Likumprojekts "Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”"

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Re­publikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt otro nodaļu ar 4.3 pantu šādā redakcijā:

 

"4.3 pants. Kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošana

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošo kapitālsabiedrību paredzēts reģistrēt citā dalībvalstī, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši šā likuma 14.panta no­teikumiem pārbauda, vai Latvijas Republikā reģistrētā pievienojamā kapitāl­sabiedrība ir veikusi visas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pār­robežu apvienošanas pabeigšanai, un izsniedz pirmsapvienošanas apliecību, ja likumā noteiktās darbības ir veiktas. Pirmsapvienošanas apliecība tiek iz­sniegta Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošā kapitālsabiedrība tiek reģistrēta Latvijas Republikā, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši šā likuma 14.panta noteikumiem pārbauda pārrobežu apvienošanas likumību saistībā ar pārrobežu ap­vienošanas pabeigšanu vai jaunas kapitālsabiedrības dibināšanu pārrobežu apvienošanas rezultātā.

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošā kapitālsabiedrība tiek re­ģistrēta Lat­vijas Republikā, Uzņēmumu reģistrs par pārrobežu apvienošanas spēkā stā­šanos nekavējoties paziņo tam reģistram, kurā attiecīgajai citā dalībvalstī reģis­trētai pievienojamai sabiedrībai bija jāiesniedz dokumenti.

Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste."

 

2. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā: 

 


"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvie­nošanos."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” anotācija

 

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2005.gada 26.oktobrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos (turpmāk – direktīva). Direktīvas mērķis ir atvieglot tādu kapitālsabiedrību apvienošanu, no kurām katra ir reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī (turpmāk – dalībvalsts), vienlaicīgi nodrošinot katras pārrobežu apvienošanas procesā iesaistītās kapitālsabiedrības dalībnieku un kreditoru aizsardzību.

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu prasību ieviešanu, kas noteiktas direktīvā, proti, ka katrai dalībvalstij ir jānosaka kompetentā iestāde, kura uzrauga pārrobežu apvienošanās procesa likumību un publisko informāciju par pārrobežu apvienošanas reģistrāciju. Bez tam likumprojekts nodrošina direktīvas prasības par informācijas par pārrobežu apvienošanas reģistrāciju apmaiņu starp to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās atrodas pārrobežu apvienošanā iesaistītās kapitālsabiedrības.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts nodrošina 2005.gada 26. oktobrī pieņemtajā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2005/56/EK noteikto prasību ieviešanu, paredzot, ka Uzņēmumu reģistrs pārbauda pārrobežu apvienošanas procesa likumību un, ja kapitālsabiedrība ir veikusi likumā noteiktās darbības, izsniedz pirmsapvienošanās apliecību (ja iegūstošā sabiedrība tiek reģistrēta citā dalībvalstī) vai izdara ierakstu par iegūstošo sabiedrību (ja iegūstošā sabiedrība tiek reģistrēta Latvijas Republikā).

 

Vienlaikus likumprojekts paredz Uzņēmumu reģistra uzdevumu informēt citas dalībvalsts kompetento iestādi par pārrobežu apvienošanas reģistrāciju (ja iegūstošā sabiedrība tiek reģistrēta Latvijas Republikā).

 

3. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojektā ietvertais kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas regulējums nodrošinās administratīvā sloga mazināšanu pārrobežu līmeņa komercdarbībai, tādējādi nodrošinot uzņēmējdarbības brīvību un kapitāla brīvu apriti.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

Nav citas informācijas

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus ir izstrādāti grozījumi Komerclikumā. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” un likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” ir virzāmi izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā vienlaicīgi.

 

2. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar 2005.gada 26.oktobrī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos (tiek pārņemta daļēji).

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                   1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra direktīva 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos

(L310/25/11/2005 P.0001-0009)

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Likumprojekta 1. panta pirmā daļa

 

 

Likumprojekta 1.panta otrā daļa

 

Likumprojekta 1.panta trešā daļa

 

 

2005.gada 26.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2005/56/EK 10.panta 2.punkts un 11.pants

 

2005.gada 26.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2005/56/EK 11.pants

 

2005.gada 26.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2005/56/EK 13.panta otrais punkts

 

Atbilst

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

Atbilst

 

 

 

5. Cita informācija

Ar likumprojektu Direktīva 2005/56/EK tiek pārņemta daļēji. Direktīvas 2005/56/EK 5.pants (izņemot a), k) un l) apakšpunktu), 6., 8., 9., 14. un 17. pants atbilst spēkā esošajām Komerclikuma normām. Direktīvas 2005/56/EK 5.panta a), k) un l) apakšpunkts, 7., 10., 11., 12., 13. pants un 15.panta pirmais punkts tiek pārņemti ar likumprojektu „Grozījumi Komerclikumā” Ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” un likumprojektu „Grozījumi Komerclikumā” netiek pārņemts Direktīvas 2005/56/EK 16.pants „Darbinieku līdzdalība”. Minētā panta pārņemšanai nepieciešamie normatīvie akti tiks izstrādāti līdz direktīvas pārņemšanas termiņa beigām.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

________________________

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas.

 

Likumprojekts paredz Uzņēmuma reģistra funkcijas kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas reģistrācijā.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī tiesību aktu portālā www.likumi.lv.  Bez tam, par likuma pieņemšanu tiks sniegta informācija masu saziņas līdzekļos un Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt pieņemtos lēmumus apstrīdot likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, apstrīdot Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram, savukārt, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumus pārsūdzot tiesā.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                G. Bērziņš

 

 

10.10.2007 14:04

994

Paipala 67046104

Olga.paipala@tm.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece

likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

I. Nikuļceva

L.Popova

V.Jarkina