Grozījumi Meliorācijas likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Meliorācijas likumā

 

Izdarīt Meliorācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

 

"12.pants. Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

2. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

 

"19.pants. Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"."

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 12.pantā minētos noteikumus."

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Meliorācijas likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Meliorācijas likuma 19.pantā noteikts, ka valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina Lauku atbalsta dienests. Veicot meliorācijas nozares analīzi, konstatēts, ka Lauku atbalsta dienests vienlaikus ar valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas funkcijām veic arī kontroli un administrēšanu. Ņemot vērā funkciju nošķiršanas principu, tas nevar būt vienas institūcijas darbības pārziņā.

Grozījumi Meliorācijas likumā nepieciešami, lai nodrošinātu meliorācijas sistēmu uzraudzības pilnveidošanu un precizētu turpmāko valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas modeli, kā arī lai nodalītu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kontroles un uzraudzības funkcijas no šo sistēmu apsaimniekošanas.

Šobrīd spēkā esošā Meliorācijas likuma 12.pants noteic, ka melioratīvās hidrometrijas darbu izpildes kārtību nosaka zemkopības ministrs. Ievērojot to, ka iepriekš minēto kārtību nepieciešams izdot kā Ministru kabineta noteikumus, ir jāizdara grozījums Meliorācijas likuma 12. pantā, melioratīvās hidrometrijas darbu izpildes kārtību noteikšanu paredzot Ministru kabinetam.

2. Normatīvā akta projekta būtība.

Ar likumprojekta 1.pantu tiek izdarīts grozījums šobrīd spēkā esošā Meliorācijas likuma 12.pantā, paredzot, ka melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Savukārt ar likumprojekta 2. pantu tiek izdarīts grozījums šobrīd spēkā esošā Meliorācijas likuma 19.pantā, kas noteic, ka valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošinās valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Lauku atbalsta dienests kvalitatīvāk varēs veikt meliorācijas nozares kontroles un uzraudzības funkcijas , kādas tam noteiktas normatīvajos aktos.

Likumprojekts paredz, ka tajā ietvertie grozījumi stāsies spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ar likumprojektā ietvertajiem grozījumiem tiks pilnībā atrisinātas anotācijas I sadaļas 1.punktā minētās problēmas.

3. Cita informācija

Citas informācijas nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu šis likumprojekts neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais 2007.gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2008.

2009.

2010.

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

872

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

872

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

-

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

Izmaksas kopā:

872

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

1. Valsts meliorācijas sistēmu t.sk. polderu aizsargdambju uzturēšana:

- kopšana:

- ūdensnotekas

3310 km x 105 Ls/km = 347550 Ls

- aizsargdambji

420 km x 125 Ls/km = 52450 Ls

- renovācija (ūdensnoteku)

42,5 km x 4000 Ls/km

- hidrobūvju renovācija 4,5 km x 9000 Ls/km

kopā

 

 

400

 

 

 

 

170

 

40

 

610

 

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

-

2. Polderu sūkņu staciju darbināšana (35 gab.)

- maksa par elektroenerģiju 1300000 kWh x 0,053 Ls = 70000 Ls

- tehniskās apkopes, remonts

- modernizācija

kopā

 

 

70

 

192

-

262

 

 

-

 

-

-

-

 

 

-

 

-

-

-

 

 

-

 

-

-

-

 

 

-

 

-

-

-

6. Cita informācija.

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas funkciju veikšanai tiek piesaistīti finanšu līdzekļi no Zemkopības ministrijas budžeta 26.00.00 programmas „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana”.

Pasākumu uzsākšana 2008.gadā tiks nodrošināta no Zemkopības ministrijas budžeta.

Zemkopības ministrijas stratēģijā 2007. – 2009.gada budžeta programmai „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” ir noteikts mērķis, kas pamato programmas realizācijas nepieciešamību, un šis mērķis ir - veicināt zemes resursu ilgtspējības saglabāšanu, nodrošinot meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un pārvaldi lauku apvidū un pilsētu zemēs.

Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas darbu izmaksas ik gadu pieaug, un pie nemainīga ikgadēja finansējuma izpildes apjoms ik gadu ievērojami samazinās. Šobrīd valsts budžeta līdzekļi nodrošina tikai trešo daļu no finansējuma, kas būtu nepieciešams valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanai atbilstošā tehniskā līmenī.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

1. Papildus jāveic grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 „Lauku atbalsta dienesta nolikums”, no kura svītrojams 3.6.apakšpunkts.

2. Papildus jāizdod Ministru kabineta noteikumi „Melioratīvās hidrometrijas darbu izpildes kārtība”. Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek veikti virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu ūdens režīma novērojumi, mērījumi un iegūto datu apstrāde. Iegūtie dati nepieciešami, lai varētu veikt hidroloģiskos aprēķinus ūdenssaimniecības, meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecībai un to ekspluatācijai, kā arī vides saimniecības, hidroenerģētikas, inženierceltniecības un citu tautsaimniecības nozaru vajadzībām.

Ministru kabineta noteikumus un to grozījumus paredzēts izstrādāt līdz 2008.gada 1.jūlijam.

2. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

5. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas.

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Latvijas Melioratoru biedrību. Šīs nevalstiskās organizācijas darba grupā, kas veica meliorācijas nozares analīzi, deleģēja pārstāvjus, kuri ir zemes meliorācijas jautājumu konsultatīvās padomes locekļi.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta).

Likumprojektā ir iestrādāts Latvijas Melioratoru biedrības priekšlikums par meliorācijas nozares pārvaldības uzlabošanu. Darba grupā panākta vienošanās par likumprojektā piedāvāto grozījumu redakciju.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis.

Darba grupa, kas veica meliorācijas nozares analīzi, sagatavoja ziņojumu Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei par izstrādātajiem priekšlikumiem un normatīvo aktu grozījumu projektiem. Citi sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” būtiski pieaugs veicamo darbu apjoms un būs jānodrošina:

1) valsts meliorācijas sistēmu (polderu sūkņu stacijas un ar tām saistītās inženierbūves) ekspluatācija un uzturēšana;

2) valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku) uzturēšana.

Likuma izpilde iespējama uzreiz, un tā izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams papildu laiks vai pārejas periods.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu.

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv un normatīvo aktu informācijas sistēmā www.NAIS.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 M.Roze

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

V.Pētersons

 

25.10.2007. 10:59

1240

V.Pētersons

67027511, Valdis.Petersons@zm.gov.lv