo nodokļu apmēru, kā arī aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja iekasē soda naudu, kas nosakāma saskaņā ar šo likumu, ja konkrēto nodokļu likumos nav paredzēts cits soda naudas apmērs.

(2) Ja no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums nepārsniedz 15 procentus no deklarētās pārmaksātās nodokļu summas, soda nauda tiek noteikta 30 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(3) Ja no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums pārsniedz 15 procentus no deklarētās pārmaksātās nodokļu summas, soda nauda tiek noteikta 50 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(4) Ja nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatē, ka nodokļu maksātājs ir nepamatoti palielinājis no budžeta atmaksājamo nodokļa apmēru, tādējādi izdarot atkārtotu nodokļu pārkāpumu, soda nauda tiek noteikta 70 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(5) Ja nodokļu maksātājs, kurš jau ir izdarījis atkārtotu nodokļu pārkāpumu, triju gadu laikā izdara vēl vienu vai vairākus tādus pašus nodokļu pārkāpumus, par katru no nodokļu revīzijā (auditā) konstatētajiem šādiem nodokļu pārkāpumiem tiek uzlikta soda nauda 100 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(6) Par atkārtotu nodokļu pārkāpumu šā panta ceturtajā un piektajā daļā uzskatāms pārkāpums, kas atbilst visām šā likuma 32.panta piektajā daļā minētajām pazīmēm.

(7) Soda nauda nodokļu maksātājam jāsamaksā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par aprēķināto soda naudu.

(8) Ja triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par aprēķināto soda naudu, nodokļu maksātājs neiemaksā minēto summu budžetā, un soda naudai nav pagarināts samaksas termiņš šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācija var iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu par nodokļa maksātāja maksātnespējas procesa pasludināšanu.”

 

 

 

9. Papildināt likumu ar 32.3 pantu šādā redakcijā:

„32.3pants. Atbildība par no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra nepamatotu palielināšanu

(1) Ja nodokļu maksātājs, pārkāpdams nodokļu likumu prasības, nepamatoti palielinājis no budžeta atmaksājamo nodokļu apmēru (no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums), nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) rezultātā samazina nepamatoti palielināto no budžeta atmaksājamo nodokļu apmēru, kā arī aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja iekasē soda naudu, kas nosakāma saskaņā ar šo likumu, ja konkrēto nodokļu likumos nav paredzēts cits soda naudas apmērs.

(2) Ja no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums nepārsniedz 15 procentus no deklarētās pārmaksātās nodokļu summas, soda nauda tiek noteikta 30 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(3) Ja no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums pārsniedz 15 procentus no deklarētās pārmaksātās nodokļu summas, soda nauda tiek noteikta 50 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(4) Ja nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatē, ka nodokļu maksātājs ir nepamatoti palielinājis no budžeta atmaksājamo nodokļa apmēru, tādējādi izdarot atkārtotu nodokļu pārkāpumu, soda nauda tiek noteikta 70 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(5) Ja nodokļu maksātājs, kurš jau ir izdarījis atkārtotu nodokļu pārkāpumu, triju gadu laikā izdara vēl vienu vai vairākus tādus pašus nodokļu pārkāpumus, par katru no nodokļu revīzijā (auditā) konstatētajiem šādiem nodokļu pārkāpumiem tiek uzlikta soda nauda 100 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(6) Par atkārtotu nodokļu pārkāpumu šā panta ceturtajā un piektajā daļā uzskatāms pārkāpums, kas atbilst visām šā likuma 32.panta piektajā daļā minētajām pazīmēm.

(7) Soda nauda nodokļu maksātājam jāsamaksā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par aprēķināto soda naudu.

(8) Ja triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par aprēķināto soda naudu, nodokļu maksātājs neiemaksā minēto summu budžetā, un soda naudai nav pagarināts samaksas termiņš šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācija var iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu par nodokļa maksātāja maksātnespējas procesa pasludināšanu.”

 33.3 pants. Nodokļu administrācijas uzliktās (aprēķinātās) soda naudas samazināšana

(1) Nodokļu administrācijas augstākā amatpersona pieņem lēmumu samazināt nodokļu maksātājiem nodokļu revīzijas (audita) rezultātā uzlikto (aprēķināto) soda naudu šajā pantā noteiktajā apmērā, ja nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma apmēram [ieskaitot nokavējuma naudu, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai] un 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, iemaksā budžetā papildus aprēķināto nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma summu kopā ar soda naudu 15 procentu apmērā no nodokļa pamatparāda.

(2) Ja nodokļu pārkāpums (budžetā iemaksājamās nodokļa summas samazināšana) triju gadu laikā ir izdarīts pirmo reizi, nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina pilnā apmērā.

(3) Ja nodokļu pārkāpums triju gadu laikā ir izdarīts atkārtoti un abos gadījumos budžetā iemaksājamā nodokļa summa ir samazināta ne vairāk kā par 15 procentiem, nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina līdz 35 procentiem.

(4) Ja nodokļu pārkāpums triju gadu laikā ir izdarīts atkārtoti un vienā no abiem gadījumiem budžetā iemaksājamā nodokļa summa ir samazināta ne vairāk kā par 15 procentiem, nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina līdz 50 procentiem.

7. Papildināt 33.3pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina līdz 65 procentiem šādos gadījumos:

1) ja nodokļu maksātājam ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar šā likuma 34.pantu;    

2) ja nodokļu maksātājam ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta pirmo daļu.”.

 

 

 

10. Papildināt 33.3pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina līdz 65 procentiem šādos gadījumos:

1) ja nodokļu maksātājam ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar šā likuma 34.pantu;    

2) ja nodokļu maksātājam ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta pirmo daļu.”.

34.pants. Atbildība par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājam, un citiem nodokļu pārkāpumiem

Ja fiziskā vai juridiskā persona, kas veic saimniecisko darbību, nereģistrējas kā nodokļu maksātājs vai 30 dienu laikā pēc noteiktā termiņa neiesniedz nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas, kā arī saimnieciskās darbības un grāmatvedības dokumentus, bez kuriem nodokļu administrācijas ierēdņi (darbinieki) nevar noteikt maksājamo nodokļu summu, tad:

1)  par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen iemaksājamo nodokļu summu un soda naudu 150 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās nodokļu summas. Ja nav iespējams noteikt nodokļa lielumu, nodokli iekasē par iepriekšējo periodu aprēķinātās nodokļa summas apmērā, bet, ja tāda perioda nav, nodokļa lielumu nosaka, pamatojoties uz nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju par analogiem nodokļu maksātājiem. Kopā ar aprēķināto nodokļa summu piedzen soda naudu 150 procentu apmērā no minētās budžetā iemaksājamās nodokļu summas;

8. Aizstāt 34.panta 1.punktā vārdus „iemaksājamo nodokļu summu” ar vārdiem „nodokli, kas aprēķināts no dienas, kad personai bija jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam”.

 

 

 

11. Aizstāt 34.panta 1.punktā vārdus „iemaksājamo nodokļu summu” ar vārdiem „nodokli, kas aprēķināts no dienas, kad personai bija jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam”.

34.1 pants. Saimnieciskās darbības apturēšana normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos

(1) Ja fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu grupa, veicot saimniecisko darbību, pārkāpj normatīvajos aktos paredzēto kārtību, kas nodrošina ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizu un pilnīgu uzskaiti, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs speciālās pārbaudes veikšanai apturēt normatīvo aktu pārkāpēja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) darbību uz laiku, kas nav ilgāks par 10 dienām, skaitot no Valsts ieņēmumu dienesta institūcijas lēmuma (rīkojuma) pieņemšanas dienas. Speciālās pārbaudes laikā Valsts ieņēmumu dienests kontrolē, kā tiek ievērotas atsevišķas normatīvo aktu prasības, kas nosaka ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizu un pilnīgu uzskaiti, un veic krājumu atlikumu inventarizāciju, lai salīdzinātu faktiski esošos krājumus ar grāmatvedības uzrādītajiem. Attiecīgo lēmumu (rīkojumu) Valsts ieņēmumu dienests pieņem triju darbdienu laikā pēc pārbaužu materiālu saņemšanas no kontrolējošām institūcijām. Attiecīgo lēmumu (rīkojumu) Valsts ieņēmumu dienests pieņem triju darbadienu laikā pēc pārbaužu materiālu saņemšanas no kontrolējošām institūcijām.

 

11

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Izslēgt 34.1 panta pirmās daļas ceturto teikumu.

Atbalstīts

12. 34.1pantā:

izslēgt pirmās daļas ceturto teikumu;

 (2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais speciālās pārbaudes veikšanas laika ierobežojums nav piemērojams gadījumos, kad šādā pārbaudē ir konstatēts, ka nepieciešams veikt speciālu nodokļu auditu, vai gadījumos, par kuriem paredzēta kriminālatbildība, - saimnieciski finansiālās darbības revīziju.

 

9. 34.1pantā:

aizstāt 34.1panta otrajā daļā vārdus „speciālu nodokļu auditu, vai gadījumos, par kuriem paredzēta kriminālatbildība, - saimnieciski finansiālās darbības revīziju” ar vārdiem „nodokļu revīziju (auditu)”;

 

 

 

aizstāt panta otrajā daļā vārdus „speciālu nodokļu auditu, vai gadījumos, par kuriem paredzēta kriminālatbildība, - saimnieciski finansiālās darbības revīziju” ar vārdiem „nodokļu revīziju (auditu)”;

(3) Ja šā panta pirmajā daļā paredzētā normatīvo aktu pārkāpēja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) darbība apturēta uz laiku, tad darbības apturēšanas rezultātā radušies materiālie zaudējumi tiek segti no pārkāpēja (fiziskās vai juridiskās personas vai šādu personu grupas) līdzekļiem.

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja speciālās pārbaudes rezultātā tiek pieņemts lēmums par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu normatīvo aktu pārkāpējam, kurš ir reģistrēts kādā no Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajiem reģistriem, Valsts ieņēmumu dienests informē Uzņēmumu reģistru par normatīvo aktu pārkāpēja darbības apturēšanu. Pēc lēmuma par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem pieņemšanas, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par normatīvo aktu pārkāpēja darbības atjaunošanu  un informē Uzņēmumu reģistru. Ja nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatēts, ka normatīvo aktu pārkāpējs faktiski saimniecisko darbību neveic, nav sasniedzams vai izvairās no nodokļu revīzijas (audita) veikšanas, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par normatīvo aktu pārkāpēja darbības atjaunošanu nepieņem.

(5) Lēmuma  par normatīvo aktu pārkāpēja struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums, darbības apturēšanu, vai lēmuma par normatīvo aktu pārkāpēja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pieteikuma iesniegšana tiesā par lēmuma atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, neaptur tā izpildi.”. 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja speciālās pārbaudes rezultātā tiek pieņemts lēmums par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu normatīvo aktu pārkāpējam, kurš ir reģistrēts kādā no Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajiem reģistriem, Valsts ieņēmumu dienests informē Uzņēmumu reģistru par normatīvo aktu pārkāpēja darbības apturēšanu. Pēc lēmuma par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem pieņemšanas, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par normatīvo aktu pārkāpēja darbības atjaunošanu  un informē Uzņēmumu reģistru. Ja nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatēts, ka normatīvo aktu pārkāpējs faktiski saimniecisko darbību neveic, nav sasniedzams vai izvairās no nodokļu revīzijas (audita) veikšanas, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par normatīvo aktu pārkāpēja darbības atjaunošanu nepieņem.

(5) Lēmuma  par normatīvo aktu pārkāpēja struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums, darbības apturēšanu, vai lēmuma par normatīvo aktu pārkāpēja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pieteikuma iesniegšana tiesā par lēmuma atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, neaptur tā izpildi.”. 

Pārejas noteikumi

22. Uzņēmējsabiedrībām, kuru pamatkapitāls neatbilst likuma "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" prasībām un pret kurām savus kreditoru prasījumus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir pieteikušas tikai nodokļu administrācijas un šo prasījumu kopsumma nepārsniedz 5000 latus, nodokļu parādi tiek dzēsti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra iesniegumu un tam pievienoto nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu parādiem, norādot katra nodokļu veida pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu. Valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, bet pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus - attiecīgās pašvaldības.

10. Pārejas noteikumos:

papildināt 22.punktu aiz vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem „viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors”;

 

 

 

13. Pārejas noteikumos:

papildināt 22.punktu aiz vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem „viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors”;

34. Piemērojot šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu, līdz normatīvā akta par elektroniskā paraksta izmantošanas kārtību spēkā stāšanās dienai nodokļu maksātāji, kuri iesniedz deklarācijas elektroniskā veidā, iesniedz arī rakstveida deklarācijas. Elektroniskā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja:

1) tā ir iesniegta normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

2) iesniegtajā rakstveida deklarācijā iekļautā informācija atbilst elektroniskā veidā iesniegtajai;

3) rakstveida deklarācija ir iesniegta ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas elektroniskā veidā.

 

izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

“34. Piemērojot šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu līdz 2011.gada 1.janvārim, elektroniskā veidā iesniegta nodokļu un informatīvā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja tā saņemta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā nodokļu maksātājs ir reģistrēts, piecu dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa.”;

12

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likuma Pārejas noteikumu 34.punktu.

Atbalstīts

izslēgt 34.punktu;

88. Ja pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību, kura atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma II nodaļas noteikumiem attiecīgajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā un par kuras likvidāciju nav pieņemts lēmums, savus prasījumus komercreģistra iestādei - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram - ir pieteikušas tikai nodokļu administrācijas un šo prasījumu kopsumma nepārsniedz 5000 latu, nodokļu parādi tiek dzēsti, pamatojoties uz komercreģistra iestādes - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra - iesniegumu un tam pievienoto nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu parādiem, norādot katra nodokļu veida pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu. Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmos nodokļu parādus dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, bet pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus - attiecīgās pašvaldības.

 

papildināt 88.punktu aiz vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem „viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors”.

 

 

 

papildināt 88.punktu aiz vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem „viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors”.

 

papildināt pārejas noteikumus ar 97.punktu šādā redakcijā:

„97. Šā likuma 32.3pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”.

13

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likumprojekta tekstā vārdus „papildināt pārejas noteikumus ar 97.punktu šādā redakcijā:

„97. Šā likuma 32.3pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”.”.

Atbalstīts

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Papildināt pārejas noteikumus ar 97. un 98.punktu šādā redakcijā:

“97. Grozījums šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktā stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

98. Nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, ir tiesības iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas papīra veidā līdz 2011.gada 1.janvārim.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt ar 97., 98. un 99.punktu šādā redakcijā:

„97. Piemērojot šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu līdz 2011.gada 1.janvārim, elektroniskā veidā iesniegta nodokļu un informatīvā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja tā saņemta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā nodokļu maksātājs ir reģistrēts, piecu dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa.

98. Grozījums šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktā attiecībā uz pienākumu iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā veidā attiecībā uz budžeta iestādēm un kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai pašvaldībai vai valstij un pašvaldībai, stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī un attiecībā uz pārējiem nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

99. Nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, ir tiesības iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas papīra veidā līdz 2011.gada 1.janvārim.”.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt ar 97., 98. un 99.punktu šādā redakcijā:

„97. Piemērojot šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu līdz 2011.gada 1.janvārim, elektroniskā veidā iesniegta nodokļu un informatīvā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja tā saņemta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā nodokļu maksātājs ir reģistrēts, piecu dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa.

98. Grozījums šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktā attiecībā uz pienākumu iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā veidā attiecībā uz budžeta iestādēm un kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai pašvaldībai vai valstij un pašvaldībai, stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī un attiecībā uz pārējiem nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

99. Nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, ir tiesības iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas papīra veidā līdz 2011.gada 1.janvārim.”.”