Rīgā,

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

2007. gada 6. decembrī

Nr.9/1- 2-  98   - (9/07)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses „  /Nr. 529/ Lp 9/; ( Do.nr. 1611);

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu”                     /Nr. 533/Lp9 /;( Dok.nr. 1635).

 

3) Likumprojekts ” Par Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem”/Nr. 539/ Lp9/;

( Dok.nr.1660).

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                Likumprojekts 1 lasījumam

 

 

 

 

Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses

 

1.pants. 2007.gada 25.aprīlī Briselē un 2007.gada 30.aprīlī Vašingtonā parakstītais Gaisa transporta nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 26.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Nolīgumu piemēro pagaidu kārtībā saskaņā ar tā 25.panta 1.punktu.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums angļu valodā un latviešu valodā.

 

 

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _________________.