Likumprojekts "Grozījumi dzīvnieku aisardzības likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

 
Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.; 2002, 2., 6.nr.; 2003, 16.nr.; 2005, 10.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:
 
1. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
 
"(6) Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes atbilstoši kompetencei nodrošina šajā likumā minēto prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecībā uz noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu."
 
2. Papildināt likuma VI nodaļu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:
 

"35.1 pants. (1) Lai nodrošinātu Grenlandes roņu balto pūkaino mazuļu un zilmuguraino roņu mazuļu starptautisku aizsardzību, aizliegts komerciālos nolūkos importēt to jēlādas, miecētas vai apdarinātas (arī dažādos veidos komplektētas) kažokādas, kā arī kažokādu izstrādājumus."

 

3. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1983.gada 28.marta Direktīvas 83/129/EEK par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs;

2) Eiropas Padomes 1989.gada 8.jūnija Direktīvas 89/370/EEK, ar ko groza Direktīvu 83/129/EEK par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs."

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta

„Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd normatīvajos aktos nav noteikts aizliegums komerciālos nolūkos importēt Grenlandes roņu balto pūkaino mazuļu un zilmuguraino roņu mazuļu jēlādas un miecētas vai apdarinātas kažokādas, tai skaitā dažādos veidos komplektētas, un kažokādu izstrādājumus. Latvijas Republika ir saņēmusi Eiropas Komisijas 2007.gada 31. maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/0800, kurā norādīts, ka:

1) ir beidzies Padomes 1989.gada 8. jūnija direktīvas ar ko groza Direktīvu 83/129EKpar noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs (turpmāk – direktīva 89/370), pārņemšanas termiņš;

2) Komisijai nav paziņoti nekādi pārņemšanas pasākumi, un Komisijas rīcībā nav citas informācijas, kas ļautu secināt, ka Latvijas Republika ir izpildījusi savu pienākumu, īstenojot nepieciešamos pasākumus.

Latvijas Republika, atbildot uz Eiropas Komisijas 2007.gada 31. maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/0800, nostājā sniedza informāciju, ka izstrādāsim nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, kas nepieciešami direktīvas 89/370  pārņemšanai. Normatīvo aktu plānots pieņemt līdz 2008.gada 1.martam.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojektā tiek noteikts aizliegums komerciālos nolūkos importēt Grenlandes roņu balto pūkaino mazuļu un zilmuguraino roņu mazuļu jēlādas un miecētas vai apdarinātas kažokādas, tai skaitā dažādos veidos komplektētas, un  kažokādu izstrādājumus.

 

3.Cita informācija

   Nav

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts  veicinās Grenlandes roņu  un zilmuguraino roņu starptautisko aizsardzību.

5. Cita informācija

Nav.

 

III Kāda var būt programmas ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads< o:p>

2007

Nākamie trīs gadi

(2008. – 2010. gads)

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

4. 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

 

 

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts  pārņem Eiropas Padomes 1983. gada 28. marta Direktīvu 83/129/EEK  par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs un  Eiropas Padomes 1989. gada 8. jūnija  Direktīvu 89/370/EEK, ar ko groza Direktīvu 83/129/EEK par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr. (ES Direktīva  83/129/EEK)

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

1.

 1. pants

atbilst

 

1.

pielikums

atbilst

 

5. Cita informācija

Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas, vienlaikus  ar projekta izsludināšanu Valsts sekretāru sanāksmē projekts tiks ievietots Vides ministrijas mājas lapā.

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts no izsludināšanas brīža Valsts sekretāru sanāksmē tiks  ievietots Vides ministrijas mājas lapā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Vides ministrs                                                                 R.Vējonis   

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktores p.i.

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Puķītis

U.Lapiņš

V.Puriņš

I.Kalviņa

 

 

27.08.2007 14:55

843

I.Kalviņa

67026522, ilze.kalvina@vidm.gov.lv