Iesniedz Tautsaimniecības komisija

19.02.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   „Grozījumi Komerclikumā” (Nr.535/Lp9).

                  

 

         

                   Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs


Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Komerclikumā

( Nr. 535 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

 

Priekšlikumi

( 59 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Komerclikums

Grozījumi Komerclikumā

 

 

 

Grozījumi Komerclikumā

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Komercreģistra atklātība

 

 

 

 

 

(1) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar komercreģistra ierakstiem un komercreģistra iestādei iesniegtajiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

(2) Ikvienam pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt izrakstu no komercreģistra ierakstiem, kā arī komersanta reģistrācijas lietā esoša dokumenta izrakstu vai kopiju. Pēc saņēmēja pieprasījuma izraksta vai kopijas pareizība apliecināma ar komercreģistra iestādes amatpersonas parakstu un zīmogu, norādot izsniegšanas datumu.

 

1

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ikvienam pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt ziņas par komercreģistra ierakstiem un komersanta reģistrācijas lietā esošo dokumentu atvasinājumus papīra vai elektroniskā formā. Dokumenta atvasinājuma pareizība apliecināma normatīvajos aktos dokumentu izstrādāšanas jomā noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Izsniedzot papīra dokumentu atvasinājumus elektroniskā formā, to pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Izsniegtās elektroniskās kopijas neapliecina ar vārdiem "kopija pareiza", ja vien pieprasītājs nav nepārprotami pieprasījis šāda apstiprinājuma sniegšanu."

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā Nr.2

 

 

 

2

Juridiskais birojs

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ikvienam pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt ziņas par komercreģistra ierakstiem un komersanta reģistrācijas lietā esošo dokumentu atvasinājumus papīra vai elektroniskā formā. Dokumenta atvasinājuma pareizība apliecināma normatīvajos aktos dokumentu izstrādāšanas jomā noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Izsniedzot papīra dokumentu atvasinājumus elektroniskā formā, to pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

Elektroniskā dokumenta atvasinājums papīra formā apliecināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā gadījumā, ja dokumenta saņēmējs nepārprotami pieprasījis šāda apliecinājuma sniegšanu.”

Atbalstīts

Redakc.

precizēts

1. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ikvienam pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt ziņas par komercreģistra ierakstiem un komersanta reģistrācijas lietā esošo dokumentu atvasinājumus papīra vai elektroniskā formā. Dokumenta atvasinājuma pareizība apliecināma normatīvajos aktos dokumentu izstrādāšanai noteiktajā kārtībā, ja vien tā pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Izsniedzot papīra dokumentu atvasinājumus elektroniskā formā, to pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Elektroniskā dokumenta atvasinājums papīra formā apliecināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā gadījumā, ja tā saņēmējs nepārprotami pieprasījis šādu apliecinājumu.”

(3) Pēc saņēmēja pieprasījuma komercreģistra iestādes amatpersona izsniedz izziņu par to, ka noteikts komercreģistra ieraksts nav grozīts, vai arī par to, ka komercreģistrā nav izdarīts noteikts ieraksts.

 

 

 

 

 

8.pants. Komercreģistra ierakstu saturs

(1) Par individuālo komersantu komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) firma;

 

 

 

 

 

2) komersanta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

 

 

 

 

 

3) juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

4) filiāles firma, ja tā atšķiras no komersanta firmas, un tās juridiskā adrese.

 

 

 

 

 

(2) Par personālsabiedrību komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) firma;

 

 

 

 

 

2) personālsabiedrības veids;

 

 

 

 

 

3) katra komandīta ieguldījuma summa un komandītu ieguldījumu kopsumma;

 

 

 

 

 

4) personālsabiedrības personiski atbildīgo biedru un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

5) personālsabiedrības biedru tiesības pārstāvēt personālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi, norādot katra pārstāvēttiesīgā personālsabiedrības biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

 

 

 

 

 

6) juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

7) ja personālsabiedrība nodibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai, — laiks, uz kādu tā nodibināta, vai mērķis;

 

 

 

 

 

8) filiāles firma, ja tā atšķiras no personālsabiedrības firmas, un tās juridiskā adrese.

 

 

 

 

 

(3) Par kapitālsabiedrību komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) firma;

 

 

 

 

 

2) kapitālsabiedrības veids;

 

 

 

 

 

3) kapitālsabiedrības valdes locekļu, padomes locekļu (ja kapitālsabiedrībai ir izveidota padome) vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un ieņemamais amats;

 

 

 

 

 

4) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi;

 

 

 

 

 

5) pamatkapitāla lielums, atsevišķi norādot parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu;

 

 

 

 

 

6) (izslēgts ar 14.02.2002. likumu);

 

 

 

 

 

7) juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

8) ja kapitālsabiedrība nodibināta uz noteiktu laiku, – laiks, uz kādu tā nodibināta;

 

 

 

 

 

9) filiāles firma, ja tā atšķiras no kapitālsabiedrības firmas, un tās juridiskā adrese.

 

 

 

 

 

(4) Par ārvalsts komersanta filiāli komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) filiāles firma, ja tā atšķiras no ārvalsts komersanta firmas, un ārvalsts komersanta firma;

 

 

 

 

 

2) filiāles juridiskā adrese un ārvalsts komersanta atrašanās vieta (juridiskā adrese);

 

 

 

 

 

3) reģistrs, kurā ārvalsts komersants ir ierakstīts, un reģistrācijas numurs, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;

 

 

 

 

 

4) ārvalsts komersanta veids;

 

 

 

 

 

5) ārvalsts komersanta pamatkapitāla lielums, atsevišķi norādot parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu, ja ārvalsts komersants ir kapitālsabiedrība un šīs ziņas ir ierakstītas tās valsts reģistrā, kurā ierakstīts ārvalsts komersants.

 

 

 

 

 

(5) Papildus šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētajām ziņām komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, norāde uz šā likuma 34.panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas, kā arī prokūrista tiesības pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi vai kopīgi ar vienu vai vairākiem valdes locekļiem vai personālsabiedrības biedriem;

 

 

 

 

 

2) to personu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

 

 

 

 

 

3) ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) reorganizāciju;

 

 

 

 

 

4) ziņas par administratora iecelšanu, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu un darbības vietu, bet, ja ārvalsts komersanta administrators ir juridiskā persona, — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, iepriekš minēto informāciju par administratora pārstāvjiem maksātnespējas procesā, kā arī ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas procesu, norādot tiesas spriedumu par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmumu par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmumu par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

 

 

 

 

 

 

 

3

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 8.panta piekto daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) ziņas par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu;".

Atbalstīts

2.Papildināt 8.panta piekto daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) ziņas par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu;".

5) ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) darbības izbeigšanu un likvidāciju, kā arī par likvidatora iecelšanu, norādot likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, bet, ja ārvalsts komersanta likvidators ir juridiskā persona, — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

 

 

 

 

 

6) ziņas par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, norādot valdošo un atkarīgo firmu, reģistrācijas numuru un līguma noslēgšanas datumu;

 

 

 

 

 

7) individuālā komersanta aizbildņa vai aizgādņa vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta;

 

 

 

 

 

8) katra ieraksta izdarīšanas datums.

 

 

 

 

 

(6) Komercreģistrā ieraksta citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

 

 

 

 

 

(7) Ierakstot komercreģistrā komersantu, tam piešķir individuālu reģistrācijas numuru.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, 22.04.2004. likumu un 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

9.pants. Komercreģistra iestādei iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

(1) Komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

 

4

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 9.panta pirmo daļu ar ceturto, piekto un sesto teikumu šādā redakcijā:

"Svešvalodā sastādītiem privātiem dokumentiem pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Visi ieraksta izdarīšanai nepieciešamie dokumenti un citi likumā noteiktie dokumenti komercreģistra iestādei iesniedzami vienā formā – papīra vai elektroniskā. Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, izmantojama komercreģistra iestādes pārziņā esošā speciālā tiešsaistes forma.";

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā Nr.5

 

 

 

5

Juridiskais birojs

Izteikt 6.priekšlikumu (Juridiskais birojs) vai 9.panta pirmo daļu:

“(1) Komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Šie dokumenti iesniedzami papīra formā vai elektroniski. Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu atvasinājumu. Ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski, izmantojama komercreģistra iestādes pārziņā esošais speciālais tiešsaistes režīms. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Svešvalodā sastādītiem privātiem dokumentiem pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.”

Atbalstīts

Redakc.

precizēts

3. 9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Šie dokumenti iesniedzami papīra vai elektroniskā formā. Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu atvasinājumu. Ja dokumenti tiek iesniegti elektroniskā formā, izmantojams komercreģistra iestādes pārziņā esošais speciālais tiešsaistes režīms. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Privātiem dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.”;

 

 

6

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likuma 9.pantu ar 1. 1 un 1. 2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Komercreģistra iestādei iesniedzamajiem dokumentiem var pievienot to tulkojumu jebkurā Eiropas Savienības dalībvalsts valodā.

Atbalstīts

 

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

“(11) Komercreģistra iestādei iesniedzamajiem dokumentiem var pievienot to tulkojumu jebkurā Eiropas Savienības dalībvalsts valodā.

 

 

 

(12) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.”

 

(12) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.”;

(2) Pēc grozījumu izdarīšanas kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos (dibināšanas līgumā, statūtos) komercreģistra iestādei iesniedzams grozījumu teksts, kā arī pilns šo dokumentu teksts jaunajā redakcijā.

 

 

 

 

 

(3) Komercreģistra iestādei iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā komersanta reģistrācijas lietā. Ja reģistrācijas lietā jau ir personas apliecināts paraksta paraugs, tas nav jāiesniedz atkārtoti attiecīgajā reģistrācijas lietā.

 

7

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 9.panta trešo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elektroniskā formā."

Atbalstīts

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elektroniskā formā.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

10.pants. Ieraksta izdarīšana komercreģistrā

 

 

 

 

 

(1) Ieraksts komercreģistrā tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

 

8

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 10.panta pirmo daļu aiz vārdiem "ieinteresētās personas pieteikuma" ar vārdiem "valsts pārvaldes iestādes lēmuma, publiska reģistra informācijas";

Nav atbalstīts

 

(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli.

 

9

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komerc­reģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Ja pieteikums iesniegts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas rīcībspēju pārbauda komercreģistra iestādes amatpersona. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli."

Atbalstīts

4. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Ja pieteikums iesniegts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas rīcībspēju pārbauda komercreģistra iestādes amatpersona. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli.”

(3) Lēmumu par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu komercreģistra iestādes amatpersona pieņem triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no pieteikuma saņemšanas dienas. Tādā pašā termiņā komercreģistra iestādes amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā uz tiesas nolēmuma pamata.

 

 

 

 

 

(4) Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu var pieņemt vienīgi tajā gadījumā, ja pieteikums vai tam pievienotie dokumenti neatbilst likuma noteikumiem. Lēmumam jābūt motivētam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norādāms termiņš trūkumu novēršanai.

 

 

 

 

 

(5) Komercreģistra iestādes amatpersona šā panta trešajā daļā minēto lēmumu nosūta pieteikuma iesniedzējam triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

 

 

 

 

(6) Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(7) Ieraksts komercreģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu un 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

12.pants. Komercreģistra publicitāte

 

 

 

 

 

(1) Ieraksti komercreģistrā ir spēkā attiecībā uz trešajām personām ar to izsludināšanas dienu. Šis noteikums nav piemērojams tiesiskajām darbībām, kas veiktas 15 dienu laikā pēc ieraksta izsludināšanas, ciktāl trešā persona pierāda, ka tā nezināja un nevarēja zināt attiecīgās ziņas.

 

 

 

 

 

(2) Ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas nav ierakstītas vai arī ir ierakstītas, bet nav izsludinātas, persona, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, nevar tās izmantot pret trešo personu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja minētās ziņas.

 

 

 

 

 

(3) Ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas ir ierakstītas vai izsludinātas nepareizi, trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, var atsaukties uz izsludinātajām ziņām, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka izsludinātās ziņas neatbilst patiesajam tiesiskajam stāvoklim vai komercreģistrā ierakstītajām ziņām.

 

 

 

 

 

 

 

10

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 12.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā un ārvalsts valodā iesniegtajiem dokumentiem, trešā persona var atsaukties arī uz ārvalsts valodā iesnieg tajiem dokumentiem, izņemot gadījumu, kad komersants pierāda, ka trešā persona ir zinājusi dokumentu saturu latviešu valodā."

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā Nr.12

 

 

 

11

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 12.pantu ar 3. 1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā iesniegtu dokumentu un tā tulkojumu Eiropas Savienības dalībvalsts valodā, persona, kuras interesēs šis tulkojums iesniegts, nevar to izmantot pret trešo personu. Trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs tulkojums iesniegts, var atsaukties uz šo tulkojumu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja dokumenta saturu latviešu valodā.”

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā Nr.12

 

 

 

12

Atbildīgā komisija

Papildināt 12.pantu ar 3. 1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā iesniegtu dokumentu un tā tulkojumu Eiropas Savienības dalībvalsts valodā, komersants vai persona, kuras interesēs šis tulkojums iesniegts, nevar to izmantot pret trešo personu. Trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs tulkojums iesniegts, var atsaukties uz šo tulkojumu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja dokumenta saturu latviešu valodā.”

 

5.Papildināt 12.pantu ar 3. 1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā iesniegtu dokumentu un tā tulkojumu Eiropas Savienības dalībvalsts valodā, komersants vai persona, kuras interesēs šis tulkojums iesniegts, nevar to izmantot pret trešo personu. Trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs tulkojums iesniegts, var atsaukties uz šo tulkojumu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja dokumenta saturu latviešu valodā.”

(4) Ja komersantam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz komercreģistrā ierakstīto tā juridisko adresi, uzskatāms, ka komersants šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis, ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

 

 

 

 

13.pants. Reģistrācijas apliecība

 

 

 

 

 

(1) Pēc komersanta ierakstīšanas komercreģistrā tam izsniedz reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina komercreģistra iestādes amatpersona.

 

 

 

 

 

(2) Reģistrācijas apliecībā norāda komersanta:

 

 

 

 

 

1) firmu;

 

 

 

 

 

2) veidu;

 

 

 

 

 

3) reģistrācijas numuru;

 

 

 

 

 

4) reģistrācijas vietu;

 

 

 

 

 

5) reģistrācijas datumu.

 

 

 

 

 

 

 

13

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc komersanta filiāles ierakstīšanas komercreģistrā tai izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda filiāles:

1) firmu;

2) komersanta (izņemot ārvalsts komersanta) reģistrācijas numuru;

3) reģistrācijas numuru;

4) reģistrācijas vietu;

5) reģistrācijas datumu."

Atbalstīts

6.Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc komersanta filiāles ierakstīšanas komercreģistrā tai izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda filiāles:

1) firmu;

2) komersanta (izņemot ārvalsts komersantu) reģistrācijas numuru;

3) reģistrācijas numuru;

4) reģistrācijas vietu;

5) reģistrācijas datumu."

17.pants. Komersanta rekvizīti

(1) Komersanta darījumu vēstulēs, rēķinos un citos dokumentos norāda:

 

14

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 17.panta pirmo daļu aiz vārdiem "citos dokumentos" ar vārdiem "papīra vai elektroniskā formā, kā arī komersanta mājaslapā";

Atbalstīts

Redakc.

precizēts

7. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “citos dokumentos” ar vārdiem “papīra vai elektroniskā formā, kā arī komersanta mājaslapā”;

1) komersanta firmu;

 

 

 

 

 

2) komersanta reģistrācijas numuru komercreģistrā;

 

 

 

 

 

3) komersanta juridisko adresi;

 

 

 

 

 

4) attiecīgos gadījumos – ziņas par to, ka komersants ir likvidācijas vai maksātnespējas procesā.

 

 

 

 

 

(2) Ja komersants atvēris filiāli, tās dokumentos papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām norāda:

 

15

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 17.panta otro daļu aiz vārdiem "tās dokumentos" ar vārdiem "papīra vai elektroniskā formā".

Atbalstīts

Redakc.

precizēts

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “tās dokumentos” ar vārdiem “papīra vai elektroniskā formā”.

1) filiāles firmu, ja tā atšķiras no komersanta firmas;

 

 

 

 

 

2) filiāles reģistrācijas numuru komercreģistrā;

 

 

 

 

 

3) filiāles juridisko adresi.

 

 

 

 

 

(3) Ja kapitālsabiedrības rekvizītos norādīts pamatkapitāla lielums, jāmin arī apmaksātā pamatkapitāla lielums.

 

 

 

 

 

45.pants. Komercaģenta jēdziens

 

 

 

 

 

Komercaģents ir komersants, kas pilnvarots citas personas (principāla) vārdā un labā pastāvīgi slēgt darījumus ar trešajām personām vai arī sagatavot to noslēgšanu.

 

 

 

 

 

46.pants. Komercaģenta līguma forma

 

 

 

 

 

Komercaģenta līgums slēdzams rakstveidā.

 

 

 

 

 

75.pants. Individuālā komersanta reģistrācija

(1) Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:

1. Izteikt 75.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

''(1) Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai (šā likuma 45.pants) vai māklera darbībai (šā likuma 64.panta pirmā daļa), vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:''.

 

 

 

8.Izteikt 75.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

''(1) Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai (šā likuma 45.pants) vai māklera darbībai (šā likuma 64.panta pirmā daļa), vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:''.

1) gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 20 000 latu;

 

 

 

 

 

2) tā savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā piecus darbiniekus.

 

 

 

 

 

(2) Fiziskā persona var pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā komersantu arī tad, ja nepastāv šā panta pirmajā daļā minētie apstākļi.

 

 

 

 

 

(3) Pamats individuālā komersanta ierakstīšanai komercreģistrā ir fiziskās personas pieteikums komercreģistra iestādei. Pieteikumā norāda:

 

 

 

 

 

1) individuālā komersanta vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu; 

 

 

 

 

 

2) individuālā komersanta firmu;

 

 

 

 

 

3) individuālā komersanta juridisko adresi;

 

 

 

 

 

4) (izslēgts ar 16.03.2006. likumu).

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

 

 

 

 

138.pants. Sabiedrība ar papildu atbildību

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrību var nodibināt kā sabiedrību ar papildu atbildību, kurā vismaz viens dalībnieks par sabiedrības saistībām atbild personiski ar visu savu mantu.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrības ar papildu atbildību dibināšanas dokumentos norāda visas personas, kuras par sabiedrības saistībām atbild personiski ar visu savu mantu. Šīs personas tiek ierakstītas komercreģistrā.

 

 

 

 

 

144.pants. Statūti

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrības statūtos norāda:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības firmu; 

 

 

 

 

 

 

 

16

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 144.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) sabiedrības galvenās komercdarbības jomas;".

Atbalstīts

9.Papildināt 144.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) sabiedrības galvenās komercdarbības jomas;".

2)  (izslēgts ar 22.04.2004. likumu); 

 

 

 

 

 

3) sabiedrības darbības termiņu vai mērķi (ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai); 

 

 

 

 

 

4) pamatkapitāla lielumu, daļu skaitu un nominālvērtību; 

 

 

 

 

 

5) (izslēgts ar 14.02.2002. likumu); 

 

 

 

 

 

6) sabiedrības valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi; 

 

 

 

 

 

7) sabiedrības padomes skaitlisko sastāvu (ja sabiedrībai paredzēta padome); 

 

 

 

 

 

8) īpašus daļu atsavināšanas noteikumus (ja tādi paredzēti); 

 

 

 

 

 

9) citus noteikumus, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu.

 

 

 

 

 

(2) Akciju sabiedrības statūtos papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām norāda:

 

 

 

 

 

1) ja sabiedrībai ir dažādas akciju kategorijas, – akciju kategorijas (norādot tiesības, kuras izriet no katras akciju kategorijas) un katras kategorijas akciju skaitu un nominālvērtību; 

 

 

 

 

 

2) vai akcijas ir vārda vai uzrādītāja akcijas un, ja statūti paredz vārda akciju konversiju par uzrādītāja akcijām un otrādi, – konversijas noteikumus; 

 

 

 

 

 

3) vai akcijas ir papīra formā vai dematerializētas un, ja statūti paredz papīra formas akciju konversiju par dematerializētām akcijām un otrādi, – konversijas noteikumus.

 

 

 

 

 

(3) Dibinot sabiedrību, statūtus paraksta visi dibinātāji, norādot parakstīšanas datumu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

154.pants. Mantiskā ieguldījuma novērtēšana

(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Dalībnieki paši drīkst veikt mantiskā ieguldījuma novērtēšanu tikai šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos.

 

17

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 154.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Par ekspertu nedrīkst būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā. Dalībnieki paši mantisko ieguldījumu drīkst novērtēt tikai šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos."

Atbalstīts

10.Izteikt 154.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Par ekspertu nedrīkst būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā. Dalībnieki paši mantisko ieguldījumu drīkst novērtēt tikai šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos."

(2) Ja, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 4000 latu un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji. Šādā gadījumā atzinumu paraksta visi dibinātāji.

 

 

 

 

 

(3) Mantiskais ieguldījums novērtējams pēc attiecīgās lietas vai tiesības parastās vērtības.

 

 

 

 

 

(4) Atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, norāda mantas piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem. Ja vērtēšanu izdara dibinātāji vai dalībnieki, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas metodes nav jānorāda.

 

 

 

 

 

(5) Akciju sabiedrība komercreģistra iestādei iesniegto atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

(6) Par zaudējumiem, kas nodarīti ar nepareizu mantiskā ieguldījuma novērtējumu, atbild solidāri personas, kuras veikušas novērtēšanu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

169.pants. Valdes un padomes locekļu atbildība

 

 

 

 

 

(1) Valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

 

 

 

 

 

 

 

18

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 169.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valdes un padomes pieņemtie lēmumi, kā arī valdes un padomes locekļu rīcība ir saistoša sabiedrībai arī gadījumos, kuri neatbilst sabiedrības komercdarbības jomām, ja vien ir ievērots normatīvajos aktos noteiktais pilnvarojums un prasības."

Nav atbalstīts

 

 

 

19

Juridiskais birojs

Izslēgt 18.priekšlikumu par  169.panta papildināšanu ar 1.1 daļu.

Atbalstīts

 

(2) Valdes un padomes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai.

 

 

 

 

 

(3) Valdes un padomes loceklis neatbild saskaņā ar šā panta otro daļu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

 

 

 

 

 

(4) Valdes un padomes loceklis neatbild par sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā dalībnieku sapulces likumīga lēmuma ietvaros. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības priekšā.

 

 

 

 

 

(2002.gada 14.februāra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

181.pants. Gada pārskata iesniegšana komercreģistra iestādei

2.  181.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"181.pants. Gada pārskata iesniegšana";

20

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

Atbalstīts

 

(1) Valde gada pārskatu iesniedz komercreģistra iestādei.

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valde gada pārskatu iesniedz kompetentajai publiskajai iestādei.";

 

 

 

 

(2) Gada pārskatam pievieno:

izslēgt otro daļu.

 

 

 

 

1) revidenta atzinumu par gada pārskatu, bet, ja sabiedrībai ir pieaicināts revidents šā likuma 176.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, pievienojams arī šā revidenta atzinums; 

 

 

 

 

 

2) dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.

 

 

 

 

 

(3) Vienlaikus ar gada pārskatu iesniedzams paziņojums par sabiedrības pamatkapitāla stāvokli, norādot parakstīto pamatkapitālu un apmaksāto pamatkapitālu gada pārskata apstiprināšanas dienā.

 

21

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 181.panta trešo daļu aiz vārda "norādot" ar vārdiem "akciju skaitu, kā arī".

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā Nr.22

 

 

 

22

Juridiskais birojs

Papildināt 181.panta trešo daļu aiz vārda “norādot” ar vārdiem “daļu skaitu, kā arī”.

Atbalstīts

11. Papildināt 181.panta trešo daļu pēc vārda “norādot” ar vārdiem “daļu skaitu, kā arī”.

187.pants. Daļu uzskaite

 

 

 

 

 

(1) Daļu uzskaitei sabiedrība ved dalībnieku reģistru.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrības dalībnieku reģistrā ieraksta šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) fiziskajām personām – dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 

 

 

 

 

 

2) daļas nominālvērtību; 

 

 

 

 

 

3) katram dalībniekam piederošo daļu skaitu; 

 

 

 

 

 

4) datumu, kad dalībnieks veicis daļu apmaksu pilnā apmērā, vai, ja notikusi pamatkapitāla palielināšana, – arī daļu apmaksas termiņu.

 

 

 

 

 

(3) Sākotnējie ieraksti sabiedrības dalībnieku reģistrā izdarāmi saskaņā ar ziņām, kuras norādītas dibināšanas līgumā.

 

 

 

 

 

(4) Turpmākie ieraksti sabiedrības dalībnieku reģistrā izdarāmi ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad valde saņēmusi informāciju par notikušajām izmaiņām šā panta otrajā daļā minētajās ziņās.

 

 

 

 

 

(5) Ierakstu sabiedrības dalībnieku reģistrā ar savu parakstu apliecina valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis.

 

 

 

 

 

(6) Par izmaiņām sabiedrības dalībnieku reģistra ierakstos valde iesniedz komercreģistra iestādei precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru, kuru paraksta arī dalībnieks (bijušais dalībnieks), kura tiesību apjoms ieraksta izdarīšanas rezultātā tiek mainīts, vai arī dalībnieku reģistra eksemplāram pievieno citus pierādījumus, kas apliecina daļu pāreju.

 

23

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 187.panta sesto daļu šādā red akcijā:

"(6) Par izmaiņām sabiedrības dalībnieku reģistra ierakstos valde iesniedz komercreģistra iestādei precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru. Ja daļas tiek atsavinātas, dalībnieku reģistra eksemplāru paraksta arī daļu atsavinātājs un daļu ieguvējs vai arī tam pievieno citus pierādījumus, kas apliecina daļu pāreju."

Atbalstīts

12.Izteikt 187.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par izmaiņām sabiedrības dalībnieku reģistra ierakstos valde iesniedz komercreģistra iestādei precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru. Ja daļas tiek atsavinātas, dalībnieku reģistra eksemplāru paraksta arī daļu atsavinātājs un daļu ieguvējs vai arī tam pievieno citus pierādījumus, kas apliecina daļu pāreju."

(7) Ar sabiedrības dalībnieku reģistru ir tiesīgi iepazīties dalībnieki, valdes un padomes locekļi, revidents, kā arī kompetentas publiskas iestādes.

 

 

 

 

 

(8) Dalībniekam ir tiesības saņemt valdes priekšsēdētāja vai valdes pilnvarota valdes locekļa apliecinātu sabiedrības dalībnieku reģistra izrakstu par sev piederošām daļām sabiedrībā.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

197.pants. Pamatkapitāla palielināšana

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt:

 

 

 

 

 

1) esošajiem dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu; 

 

 

 

 

 

2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.

 

24

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 197.panta pirmās daļas otro punktu šādā redakcijā:

„2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību vai izlaižot jaunas daļas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Jaunās daļas sadalāmas dalībniekiem proporcionāli tiem piederošajām daļām. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”

Atbalstīts

13. 197.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību vai izlaižot jaunas daļas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Jaunās daļas sadalāmas dalībniekiem proporcionāli tiem piederošajām daļām. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”;

(2) Pamatkapitālu drīkst palielināt tikai tad, kad pilnībā apmaksātas visas esošās daļas.

 

 

 

 

 

(3) Ja jaunas daļas tiek iegūtas par cenu, kas pārsniedz daļas nominālvērtību saskaņā ar šā likuma 155.panta otrās daļas noteikumiem, starpība starp iegūšanas cenu un iegūtās daļas nominālvērtību netiek ieskaitīta pamatkapitālā.

 

 

 

 

 

(4) Mantiskais ieguldījums pamatkapitāla palielināšanas gadījumā atļauts tikai tad, ja to paredz pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.

 

 

 

 

 

(5) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu).

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

25

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 197.pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

„(6) Dalībnieks, kas balsojis pret pamatkapitāla palielināšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā veidā, ir tiesīgs divu mēnešu laikā no pamatkapitāla palielināšanas brīža pieprasīt, lai sabiedrība atpērk viņa daļas.

Atbalstīts

Redakc.

precizēts

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Dalībnieks, kas balsojis pret pamatkapitāla palielināšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā veidā, ir tiesīgs divu mēnešu laikā no pamatkapitāla palielināšanas brīža pieprasīt, lai sabiedrība atpērk viņa daļas.

 

 

 

(7) Atlīdzības apmēram jābūt vienādam ar summu, kuru dalībnieks iegūtu, sadalot sabiedrības mantu likvidācijas gadījumā, ja tāda notiktu pamatkapitāla palielināšanas brīdī. No pamatkapitāla palielināšanas brīža sabiedrība maksā likumiskos procentus par paredzētajā apmērā un termiņā neizdarītajām atlīdzības izmaksām.

 

(7) Atlīdzībai jābūt vienādai ar summu, kuru dalībnieks iegūtu, sadalot sabiedrības mantu likvidācijas gadījumā, ja tāda notiktu pamatkapitāla palielināšanas brīdī. No pamatkapitāla palielināšanas brīža sabiedrība maksā likumiskos procentus par paredzētajā apmērā un termiņā neizdarītajām atlīdzības izmaksām.

 

 

 

(8) Attiecībā uz atlīdzību nepiemēro likumā noteiktos ierobežojumus par kārtību, kādā sabiedrība var iegūt savas daļas.

 

(8) Attiecībā uz atlīdzību nepiemēro likumā noteiktos ierobežojumus par kārtību, kādā sabiedrība var iegūt savas daļas.

 

 

 

(9) Ja sabiedrības dalībnieks, kurš balsojis pret pamatkapitāla palielināšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā veidā, nepieprasa atlīdzību, viņš divu mēnešu laikā var atsavināt savas daļas neatkarīgi no statūtos vai likumā paredzētajiem ierobežojumiem.”

 

(9) Ja sabiedrības dalībnieks, kurš balsojis pret pamatkapitāla palielināšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā veidā, nepieprasa atlīdzību, viņš divu mēnešu laikā var atsavināt savas daļas neatkarīgi no statūtos vai likumā paredzētajiem ierobežojumiem.”

202.pants. Pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu

 

 

 

 

 

(1) Pēc jauno ziņu ierakstīšanas dalībnieku reģistrā valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu.

 

 

 

 

 

(2) Pieteikumam pievieno:

 

 

 

 

 

1) dalībnieku sapulces protokola izrakstu vai šā likuma 215.pantā minētajā gadījumā – balsošanas protokola izrakstu ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu; 

 

 

 

 

 

2) pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 

 

 

 

 

 

3) statūtos izdarīto grozījumu tekstu un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā; 

 

 

 

 

 

4) dalībnieku vai trešo personu pieteikumus daļu iegūšanai; 

 

 

 

 

 

 

 

26

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 202.panta otro daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru;".

Atbalstīts

14. 202.panta otrajā daļā:

papildināt daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru;”;

5) ja pamatkapitāls tiek palielināts ar jau izdarītu naudas ieguldījumu, — bankas izziņu vai citu dokumentu par daļas apmaksu, izņemot gadījumus, kad pamatkapitālu palielina šā likuma 197.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

6) mantiskā ieguldījuma izdarīšanas gadījumā — dokumentus, kas apliecina ieguldījuma vērtību. Ja mantiskais ieguldījums ir nodots sabiedrībai, — dokumentus, kas apliecina tā nodošanu sabiedrībai.

 

 

 

 

 

 

 

27

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 202.panta otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7) to dalībnieku saraksts (ar viņu parakstiem), kuri balsojuši pret pamatkapitāla palielināšanu, kas notikusi šā likuma 197.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā.”

Atbalstīts

papildināt daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) to dalībnieku sarakstu (ar viņu parakstiem), kuri balsojuši pret pamatkapitāla palielināšanu, kas notikusi šā likuma 197.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā.”

(3) Pamatkapitāls uzskatāms par palielinātu ar dienu, kad  komercreģistrā ierakstīts jaunais pamatkapitāla lielums.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

214.pants. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

(1) Paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu valde nosūta visiem dalībniekiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces. Paziņojumi nosūtāmi uz sabiedrības dalībnieku reģistrā norādītajām adresēm. Statūtos var noteikt citu paziņošanas kārtību.

 

 

 

 

 

(2) Paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības firmu un juridisko adresi;

 

 

 

 

 

2) sapulces norises vietu un laiku;

 

 

 

 

 

3) sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce);

 

 

 

 

 

4) institūciju, kura sasauc sapulci;

 

 

 

 

 

5) statūtu noteikumus par dalībnieku pārstāvju piedalīšanos sapulcē (ja statūti šādus noteikumus paredz);

 

 

 

 

 

6) darba kārtību;

 

 

 

 

 

7) vietu un laiku, kur un kad dalībnieki var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

 

 

 

 

 

(3) Ja dalībnieku sapulces darba kārtībā ir jautājums par grozījumu izdarīšanu statūtos, tad dalībniekiem nosūtāmajam paziņojumam pievieno lēmuma projektu par statūtu grozījumiem, īpaši norādot:

 

 

 

 

 

1) statūtu noteikumus, kurus paredzēts grozīt, papildināt vai atcelt;

 

 

 

 

 

2) statūtu jauno noteikumu redakciju, ja statūti tiek papildināti ar jauniem noteikumiem.

 

 

 

 

 

(4) Dalībniekiem ir tiesības saņemt lēmuma projektu bez maksas vismaz 14 dienas pirms sapulces.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

28

Deputāte S.Bendrāte

Papildināt 214.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Dalībnieku sapulces norises vietai ir jāatrodas tās pilsētas vai novada teritorijā, kurā atrodas sabiedrības vadība (139.p.)”

Nav atbalstīts

 

226.pants. Akcija un ar to saistītās tiesiskās attiecības

 

 

 

 

 

(1) Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina akcionāra līdzdalību sabiedrības pamatkapitālā un dod viņam tiesības atbilstoši attiecīgās akcijas kategorijai piedalīties sabiedrības pārvaldē, saņemt dividendi un sabiedrības likvidācijas gadījumā – likvidācijas kvotu.

 

 

 

 

 

(2) Akcija nav dalāma.

 

 

 

 

 

(3) Tiesiskās attiecības, kas rodas sakarā ar publiskajā apgrozībā esošajām akcijām, regulē šis likums, ciktāl likumā par vērtspapīriem nav noteikts citādi.

 

29

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Aizstāt likuma 226.panta trešajā daļā vārdus "likumā par vērtspapīriem" ar vārdiem "Finanšu instrumentu tirgus likumā".

Atbalstīts

15. Aizstāt 226.panta trešajā daļā vārdus “likumā par vērtspapīriem” ar vārdiem “Finanšu instrumentu tirgus likumā”.

228.pants. Vārda akcija un uzrādītāja akcija

 

 

 

 

 

(1) Akcija var būt vārda akcija vai uzrādītāja akcija.

 

 

 

 

 

(2) No vārda akcijas izrietošās tiesības ir personai, kura kā akcionārs ierakstīta akcionāru reģistrā.

 

 

 

 

 

(3) No uzrādītāja akcijas izrietošās tiesības ir personai, kurai pieder šī akcija.

 

30

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 228.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) No uzrādītāja akcijas izrietošās tiesības ir personai, kuras finanšu instrumentu kontā akcija ir iegrāmatota saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.”

Atbalstīts

16.Izteikt 228.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) No uzrādītāja akcijas izrietošās tiesības ir personai, kuras finanšu instrumentu kontā akcija ir iegrāmatota saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.”

(4) Akcionārs var prasīt sabiedrībai, lai tā konvertē viņam piederošās uzrādītāja akcijas par vārda akcijām un otrādi, ja statūtos paredzēta konversija.

 

 

 

 

 

229.pants. Akciju forma

 

31

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 229.pantu šādā redakcijā:

„229.pants. Akciju forma

Atbalstīts

17.Izteikt 229.pantu šādā redakcijā:

„229.pants. Akciju forma

(1) Akcijas var būt papīra formā vai dematerializētas.

 

 

(1) Vārda akcijas var būt papīra formā vai dematerializētas.

 

(1) Vārda akcijas var būt papīra formā vai dematerializētas.

(2) (Izslēgta ar 22.04.2004. likumu).

 

 

(2) Uzrādītāja akcijas var būt tikai dematerializētas.”

 

(2) Uzrādītāja akcijas var būt tikai dematerializētas.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

236.pants. Tiesības iepazīties ar akcionāru reģistru

 

 

 

 

 

(1) Ar akcionāru reģistru sabiedrībā ir tiesīgi iepazīties akcionāri, valdes un padomes locekļi, revidents un kompetentas publiskas iestādes.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir tiesības bez maksas saņemt akcionāru reģistra izrakstu, ko pēc pieprasījuma apliecina valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis.

 

 

 

 

 

(3) Akcionāram ir tiesības saņemt valdes priekšsēdētāja vai valdes pilnvarota valdes locekļa apliecinātu sabiedrības akcionāru reģistra izrakstu par sev piederošajām akcijām sabiedrībā.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

32

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumu ar 236.1 un 236.2 pantu šādā reakcijā:

Atbalstīts

18.Papildināt likumu ar 236.1 un 236.2 pantu šādā reakcijā:

 

 

 

„2361. pants. Uzrādītāja akciju reģistrācija

 

„2361. pants. Uzrādītāja akciju reģistrācija

 

 

 

(1) Valde nodrošina uzrādītāja akciju iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.

 

(1) Valde nodrošina uzrādītāja akciju iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.

 

 

 

(2) Akcionāram ir tiesības pārvest Latvijas Centrālajā depozitārijā iegrāmatotās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu.

 

(2) Akcionāram ir tiesības pārvest Latvijas Centrālajā depozitārijā iegrāmatotās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu.

 

 

 

236.2 pants. Informācijas pieprasīšana par uzrādītāja akciju turētājiem

Sabiedrība un kompetentās iestādes ir tiesīgas pieprasīt no Latvijas Centrālā depozitārija informāciju par sabiedrības uzrādītāju akciju turētājiem atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajai kārtībai.”

Redakc.

precizēts

236.2 pants. Informācijas pieprasīšana par uzrādītāja akciju turētājiem

Sabiedrība un kompetentās iestādes ir tiesīgas pieprasīt no Latvijas Centrālā depozitārija informāciju par sabiedrības uzrādītāju akciju turētājiem  Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā.”

238.pants. Akcijas atsavināšana

 

 

 

 

 

(1) Akcionārs var brīvi atsavināt savas akcijas.

 

 

 

 

 

(2) Statūtos var paredzēt, ka vārda akcijas pārdošanai nepieciešama akcionāru sapulces piekrišana, kā arī iemeslus, kuru dēļ šo piekrišanu var atteikt, un pārējo akcionāru pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju. Ja statūtos paredzētas pirmpirkuma tiesības, tad to izmantošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par akciju pārdošanu iesniegts valdei. Valde pēc šāda paziņojuma saņemšanas nekavējoties izsludina to šā likuma 252.pantā noteiktajā kārtībā. Akcionārs var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesībām pirms noteiktā termiņa beigām.

 

 

 

 

 

(3) Dematerializētas akcijas atsavināmas, pārskaitot tās uz ieguvēja vērtspapīru kontu.

 

33

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Aizstāt likuma 238.panta trešajā daļā vārdu „vērtspapīru” ar vārdu „finanšu instrumentu”.

Atbalstīts

19.Aizstāt 238.panta trešajā daļā vārdu „vērtspapīru” ar vārdu „finanšu instrumentu”.

(4) Papīra formas vārda akcijas atsavināmas, izdarot uz tām nodošanas uzrakstu (indosamentu).

 

 

 

 

 

(5) Vārda akcijas ieguvējs paziņo par akcijas iegūšanu sabiedrībai, iesniedzot pieteikumu un uzrādot papīra formas vārda akciju ar nodošanas uzrakstu (indosamentu), bet dematerializētu vārda akciju atsavināšanas gadījumā – iesniedzot atsavinātāja un ieguvēja kopīgu pieteikumu vai darījuma aktu. Par to tiek izdarīts ieraksts akcionāru reģistrā saskaņā ar šā likuma 235.panta noteikumiem.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

240.pants. Savu akciju iegūšanas aizliegums

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrība nedrīkst iegūt pati savas akcijas, izņemot gadījumus, kad:

 

 

 

 

 

1) sabiedrība samazina pamatkapitālu, izņemot no apgrozības daļu akciju un tās dzēšot; 

 

 

 

 

 

2) sabiedrība iegūst savas akcijas, lai pasargātu sevi no būtiskiem tiešiem zaudējumiem; 

 

 < b style='mso-bidi-font-weight:normal'>

 

 

 

3) sabiedrība iegūst savas personāla akcijas; 

 

 

 

 

 

4) sabiedrība savas akcijas iegūst reorganizācijas rezultātā, izmaksājot atlīdzību likumā noteiktajos gadījumos;

 

 

 

 

 

5) sabiedrība savas akcijas iegūst, iegūstot citu uzņēmumu vai tā daļu; 

 

 

 

 

 

6) sabiedrība savas akcijas iegūst bezatlīdzības darījuma rezultātā; 

 

 

 

 

 

7) sabiedrība savas akcijas iegūst mantošanas ceļā; 

 

 

 

 

 

8) sabiedrība savas akcijas iegūst, piedzenot savus prasījumus no trešajām personām; 

 

 

 

 

 

9) sabiedrībai pāriet tā akcionāra akcijas, kurš nav šīs akcijas apmaksājis noteiktā termiņā; 

 

 

 

 

 

10) (izslēgts ar 22.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

 

 

34

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 240.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Savu akciju kā nodrošinājuma pieņemšanai tiek piemēroti šā likuma noteikumi par savu akciju iegūšanas aizliegumu.”

Atbalstīts

20.Papildināt 240.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Savu akciju kā nodrošinājuma pieņemšanai tiek piemēroti šā likuma noteikumi par savu akciju iegūšanas aizliegumu.”

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 6. un 8.punktā minētajā gadījumā sabiedrība drīkst iegūt tikai pilnībā apmaksātas akcijas.

 

 

 

 

 

(3) Šā panta pirmās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā sabiedrība drīkst iegūt savas akcijas, pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu, ar nosacījumu, ka iegūto un sabiedrībai jau piederošo akciju nominālvērtību kopsumma nepārsniedz vienu desmitdaļu no sabiedrības parakstītā pamatkapitāla. Sabiedrība minētās akcijas drīkst iegūt tikai tad, ja sabiedrības pašu kapitāls pārsniedz pamatkapitāla apmēru un šo akciju iegūšanas rezultātā sabiedrības pašu kapitāls nekļūst mazāks par minēto apmēru. Akcionāru sapulces lēmumā norāda maksimālo iegūstamo akciju skaitu, kā arī termiņu, kurā šīs akcijas iegūstamas un kurš nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus. Ja akcijas tiek iegūtas par atlīdzību, lēmumā norāda arī atlīdzības minimālo un maksimālo apmēru.

 

 

 

 

 

(4) Personai piederošās sabiedrības akcijas, ja šī persona tās ieguvusi savā vārdā, bet šīs sabiedrības labā, kā arī sabiedrības akcijas, kuras pieder šīs sabiedrības atkarīgajai sabiedrībai, uzskatāmas par piederošām šai sabiedrībai, ja likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

 

35

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 240.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Sabiedrības akciju pieņemšana par garantiju (galvojumu) no pašas sabiedrības vai personas, kas darbojas savā vārdā, bet šīs sabiedrības labā, ir uzskatāma par pirkumu."

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā Nr.34

 

(5) Ja sabiedrība iegūst savas akcijas, pārkāpjot šā panta noteikumus, vainīgie valdes locekļi atbild solidāri par prettiesīgi iegūto akciju apmaksu.

 

 

 

 

 

(6) Savu akciju iegūšanas rezultātā sabiedrības pašu kapitāla vērtība nedrīkst kļūt mazāka par sabiedrības pamatkapitāla apmēru.

 

 

 

 

 

(7) Sabiedrībai piederošā sava akcija nedod nekādas no šīs akcijas izrietošās tiesības, un šīs tiesības netiek ņemtas vērā akcionāru sapulces kvoruma noteikšanā un peļņas sadalē.

 

 

 

 

 

(8) Savu akciju iegūšanu sabiedrība atspoguļo gada pārskatā, norādot šādas ziņas par attiecīgajā pārskata gadā iegūtajām akcijām:

 

 

 

 

 

1) iegūšanas iemeslu; 

 

 

 

 

 

2) iegūto akciju skaitu, nominālvērtību summu un akciju pārstāvēto pamatkapitāla daļu; 

 

 

 

 

 

3) ja akcijas iegūtas par samaksu – samaksas veidu un apmēru.

 

 

 

 

 

(9) Gada pārskatā papildus šā panta astotajā daļā minētajām ziņām norāda arī kopējo sabiedrībai piederošo savu akciju skaitu un to pārstāvēto pamatkapitāla daļu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

249.pants. Tiesības palielināt vai samazināt pamatkapitālu

3.  249.pantā:

 

 

 

21.  249.pantā:

(1) Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu, ar kuru apstiprina pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumus un izdara grozījumus sabiedrības statūtos.

papildināt pirmo daļu aiz vārda ''statūtos'' ar vārdiem "izņemot šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā";

 

 

Redakc.

precizēts

papildināt pirmo daļu pēc vārda “statūtos” ar vārdiem “izņemot šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”;

(2) Ja sabiedrībai ir vairākas akciju kategorijas, akcionāru sapulcē par lēmumu palielināt vai samazināt pamatkapitālu balso saskaņā ar šā likuma 284.panta trešās daļas noteikumiem.

 

 

 

 

 

(3) Lēmums par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk par trim ceturtdaļām no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā pamatkapitāla.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

„(4) Statūtos var noteikt pilnvarojumu valdei uz laiku līdz pieciem gadiem palielināt pamatkapitālu statūtos vai akcionāru sapulces noteiktajā apmērā, nepārsniedzot 30 procentus no sabiedrības pamatkapitāla uz pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdi. Valdes pilnvarojums palielināt pamatkapitālu neattiecas uz pamatkapitāla palielināšanu šā likuma 254.pantā minētajā gadījumā.

 

 

Redakc.

precizēts

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Statūtos var noteikt pilnvarojumu valdei uz laiku līdz pieciem gadiem palielināt pamatkapitālu statūtos vai akcionāru sapulces noteiktajā apmērā, nepārsniedzot 30 procentus no sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī. Valdes pilnvarojums palielināt pamatkapitālu neattiecas uz pamatkapitāla palielināšanu šā likuma 254.pantā minētajā gadījumā.

 

(5) Palielinot pamatkapitālu šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, grozījumus sabiedrības statūtos izdara padome.

 

 

 

(5) Palielinot pamatkapitālu šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, grozījumus sabiedrības statūtos izdara padome.

 

(6) Šā panta ceturtajā daļā minēto pilnvarojumu valde var izlietot tiktāl, ciktāl statūtos vai akcionāru sapulces lēmumos nav noteikts citādi."

 

 

Redakc.

precizēts

(6) Šā panta ceturtajā daļā minēto pilnvarojumu valde var izmantot tiktāl, ciktāl statūtos vai akcionāru sapulces lēmumos nav noteikts citādi."

250.pants. Pamatkapitāla palielināšana

(1) Sabiedrība palielina pamatkapitālu, emitējot jaunas akcijas saskaņā ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un atklājot uz tām parakstīšanos.

 

 

 

 

 

 

 

36

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likuma 250.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Sabiedrība, kurā ir viens akcionārs, pamatkapitālu var palielināt pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, proporcionāli palielinot esošo akciju nominālvērtību vai emitējot jaunas akcijas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”

Atbalstīts

22.Papildināt likuma 250.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Sabiedrība, kurā ir viens akcionārs, pamatkapitālu var palielināt pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, proporcionāli palielinot esošo akciju nominālvērtību vai emitējot jaunas akcijas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”

(2) Pamatkapitālu var palielināt tikai pēc tam, kad iepriekšējās emisijas akcijas ir pilnībā apmaksātas.

 

 

 

 

 

(3) Ja jaunās emisijas akcijas tiek apmaksātas ar mantisko ieguldījumu, šis ieguldījums novērtējams un par to sniedzams ekspertu atzinums šā likuma 154.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(4) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

 

 

 

 

257.pants. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi

(1) Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norāda:

 

 

 

 

 

1) pamatkapitāla palielināšanas mērķi vai iemeslus; 

 

 

 

 

 

2) līdzšinējo pamatkapitālu, akciju kategorijas, skaitu un nominālvērtību; 

 

 

 

 

 

3) paredzēto pamatkapitāla palielinājumu (izsludinātais pamatkapitāls); 

 

 

 

 

 

4) jaunās emisijas akciju kategoriju vai kategorijas, kā arī tiesības, kas izriet no šo kategoriju akcijām, un akciju skaitu; 

 

 

 

 

 

5) jaunās emisijas akciju nominālvērtību, pārdošanas maksu un minimālo iemaksu, kas jāizdara, parakstoties uz akcijām; 

 

 

 

 

 

6) jaunās emisijas akciju apmaksas veidu (naudā vai ar mantisko ieguldījumu); 

 

 

 

 

 

7) to jaunās emisijas akciju kategorijas, skaitu un nominālvērtību summu, kuras apmaksā ar mantisko ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu un tā vērtību; 

 

 

 

 

 

8) jaunās emisijas akciju parakstīšanas un apmaksas termiņus ar tādu aprēķinu, lai katra akcija būtu pilnīgi apmaksāta ne vēlāk kā gada laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu; 

 

 

 

 

 

9) termiņu, kādā līdzšinējie akcionāri var izmantot pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām, ja viņiem ir šādas tiesības; 

 

 

 

 

 

10) vietu un laiku, kur un kad notiks parakstīšanās uz akcijām.

 

 

 

 

 

(2) Palielinot pamatkapitālu ar īpašu mērķi, pamatkapitāla palielināšanas noteikumos nav jānorāda šā panta pirmās daļas 8.punktā noteiktās ziņas.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 257.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Palielinot pamatkapitālu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, jaunās emisijas akciju apmaksas veids var tikt noteikts tikai naudā.

 

 

Redakc.

precizēts

23. Papildināt 257.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Palielinot pamatkapitālu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, jaunās emisijas akcijas apmaksājamas tikai naudā.

 

(4) Palielinot pamatkapitālu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, jaunās emisijas akciju apmaksas termiņš nosakāms ne ilgāks kā trīs mēneši no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.”

 

 

Redakc.

precizēts

(4) Palielinot pamatkapitālu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, jaunās emisijas akciju apmaksas termiņš nosakāms ne ilgāks par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.”

261.pants. Pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu

(1) Pēc pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norādītā parakstīšanās termiņa beigām valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu.

 

 

 

 

 

(2) Pieteikumam pievieno:

 

 

 

 

 

1) akcionāru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 261.panta otro daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) valdes sēdes protokola izrakstu ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā un padomes sēdes protokola izrakstu ar lēmumu atļaut valdei pamatkapitāla palielināšanu;".

 

 

Redakc.

precizēts

24. Papildināt 261.panta otro daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) valdes sēdes protokola izrakstu ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā un padomes sēdes protokola izrakstu ar lēmumu atļaut valdei palielināt pamatkapitālu;”.

2) statūtos izdarīto grozījumu tekstu un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā; 

 

 

 

 

 

3) v aldes apliecinājumu par pamatkapitāla apmaksas stāvokli; 

 

 

 

 

 

4) dokumentus, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma priekšmeta novērtējumu un tā nodošanu sabiedrībai (ja apmaksa veikta ar mantisko ieguldījumu).

 

 

 

 

 

(3) Pamatkapitāls uzskatāms par palielinātu ar brīdi, kad izdarīts ieraksts komercreģistrā.

 

 

 

 

 

(4) (Izslēgta ar 22.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

268.pants. Akcionāru sapulces kompetence

 

 

 

 

 

(1) Tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības gada pārskatu; 

 

 

 

 

 

2) aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu; 

 

 

 

 

 

3) padomes locekļu, revidentu, sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu;

 

 

 

 

 

4) prasības celšanu pret valdes un padomes locekļiem un revidentu vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem; 

 

 

 

 

 

5) (izslēgts ar 14.02.2002. likumu);

 

 

 

 

 

6) sabiedrības statūtu grozīšanu; 

 

 

 

 

 

7) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu; 

 

 

 

 

 

8) sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju; 

 

 

 

 

 

9) atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem un revidentam; 

 

37

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 268.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem, tajā skaitā par atlīdzības noteikšanu akcijās;";

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā Nr.39

 

10) sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu vai par sabiedrības reorganizāciju.

 

 

 

 

 

 

 

38

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 268.panta pirmo daļu ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) atlīdzības noteikšanu revidentam;

12) valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem."

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā Nr.39

 

 

 

39

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 268.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11) valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.”

Atbalstīts

25.Papildināt 268.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11) valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.”

(2) Akcionāru sapulce pieņem lēmumus citos jautājumos tikai tad, ja tas paredzēts likumā.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

 

 

 

 

273.pants. Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtība

 

 

 

 

 

(1) Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces.

 

 

 

 

 

(2) Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms:

 

 

 

 

 

1) ja sabiedrībai ir uzrādītāja akcijas, – publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā; 

 

 

 

 

 

2) ja sabiedrībai ir arī vārda akcijas vai tikai vārda akcijas, – nosūtot akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem rakstveida paziņojumus.

 

 

 

 

 

(3) Paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības firmu un juridisko adresi; 

 

 

 

 

 

2) sapulces norises vietu un laiku; 

 

 

 

 

 

3) sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce); 

 

 

 

 

 

4) institūciju, kura sasauc sapulci; 

 

 

 

 

 

5) darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei, lai viņi varētu piedalīties un balsot; 

 

 

 

 

 

6) statūtu noteikumus par akcionāru pārstāvju piedalīšanos sapulcē (ja statūti šādus nosacījumus paredz); 

 

 

 

 

 

7) darba kārtību; 

 

 

 

 

 

8) vietu un laiku, kur un kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

 

 

 

 

 

(4) Ja akcionāru sapulcē paredzēts grozīt sabiedrības statūtus, paziņojumam, kuru nosūta akcionāriem, pievieno lēmuma projektu par grozījumiem sabiedrības statūtos, norādot, kurus statūtu punktus ierosināts atzīt par spēku zaudējušiem vai grozīt, un šo punktu jauno redakciju.

 

 

 

 

 

(5) Akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus bez maksas vismaz 14 dienas pirms sapulces.

 

 

 

 

 

(6) (Izslēgta ar 22.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

40

Deputāte S.Bendrāte

Papildināt 273.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Akcionāru sapulces norises vietai ir jāatrodas tās pilsētas vai novada teritorijā, kurā atrodas sabiedrības vadība (139.p.).”

Nav atbalstīts

 

292.pants. Padomes uzdevumi

 

 

 

 

 

(1) Padomes uzdevumi ir šādi:

 

 

 

 

 

1) ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību; 

 

 

 

 

 

2) uzraudzīt, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem; 

 

 

 

 

 

3) izskatīt sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un sastādīt ziņojumu (174.pants);

 

 

 

 

 

4) pārstāvēt sabiedrību tiesā visās sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret sabiedrību un pārstāvēt sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem; 

 

 

 

 

 

5) apstiprināt darījuma slēgšanu starp sabiedrību un valdes locekli vai revidentu; 

 

 

 

 

 

6) iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu.

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 292.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) dot piekrišanu valdei palielināt pamatkapitālu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā un izdarīt grozījumus sabiedrības statūtos šā likuma 249.panta piektajā daļā minētajā gadījumā."

 

 

Redakc.

precizēts

26. Papildināt 292.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) dot piekrišanu valdes lēmumam palielināt pamatkapitālu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā un izdarīt grozījumus sabiedrības statūtos šā likuma 249.panta piektajā daļā minētajā gadījumā.”

(2) Akcionāriem, kuri kopā pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības, norādot iemeslus, rakstveidā pieprasīt, lai padome pārbauda valdes darbību. Ja padome šādu pārbaudi mēneša laikā neizdara vai nesniedz atbildi, akcionāriem ir tiesības šo jautājumu nodot izskatīšanai akcionāru sapulcē.

 

 

 

 

 

(3) Padome sniedz akcionāru sapulcei paskaidrojumus par savu ziņojumu (175.pants), ja to pieprasa vismaz viens akcionārs.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

310.pants. Valdes lēmumu pieņemšana

 

 

 

 

 

(1) Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem. Ja valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos noteiktā valdes locekļu skaita.

 

 

 

 

 

(2) Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu vairākums. Statūtos var noteikt, ka, balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

 

 

 

 

 

(3) Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības firmu; 

 

 

 

 

 

2) valdes sēdes norises vietu un laiku; 

 

 

 

 

 

3) sēdes dalībniekus; 

 

 

 

 

 

4) darba kārtības jautājumus;