Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

 

 

 

15.04.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Komerclikumā” (Nr.535/Lp9) .

                  

 

         

                   Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs


Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Komerclikumā

( Nr. 535 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

 

Priekšlikumi

( 49 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Komerclikums

Grozījumi Komerclikumā

 

 

 

Grozījumi Komerclikumā

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Komercreģistra atklātība

 

 

 

 

 

(1) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar komercreģistra ierakstiem un komercreģistra iestādei iesniegtajiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

(2) Ikvienam pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt izrakstu no komercreģistra ierakstiem, kā arī komersanta reģistrācijas lietā esoša dokumenta izrakstu vai kopiju. Pēc saņēmēja pieprasījuma izraksta vai kopijas pareizība apliecināma ar komercreģistra iestādes amatpersonas parakstu un zīmogu, norādot izsniegšanas datumu.

1. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ikvienam pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt ziņas par komercreģistra ierakstiem un komersanta reģistrācijas lietā esošo dokumentu atvasinājumus papīra vai elektroniskā formā. Dokumenta atvasinājuma pareizība apliecināma normatīvajos aktos dokumentu izstrādāšanai noteiktajā kārtībā, ja vien tā pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Izsniedzot papīra dokumentu atvasinājumus elektroniskā formā, to pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Elektroniskā dokumenta atvasinājums papīra formā apliecināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā gadījumā, ja tā saņēmējs nepārprotami pieprasījis šādu apliecinājumu.”

1

Atbildīgā komisija

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ikvienam pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt ziņas par komercreģistra ierakstiem un komersanta reģistrācijas lietā esošo dokumentu izrakstus un kopijas papīra vai elektroniskā formā. Dokumenta izraksta vai kopijas pareizība apliecināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja vien tā saņēmējs neatsakās no šāda apliecinājuma. Izsniedzot papīra dokumenta kopiju elektroniskā formā, tā pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Elektroniskā dokumenta kopija papīra formā apliecināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā gadījumā, ja tā saņēmējs nepārprotami pieprasījis šādu apliecinājumu.”

Atbalstīts

1. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ikvienam pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt ziņas par komercreģistra ierakstiem un komersanta reģistrācijas lietā esošo dokumentu izrakstus un kopijas papīra vai elektroniskā formā. Dokumenta izraksta vai kopijas pareizība apliecināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja vien tā saņēmējs neatsakās no šāda apliecinājuma. Izsniedzot papīra dokumenta kopiju elektroniskā formā, tā pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Elektroniskā dokumenta kopija papīra formā apliecināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā gadījumā, ja tā saņēmējs nepārprotami pieprasījis šādu apliecinājumu.”

(3) Pēc saņēmēja pieprasījuma komercreģistra iestādes amatpersona izsniedz izziņu par to, ka noteikts komercreģistra ieraksts nav grozīts, vai arī par to, ka komercreģistrā nav izdarīts noteikts ieraksts.

 

 

 

 

 

8.pants. Komercreģistra ierakstu saturs

(1) Par individuālo komersantu komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) firma;

 

 

 

 

 

2) komersanta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

 

 

 

 

 

3) juridi skā adrese;

 

 

 

 

 

4) filiāles firma, ja tā atšķiras no komersanta firmas, un tās juridiskā adrese.

 

 

 

 

 

(2) Par personālsabiedrību komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) firma;

 

 

 

 

 

2) personālsabiedrības veids;

 

 

 

 

 

3) katra komandīta ieguldījuma summa un komandītu ieguldījumu kopsumma;

 

 

 

 

 

4) personālsabiedrības personiski atbildīgo biedru un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

5) personālsabiedrības biedru tiesības pārstāvēt personālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi, norādot katra pārstāvēttiesīgā personālsabiedrības biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

 

 

 

 

 

6) juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

7) ja personālsabiedrība nodibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai, — laiks, uz kādu tā nodibināta, vai mērķis;

 

 

 

 

 

8) filiāles firma, ja tā atšķiras no personālsabiedrības firmas, un tās juridiskā adrese.

 

 

 

 

 

(3) Par kapitālsabiedrību komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) firma;

 

 

 

 

 

2) kapitālsabiedrības veids;

 

 

 

 

 

3) kapitālsabiedrības valdes locekļu, padomes locekļu (ja kapitālsabiedrībai ir izveidota padome) vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un ieņemamais amats;

 

 

 

 

 

4) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi;

 

 

 

 

 

5) pamatkapitāla lielums, atsevišķi norādot parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu;

 

 

 

 

 

6) (izslēgts ar 14.02.2002. likumu);

 

 

 

 

 

7) juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

8) ja kapitālsabiedrība nodibināta uz noteiktu laiku, – laiks, uz kādu tā nodibināta;

 

 

 

 

 

9) filiāles firma, ja tā atšķiras no kapitālsabiedrības firmas, un tās juridiskā adrese.

 

 

 

 

 

(4) Par ārvalsts komersanta filiāli komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) filiāles firma, ja tā atšķiras no ārvalsts komersanta firmas, un ārvalsts komersanta firma;

 

 

 

 

 

2) filiāles juridiskā adrese un ārvalsts komersanta atrašanās vieta (juridiskā adrese);

 

 

 

 

 

3) reģistrs, kurā ārvalsts komersants ir ierakstīts, un reģistrācijas numurs, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;

 

 

 

 

 

4) ārvalsts komersanta veids;

 

 

 

 

 

5) ārvalsts komersanta pamatkapitāla lielums, atsevišķi norādot parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu, ja ārvalsts komersants ir kapitālsabiedrība un šīs ziņas ir ierakstītas tās valsts reģistrā, kurā ierakstīts ārvalsts komersants.

 

 

 

 

 

(5) Papildus šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētajām ziņām komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, norāde uz šā likuma 34.panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas, kā arī prokūrista tiesības pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi vai kopīgi ar vienu vai vairākiem valdes locekļiem vai personālsabiedrības biedriem;

 

 

 

 

 

2) to personu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

 

 

 

 

 

3) ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) reorganizāciju;

 

 

 

 

 

4) ziņas par administratora iecelšanu, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu un darbības vietu, bet, ja ārvalsts komersanta administrators ir juridiskā persona, — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, iepriekš minēto informāciju par administratora pārstāvjiem maksātnespējas procesā, kā arī ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas procesu, norādot tiesas spriedumu par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmumu par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmumu par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

 

2

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likuma 8.panta piektās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

„4) ziņas par maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) iecelšanu, norādot_ vārdu, uzvārdu, personas kodu, prakses vietu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un izbeigšanu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras pabeigšanu.”

 

Atbalstīts

Redakc.

precizēts

2. 8.panta piektajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ziņas par maksātnespējas procesa administratora (turpmāk — administrators) iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, prakses vietu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un izbeigšanu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras pabeigšanu.”;

 

 

2.Papildināt 8.panta piekto daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) ziņas par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu;".

 

 

 

papildināt daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) ziņas par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu;”.

5) ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) darbības izbeigšanu un likvidāciju, kā arī par likvidatora iecelšanu, norādot likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, bet, ja ārvalsts komersanta likvidators ir juridiskā persona, — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

 

 

 

 

 

6) ziņas par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, norādot valdošo un atkarīgo firmu, reģistrācijas numuru un līguma noslēgšanas datumu;

 

 

 

 

 

7) individuālā komersanta aizbildņa vai aizgādņa vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta;

 

 

 

 

 

8) katra ieraksta izdarīšanas datums.

 

 

 

 

 

(6) Komercreģistrā ieraksta citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

 

 

 

 

 

(7) Ierakstot komercreģistrā komersantu, tam piešķir individuālu reģistrācijas numuru.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, 22.04.2004. likumu un 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

9.pants. Komercreģistra iestādei iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

(1) Komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

3. 9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Šie dokumenti iesniedzami papīra vai elektroniskā formā. Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu atvasinājumu. Ja dokumenti tiek iesniegti elektroniskā formā, izmantojams komercreģistra iestādes pārziņā esošais speciālais tiešsaistes režīms. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Privātiem dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.”;

3

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Šie dokumenti iesniedzami papīra vai elektroniskā formā. Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniskā formā, izmantojama komercreģistra iestādes interneta mājaslapā pieejamā speciālā tiešsaistes forma. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Privātiem dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.”;

Atbalstīts

3. 9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Šie dokumenti iesniedzami papīra vai elektroniskā formā. Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniskā formā, izmantojama komercreģistra iestādes interneta mājaslapā pieejamā speciālā tiešsaistes forma. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Privātiem dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.”;

 

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

“(11) Komercreģistra iestādei iesniedzamajiem dokumentiem var pievienot to tulkojumu jebkurā Eiropas Savienības dalībvalsts valodā.

4

Atbildīgā komisija

Papildināt likuma 9.pantu ar 11 daļu šādā redakcijā:

“(11) Komercreģistra iestādei iesniedzamajiem dokumentiem latviešu valodā var pievienot to tulkojumu svešvalodā. Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā iesniegtu dokumentu un tā tulkojumu svešvalodā, komersants vai persona, kuras interesēs šis tulkojums iesniegts, nevar to izmantot pret trešo personu. Trešā persona attiecībā uz komersantu vai personu, kuras interesēs tulkojums iesniegts, var atsaukties uz šo tulkojumu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja dokumenta saturu latviešu valodā.”;

Atbalstīts

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Komercreģistra iestādei iesniedzamajiem dokumentiem latviešu valodā var pievienot to tulkojumu svešvalodā. Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā iesniegtu dokumentu un tā tulkojumu svešvalodā, komersants vai persona, kuras interesēs šis tulkojums iesniegts, nevar to izmantot pret trešo personu. Trešā persona attiecībā uz komersantu vai personu, kuras interesēs tulkojums iesniegts, var atsaukties uz šo tulkojumu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja dokumenta saturu latviešu valodā.”;

 

(12) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.”;

5

Juridiskais birojs

Izslēgt 9.panta 12 daļu.

Atbalstīts

 

(2) Pēc grozījumu izdarīšanas kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos (dibināšanas līgumā, statūtos) komercreģistra iestādei iesniedzams grozījumu teksts, kā arī pilns šo dokumentu teksts jaunajā redakcijā.

 

 

 

 

 

(3) Komercreģistra iestādei iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā komersanta reģistrācijas lietā. Ja reģistrācijas lietā jau ir personas apliecināts paraksta paraugs, tas nav jāiesniedz atkārtoti attiecīgajā reģistrācijas lietā.

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elektroniskā formā.”

 

 

 

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elektroniskā formā.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

10.pants. Ieraksta izdarīšana komercreģistrā

 

 

 

 

 

(1) Ieraksts komercreģistrā tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli.

4. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Ja pieteikums iesniegts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas rīcībspēju pārbauda komercreģistra iestādes amatpersona. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli.”

 

 

 

4. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Ja pieteikums iesniegts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas rīcībspēju pārbauda komercreģistra iestādes amatpersona. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli.”

(3) Lēmumu par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu komercreģistra iestādes amatpersona pieņem triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no pieteikuma saņemšanas dienas. Tādā pašā termiņā komercreģistra iestādes amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā uz tiesas nolēmuma pamata.

 

 

 

 

 

(4) Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu var pieņemt vienīgi tajā gadījumā, ja pieteikums vai tam pievienotie dokumenti neatbilst likuma noteikumiem. Lēmumam jābūt motivētam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norādāms termiņš trūkumu novēršanai.

 

 

 

 

 

(5) Komercreģistra iestādes amatpersona šā panta trešajā daļā minēto lēmumu nosūta pieteikuma iesniedzējam triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

 

 

 

 

(6) Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(7) Ieraksts komercreģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu un 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

12.pants. Komercreģistra publicitāte

 

 

 

 

 

(1) Ieraksti komercreģistrā ir spēkā attiecībā uz trešajām personām ar to izsludināšanas dienu. Šis noteikums nav piemērojams tiesiskajām darbībām, kas veiktas 15 dienu laikā pēc ieraksta izsludināšanas, ciktāl trešā persona pierāda, ka tā nezināja un nevarēja zināt attiecīgās ziņas.

 

 

 

 

 

(2) Ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas nav ierakstītas vai arī ir ierakstītas, bet nav izsludinātas, persona, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, nevar tās izmantot pret trešo personu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja minētās ziņas.

 

 

 

 

 

(3) Ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas ir ierakstītas vai izsludinātas nepareizi, trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, var atsaukties uz izsludinātajām ziņām, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka izsludinātās ziņas neatbilst patiesajam tiesiskajam stāvoklim vai komercreģistrā ierakstītajām ziņām.

 

 

 

 

 

 

5.Papildināt 12.pantu ar 3. 1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā iesniegtu dokumentu un tā tulkojumu Eiropas Savienības dalībvalsts valodā, komersants vai persona, kuras interesēs šis tulkojums iesniegts, nevar to izmantot pret trešo personu. Trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs tulkojums iesniegts, var atsaukties uz šo tulkojumu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja dokumenta saturu latviešu valodā.”

6

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 5.pantu (likuma 12.panta papildinājumu ar 31 daļu)

[nosacījums pārnests un izteikts kā 9.panta 1.1 daļa}.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ja komersantam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz komercreģistrā ierakstīto tā juridisko adresi, uzskatāms, ka komersants šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis, ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

 

 

 

 

13.pants. Reģistrācijas apliecība

(1) Pēc komersanta ierakstīšanas komercreģistrā tam izsniedz reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina komercreģistra iestādes amatpersona.

 

 

 

 

 

(2) Reģistrācijas apliecībā norāda komersanta:

 

 

 

 

 

1) firmu;

 

 

 

 

 

2) veidu;

 

 

 

 

 

3) reģistrācijas numuru;

 

 

 

 

 

4) reģistrācijas vietu;

 

 

 

 

 

5) reģistrācijas datumu.

 

 

 

 

 

 

6.Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc komersanta filiāles ierakstīšanas komercreģistrā tai izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda filiāles:

1) firmu;

2) komersanta (izņemot ārvalsts komersantu) reģistrācijas numuru;

3) reģistrācijas numuru;

4) reģistrācijas vietu;

5) reģistrācijas datumu."

 

 

 

5. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pēc komersanta filiāles ierakstīšanas komercreģistrā tai izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda filiāles:

1) firmu;

2) komersanta (izņemot ārvalsts komersantu) reģistrācijas numuru;

3) reģistrācijas numuru;

4) reģistrācijas vietu;

5) reģistrācijas datumu.”

14.pants. Komersanta izslēgšana no komercreģistra

Komersantu izslēdz no komercreģistra, pamatojoties uz:

 

 

 

 

 

1) individuālā komersanta pieteikumu;

 

 

 

 

 

2) komercsabiedrības likvidatora pieteikumu;

 

 

 

 

 

3) administratora maksātnespējas lietā pieteikumu;

 

7

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likuma 14.panta 3.punktu šādā redakcijā:

„3) administratora pieteikumu maksātnespējas procesa lietā;”.

Atbalstīts

6. Izteikt 14.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) administratora pieteikumu maksātnespējas procesa lietā;”.

4) komercsabiedrības pieteikumu reorganizācijas ieraksta izdarīšanai;

 

 

 

 

 

5) tiesas nolēmumu.

 

 

 

 

 

15.pants. Valsts nodeva

 

 

 

 

 

(1) Par ierakstu izdarīšanu komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrāciju maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(2) Par komercreģistra izraksta un komercreģistra lietā esoša dokumenta izraksta vai kopijas, kā arī izziņas izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Minētās valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā izraksta vai kopijas izgatavošanu un izsniegšanu.

 

 

 

 

 

(3) Par paraksta apliecināšanu, ko veic komercreģistra iestādes amatpersona, maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2005. likumu un 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

17.pants. Komersanta rekvizīti

(1) Komersanta darījumu vēstulēs, rēķinos un citos dokumentos norāda:

7. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “citos dokumentos” ar vārdiem “papīra vai elektroniskā formā, kā arī komersanta mājaslapā”;

 

 

 

7. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “citos dokumentos” ar vārdiem “papīra vai elektroniskā formā, kā arī komersanta mājaslapā”;

1) komersanta firmu;

 

 

 

 

 

2) komersanta reģistrācijas numuru komercreģistrā;

 

 

 

 

 

3) komersanta juridisko adresi;

 

 

 

 

 

4) attiecīgos gadījumos – ziņas par to, ka komersants ir likvidācijas vai maksātnespējas procesā.

 

 

 

 

 

(2) Ja komersants atvēris filiāli, tās dokumentos papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām norāda:

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “tās dokumentos” ar vārdiem “papīra vai elektroniskā formā”.

 

 

 

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “tās dokumentos” ar vārdiem “papīra vai elektroniskā formā”.

1) filiāles firmu, ja tā atšķiras no komersanta firmas;

 

 

 

 

 

2) filiāles reģistrācijas numuru komercreģistrā;

 

 

 

 

 

3) filiāles juridisko adresi.

 

 

 

 

 

(3) Ja kapitālsabiedrības rekvizītos norādīts pamatkapitāla lielums, jāmin arī apmaksātā pamatkapitāla lielums.

 

 

 

 

 

25.pants. Ārvalsts komersanta filiāle un pārstāvniecība

 

 

 

 

 

(1) Attiecībā uz ārvalsts komersanta filiāli piemērojami šā likuma noteikumi, ciktāl šajā pantā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(2) Pieteikumā par ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā norāda:

 

 

 

 

 

1) filiāles firmu;

 

 

 

 

 

2) ārvalsts komersanta firmu;

 

 

 

 

 

3) filiāles juridisko adresi;

 

 

 

 

 

4) ārvalsts komersanta atrašanās vietu (juridisko adresi);

 

 

 

 

 

5) (izslēgts ar 16.03.2006. likumu);

 

 

 

 

 

6) reģistru, kurā ārvalsts komersants ir ierakstīts, un reģistrācijas numuru, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;

 

 

 

 

 

7) personu, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un šā pilnvarojuma apjomu;

 

 

 

 

 

8) ārvalsts komersanta veidu.

 

 

 

 

 

(3) Pieteikumam par ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā pievieno šādus dokumentus:

 

 

 

 

 

1) dokumentu, kas apliecina komersanta reģistrāciju attiecīgajā ārvalstī, vai šāda dokumenta notariāli apliecinātu kopiju, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;

 

 

 

 

 

2) atļauju atvērt filiāli, ja to paredz likums;

 

 

 

 

 

3) komersanta statūtu, dibināšanas līguma vai tiem pielīdzināma dokumenta notariāli apliecinātu kopiju;

 

 

 

 

 

4) dokumentu, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt ārvalsts komersantu visās ar filiāli saistītajās darbībās, un šā pilnvarojuma apjomu.

 

 

 

 

 

(4) Šā panta otrās daļas 7.punktā minētā persona, ārvalsts komersants vai tā likumiskie pārstāvji iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par:

 

 

 

 

 

1) komersanta darbības izbeigšanu, maksātnespējas, konkursa vai tam pielīdzināma procesa uzsākšanu un pabeigšanu;

 

8

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Aizstāt likuma 25.panta ceturtās daļas 1.punktā vārdu „maksātnespējas” ar vārdiem „tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesa”. 

Atbalstīts

8. Aizstāt 25.panta ceturtās daļas 1.punktā vārdu “maksātnespējas” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesa”.

2) komersanta likvidāciju, kā arī reorganizāciju, ja ārvalsts komersants ir sabiedrība;

 

 

 

 

 

3) administratora vai likvidatora iecelšanu, norādot administratora (likvidatora) vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un pilnvarojuma apjomu;

 

 

 

 

 

4) filiāles izslēgšanu no komercreģistra.

 

 

 

 

 

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētās personas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par jebkurām izmaiņām šo personu sastāvā un to pilnvarojuma apjomā.

 

 

 

 

 

(6) Komercreģistra iestādei iesniedz ārvalsts komersanta gada pārskatu, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz gada pārskatu iesniegšanu komersanta atrašanās vietas valsts reģistram.

 

 

 

 

 

(7) Visiem komercreģistra iestādē iesniedzamajiem dokumentiem pievieno to notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

 

 

 

 

 

(8) Ārvalsts komersantam ir tiesības atvērt Latvijā savas pārstāvniecības. Pārstāvniecība nav juridiskā persona, un tai nav tiesību veikt komercdarbību Latvijā.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

45.pants. Komercaģenta jēdziens

Komercaģents ir komersants, kas pilnvarots citas personas (principāla) vārdā un labā pastāvīgi slēgt darījumus ar trešajām personām vai arī sagatavot to noslēgšanu.

 

 

 

 

 

46.pants. Komercaģenta līguma forma

 

 

 

 

 

Komercaģenta līgums slēdzams rakstveidā.

 

 

 

 

 

75.pants. Individuālā komersanta reģistrācija

(1) Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:

8.Izteikt 75.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

''(1) Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai (šā likuma 45.pants) vai māklera darbībai (šā likuma 64.panta pirmā daļa), vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:''.

 

 

 

9. Izteikt 75.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai (šā likuma 45.pants) vai māklera darbībai (šā likuma 64.panta pirmā daļa), vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:”.

1) gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 20 000 latu;

 

 

 

 

 

2) tā savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā piecus darbiniekus.

 

 

 

 

 

(2) Fiziskā persona var pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā komersantu arī tad, ja nepastāv šā panta pirmajā daļā minētie apstākļi.

 

 

 

 

 

(3) Pamats individuālā komersanta ierakstīšanai komercreģistrā ir fiziskās personas pieteikums komercreģistra iestādei. Pieteikumā norāda:

 

 

 

 

 

1) individuālā komersanta vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu; 

 

 

 

 

 

2) individuālā komersanta firmu;

 

 

 

 

 

3) individuālā komersanta juridisko adresi;

 

 

 

 

 

4) (izslēgts ar 16.03.2006. likumu).

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

 

 

 

 

138.pants. Sabiedrība ar papildu atbildību

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrību var nodibināt kā sabiedrību ar papildu atbildību, kurā vismaz viens dalībnieks par sabiedrības saistībām atbild personiski ar visu savu mantu.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrības ar papildu atbildību dibināšanas dokumentos norāda visas personas, kuras par sabiedrības saistībām atbild personiski ar visu savu mantu. Šīs personas tiek ierakstītas komercreģistrā.

 

 

 

 

 

144.pants. Statūti

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrības statūtos norāda:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības firmu; 

 

 

 

 

 

 

9.Papildināt 144.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) sabiedrības galvenās komercdarbības jomas;".

9

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 9.pantu.

Atbalstīts

 

2)  (izslēgts ar 22.04.2004. likumu); 

 

 

 

 

 

3) sabiedrības darbības termiņu vai mērķi (ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai); 

 

 

 

 

 

4) pamatkapitāla lielumu, daļu skaitu un nominālvērtību; 

 

 

 

 

 

5) (izslēgts ar 14.02.2002. likumu); 

 

 

 

 

 

6) sabiedrības valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi; 

 

 

 

 

 

7) sabiedrības padomes skaitlisko sastāvu (ja sabiedrībai paredzēta padome); 

 

 

 

 

 

8) īpašus daļu atsavināšanas noteikumus (ja tādi paredzēti); 

 

 

 

 

 

9) citus noteikumus, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu.

 

 

 

 

 

(2) Akciju sabiedrības statūtos papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām norāda:

 

 

 

 

 

1) ja sabiedrībai ir dažādas akciju kategorijas, – akciju kategorijas (norādot tiesības, kuras izriet no katras akciju kategorijas) un katras kategorijas akciju skaitu un nominālvērtību; 

 

 

 

 

 

2) vai akcijas ir vārda vai uzrādītāja akcijas un, ja statūti paredz vārda akciju konversiju par uzrādītāja akcijām un otrādi, – konversijas noteikumus; 

 

 

 

 

 

3) vai akcijas ir papīra formā vai dematerializētas un, ja statūti paredz papīra formas akciju konversiju par dematerializētām akcijām un otrādi, – konversijas noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

10

Atbildīgā komisija

Papildināt 144.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) sabiedrības galvenos komercdarbības veidus.”

Atbalstīts

10. Papildināt 144.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) sabiedrības galvenos komercdarbības veidus.”

(3) Dibinot sabiedrību, statūtus paraksta visi dibinātāji, norādot parakstīšanas datumu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

154.pants. Mantiskā ieguldījuma novērtēšana

 

11

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“154.pants. Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas kārtība”.

Atbalstīts

11. 154.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“154.pants. Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas kārtība

 

 

12

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 154.pantu šādā redakcijā:

„(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Par ekspertu nevar būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā.

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlik.

Nr.13., Nr.14.,

Nr.15.,

Nr.16.

 

 

 

 

 (2) Eksperta atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu izmanto kapitāla palielināšanas procesā, ja šis atzinums ir sagatavots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms daļu apmaksas brīža.

 

 

 

 

 

(3) Ja, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 4000 latu un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji. Šādā gadījumā atzinumu paraksta visi dibinātāji.

 

 

 

 

 

 (4) Mantiskais ieguldījums novērtējams pēc attiecīgās lietas vai tiesības parastās vērtības.

 

 

 

 

 

(5) Ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divu gadu periodā pirms daļu apmaksas brīža un kuru vērtība noteikta pēc vidējās svērtās cenas regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms daļu apmaksas brīža, atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var sastādīt dibinātāji vai tie dalībnieki, kuri izdara attiecīgo mantisko ieguldījumu.

 

 

 

 

 

(6) Valdei ir pienākums nodrošināt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu vai šā panta piektajā daļā minētā mantiskā ieguldījuma novērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem, ja atklājas apstākļi, kas ievērojami mainītu mantiskā ieguldījuma vērtību līdz pieteikuma par pamatkapitāla palielināšanu iesniegšanas brīdim komercreģistra iestādē.

 

 

 

 

 

(7) Ja valde nenodrošina mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu vai mantiskā ieguldījuma novērtēšanu šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā, dalībniekiem, kuri lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas dienā pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, līdz pieteikuma par pamatkapitāla palielināšanu iesniegšanas brīdim komercreģistra iestādē ir tiesības prasīt mantiskā ieguldījuma novērtēšanu šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(8) Atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, vērtību, norāda mantas piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem. Ja vērtēšanu izdara dibinātāji vai dalībnieki, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas metodes nav jānorāda. Dibinātāju vai dalībnieku sastādītajā atzinumā par šā panta piektajā daļā minētā mantiskā ieguldījuma novērtēšanu papildus norāda mantiskā ieguldījuma vērtības atbilstību iegūstamajam daļu skaitam un informāciju, uz kuras pamata dibinātāji vai dalībnieki noteikuši mantiskā ieguldījuma vērtību.

 

 

 

 

 

(9) Akciju sabiedrība komercreģistra iestādei iesniegto atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

(10) Par zaudējumiem, kas nodarīti ar nepareizu mantiskā ieguldījuma novērtējumu, atbild solidāri personas, kuras veikušas novērtēšanu.”

 

 

 (1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Dalībnieki paši drīkst veikt mantiskā ieguldījuma novērtēšanu tikai šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos.

10.Izteikt 154.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Par ekspertu nedrīkst būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā. Dalībnieki paši mantisko ieguldījumu drīkst novērtēt tikai šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos."

13

Atbildīgā komisija

Izteikt 154.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Par ekspertu nevar būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā.”.

Atbalstīts

(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Par ekspertu nevar būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā.”;

(2) Ja, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 4000 latu un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji. Šādā gadījumā atzinumu paraksta visi dibinātāji.

 

 

 

 

 

 

 

14

Atbildīgā komisija

Papildināt 154.pantu ar 21 daļu šādā redakcijā:

„(21) Ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms dibināšanas līguma parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža, atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var sniegt tie dibinātāji vai dalībnieki, kuri izdara attiecīgo mantisko ieguldījumu.”.

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms dibināšanas līguma parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža, atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var sniegt tie dibinātāji vai dalībnieki, kuri izdara attiecīgo mantisko ieguldījumu.”;

(3) Mantiskais ieguldījums novērtējams pēc attiecīgās lietas vai tiesības parastās vērtības.

 

 

 

 

 

 

 

15

Atbildīgā komisija

Papildināt pantu ar 31, 32, 33, 34 daļu šādā redakcijā:

(31) Ja pamatkapitālu novērtē šā panta 2.1 daļā noteiktajā kārtībā, pārvedamo vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu vērtību nosaka pēc vidējās svērtās cenas regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms novērtējuma. 

Atbalstīts

papildināt pantu ar 3.1, 3.2, 3.3 un 3.4 daļu šādā redakcijā:

(31) Ja pamatkapitālu novērtē šā panta 2.daļā noteiktajā kārtībā, pārvedamo vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu vērtību nosaka pēc vidējās svērtās cenas regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms novērtējuma.

 

 

 

(32) Atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir spēkā sešus mēnešus no tā sastādīšanas dienas. Atzinumam par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir jābūt spēkā arī dienā, kad tiek parakstīts dibināšanas līgums vai pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.

 

(32) Atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir spēkā sešus mēnešus no tā sastādīšanas dienas. Atzinumam par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir jābūt spēkā arī dienā, kad tiek parakstīts dibināšanas līgums vai pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.

 

 

 

(33) Valdei ir pienākums nodrošināt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem, ja atklājas apstākļi, kas samazinātu mantiskā ieguldījuma vērtību līdz brīdim, kad pieteikums par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā vai pieteikums par pamatkapitāla palielināšanu tiks iesniegts komercreģistra iestādei.

 

(33) Valdei ir pienākums nodrošināt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem, ja atklājas apstākļi, kas samazinātu mantiskā ieguldījuma vērtību līdz brīdim, kad pieteikums par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā vai pieteikums par pamatkapitāla palielināšanu tiks iesniegts komercreģistra iestādei.

 

 

 

(34) Ja valde nenodrošina mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu šā panta 3.3 daļā minētajā gadījumā, dalībniekiem, kuri dienā, kad tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, līdz dienai, kad komercreģistra iestādei tiks iesniegts pieteikums par pamatkapitāla palielināšanu, ir tiesības prasīt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem.”;

 

(34) Ja valde nenodrošina mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu šā panta 3.3 daļā minētajā gadījumā, dalībniekiem, kuri dienā, kad tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, līdz dienai, kad komercreģistra iestādei tiks iesniegts pieteikums par pamatkapitāla palielināšanu, ir tiesības prasīt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem.”;

(4) Atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, norāda mantas piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem. Ja vērtēšanu izdara dibinātāji vai dalībnieki, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas metodes nav jānorāda.

 

16

Atbildīgā komisija

Izteikt 154.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, vērtību, norāda mantas piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem. Ja vērtēšanu izdara dibinātāji vai dalībnieki, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas metodes nav jānorāda. Dibinātāju vai dalībnieku sastādītajā atzinumā par šā panta 2.1  daļā minētā mantiskā ieguldījuma novērtēšanu papildus norāda informāciju, kas izmantota par pamatu mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai.”

Atbalstīts

izteikt panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, vērtību, norāda mantas piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem. Ja vērtēšanu izdara dibinātāji vai dalībnieki, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas metodes nav jānorāda. Dibinātāju vai dalībnieku sastādītajā atzinumā par šā panta 2.daļā minētā mantiskā ieguldījuma novērtēšanu papildus norāda informāciju, kas izmantota par pamatu mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai.”

(5) Akciju sabiedrība komercreģistra iestādei iesniegto atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

(6) Par zaudējumiem, kas nodarīti ar nepareizu mantiskā ieguldījuma novērtējumu, atbild solidāri personas, kuras veikušas novērtēšanu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

169.pants. Valdes un padomes locekļu atbildība

(1) Valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

 

 

 

 

 

 

(2) Valdes un padomes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai.

 

 

 

 

 

(3) Valdes un padomes loceklis neatbild saskaņā ar šā panta otro daļu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

 

 

 

 

 

(4) Valdes un padomes loceklis neatbild par sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā dalībnieku sapulces likumīga lēmuma ietvaros. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības priekšā.

 

 

 

 

 

(2002.gada 14.februāra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

181.pants. Gada pārskata iesniegšana komercreģistra iestādei

 

 

 

 

 

(1) Valde gada pārskatu iesniedz komercreģistra iestādei.

 

 

 

 

 

(2) Gada pārskatam pievieno:

 

 

 

 

 

1) revidenta atzinumu par gada pārskatu, bet, ja sabiedrībai ir pieaicināts revidents šā likuma 176.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, pievienojams arī šā revidenta atzinums; 

 

 

 

 

 

2) dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.

 

 

 

 

 

(3) Vienlaikus ar gada pārskatu iesniedzams paziņojums par sabiedrības pamatkapitāla stāvokli, norādot parakstīto pamatkapitālu un apmaksāto pamatkapitālu gada pārskata apstiprināšanas dienā.

11. Papildināt 181.panta trešo daļu pēc vārda “norādot” ar vārdiem “daļu skaitu, kā arī”.

17

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 11.pantu. Izslēgt likuma 181.pantu.

Atbalstīts

        12. Izslēgt likuma 181.pantu.

187.pants. Daļu uzskaite

(1) Daļu uzskaitei sabiedrība ved dalībnieku reģistru.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrības dalībnieku reģistrā ieraksta šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) fiziskajām personām – dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 

 

 

 

 

 

2) daļas nominālvērtību; 

 

 

 

 

 

3) katram dalībniekam piederošo daļu skaitu; 

 

 

 

 

 

4) datumu, kad dalībnieks veicis daļu apmaksu pilnā apmērā, vai, ja notikusi pamatkapitāla palielināšana, – arī daļu apmaksas termiņu.

 

 

 

 

 

(3) Sākotnējie ieraksti sabiedrības dalībnieku reģistrā izdarāmi saskaņā ar ziņām, kuras norādītas dibināšanas līgumā.

 

 

 

 

 

(4) Turpmākie ieraksti sabiedrības dalībnieku reģistrā izdarāmi ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad valde saņēmusi informāciju par notikušajām izmaiņām šā panta otrajā daļā minētajās ziņās.

 

 

 

 

 

(5) Ierakstu sabiedrības dalībnieku reģistrā ar savu parakstu apliecina valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis.

 

 

 

 

 

(6) Par izmaiņām sabiedrības dalībnieku reģistra ierakstos valde iesniedz komercreģistra iestādei precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru, kuru paraksta arī dalībnieks (bijušais dalībnieks), kura tiesību apjoms ieraksta izdarīšanas rezultātā tiek mainīts, vai arī dalībnieku reģistra eksemplāram pievieno citus pierādījumus, kas apliecina daļu pāreju.

12.Izteikt 187.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par izmaiņām sabiedrības dalībnieku reģistra ierakstos valde iesniedz komercreģistra iestādei precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru. Ja daļas tiek atsavinātas, dalībnieku reģistra eksemplāru paraksta arī daļu atsavinātājs un daļu ieguvējs vai arī tam pievieno citus pierādījumus, kas apliecina daļu pāreju."

 

 

 

13. Izteikt 187.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par izmaiņām sabiedrības dalībnieku reģistra ierakstos valde iesniedz komercreģistra iestādei precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru. Ja daļas tiek atsavinātas, dalībnieku reģistra eksemplāru paraksta arī daļu atsavinātājs un daļu ieguvējs vai arī tam pievieno citus pierādījumus, kas apliecina daļu pāreju.”

(7) Ar sabiedrības dalībnieku reģistru ir tiesīgi iepazīties dalībnieki, valdes un padomes locekļi, revidents, kā arī kompetentas publiskas iestādes.

 

 

 

 

 

(8) Dalībniekam ir tiesības saņemt valdes priekšsēdētāja vai valdes pilnvarota valdes locekļa apliecinātu sabiedrības dalībnieku reģistra izrakstu par sev piederošām daļām sabiedrībā.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

197.pants. Pamatkapitāla palielināšana

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt:

 

 

 

 

 

1) esošajiem dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu; 

 

 

 

 

 

2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.

13. 197.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību vai izlaižot jaunas daļas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Jaunās daļas sadalāmas dalībniekiem proporcionāli tiem piederošajām daļām. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”;

 

 

 

14. 197.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību vai izlaižot jaunas daļas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Jaunās daļas sadalāmas dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām daļām. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”;

(2) Pamatkapitālu drīkst palielināt tikai tad, kad pilnībā apmaksātas visas esošās daļas.

 

 

 

 

 

(3) Ja jaunas daļas tiek iegūtas par cenu, kas pārsniedz daļas nominālvērtību saskaņā ar šā likuma 155.panta otrās daļas noteikumiem, starpība starp iegūšanas cenu un iegūtās daļas nominālvērtību netiek ieskaitīta pamatkapitālā.

 

 

 

 

 

(4) Mantiskais ieguldījums pamatkapitāla palielināšanas gadījumā atļauts tikai tad, ja to paredz pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.

 

 

 

 

 

(5) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu).

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Dalībnieks, kas balsojis pret pamatkapitāla palielināšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā veidā, ir tiesīgs divu mēnešu laikā no pamatkapitāla palielināšanas brīža pieprasīt, lai sabiedrība atpērk viņa daļas.

 

 

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Dalībnieks, kas balsojis pret pamatkapitāla palielināšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā veidā, ir tiesīgs divu mēnešu laikā no pamatkapitāla palielināšanas brīža pieprasīt, lai sabiedrība atpērk viņa daļas.

 

(7) Atlīdzībai jābūt vienādai ar summu, kuru dalībnieks iegūtu, sadalot sabiedrības mantu likvidācijas gadījumā, ja tāda notiktu pamatkapitāla palielināšanas brīdī. No pamatkapitāla palielināšanas brīža sabiedrība maksā likumiskos procentus par paredzētajā apmērā un termiņā neizdarītajām atlīdzības izmaksām.

 

 

 

(7) Atlīdzībai jābūt vienādai ar summu, kuru dalībnieks iegūtu, sadalot sabiedrības mantu likvidācijas gadījumā, ja tāda notiktu pamatkapitāla palielināšanas brīdī. No pamatkapitāla palielināšanas brīža sabiedrība maksā likumiskos procentus par paredzētajā apmērā un termiņā neizdarītajām atlīdzības izmaksām.

 

(8) Attiecībā uz atlīdzību nepiemēro likumā noteiktos ierobežojumus par kārtību, kādā sabiedrība var iegūt savas daļas.

 

 

 

(8) Attiecībā uz atlīdzību nepiemēro likumā noteiktos ierobežojumus par kārtību, kādā sabiedrība var iegūt savas daļas.

 

(9) Ja sabiedrības dalībnieks, kurš balsojis pret pamatkapitāla palielināšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā veidā, nepieprasa atlīdzību, viņš divu mēnešu laikā var atsavināt savas daļas neatkarīgi no statūtos vai likumā paredzētajiem ierobežojumiem.”

 

 

 

(9) Ja sabiedrības dalībnieks, kurš balsojis pret pamatkapitāla palielināšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā veidā, nepieprasa atlīdzību, viņš divu mēnešu laikā var atsavināt savas daļas neatkarīgi no statūtos vai likumā paredzētajiem ierobežojumiem.”

202.pants. Pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu

 

 

 

 

 

(1) Pēc jauno ziņu ierakstīšanas dalībnieku reģistrā valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu.

 

 

 

 

 

(2) Pieteikumam pievieno:

 

 

 

 

 

1) dalībnieku sapulces protokola izrakstu vai šā likuma 215.pantā minētajā gadījumā – balsošanas protokola izrakstu ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu; 

 

 

 

 

 

2) pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 

 

 

 

 

 

3) statūtos izdarīto grozījumu tekstu un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā; 

 

 

 

 

 

4) dalībnieku vai trešo personu pieteikumus daļu iegūšanai; 

 

 

 

 

 

 

14. 202.panta otrajā daļā:

papildināt daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru;”;

 

 

 

15. 202.panta otrajā daļā:

papildināt daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru;”;

5) ja pamatkapitāls tiek palielināts ar jau izdarītu naudas ieguldījumu, — bankas izziņu vai citu dokumentu par daļas apmaksu, izņemot gadījumus, kad pamatkapitālu palielina šā likuma 197.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

6) mantiskā ieguldījuma izdarīšanas gadījumā — dokumentus, kas apliecina ieguldījuma vērtību. Ja mantiskais ieguldījums ir nodots sabiedrībai, — dokumentus, kas apliecina tā nodošanu sabiedrībai.

 

 

 

 

 

 

 

18

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 202.panta otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7) apliecinājumu, ka nav radušies būtiski apstākļi, kas ietekmē 154.panta piektajā daļā minētā mantiskā ieguldījuma vērtību.”

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlik. Nr.19

 

 

 

19

Atbildīgā komisija

Papildināt 202.panta otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) apliecinājumu, ka nav radušies būtiski apstākļi, kas ietekmē šā likuma 154.panta 2.1 daļā minētā mantiskā ieguldījuma vērtību;

Atbalstīts

papildināt daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7) apliecinājumu, ka nav radušies būtiski apstākļi, kas ietekmē šā likuma 154.panta 2.1 daļā minētā mantiskā ieguldījuma vērtību;

 

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) to dalībnieku sarakstu (ar viņu parakstiem), kuri balsojuši pret pamatkapitāla palielināšanu, kas notikusi šā likuma 197.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā.”

 

 

 

8) to dalībnieku sarakstu (ar viņu parakstiem), kuri balsojuši pret pamatkapitāla palielināšanu, kas notikusi šā likuma 197.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā.”

(3) Pamatkapitāls uzskatāms par palielinātu ar dienu, kad  komercreģistrā ierakstīts jaunais pamatkapitāla lielums.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

214.pants. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

(1) Paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu valde nosūta visiem dalībniekiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces. Paziņojumi nosūtāmi uz sabiedrības dalībnieku reģistrā norādītajām adresēm. Statūtos var noteikt citu paziņošanas kārtību.

 

 

 

 

 

(2) Paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības firmu un juridisko adresi;

 

 

 

 

 

2) sapulces norises vietu un laiku;

 

 

 

 

 

3) sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce);

 

 

 

 

 

4) institūciju, kura sasauc sapulci;

 

 

 

 

 

5) statūtu noteikumus par dalībnieku pārstāvju piedalīšanos sapulcē (ja statūti šādus noteikumus paredz);

 

 

 

 

 

6) darba kārtību;

 

 

 

 

 

7) vietu un laiku, kur un kad dalībnieki var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

 

 

 

 

 

(3) Ja dalībnieku sapulces darba kārtībā ir jautājums par grozījumu izdarīšanu statūtos, tad dalībniekiem nosūtāmajam paziņojumam pievieno lēmuma projektu par statūtu grozījumiem, īpaši norādot:

 

 

 

 

 

1) statūtu noteikumus, kurus paredzēts grozīt, papildināt vai atcelt;

 

 

 

 

 

2) statūtu jauno noteikumu redakciju, ja statūti tiek papildināti ar jauniem noteikumiem.

 

 

 

 

 

(4) Dalībniekiem ir tiesības saņemt lēmuma projektu bez maksas vismaz 14 dienas pirms sapulces.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

219.pants. Dalībnieku sapulces sasaukšana, ja sabiedrībai ir zaudējumi vai maksātnespējas pazīmes

 

20

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 219.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„219.pants. Dalībnieku sapulces sasaukšana īpašos gadījumos”.

Atbalstīts

16. 219.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“219.pants. Dalībnieku sapulces sasaukšana īpašos gadījumos”;

Ja sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no sabiedrības pamatkapitāla vai arī sabiedrībai ir konstatētas vai draud iestāties maksātnespējas pazīmes, valde par to ziņo padomei (ja tāda ir izveidota) un sasauc dalībnieku sapulci, kurā sniedz paskaidrojumus.

 

21

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 219.pantu aiz vārdiem „sabiedrībai ir” ar vārdiem „ierobežota maksātspēja”.

 

Atbalstīts

papildināt pantu pēc vārdiem “sabiedrībai ir” ar vārdiem “ierobežota maksātspēja”.

 

(22.04.2004. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

224.pants. Valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana

(1) Dalībnieku sapulce ar savu lēmumu ievēlē un atsauc valdes locekļus. Iesniedzot komercreģistra iestādei pieteikumu par valdes locekļa pilnvaru izbeigšanos, izmaiņām pārstāvības tiesībās vai par jauna valdes locekļa ievēlēšanu, pieteikumam pievienojams dalībnieku sapulces protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu.

 

 

 

 

 

(2) Lai personu ievēlētu par valdes locekli, ir nepieciešama attiecīgās personas rakstveida piekrišana. Tajā valdes locekļa kandidāts norāda iespējamos šķēršļus amata ieņemšanai saskaņā ar šā likuma 171.panta un 221.panta ceturtās daļas noteikumiem vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav. Valdes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz komercreģistra iestādei, ja attiecīgais valdes loceklis jau nav parakstījis pieteikumu komercreģistra iestādei.

 

 

 

 

 

(3) Valdes locekli ievēlē uz trim gadiem, ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš.

 

 

 

 

 

(4) Valdes locekli var atsaukt ar dalībnieku lēmumu. Ja sabiedrībai ir padome, tā var atstādināt valdes locekli no amata līdz dalībnieku sapulcei, bet ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem.

 

 

 

 

 

(5) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu).

 

 

 

 

 

(6) Statūtos var paredzēt, ka valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

 

 

 

 

 

(7) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu).

 

 

 

 

 

(8) Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, 22.04.2004. likumu un 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

226.pants. Akcija un ar to saistītās tiesiskās attiecības

 

 

 

 

 

(1) Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina akcionāra līdzdalību sabiedrības pamatkapitālā un dod viņam tiesības atbilstoši attiecīgās akcijas kategorijai piedalīties sabiedrības pārvaldē, saņemt dividendi un sabiedrības likvidācijas gadījumā – likvidācijas kvotu.

 

 

 

 

 

(2) Akcija nav dalāma.

 

 

 

 

 

(3) Tiesiskās attiecības, kas rodas sakarā ar publiskajā apgrozībā esošajām akcijām, regulē šis likums, ciktāl likumā par vērtspapīriem nav noteikts citādi.

15. Aizstāt 226.panta trešajā daļā vārdus “likumā par vērtspapīriem” ar vārdiem “Finanšu instrumentu tirgus likumā”.

 

 

 

17. Aizstāt 226.panta trešajā daļā vārdus “likumā par vērtspapīriem” ar vārdiem “Finanšu instrumentu tirgus likumā”.

228.pants. Vārda akcija un uzrādītāja akcija

 

 

 

 

 

(1) Akcija var būt vārda akcija vai uzrādītāja akcija.

 

 

 

 

 

(2) No vārda akcijas izrietošās tiesības ir personai, kura kā akcionārs ierakstīta akcionāru reģistrā.

 

 

 

 

 

(3) No uzrādītāja akcijas izrietošās tiesības ir personai, kurai pieder šī akcija.

16.Izteikt 228.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) No uzrādītāja akcijas izrietošās tiesības ir personai, kuras finanšu instrumentu kontā akcija ir iegrāmatota saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.”

 

 

 

18. Izteikt 228.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) No uzrādītāja akcijas izrietošās tiesības ir personai, kuras finanšu instrumentu kontā akcija ir iegrāmatota saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.”

(4) Akcionārs var prasīt sabiedrībai, lai tā konvertē viņam piederošās uzrādītāja akcijas par vārda akcijām un otrādi, ja statūtos paredzēta konversija.

 

 

 

 

 

229.pants. Akciju forma

17.Izteikt 229.pantu šādā redakcijā:

„229.pants. Akciju forma

 

 

 

19. Izteikt 229.pantu šādā redakcijā:

“2 29.pants. Akciju forma

(1) Akcijas var būt papīra formā vai dematerializētas.

(1) Vārda akcijas var būt papīra formā vai dematerializētas.

 

 

 

(1) Vārda akcijas var būt papīra formā vai dematerializētas.

(2) (Izslēgta ar 22.04.2004. likumu).

(2) Uzrādītāja akcijas var būt tikai dematerializētas.”

 

 

 

(2) Uzrādītāja akcijas var būt tikai dematerializētas.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

236.pants. Tiesības iepazīties ar akcionāru reģistru

 

 

 

 

 

(1) Ar akcionāru reģistru sabiedrībā ir tiesīgi iepazīties akcionāri, valdes un padomes locekļi, revidents un kompetentas publiskas iestādes.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir tiesības bez maksas saņemt akcionāru reģistra izrakstu, ko pēc pieprasījuma apliecina valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis.

 

 

 

 

 

(3) Akcionāram ir tiesības saņemt valdes priekšsēdētāja vai valdes pilnvarota valdes locekļa apliecinātu sabiedrības akcionāru reģistra izrakstu par sev piederošajām akcijām sabiedrībā.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

18.Papildināt likumu ar 236.1 un 236.2 pantu šādā reakcijā:

 

 

 

20. Papildināt likumu ar 236.1 un 236.2 pantu šādā reakcijā:

 

„2361. pants. Uzrādītāja akciju reģistrācija

 

 

 

“236.1 pants. Uzrādītāja akciju reģistrācija

 

(1) Valde nodrošina uzrādītāja akciju iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.

 

 

 

(1) Valde nodrošina uzrādītāja akciju iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.

 

(2) Akcionāram ir tiesības pārvest Latvijas Centrālajā depozitārijā iegrāmatotās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu.

 

 

 

(2) Akcionāram ir tiesības pārvest Latvijas Centrālajā depozitārijā iegrāmatotās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu.

 

236.2 pants. Informācijas pieprasīšana par uzrādītāja akciju turētājiem

Sabiedrība un kompetentās iestādes ir tiesīgas pieprasīt no Latvijas Centrālā depozitārija informāciju par sabiedrības uzrādītāju akciju turētājiem Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

236.2 pants. Informācijas pieprasīšana par uzrādītāja akciju turētājiem

Sabiedrība un kompetentās iestādes ir tiesīgas pieprasīt no Latvijas Centrālā depozitārija informāciju par sabiedrības uzrādītāju akciju turētājiem Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā.”

238.pants. Akcijas atsavināšana

(1) Akcionārs var brīvi atsavināt savas akcijas.

 

 

 

 

 

(2) Statūtos var paredzēt, ka vārda akcijas pārdošanai nepieciešama akcionāru sapulces piekrišana, kā arī iemeslus, kuru dēļ šo piekrišanu var atteikt, un pārējo akcionāru pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju. Ja statūtos paredzētas pirmpirkuma tiesības, tad to izmantošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par akciju pārdošanu iesniegts valdei. Valde pēc šāda paziņojuma saņemšanas nekavējoties izsludina to šā likuma 252.pantā noteiktajā kārtībā. Akcionārs var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesībām pirms noteiktā termiņa beigām.

 

 

 

 

 

(3) Dematerializētas akcijas atsavināmas, pārskaitot tās uz ieguvēja vērtspapīru kontu.

19.Aizstāt 238.panta trešajā daļā vārdu „vērtspapīru” ar vārdu „finanšu instrumentu”.

 

 

 

21. Aizstāt 238.panta trešajā daļā vārdu “vērtspapīru” ar vārdiem “finanšu instrumentu”.

(4) Papīra formas vārda akcijas atsavināmas, izdarot uz tām nodošanas uzrakstu (indosamentu).

 

 

 

 

 

(5) Vārda akcijas ieguvējs paziņo par akcijas iegūšanu sabiedrībai, iesniedzot pieteikumu un uzrādot papīra formas vārda akciju ar nodošanas uzrakstu (indosamentu), bet dematerializētu vārda akciju atsavināšanas gadījumā – iesniedzot atsavinātāja un ieguvēja kopīgu pieteikumu vai darījuma aktu. Par to tiek izdarīts ieraksts akcionāru reģistrā saskaņā ar šā likuma 235.panta noteikumiem.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

240.pants. Savu akciju iegūšanas aizliegums

(1) Sabiedrība nedrīkst iegūt pati savas akcijas, izņemot gadījumus, kad:

 

 

 

 

 

1) sabiedrība samazina pamatkapitālu, izņemot no apgrozības daļu akciju un tās dzēšot; 

 

 

 

 

 

2) sabiedrība iegūst savas akcijas, lai pasargātu sevi no būtiskiem tiešiem zaudējumiem; 

 

 

 

 

 

3) sabiedrība iegūst savas personāla akcijas; 

 

 

 

 

 

4) sabiedrība savas akcijas iegūst reorganizācijas rezultātā, izmaksājot atlīdzību likumā noteiktajos gadījumos;

 

 

 

 

 

5) sabiedrība savas akcijas iegūst, iegūstot citu uzņēmumu vai tā daļu; 

 

 

 

 

 

6) sabiedrība savas akcijas iegūst bezatlīdzības darījuma rezultātā; 

 

 

 

 

 

7) sabiedrība savas akcijas iegūst mantošanas ceļā; 

 

 

 

 

 

8) sabiedrība savas akcijas iegūst, piedzenot savus prasījumus no trešajām personām; 

 

 

 

 

 

9) sabiedrībai pāriet tā akcionāra akcijas, kurš nav šīs akcijas apmaksājis noteiktā termiņā; 

 

 

 

 

 

10) (izslēgts ar 22.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

 

20.Papildināt 240.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Savu akciju kā nodrošinājuma pieņemšanai tiek piemēroti šā likuma noteikumi par savu akciju iegūšanas aizliegumu.”

 

 

 

22. Papildināt 240.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Savu akciju kā nodrošinājuma pieņemšanai tiek piemēroti šā likuma noteikumi par savu akciju iegūšanas aizliegumu.”

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 6. un 8.punktā minētajā gadījumā sabiedrība drīkst iegūt tikai pilnībā apmaksātas akcijas.

 

 

 

 

 

(3) Šā panta pirmās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā sabiedrība drīkst iegūt savas akcijas, pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu, ar nosacījumu, ka iegūto un sabiedrībai jau piederošo akciju nominālvērtību kopsumma nepārsniedz vienu desmitdaļu no sabiedrības parakstītā pamatkapitāla. Sabiedrība minētās akcijas drīkst iegūt tikai tad, ja sabiedrības pašu kapitāls pārsniedz pamatkapitāla apmēru un šo akciju iegūšanas rezultātā sabiedrības pašu kapitāls nekļūst mazāks par minēto apmēru. Akcionāru sapulces lēmumā norāda maksimālo iegūstamo akciju skaitu, kā arī termiņu, kurā šīs akcijas iegūstamas un kurš nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus. Ja akcijas tiek iegūtas par atlīdzību, lēmumā norāda arī atlīdzības minimālo un maksimālo apmēru.

 

 

 

 

 

(4) Personai piederošās sabiedrības akcijas, ja šī persona tās ieguvusi savā vārdā, bet šīs sabiedrības labā, kā arī sabiedrības akcijas, kuras pieder šīs sabiedrības atkarīgajai sabiedrībai, uzskatāmas par piederošām šai sabiedrībai, ja likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(5) Ja sabiedrība iegūst savas akcijas, pārkāpjot šā panta noteikumus, vainīgie valdes locekļi atbild solidāri par prettiesīgi iegūto akciju apmaksu.

 

 

 

 

 

(6) Savu akciju iegūšanas rezultātā sabiedrības pašu kapitāla vērtība nedrīkst kļūt mazāka par sabiedrības pamatkapitāla apmēru.

 

 

 

 

 

(7) Sabiedrībai piederošā sava akcija nedod nekādas no šīs akcijas izrietošās tiesības, un šīs tiesības netiek ņemtas vērā akcionāru sapulces kvoruma noteikšanā un peļņas sadalē.

 

 

 

 

 

(8) Savu akciju iegūšanu sabiedrība atspoguļo gada pārskatā, norādot šādas ziņas par attiecīgajā pārskata gadā iegūtajām akcijām:

 

 

 

 

 

1) iegūšanas iemeslu; 

 

 

 

 

 

2) iegūto akciju skaitu, nominālvērtību summu un akciju pārstāvēto pamatkapitāla daļu; 

 

 

 

 

 

3) ja akcijas iegūtas par samaksu – samaksas veidu un apmēru.

 

 

 

 

 

(9) Gada pārskatā papildus šā panta astotajā daļā minētajām ziņām norāda arī kopējo sabiedrībai piederošo savu akciju skaitu un to pārstāvēto pamatkapitāla daļu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

249.pants. Tiesības palielināt vai samazināt pamatkapitālu

21.  249.pantā:

 

 

 

23. 249.pantā:

(1) Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu, ar kuru apstiprina pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumus un izdara grozījumus sabiedrības statūtos.

papildināt pirmo daļu pēc vārda “statūtos” ar vārdiem “izņemot šā panta ceturtajā daļā m inēto gadījumu”;

 

 

 

papildināt pirmo daļu pēc vārda “statūtos” ar vārdiem “izņemot šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”;

(2) Ja sabiedrībai ir vairākas akciju kategorijas, akcionāru sapulcē par lēmumu palielināt vai samazināt pamatkapitālu balso saskaņā ar šā likuma 284.panta trešās daļas noteikumiem.

 

 

 

 

 

(3) Lēmums par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk par trim ceturtdaļām no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā pamatkapitāla.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Statūtos var noteikt pilnvarojumu valdei uz laiku līdz pieciem gadiem palielināt pamatkapitālu statūtos vai akcionāru sapulces noteiktajā apmērā, nepārsniedzot 30 procentus no sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī. Valdes pilnvarojums palielināt pamatkapitālu neattiecas uz pamatkapitāla palielināšanu šā likuma 254.pantā minētajā gadījumā.

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(4) Statūtos var noteikt pilnvarojumu valdei uz laiku līdz pieciem gadiem palielināt pamatkapitālu statūtos vai akcionāru sapulces noteiktajā apmērā, nepārsniedzot 30 procentus no sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī. Valdes pilnvarojums palielināt pamatkapitālu neattiecas uz pamatkapitāla palielināšanu šā likuma 254.pantā minētajā gadījumā.

 

(5) Palielinot pamatkapitālu šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, grozījumus sabiedrības statūtos izdara padome.

 

 

 

(5) Palielinot pamatkapitālu šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, grozījumus sabiedrības statūtos izdara padome.

 

(6) Šā panta ceturtajā daļā minēto pilnvarojumu valde var izmantot tiktāl, ciktāl statūtos vai akcionāru sapulces lēmumos nav noteikts citādi."

 

 

 

(6) Šā panta ceturtajā daļā minēto pilnvarojumu valde var izmantot tiktāl, ciktāl statūtos vai akcionāru sapulces lēmumos nav noteikts citādi.”

250.pants. Pamatkapitāla palielināšana

(1) Sabiedrība palielina pamatkapitālu, emitējot jaunas akcijas saskaņā ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un atklājot uz tām parakstīšanos.

 

 

 

 

 

 

22.Papildināt likuma 250.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Sabiedrība, kurā ir viens akcionārs, pamatkapitālu var palielināt pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, proporcionāli palielinot esošo akciju nominālvērtību vai emitējot jaunas akcijas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”

 

 

 

24. Papildināt 250.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Sabiedrība, kurā ir viens akcionārs, pamatkapitālu var palielināt pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, proporcionāli palielinot esošo akciju nominālvērtību vai emitējot jaunas akcijas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”

(2) Pamatkapitālu var palielināt tikai pēc tam, kad iepriekšējās emisijas akcijas ir pilnībā apmaksātas.

 

 

 

 

 

(3) Ja jaunās emisijas akcijas tiek apmaksātas ar mantisko ieguldījumu, šis ieguldījums novērtējams un par to sniedzams ekspertu atzinums šā likuma 154.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(4) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

 

 

 

 

257.pants. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi

(1) Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norāda:

 

 

 

 

 

1) pamatkapitāla palielināšanas mērķi vai iemeslus; 

 

 

 

 

 

2) līdzšinējo pamatkapitālu, akciju kategorijas, skaitu un nominālvērtību;