Iesniedz Agrārās,vides un

Saeimas Prezidijam

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” (Reģ. nr. 532/Lp9). (Steidzams).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja

 

Anna Seile

 

 

Iesniedz Agrārās,vides un

reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

(Steidzams)

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

(reģ. nr. 532/Lp9)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(2)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

     

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

Dzīvnieku aizsardzības likums

Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.; 2002, 2., 6.nr.; 2003, 16.nr.; 2005, 10.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.; 2002, 2., 6.nr.; 2003, 16.nr.; 2005, 10.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

9.pants. (1) Šā likuma prasību ievērošanu uzrauga un kontrolē:

         

1) Zemkopības ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes:

         

a) Pārtikas un veterinārais dienests - attiecībā uz šā likuma 3.pantā minēto dzīvnieku aizsardzību,

         

b) Valsts meža dienests - attiecībā uz savvaļas (medījamo) dzīvnieku aizsardzību;

         

c) Sanitārā robežinspekcija — attiecībā uz dzīvnieku importa, eksporta un tranzītpārvadājumu kontroli uz valsts robežas savas kompetences ietvaros;

         

2) Vides ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz savvaļas dzīvnieku aizsardzību.

         

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas šā likuma prasību ievērošanas uzraudzībā var iesaistīt sabiedriskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas.

         

(3) Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu izpildi dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā, kā arī sniedz Eiropas Savienības institūciju pieprasīto informāciju.

         

(4) Kompetentā iestāde par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un ar to saistīto darbību laikā ir Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Padomes 2004.gada 22.decembra regulu (EK) Nr.1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumiem direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un regulā (EK) Nr.1255/97.

         

(5) Kompetentā iestāde par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu ir Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Komisijas 2005.gada 21.oktobra regulu (EK) Nr.1739/2005, ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm.

         
 

1. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes atbilstoši kompetencei nodrošina šajā likumā minēto prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecībā uz noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu."

1

Atbildīgā komisija

1. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes atbilstoši kompetencei nodrošina šajā likumā minēto prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecībā uz šā likuma 35.1 pantā noteikto roņu mazuļu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu."

Atbalstīt

1. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes atbilstoši kompetencei nodrošina šajā likumā minēto prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecībā uz šā likuma 35.1 pantā noteikto roņu mazuļu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu."

VI nodaļa

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība

----------------------

         
 

2. Papildināt likuma VI nodaļu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

 

"35.1 pants. (1) Lai nodrošinātu Grenlandes roņu balto pūkaino mazuļu un zilmuguraino roņu mazuļu starptautisku aizsardzību, aizliegts komerciālos nolūkos importēt to jēlādas, miecētas vai apdarinātas (arī dažādos veidos komplektētas) kažokādas, kā arī kažokādu izstrādājumus."

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

Papildināt likuma 35.1 pantu pēc vārdiem “Grenlandes roņu”ar vārdiem “Phoca groenlandica”un pēc vārdiem “zilmuguraino roņu”ar vārdiem “Cystophora christata”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

2. Papildināt VI nodaļu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

 

"35.1 pants. Lai nodrošinātu Grenlandes roņu Phoca groenlandica balto pūkaino mazuļu un zilmuguras roņu Cystophora cristata mazuļu starptautisku aizsardzību, aizliegts komerciālos nolūkos importēt to jēlādas, miecētas vai apdarinātas (arī dažādā veidā komplektētas) kažokādas, kā arī kažokādu izstrādājumus."

 

3. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

     

3. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

     

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

1) Eiropas Padomes 1983.gada 28.marta Direktīvas 83/129/EEK par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs;

     

1) Eiropas Padomes 1983.gada 28.marta direktīvas 83/129/EEK par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs;

 

2) Eiropas Padomes 1989.gada 8.jūnija Direktīvas 89/370/EEK, ar ko groza Direktīvu 83/129/EEK par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs."

     

2) Eiropas Padomes 1989.gada 8.jūnija direktīvas 89/370/EEK, ar ko groza direktīvu 83/129/EEK par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs."