Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

2008.gada 7.februārī

Nr. 9/1 – 2 – 11 -(9/07)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija 2008.gada 6.februāra sēdē izskatīja un otrajā lasījumā atbalstīja likumprojektus:

„Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (Nr.592/Lp9) (Dok.nr.1866 );

 

„Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses” (Nr.529/Lp9) (Dok.nr.1611)

Priekšlikumi likumprojektu otrajiem lasījumiem netika saņemti.

 

Komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektus:

„Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (Nr.592/Lp9) (Dok.nr.1866 );

„Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses” (Nr.529/Lp9) (Dok.nr. 1611)

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Iesniedz Ārlietu komisija                                                Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses

 

1.pants. 2007.gada 25.aprīlī Briselē un 2007.gada 30.aprīlī Vašingtonā parakstītais Gaisa transporta nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 26.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Nolīgumu piemēro pagaidu kārtībā saskaņā ar tā 25.panta 1.punktu.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums angļu valodā un latviešu valodā.

 

 

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _________________.