Likumprojekts

 

Anotācija

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu

 

1.pants.  2007.gada 12.oktobrī Tallinā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministre

D.Staķe


 

Likumprojekta

„Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai (turpmāk – ES) 2004.gada 1.maijā Latvijas teritorijā ir spēkā Padomes 1971.gada 14.jūnija Regula (EEK) Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (ar visiem grozījumiem, kas ir izdarīti līdz 2006.gada 18.decembrim). Minētā regula koordinē ES dalībvalstu nacionālo sociālās drošības normatīvo aktu darbību tā, lai personas, kas pārvietojas ES teritorijā, nezaudētu savas iepriekš uzkrātās sociālās drošības tiesības. Viens no regulas pamatprincipiem paredz, ka attiecībā uz personu konkrētā laika posmā piemēro tikai vienas dalībvalsts normatīvos aktus. Ja persona sava darba mūža laikā strādājusi vairākās ES dalībvalstīs, tad, sasniedzot pensijas vecumu, tai ir tiesības saņemt pensiju no visām šīm valstīm.

Savukārt, Latvijas likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1.punkts paredz Latvijas pilsoņiem ieskaitīt pensiju apdrošināšanas stāžā līdz 1990.gada 31.decembrim bijušās PSRS teritorijā uzkrātos darba un tam pielīdzinātos periodus. Līdzīga kārtība ir noteikta arī Igaunijas normatīvajos aktos, kas regulē valsts pensiju apdrošināšanu.

Rezultātā praksē rodas gadījumi, kad personai, kura sava darba mūža laikā strādājusi gan Latvijas, gan Igaunijas teritorijā (un arī citās bijušās PSRS republikās), un kurai pensiju piešķir abas minētās valstis, uzkrātos apdrošināšanas periodus citās bijušās PSRS republikās apdrošināšanas stāžā ieskaita gan Latvijas, gan Igaunijas kompetentās iestādes, atbilstoši saviem normatīvajiem aktiem.

Tādējādi persona saņem pensiju par vieniem un tiem pašiem apdrošināšanas periodiem no divām valstīm. Iepriekšminētais ir pretrunā Regulā Nr.1408/71 noteiktajam principam, ka pensiju par konkrētu periodu var izmaksāt tikai viena ES dalībvalsts.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līguma mērķis ir novērst situāciju, kad Līguma Puses, piešķirot pensiju saskaņā ar saviem normatīvajiem aktiem, apdrošināšanas stāžā ieskaita vienu un to pašu darba vai tam pielīdzināto periodu, kas uzkrāts bijušajā PSRS teritorijā līdz 1990.gada 31.decembrim.

Piemēram, Latvijā persona ir nostrādājusi 14 gadus, Igaunijā 11 gadus un kādā no bijušajām PSRS teritorijām (izņemot Latviju un Igauniju) 3 gadus. Pēc katras valsts normatīvajiem aktiem abas valstis var ieskaitīt PSRS teritorijā nostrādātos 3 gadus. Lai atrisinātu šo situāciju un novērstu periodu pārklāšanos, šis līgums tiks izmantots kā instruments. Tātad atbilstoši šī Līguma nosacījumiem šos 3 gadus ņems vērā Latvija un tiks novērsta pakalpojuma piešķiršana dubultā.  Jo Līgumā noteikts, ka bijušās PSRS apdrošināšanas periodus (ja to paredz attiecīgās valsts normatīvie akti) ņem vērā tās valsts kompetentā institūcija, saskaņā ar kuras normatīvajiem aktiem uzkrātais kopējais apdrošināšanas periods ir pilnos gados garāks.

 

Līgums nepaplašina personu loku, kam tiek piešķirtas pensijas saskaņā ar likumu „Par Valsts pensijām”. Tātad Līgums attiecas uz personām, kuras ir Latvijas pilsoņi un ir uzkrājušas bijušā PSRS teritorijā darba un tam pielīdzinātos periodus vai ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuriem ir bijušā PSRS teritorijā uzkrāti darbam pielīdzinātie periodi, kas norādīti likuma „Par valsts pensijām” Pārejas noteikumu 1.punkta  4.apakšpunktā (mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas), 5.apakšpunktā (mācību laiks aspirantūras dienas nodaļā) un 10.apakšpunktā (politisko represiju periodi), gadījumā, ja šādus periodus vienlaikus ņem vērā tiesību noteikšanai uz pensiju atbilstoši Latvijas un Igaunijas normatīvajiem aktiem.

Tā kā uz ārvalstniekiem un bezvalstniekiem attiecas tikai iepriekš minētie atsevišķie darbam pielīdzinātie periodi, tad pamatā šis Līgums attiektos uz Latvijas pilsoņiem.

 

Saskaņā ar līgumu gadījumā, ja persona, kurai ir piešķirta pensija, pārvietojas no vienas valsts uz otru, par bijušās PSRS apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu kompetentā iestāde nemainās.

3. Cita informācija

-

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

 

Likumprojekts atbilst dzimumu līdztiesības pamatprincipiem.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

-

-

-

-

6. Cita informācija

Likumprojekta īstenošana neprasīs papildu budžeta izdevumus, jo līdz ar likumprojekta spēkā stāšanos samazināsies gadījumu skaits, kad Latvijas Republika maksās pensiju par bijušās PSRS periodiem. 

Sakarā ar to, ka tikai konkrētas lietas apstrādes laikā varēs noskaidrot valsti, kurai būs jāieskaita personas apdrošināšanas stāžā PSRS periods, nav iespējams noteikt gadījumu skaitu, kad Latvijas Republika maksās pensiju par bijušās PSRS periodiem.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Nav nepieciešama papildu normatīvo aktu izstrādāšana.

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1.     Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

Eiropas Savienības sociālās drošības koordinācijas pamatprincipi ir ievēroti.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 

 

Saskaņā ar Līgumprojekta 4.pantu šim līgumam stājoties spēkā, Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā, kas parakstīts 1996.gada 28.maijā, darbība izbeidzas. Personai tiek saglabātas visas tiesības, kas ir iegūtas, saskaņā ar minēto 1996.gada līgumu.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

Padomes 1971.gada 14.jūnija Regula (EEK) Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (ar visiem grozījumiem, kas ir izdarīti līdz 2006.gada 18.decembrim).

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līguma par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu 1. līdz 8.pants

Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā 13.pants (ar grozījumiem, kas ir izdarīti ar 1981.gada 1.decembra Regulu (EEK) Nr.1390/81).

Atbilst

Līgums tiek noslēgts, lai nodrošinātu Regulas 13.panta (ar grozījumiem, kas ir izdarīti ar 1981.gada 1.decembra Regulu (EEK) Nr.1390/81) noteikumu izpildi, kas paredz, ka attiecībā uz personu konkrētā laika posmā piemēro tikai vienas dalībvalsts normatīvos aktus.

 

5. Cita informācija

-

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Nav notikušas konsultācijas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Nav notikušas konsultācijas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Nav veikti pasākumi.

 

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Nav notikušas konsultācijas.

5. Cita informācija

-

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo valsts institūciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

Normatīvais akts tiks publicēts likumā noteiktajā kārtībā.

Pēc līguma stāšanās spēkā tas tiks ievietots Labklājības ministrijas interneta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

 

Normatīvais akts neparedz indivīda tiesību ierobežošanu, taču indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

-

 

Labklājības ministre                        D.Staķe

 

Valsts sekretāre

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

B.Paševica

Z.Uzuliņa

M.Badovskis

S.Maļuhins

 

 

17.04.2007  15:08

1268

S.Maļuhins

7021617, sergejs.maluhins@lm.gov.lv


LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR BIJUŠAJĀ PSRS UZKRĀTO APDROŠINĀŠANAS PERIODU IESKAITĪŠANU

 

Latvijas Republikas valdība un Igaunijas Republikas valdība, turpmāk tekstā “Līgumslēdzējas puses”,

- tā kā Latvijas Republika un Igaunijas Republika tika inkorporēti vienā un tajā pašā valstī - bijušajā Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā (turpmāk tekstā “bijusī PSRS”);

- tā kā Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pensijas apdrošināšanu regulējošajos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums ņemt vērā bijušās PSRS teritorijā uzkrātos periodus, kas dod tiesības uz pensiju;

- tā kā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā piemēro Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā;

- tā kā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā piemēro Padomes 1972.gada 21.marta Regulu (EEK) Nr.574/72, ar ko nosaka Regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā, īstenošanas kārtību;  

- tā kā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā piemēro Padomes 2003.gada 14.maija Regulu (EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu pilsonības dēļ;

- ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordināciju;

- lai izvairītos no pensiju pārklāšanās gadījumos, kad, piešķirot pensiju, ņem vērā vienu un to pašu periodu atbilstoši Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem,

ir vienojušās par sekojošo:

 

2

 

1. pants

Termini

1.                      Šī Līguma izpratnē:

- „bijušās PSRS apdrošināšanas periods” –  periods, kas dod tiesības uz pensiju un uzkrāts bijušās PSRS teritorijā, izņemot Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas teritoriju, pirms 1991.gada 1.janvāra, ko vienlaikus ņem vērā atbilstoši Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem;

- „kopējais apdrošināšanas periods” – apdrošināšanas periods, kas uzkrāts atbilstoši Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. Citiem šajā Līgumā izmantotajiem terminiem ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta tiek Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas normatīvajos aktos un preambulā minētajās Eiropas Savienības regulās.

 

2. pants

Personas, uz kurām līgums attiecas

Šo Līgumu piemēro attiecībā uz personām, kuras vienlaicīgi ieguvušas tiesības uz pensiju atbilstoši Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem, un ja Līgumslēdzējas puses, aprēķinot šo personu pensijas, ņem vērā vienus un tos pašus bijušās PSRS apdrošināšanas periodus.

 

3. pants

Bijušās PSRS apdrošināšanas periodu ieskaitīšana

1. Bijušās PSRS apdrošināšanas periodus ņem vērā tās valsts kompetentā iestāde, saskaņā ar kuras normatīvajiem aktiem uzkrātais kopējais apdrošināšanas periods ir pilnos gados garāks.

2. Ja kopējais apdrošināšanas periods atbilstoši katras valsts normatīvajiem aktiem ir vienāds, bijušās PSRS apdrošināšanas periodus ņem vērā tās valsts kompetentā iestāde, saskaņā ar kuras normatīvajiem aktiem persona bija pēdējoreiz apdrošināta.

3. Pensiju par bijušās PSRS apdrošināšanas periodiem piešķir saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

 

3

 

4. Ja persona pierāda papildu apdrošināšanas periodu esamību un bijušās PSRS apdrošināšanas periodi ir ieskaitīti, tad, veicot pensijas pārrēķinu, par bijušās PSRS apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu kompetentā iestāde nemainās.

5. Ja personai piešķir jauna veida pensiju, bijušās PSRS apdrošināšanas periodus ņem vērā saskaņā ar šī panta 1.–3.daļas nosacījumiem. 

6. Ja persona, kurai ir piešķirta pensija, pārvietojas no vienas valsts uz otru, par bijušās PSRS apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu kompetentā iestāde nemainās.

 

4. pants

Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā darbības pārtraukšana

1. Šim Līgumam stājoties spēkā, Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā, kas parakstīts 1996.gada 28.maijā, darbība izbeidzas. 

2. Personai tiek saglabātas visas tiesības, kas ir iegūtas, saskaņā ar Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā, kas parakstīts 1996.gada 28.maijā.

 

5. pants

Informācijas apmaiņa un savstarpēja palīdzība

1. Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes sniedz savstarpēju palīdzību un apmainās ar šī Līguma piemērošanai nepieciešamo informāciju.

2. Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes, noslēdzot īstenošanas vienošanos, var noteikt nepieciešamos pasākumus šī Līguma piemērošanai.

 

6. pants

Domstarpību risināšana

Domstarpības, kas radušās par šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risinātas savstarpējas vienošanās vai sarunu ceļā.

 

 

4

 

7. pants

Līguma darbības ilgums un pārtraukšana

Līgumslēdzēja puse var pārtraukt Līguma darbību, par to rakstiski paziņojot pa diplomātiskajiem kanāliem sešus mēnešus iepriekš. Personai tiek saglabātas visas saskaņā ar šo Līgumu iegūtās tiesības. 

 

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis Līgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kad Līgumslēdzējas puses ir apmainījušās ar rakstiskiem paziņojumiem pa diplomātiskajiem kanāliem, apstiprinot, ka tās ir izpildījušas attiecīgās tiesiskās prasības, lai šis Līgums stātos spēkā.  Par rakstisko paziņojumu apmaiņas dienu uzskata pēdējā paziņojuma saņemšanas dienu. 

 

Sastādīts 2007.gada 12.oktobrī divos eksemplāros latviešu, igauņu un angļu valodā, kur visi ir vienlīdz autentiskiem. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas      Igaunijas Republikas  

valdības vārdā              valdības vārdā

 

 

labklājības ministre                            sociālo lietu ministre

Dagnija Staķe             Maret Maripuu

 

Labklājības ministre

Valsts sekretāra vietā

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

D.Staķe

I.Alliks

Z.Uzuliņa

E.Korčagins

L.Ramane

16.10.2007. 12:19

824

Labklājības ministrija

Sociālās apdrošināšanas departaments

Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vecākā referente

L.Ramane

Tālr. 7021617, Fakss 7021560, Liene.Ramane@lm.gov.lv


 

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Latvia and

the Government of the Republic of Estonia

on Taking Account of Insurance Periods Completed in the Territory of the Former USSR

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

 

- whereas the territory of Republic of Latvia and the territory of Republic of Estonia were incorporated in the same state – the former Union of Soviet Socialist Republics (hereafter referred to as „the former USSR“);

 

- whereas the obligation to take into account periods qualifying for a pension completed in the territory of the former USSR has been established by the legislation of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia on pension insurance;

 

- whereas since the accession to the European Union on 1 May 2004 Council Regulation (EEC) No 1408/71  of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community applies in the Republic of Latvia and the Republic of Estonia;

 

- whereas since the accession to the European Union on 1 May 2004 Council Regulation (EEC) No 574/72  of 21 March 1972 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community applies in the Republic of Latvia and the Republic of Estonia;

 

- whereas since the accession to the European Union on 1 May 2004 Council Regulation (EC) No 859/2003 of 14 May 2003 extending the provisions of Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No 574/72 to nationals of third countries who are not already covered by those provisions solely on the ground of their nationality applies in the Republic of Latvia and the Republic of Estonia;

 

- having regard to Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems;

 

 

2

 

- in order to avoid the overlapping of pensions in cases when the same period is taken into account under the legislation of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia by the award of  pension,   

 

have agreed as follows:

 

Article 1

Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

- „insurance period of the former USSR“ – period qualifying for a pension completed in the territory of the former USSR, except in the territory of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia, before 1 January 1991, which is concurrently foreseen to be taken into account under the legislation of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia;                      

- „overall insurance period“ – period of insurance completed under the legislation of the Republic of Latvia or the Republic of Estonia. 

2. Other terms used in this Agreement  have the meaning assigned to them under the legislation of  the Republic of Latvia and the Republic of Estonia and the Regulations of the European Union referred to in the Preamble.

 

Article 2

Persons covered by the Agreement

This Agreement shall apply to persons who simultaneously have acquired right to pension under the legislation of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia and if calculating their pension the Contracting Parties take into account the same insurance periods of the former USSR.

 

Article 3

 Taking Account of Insurance Periods of the Former USSR

1. Insurance periods of the former USSR shall be taken into account by the competent institution of the state under whose legislation the overall insurance period in full years is longer.

 

3

 

2. In case the overall insurance period under the legislation of each state is equal, insurance periods of the former USSR shall be taken into account by the competent institution of the state under whose legislation the person was last insured.

3. Pension for insurance periods of the former USSR will be awarded in accordance with the legislation of the respective state.

4. If a person proves the existence of supplementary insurance periods and insurance periods of the former USSR have already been taken into account, the competent institution taking into account insurance periods of the former USSR by the recalculation of pension shall remain unchanged. 

5. Where a new type of pension is awarded to a person, insurance periods of the former USSR shall be taken into account according to the provisions of paragraphs 1 to 3 of this Article.

6. Where a person who has been awarded a pension moves from one state to another, the competent institution taking into account insurance periods of the former USSR shall remain unchanged. 

 

Article 4

Termination of the Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of Estonia on Cooperation in the Field of Social Security

1. After the entry into force of this Agreement the Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of Estonia on Cooperation in the Field of Social Security, signed on 28 May 1996, shall cease to be in force. 

2. Any right acquired by a person in accordance with the provisions of the Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of Estonia on Cooperation in the Field of Social Security, signed on 28 May 1996, shall be maintained.

Article 5

Exchange of Information and Mutual Assistance

1. Competent institutions of the Contracting Parties shall provide mutual assistance to each other and share  information necessary for the application of this Agreement.

 

4

 

2. Competent institutions of the Contracting Parties may establish, by means of an implementing agreement, the measures necessary for the application of this Agreement.

Article 6

Settlement of Disagreements

Any disagreements arising as to the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by mutual consent  or negotiations.

 

Article 7

Duration and  Termination

The Contracting Party may terminate the Agreement by giving notice of termination in writing through diplomatic channels six months beforehand. Any right acquired by a person in accordance with the provisions of this Agreement shall be maintained.

 

Article 8

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following month in which the Contracting Parties shall have exchanged written notices through the diplomatic channels confirming that their respective legal requirements for the entry into force of this Agreement have been completed. The date of the exchange of the written notices shall be the date of the delivery of the last notice. 

 

Done on 12th October 2007 in duplicate in the Latvian, Estonian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

For the Government of the                   For the Government of the      Republic of Latvia                  Republic of Estonia

 

Minister of Welfare                  Minister of Social Affairs       

Dagnija Staķe                  Maret Maripuu

 

 

 

Labklājības ministre

Valsts sekretāra vietā

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

D.Staķe

I.Alliks

Z.Uzuliņa

E.Korčagins

L.Ramane

 

16.10.2007. 12:20

1182

Labklājības ministrija

Sociālās apdrošināšanas departaments

Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vecākā referente

L.Ramane

Tālr. 7021617, Fakss 7021560, Liene.Ramane@lm.gov.lv