Grozījumi likumā ''Par pievienotās vērtības nodokli''

Anotācija

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  3.pantā:

izteikt 8.4 daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) pēc savlaicīgi neiesniegtās nodokļa deklarācijas iesniegšanas un šajā nodokļa deklarācijā norādītās budžetā maksājamās nodokļa summas un nokavējuma naudas, kā arī par nodokļa deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu aprēķinātā naudas soda samaksas;";

 

aizstāt 8.4 daļas 2.punktā vārdus "budžetā maksājamās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma" ar vārdiem "budžetā maksājamās nodokļa summas".

 

2.  12.pantā:

izteikt desmito, 10.1  un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10)  No budžeta atmaksājamā nodokļa summa ir tā pārmaksātā nodokļa summa, ko veido starpība starp deklarācijā pareizi aprēķināto nodokļa summu un pamatoti atskaitāmo priekšnodokļa summu.

 (101) Apliekamā persona var pieprasīt pārmaksāto nodokļa summu novirzīt citu nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu veikšanai, izņemot ievedmuitas un izvedmuitas nodokļus, akcīzes nodokli naftas produktiem un akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, ievērojot šādu secību:

1) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

2) nodokļi, nodevas un citi valsts noteiktie maksājumi valsts budžetā;

3) nodokļi, nodevas un citi valsts noteiktie maksājumi pašvaldību budžetos.

(11) Valsts ieņēmumu dienests pārmaksāto nodokļa summu apliekamai personai atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus apliecinošu dokumentu saņemšanas.";

 

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(12) Valsts ieņēmumu dienests var atteikties atmaksāt apliekamai personai šā panta vienpadsmitajā daļā minēto pārmaksāto nodokļa summu šādos gadījumos:

1) apliekamai personai ir nodokļu vai citu obligāto maksājumu parādi valsts budžetam. Šādā gadījumā pārmaksātā nodokļa summa tiek novirzīta attiecīgo nodokļu vai citu obligāto maksājumu segšanai. Valsts ieņēmumu dienests nevar atteikties atmaksāt minēto pārmaksāto nodokļa summu, ja nokavētais nodokļa samaksas termiņš ir pagarināts likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā un saistības tiek pildītas;

2) persona taksācijas periodā pieprasa atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu, bet to darījumu vērtība, kuriem piemērojama nodokļa 0 procentu likme atbilstoši šim likumam, nepārsniedz 50 procentus no kopējās apliekamo darījumu vērtības. Beidzoties taksācijas gadam, pārmaksāto nodokļa summu atmaksā no valsts budžeta pilnā apmērā atbilstoši nodokļa gada deklarācijai. Šā punkta nosacījumi nav attiecināmi uz nodokli, kas samaksāts par iegādātajām vai ievestajām precēm un par saņemtajiem pakalpojumiem Valsts investīciju programmā ietverto projektu īstenošanai;

3) apliekamā persona, kuru Valsts ieņēmumu dienests bija izslēdzis no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā likuma 3.panta 8.1 daļas 2.punktu un kura kā apliekamā persona ir reģistrēta atkārtoti, pieprasa atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu agrāk nekā sešus mēnešus pēc atkārtotās reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā."

 

3. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

 

"35.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Atbildību par šā likuma pārkāpumiem nosaka šis likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

(2) J a persona nelikumīgi izsniedz nodokļa rēķinu, saņem nodokli, ko tai nav tiesību saņemt, tad Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības nelikumīgi saņemtās nodokļa summas bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu 100 procentu apmērā no nelikumīgi saņemtās nodokļa summas.

(3) Ja apliekamā persona, ievedot pamatlīdzekļus, kas paredzēti apliekamo darījumu nodrošināšanai, nav norādījusi nodokļa deklarācijā aprēķināto nodokli saskaņā ar šā likuma 12.panta 2.1 daļu, tā maksā soda naudu 10 procentu apmērā no nodokļa deklarācijā nenorādītās nodokļa summas.

(4) Ja apliekamā persona, kas, ievedot pamatlīdzekļus, nav maksājusi nodokli saskaņā ar šā likuma 12.panta 2.1 daļu, viena gada laikā no ievešanas brīža tos iznomā vai atsavina, tā maksā soda naudu, kas noteikta 18 procentu apmērā no muitas deklarācijā norādītās ievesto pamatlīdzekļu vērtības. Šī norma nav piemērojama tām apliekamām personām, kurām pamatlīdzekļu nomas vai līzinga darījumu veikšana ir pamatdarbība.

(5) Ja apliekamā persona nav aprēķinājusi un nav maksājusi nodokli valsts budžetā saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.1 daļu, 30. un 31.pantu, tā maksā soda naudu 10 procentu apmērā no nesamaksātās nodokļa summas. Soda naudas samaksa neatbrīvo apliekamo personu no nodokļa iemaksāšanas valsts budžetā šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā."

 

4. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1979.gada 6.decembra Astotās direktīvas 79/1072/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī;

2) Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitās direktīvas 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā;

3) Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

4) Padomes 2006.gada 19.decembra Direktīvas 2006/138/EK, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

aizsardzības ministrs

A.Slakteris

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteikta atbildība par nodokļu pārkāpumiem. 2007.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, ar kuriem precizēta atbildība par nodokļu pārkāpumiem, nosakot elastīgus soda naudas apmērus, kas ir samērīgi ar nodokļu pārkāpumiem, kā arī precizēta atbildība par nokavētiem nodokļu maksājumiem, vairs neparedzot pamatparāda palielinājuma naudas aprēķināšanu.

Atbildību par likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” pārkāpumiem nosaka šā likuma 35.pants. Šī panta redakcija šobrīd nav saskaņota ar likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajiem diferencētajiem soda naudas apmēriem, tādēļ nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 35.pantā.

Pašlaik likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1)    Padomes 1979.gada 6.decembra Astotās direktīvas 79/1072/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem - kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī;

2)    Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitās direktīvas 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem - pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā;

3)    Padomes 1977.gada 17.maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem - Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (turpmāk – Sestā direktīva);

4)    Sestās direktīvas grozījumiem.

Tā kā Sestā direktīva bija vairākkārtīgi grozīta, tad tā tika pārstrādāta un tās vietā pieņemta Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas stājās spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Padome 2006.gada 19.decembrī pieņēma direktīvu 2006/138/EK, ar ko direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem. Šajā direktīvā tiek noteikts, ka

 periods pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem tiek pagarināts līdz 2008.gada 31.decembrim. Šobrīd likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” ir ieviesta Padomes 2006.gada 19.decembra direktīva 2006/138/EK.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts saskaņo likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.

Likumprojekts saskaņo likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” 35.pantā minēto atbildību un soda apmēru ar likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteikto, kā arī redakcionāli precizē likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” atsevišķu pantu daļas, proti:

1) izslēdz daļas, kas paredzēja atbildību par budžetā iemaksājamās nodokļa summas samazināšanu un no budžeta atmaksājamās nodokļa summas un  uz nākamo taksācijas periodu attiecināmās nodokļa summas palielināšanu. Soda sankcijas par iepriekš minētajiem pārkāpumiem būs jāpiemēro saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”;

2) izslēdz daļu, kas paredzēja personas atbildību par nereģistrēšanos Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Soda sankcija par iepriekš minēto pārkāpumu būs jāpiemēro saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”;

3) paredz, ja persona veic ar nodokli apliekamas kokmateriālu piegādes vai sniedz ar nodokli apliekamus ar kokmateriāliem saistītus pakalpojumus, tad šī persona ir atbildīga saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” par nereģistrēšanos kā apliekamai personai pēc vispārējās kārtības;

4) paredz samazināt soda naudu no 200 procentiem uz 100 procentiem no nelikumīgi saņemtās nodokļa summas, kad persona nelikumīgi izsniedz nodokļa rēķinu, saņem nodokli, ko tai nav tiesību saņemt;

5) nosaka apliekamās personas atbildību par pamatlīdzekļu, kas paredzēti apliekamo darījumu nodrošināšanai, ievešanu, nenorādot nodokļa deklarācijā aprēķināto nodokli saskaņā ar šā likuma 12.panta 2.1 daļu.

Likumprojekts paredz precizēt arī informatīvās atsauces likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” sakarā ar jaunas Eiropas Savienības direktīvas pieņemšanu.

3. Cita informācija

NavII. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Precizējot likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”, tiek ievērots samērīguma princips starp likuma pārkāpumiem un atbildību.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Saeimā tiks iesniegti sagatavotie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, papildinot likumu ar atbildību par no budžeta atmaksājamās nodokļa summas palielināšanu. Minētajiem grozījumiem būtu jāstājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likums „Par pievienotās vērtības nodokli” un likumprojekts atbilst:

1)     Padomes 1979.gada 6.decembra Astotajai direktīvai 79/1072/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem - kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī;

2)     Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitajai direktīvai 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem - pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā;

3)    Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

4)    Padomes 2006. gada 19.decembra direktīvai 2006/138/EK, ar ko direktīvu 2006/112/EK  par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

                                                                                                  1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 1979.gada 6.decembra Astotā direktīva 79/1072/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem - kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī (OJ L 331 , 27.12.1979., lpp. 0011 – 0019).

Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitā direktīva 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem - pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā (publikācija – OJ L 326 , 21.11.1986., lpp. 0040 – 0041).

Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (publikācija – OJ L 347, 11.12.2006., lpp. 1-118);

Padomes 2006.gada 19.decembra direktīva 2006/138/EK, ar ko direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem

 (publikācija – L 384 , 29.12.2006., lpp. 0092 - 0093).

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Biedrība „Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija”

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Pamatā ir ņemti vērā biedrības „Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija” izteiktie priekšlikumi par likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 35.pantu attiecībā uz soda sankciju apmēra taisnīgu un samērīgu noteikšanu atbilstoši izdarītā pārkāpuma smagumam un pārkāpuma izdarīšanas ilgumam.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pašlaik nav veikti sabiedrības informēšanas pasākumi

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests noteiktās kompetences ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Administratīvo aktu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā.

4. Cita informācija

Nav

 

Finanšu ministrs                                                                                                    O.Spurdziņš

 

Finanšu

ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

I.Krūmane

E.Strazdiņa

M.Radeiko

S.Ozola

16.11.2007.  11:53

1372

S.Ozola

7095685, sintija.ozola@fm.gov.lv