Rīgā,

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

2007. gada 6. decembrī

Nr.9/1- 2-  98   - (9/07)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses „  /Nr. 529/ Lp 9/; ( Do.nr. 1611);

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu”                     /Nr. 533/Lp9 /;( Dok.nr. 1635).

 

3) Likumprojekts ” Par Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem”/Nr. 539/ Lp9/;

( Dok.nr.1660).

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                Likumprojekts 1 lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu

 

1.pants.  2007.gada 12.oktobrī Tallinā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _________________.