Iesniedz Agrārās, vides un

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā šādu likumprojektu izskatīšanu pirmajā lasījumā:

1. Likumprojekts „Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Reģ. nr. 396/Lp9) (Dok. Nr. 1167) – komisija minēto likumprojektu neatbalsta.

2. Saskaņā ar Kārtības ruļļa 85.panta pirmo daļu Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” – komisija minēto likumprojektu atbalsta.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: 1) Komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” uz …. lpp.

2) anotācija alternatīvajam likumprojektam „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”   uz …. lpp.

 

                    Ar cieņu,

                    komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

                                                                   Anna Seile

Iesniedz Agrārās, vides un

reģionālās politikas komisija

Alternatīvais likumprojekts

 

 

 

 

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

 

 

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, nr. 160) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 13.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ministru kabinets nosaka prasības medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un citu ar veselības aprūpi saistīto biedrību un nodibinājumu ieteikumu un ierosinājumu lietošanai pārtikas preču marķējumā un reklāmā.”

 

2. Papildināt pārejas noteikumu 3. punktu ar 17. apakšpunktu šādā redakcijā:

„17)  līdz 2008. gada 31. janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un citu ar veselības aprūpi saistīto biedrību un nodibinājumu ieteikumu un ierosinājumu lietošanai pārtikas preču marķējumā un reklāmā.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likumprojekta „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

       2006.gada 20.decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (turpmāk – Regula).

       Regulas 11.pants nosaka, ja nav īpašu Kopienas tiesību aktu, kas reglamentē valsts medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un ar veselību saistītu labdarības iestāžu ieteikumus un ierosinājumus, atbilstīgi Līgumam var piemērot attiecīgos valstu noteikumus.

       Šobrīd Latvijā nav normatīvo aktu, kas reglamentētu dažādu medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju ieteikumu un ierosinājumu lietošanu pārtikas preču marķējumā un reklāmā.

       Pašreiz medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociācijas, kuras lieto savus ieteikumus un ierosinājumus pārtikas preču marķējumā, vadās pēc saviem iekšējiem kritērijiem un līdz patērētājiem šāda veida informācija nenonāk, tādēļ dažkārt patērētāji līdz galam neizprot šāda veida ieteikumu un ierosinājumu lietošanu pārtikas preču marķējumā un reklāmā.

       Nereti ieteikumi un ierosinājumi pārtikas preču marķējumā tiek kombinēti ar veselīguma norādēm un uzturvērtības norādēm vai tieši asociēti ar šīm norādēm, tādējādi varētu izveidoties situācija, kurā ieteikumi un ierosinājumi tiek uzraudzīti un kontrolēti kā uzturvērtības un veselīguma norādes, izejot no Regulas prasībām.                          

       Lai Ministru kabinets izdotu noteikumus, kas noteiktu prasības medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un citu ar veselības aprūpi saistīto biedrību un nodibinājumu ieteikumu un ierosinājumu lietošanai pārtikas preču marķējumā un reklāmā, nepieciešams veikt grozījumu Pārtikas aprites uzraudzības likuma 13.pantā, papildinot to ar ceturto daļu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

       Likumprojekts paredz, ka tiks noteiktas prasības medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un citu ar veselības aprūpi saistīto biedrību un nodibinājumu ieteikumu un ierosinājumu lietošanai pārtikas preču marķējumā un reklāmā.

 

 3.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

       Likumprojekta ietekme uz preču un pakalpojumu ražošanas apjomu ir niecīga.

       Likumprojekts neparedz, ka pārtikas produktu marķējumā vai reklāmā būtu obligāti jālieto medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un citu ar veselības aprūpi saistīto biedrību un nodibinājumu ieteikumi un ierosinājumi, tomēr, ja ražotājs izvēlas uz saviem produktiem lietot šādus ieteikumus un ierosinājumus, tad tas būtu jādara atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.

       Likumprojekta Pārejas noteikumu 3.punktu paredzēts papildināt ar 17.apakšpunktu, kurā būs noteikts, ka Ministru kabinets līdz 2008.gada 31.janvārim   izdod noteikumus, kas reglamentē prasības medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un citu ar veselības aprūpi saistīto biedrību un nodibinājumu ieteikumu un ierosinājumu lietošanai pārtikas preču marķējumā un reklāmā.  

       Uzlabosies tirgus dalībnieku iespējas veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos. Vienlaicīgi tiks veicināta veselīga konkurence, ja ražotājs vēlēsies izcelt atsevišķus produktus kā salīdzinoši nozīmīgus kopējā uzturā.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

      Medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un citu ar veselības aprūpi saistīto biedrību un nodibinājumu pārtikas preču marķējumā lietotie ieteikumi un ierosinājumi var ietekmēt patērētāju izvēli, līdz ar to pārtikas uzņēmumiem iespējams būs vieglāk realizēt savu produkciju.

3. Sociālo seku izvērtējums

       Likumprojekts šo jomu neskar, tomēr patērētājiem  ir atvieglota izvēles iespēja milzīgajā produktu klāstā. Patērētāji varēs paļauties uz produktu marķējumā un reklāmā pausto informāciju, zinot, ka marķējumā un reklāmā lietotie ieteikumi un ierosinājumi atbilst noteiktām prasībām un kritērijiem.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 < o:p>

2007

2008

2009

2010

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildus izdevumu finansēšanai

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

       Līdz 2008.gada 31.janvārim Ministru kabinets izdod noteikumus, kas reglamentē prasības medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju un citu ar veselības aprūpi saistīto biedrību un nodibinājumu ieteikumu un ierosinājumu lietošanai pārtikas preču marķējumā un reklāmā.

 

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Pārtikas aprites uzraudzības likums

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

 

Regula Nr.1924/2006

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

13.panta ceturtā daļa

11.pants

Atbilst

Nav

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

        Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju, Latvijas Diētas ārstu asociāciju un Latvijas Pediatru gastroenterologu asociāciju. 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

       Nevalstiskās organizācijas atbalsta likumprojektu, jo Ministru Kabinets varēs izdot noteikumus, kas pārtikas preču marķējumā un reklāmā ļaus lietot medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociāciju ieteikumus un ierosinājumus, kas tieši vai netieši norādīs, ka pārtikas produkts atšķiras no citiem līdzīga veida produktiem.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

       Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts iestādes. 

       Pārtikas preču marķējuma un reklāmas kontroli un uzraudzību pārtikas produktiem atbilstoši kompetencei veic Pārtikas un veterinārais dienests.      

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

       Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts normatīvo aktu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā NAIS.

       Likumprojekts pēc tā pieņemšanas būs pieejams bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

       Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija regulāri informē federācijas biedrus (pārtikas ražotājus) par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē pārtikas apriti.

       Informācija būs pieejama Veselības ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

       Attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, piemērojams vispārējais administratīvais process.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Veselības ministrs                                                                                     V.Veldre

 

Veselības

ministrs

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

V.Veldre

A.Ploriņš

A.Jurševica

E.Zorgevica-Prāma

I.Liepiņa

 

13.11.2007 15:12

1 226

I.Liepiņa

7876077, inga.liepina@vm.gov.lv