Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

 

___.11.2007.

9/8 -

  

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu "Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem” (Nr.525/Lp9)  (Steidzams).

                  

 

         

                   Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                             otrajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

                                               

                                     

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Steidzams

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

            Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem”

( Reģ. nr. 525/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem

Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem”

 

 

 

Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem”

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1999, 5., 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 24.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1999, 5., 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 24.nr.) šādu grozījumu:

3.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu izlietošana

1. Atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

 

 

 

 

 

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam valsts atbalstam;

 

 

 

 

 

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai;

 

 

 

 

 

3) ilgtermiņa kredītresursu veidošanai, hipotekārās kreditēšanas attīstībai un mērķkreditēšanai Latvijas Hipotēku un zemes bankā;

 

 

 

 

 

4) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu, kā arī zemnieku saimniecību sanācijas procesam;

 

 

 

 

 

5) valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

 

 

 

 

 

6) (izslēgts ar 30.10.2003. likumu);

 

 

 

 

 

7) kompensācijas izmaksai naudā par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātiem, kas piešķirti par bijušajiem zemes īpašumiem lauku apvidos;

 

 

 

 

 

8) valsts parāda atmaksai un pārfinansēšanai;

 

 

 

 

 

9) atlīdzības izmaksai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.

 

 

 

 

 

 

Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

 "10) ieskaitīšanai ilgtermiņa stabilizācijas rezervē."

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta pantu šādā redakcijā:

            “Papildināt 3.pantu ar 11. daļu šādā redakcijā:

            “11. Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto likumā noteiktajai ilgtermiņa stabilizācijas rezerves veidošanai.”

Atbalstīts

 

 

Redakcionāli precizēts

Papildināt 3.pantu ar 11. daļu šādā redakcijā:

“11. Papildus šā panta pirmajā daļā paredzētajam valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto likumā noteiktajai ilgtermiņa stabilizācijas rezerves veidošanai.”

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

 

 

 

 

 

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam atbalstam;

 

 

 

 

 

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai;

 

 

 

 

 

3) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu sanācijas procesam;

 

 

 

 

 

4) pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

 

 

 

 

 

5) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai.

 

 

 

 

 

3. Pašvaldības dome (padome) var noteikt līdzekļu apjomu šā panta otrajā daļā neminētu pasākumu finansēšanai.

 

 

 

 

 

4. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus neizlieto valsts pamatbudžeta izdevumu finansēšanai, izņemot atsevišķus gadījumus, kad pēc ekonomikas ministra un finansu ministra saskaņota ieteikuma ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanu no šiem līdzekļiem.

(1999.gada 4.februāra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.99. likumu, 30.10.2003. likumu un 20.10.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

2

Juridiskais birojs

Noteikt grozījuma likuma spēkā stāšanās laiku šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.