Rīga

 

 

 

 

Rīga

2007. gada 14.novembrī

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

      Saeimas deputāti lūdz izdarīt izmaiņas šī gada 15. novembra Saeimas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā Prezidija ziņojumu par likumprojektu “Grozījums “Ceļu satiksmes likumā”.

Pielikumā: 1.Likumprojekts un anotācija  6  lpp.

 

--------------------------------                    --------------------------------

 

 

--------------------------------                    --------------------------------

 

 

--------------------------------                    --------------------------------

 

 

--------------------------------                   --------------------------------

 

 

--------------------------------                    ------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTS

 

Grozījums “ Ceļu satiksmes likumā”

Izdarīt „Ceļu satiksmes likumā” grozījumu un papildināt likumu ar  421.pantu šādā redakcijā:

 

“421.pants. Papildnosacījumi ceļu satiksmes organizācijai pierobežas joslā pie Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktiem kravas transportlīdzekļiem.

 

 

Lai samazinātu kravas transportlīdzekļu rindu veidošanos pirms Latvijas Republikas robežkontroles punktiem Terehovā un Grebņevā, kravas transportlīdzekļi, tai skaitā tie, kuriem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atļauts šķērsot robežkontroles punktus ārpus kārtas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā novietojami pierobežas joslā speciāli izveidotos maksas stāvlaukumos, kuros valsts nodrošina iebraukšanai atbilstošu secīgu izbraukšanu uz robežkontroles punktiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums „Ceļu satiksmes likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Pašreiz uz Latvijas- Krievijas robežas, kura vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža ar Krieviju, jau ilgu laiku pastāv kritiska situācija, jo kravas transportlīdzekļu apjoms pēdējos gados ir ļoti strauji pieaudzis. Rindā uz izbraukšanu no Latvijas bieži stāv pat 1000 kravas transportlīdzekļu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai sakārtotu kravas transportlīdzekļu loģistiku pierobežas zonā un uzlabotu satiksmes organizāciju, paaugstinātu satiksmes drošību un radītu labākus darba un sadzīves apstākļus autovadītājiem.

 

3. Cita informācija

Novirzot kravas transportlīdzekļu rindu speciāli izveidotajos stāvlaukumos pirms Terehovas- Grebņevas robežkontroles punktiem, tiks uzlabota satiksmes drošība, jo pašlaik kravas transportlīdzekļu rindu dēļ, transportlīdzekļu kustība notiek vienā joslā. Kravas transportlīdzekļu rindas apgrūtina pierobežas pagastu iedzīvotāju dzīvi, pierobežas ceļus padarot satiksmei neizbraucamus un bīstamus.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiks sakārtota kravas transportlīdzekļu loģistika pierobežas zonā un uzlabota satiksmes organizācija, paaugstināta satiksmes drošība un tiks radīti labāki darba un sadzīves apstākļi autovadītājiem.

 

4. Ietekme uz vidi

Tiks samazināta ietekme uz vidi pierobežas zonā ar sausajiem atkritumiem.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtē-jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3
4
5
6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Izdodami jauni Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks kārtību, kādā kravas transportlīdzekļi novietojami pierobežas joslā speciāli izveidotos maksas stāvlaukumos, kur valsts nodrošinās iebraukšanai atbilstošu secīgu izbraukšanu uz robežkontroles punktiem.

 

Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

-Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības 1995.gada 22.februāra Nolīgums par sadarbības principiem un savstarpējo attiecību nosacījumiem transporta jomā.

-Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības 1995.gada 22.februāra Nolīgums par starptautisko automobiļu satiksmi.

-Latvijas Republikas Valdības un Uzbekistānas Republikas Valdības1995.gada 6.jūnija Nolīgums par sadarbības principiem transporta jomā.

-Latvijas Republikas Valdības un Uzbekistānas Republikas Valdības 1996.gada 23.maija Nolīgums par starptautisko automobiļu satiksmi.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.) norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

5. Cita informācija

-

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunu valsts vai pašvaldību institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama. Normatīvā akta izpildi veic Satiksmes ministrija un valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Publicējot likumprojektu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības. Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, ir piemērojams vispārējais administratīvais process un pieņemtos lēmumus ir iespējams pārsūdzēt Satiksmes ministrijā vai administratīvajā tiesā.

 

4. Cita informācija

 

-