Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par sociālo drošību"

 

Izdarīt likumā "Par sociālo drošību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 205.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 2.1 panta pirmo daļu aiz vārda "rases" ar vārdiem "etniskās piederības".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs

sabiedrības integrācijas lietās

O.Kastēns


 

Likumprojekta „Grozījums likumā „Par sociālo drošību””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (turpmāk – Direktīva 2000/43/EK) Eiropas Savienības dalībvalstīm jāpieņem normatīvie akti, kas ir nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Direktīvas 2000/43/EK mērķis ir noteikt sistēmu, lai apkarotu diskrimināciju rasu vai etniskas piederības dēļ ar nolūku, lai vienādas attieksmes princips stātos spēkā dalībvalstīs. Direktīvas 2000/43/EK 3. panta pirmā daļa nosaka, ka direktīvu piemēro visām personām gan valsts, gan privātajā sektorā, to skaitā arī valsts iestādēs, attiecībā uz:

a) nosacījumiem darba, pašnodarbinātības un profesijas iegūšanai, to skaitā atlases kritērijiem un darbā pieņemšanas nosacījumiem, lai kāda arī nebūtu darbības nozare, un visos profesionālās hierarhijas līmeņos, tostarp profesionālo izaugsmi;

b) piekļuvi visu veidu un visu līmeņu profesionālajām norādēm, arodapmācību, progresīvo arodapmācību un pārkvalificēšanos, tostarp praktiskā darba pieredzi;

c) nodarbinātības nosacījumiem un darba apstākļiem, to skaitā atlaišanu un apmaksu;

d) dalību un iesaistīšanos kādā strādnieku vai darbinieku organizācijā vai jebkurā organizācijā, kuras biedri darbojas konkrētā profesijā, tostarp šādu organizāciju piešķirtajiem pabalstiem;

e) sociālo aizsardzību, to skaitā sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi;

f) sociālajām priekšrocībām;

g) izglītību;

h) piekļuvi pakalpojumiem un precēm un to piegādi, kas ir pieejami sabiedrībai, tostarp dzīvokļu apgādi.

Likuma „Par sociālo drošību” 2.1 panta pirmajā daļā aizliegto diskriminācijas iemeslu vidū atsevišķi nav minēta etniskā izcelsme, kaut gan likumā ir minēti vārdi „vai citiem apstākļiem”, kas nozīmē visus citus diskriminācijas pamatus, kuri likumā tiešā veidā nav minēti, tai skaitā „etnisko piederību”.

Uz to, ka likumā „Par sociālo drošību” nav atsevišķi minēta etniskā piederība, norādīja arī Eiropas Komisija savā argumentētajā atzinumā lietā Nr.2006/2253. Ministru kabineta 2007. gada 14. augustā apstiprinātajā nostājā par pārkāpumu lietā Nr.2006/2253 Latvijas Republika paziņojusi, ka ir izstrādāts likumprojekts „Grozījums likumā „Par sociālo drošību””, kas tika pievienots nostājas pielikumā, informējot, ka tas varētu tikt pieņemts Saeimā līdz 2008. gada 1. februārim.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta „Grozījums likumā „Par sociālo drošību”” sagatavošanas mērķis ir atsevišķi izdalīt etnisko piederību starp atšķirīgas attieksmes pamatiem likumā „Par sociālo drošību”, lai uzsvērtu tāda diskriminācijas aizlieguma pamata kā etniskās piederības nozīmīgumu un efektīvāk pārņemtu Direktīvas 2000/43/EK normas.

 

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts netieši uzlabo uzņēmējdarbības vidi, jo veicina atšķirīgas attieksmes principa īstenošanu attiecībā uz etniskām grupām un palielina to iespējas saņemt sociālos pakalpojumus.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts veicina personu ar atšķirīgu etnisko piederību aizsardzību, atsevišķi aizliedzot diskrimināciju atkarībā no etniskās piederības.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. Ls)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

 

2007

 

Trīs nākamie gadi

 

 

    2008             2009           2010

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā  budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā  budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem  (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizstrādā.

 

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts pārņem Padomes Direktīvas 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības prasības. Direktīvas 2000/43/EK mērķis ir noteikt sistēmu, lai apkarotu diskrimināciju rasu vai etniskas piederības dēļ ar nolūku, lai vienādas attieksmes princips stātos spēkā dalībvalstīs.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                          

                                                                                                                    1. tabula

Attiecīgie Eiropas savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

                                                                                                                    2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvā akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

Viss likumprojekts

2000/43/EK 1. pants, 3. pants

Atbilst

 

5. Cita informācija

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no val sts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekta normu izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”, kā arī būs pieejams  Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Vispārējā administratīvā procesa noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

Īpašu uzdevumu ministrs

sabiedrības integrācijas lietās                                                                      O. Kastēns

 

 

                 

 

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja

Juridiskā

dienesta

vadītāja

Par kontroli

atbildīgā

persona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

O. Kastēns

I. Liepa

N. Dubina

N. Dubina

N. Dubina

 

 

27.09.2007. 12:57

982

Dubina, 67365337,

Dubina.Nadezda@integracija.gov.lv