Likumprojekts otrajam lasījumam

Rīgā, 2007.gada 12.decembrī

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai otrajam lasījumam komisijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (Nr.524/Lp9) (steidzams), kurš ir iekļauts Saeimas š.g. 13.decembra sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz     .lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 

 

 

 

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Juridiskā komisija

Grozījumi Saeimas kārtības rullī (Nr.524/Lp9) (steidzams)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (9)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14.,24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.) šādus grozījumus:

12. (1) Deputāts saņem amata algu par nostrādāto laikposmu Prezidija noteiktajā kārtībā un termiņos. Deputāta pamatalga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos. Nosakot deputāta amata algu, piemēro koeficientu 3,2.

(2) Saeimas amatpersonas saņem piemaksas pie amata algas; tās aprēķina, piemērojot šādus koeficientus:

1) Saeimas priekšsēdētājs — 2;

2) Saeimas priekšsēdētāja biedrs — 1,7;

3) Saeimas sekretārs — 1,7;

4) Saeimas sekretāra biedrs — 1,6;

5) frakcijas priekšsēdētājs — 0,5;

6) frakcijas priekšsēdētāja vietnieks — 0,4;

7) komisijas priekšsēdētājs — 0,5;

8) komisijas priekšsēdētāja vietnieks — 0,4;

9) komisijas sekretārs — 0,4;

10) apakškomisijas priekšsēdētājs — 0,3;

11) apakškomisijas sekretārs — 0,2.

(3) Deputāts saņem atlīdzību par piedalīšanos Saeimas komisiju (turpmāk — komisija) darbā. Atlīdzību aprēķina, pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu un piemērojot šādus koeficientus:

1) par darbu komisijas sēdē — 0,06;

2) par darbu apakškomisijas sēdē — 0,03.

(4) Katram deputātam reprezentācijai izmaksājama reprezentācijas nauda, kuru aprēķina, pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu un piemērojot koeficientu 0,35.

(5) Deputātu algas, piemaksas Prezidija locekļiem un komisiju un frakciju amatpersonām, atlīdzību deputātiem par piedalīšanos komisiju darbā izmaksā no Saeimas budžeta tā ietvaros un apliek ar nodokļiem likumā noteiktajā kārtībā.

(2002.gada 16.maija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 05.11.2002.)

1. Papildināt 12. panta pirmo daļu ar ceturto un piekto teikumu šādā redakcijā:

‘’Deputāta amata algu pārrēķina katru gadu pēc valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba samaksas apmēra publicēšanas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā. Pārrēķināto amata algu, piemaksu, atlīdzību par piedalīšanos Saeimas komisiju darbā, reprezentācijas naudu un kompensācijas sāk izmaksāt ar kārtējā gada 1.aprīli.’’.

 

 

 

1. Papildināt 12. panta pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Deputāta amata algu pārrēķina katru gadu pēc valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba samaksas apmēra publicēšanas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā. Pārrēķināto amata algu, piemaksu, atlīdzību par piedalīšanos Saeimas komisiju darbā, reprezentācijas naudu un kompensācijas sāk izmaksāt ar kārtējā gada 1.aprīli.”

19. Ja deputāts uz šā likuma 17.panta pamata ir atstādināts no piedalīšanās Saeimas darbā, atstādināšanas laikā viņš zaudē tiesības uz 12.panta otrajā daļā un 14.pantā paredzēto kompensāciju saņemšanu, bet algu viņam izmaksā piecdesmit procentu apmērā. Ja krimināllieta izbeigta, nekonstatējot deputāta vainu, vai arī deputāts tiek attaisnots, viņš saņem visu par atstādināšanas laiku viņam neizmaksāto algu un kompensācijas.

(1998.gada 7.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.11.98.)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāts Dz.Rasnačs

Papildināt 19.panta redakciju starp vārdiem “kompensāciju” un “saņemšanu” ar šādu redakciju: “,kā arī reprezentācijas naudas”.

 

Deputāts Dz.Rasnačs

Papildināt 19.panta redakciju starp vārdiem “algu” un “un kompensācijas” ar šādu redakciju: “,kā arī reprezentācijas naudu”.

Atbalstīts

(redakcionāli precizējot)

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(redakcionāli precizējot)

2. Papildināt 19.pantu pēc vārda “kompensāciju” ar vārdiem “kā arī reprezentācijas naudas” un pēc vārda “algu” – ar vārdiem “kā arī reprezentācijas naudu”.

 

 

3.

Juridiskā komisija

Papildināt Kārtības rulli ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

“23.1 Saeimas Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Saeimas Prezidijā. Saeimas Prezidija lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts

3. Papildināt Kārtības rulli ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

“23.1 Saeimas Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Saeimas Prezidijā. Saeimas Prezidija lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

83. (1) Ja Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi iesniegti Saeimā ne vēlāk kā trīs dienas pēc Saeimas nākamās sesijas atklāšanas, Prezidijs:

1) dod atzinumu par šo noteikumu tālākvirzīšanu;

2) iekļauj ziņojumu par minētajiem noteikumiem Saeimas sēdes darba kārtībā, ja šie noteikumi un Prezidija atzinums par tiem bijuši pieejami deputātiem vismaz septiņas dienas pirms sēdes.

(2) Ja Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi iesniegti Saeimā vēlāk nekā trīs dienas pēc Saeimas nākamās sesijas atklāšanas, Prezidijs atdod šos noteikumus Ministru kabinetam atpakaļ.

(3) Pēc Prezidija ziņojuma atklājamas debates, kurās vārdu vispirms dod Ministru kabineta pārstāvim.

(4) Pirms balsošanas par Prezidija atzinumā ietverto Saeimas lēmuma projektu Saeima lemj (54.p.) par priekšlikumiem izdarīt tajā šādus grozījumus:

1) nodot noteikumus arī atzinumā neminētai komisijai;

2) nenodot noteikumus kādai atzinumā minētai komisijai;

3) noteikt citu atbildīgo komisiju.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētos priekšlikumus var iesniegt Saeimas komisija vai deputāts rakstveidā vai mutvārdos.

(6) Ja Saeima nepieņem lēmumu par Satversmes 81.panta kārtībā izdoto Ministru kabineta noteikumu nodošanu komisijām, noteikumi uzskatāmi par noraidītiem. Tie zaudē spēku ar noraidīšanas dienu, ja Saeima pēc komisijas vai ne mazāk kā desmit deputātu priekšlikuma nav nolēmusi citādi.

(7) Ja Saeima pieņem lēmumu par Satversmes 81.panta kārtībā izdoto Ministru kabineta noteikumu nodošanu komisijām, turpmāk šie noteikumi izskatāmi kā likumprojekti likumdošanas kārtībā, uzskatot, ka ar brīdi, kad pieņemts lēmums par nodošanu komisijām, attiecīgais likumprojekts pieņemts pirmajā lasījumā.

(8) Uz Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas nodoti komisijām, attiecināmi arī Saeimas kārtības ruļļa 85.panta otrās un ceturtās daļas noteikumi.

(9) Ja sešu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par Satversmes 81.panta kārtībā izdoto Ministru kabineta noteikumu nodošanu komisijām, šie noteikumi netiek pieņemti likumdošanas kārtībā, tie zaudē spēku. Tāpat Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi zaudē spēku, ja šie noteikumi netiek pieņemti likumdošanas kārtībā tās Saeimas pilnvaru laikā, kura tos nodevusi komisijām.

(1996.gada 6.maija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.96. likumu un 16.12.99. likumu, kas stājas spēkā no 12.01.2000.)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

Izteikt 83.pantu šādā redakcijā:

„83. (1) Ja likumprojekts Saeimai iesniegts likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" noteiktajā kārtībā, Prezidijs:

1) dod atzinumu par šī likumprojekta tālākvirzīšanu,

2) iekļauj ziņojumu par minēto likumprojektu Saeimas sēdes vai Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, ievērojot likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" nosacījumus.

(2) Pēc Prezidija ziņojuma atklājamas debates.

(3) Pirms balsošanas par Prezidija atzinumā ietverto Saeimas lēmuma projektu Saeima lemj (54.p.) par priekšlikumiem izdarīt tajā šādus grozījumus:

1) nodot likumprojektu arī atzinumā neminētai komisijai;

2) nenodot likumprojektu kādai atzinumā minētai komisijai;

3) noteikt citu atbildīgo komisiju.

 (4) Šā panta trešajā daļā minētos priekšlikumus var iesniegt Saeimas komisija vai deputāts rakstveidā vai mutvārdos.

 (5) Ja Saeima nepieņem lēmumu par likumprojektu nodošanu komisijām, likumprojekts uzskatāms par noraidītu.

 (6) Ja Saeima pieņem lēmumu par likumprojekta nodošanu komisijām, uzskatāms, ka ar brīdi, kad pieņemts lēmums par nodošanu komisijām, attiecīgais likumprojekts pieņemts pirmajā lasījumā.

 (7) Uz likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" noteiktajā kārtībā iesniegtajiem likumprojektiem, kas nodoti komisijām, attiecināmi arī Saeimas kārtības ruļļa 85.panta piektās daļas noteikumi.”

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

‘’2. Izslēgt 83. pantu.’’

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 83. pantu.

87. Nevienu likumprojektu nedrīkst izskatīt pirmajā lasījumā, ja:

1) deputātiem nav bijusi nodrošināta iespēja saņemt šo likumprojektu, atbildīgās komisijas atzinumu par to un šā likumprojekta anotāciju vismaz septiņas dienas iepriekš. Šis noteikums nav attiecināms uz Saeimas ārkārtas sesiju vai ārkārtas sēdi, kā arī uz gadījumiem, kad Saeima nolēmusi citādi;

2) tas paredz budžetā papildu izdevumus vai izmaiņas ieņēmumos un tam nav pievienota finansu ministra atsauksme. Šis noteikums nav attiecināms uz Ministru kabineta iesniegtajiem likumprojektiem, kā arī uz gadījumiem, kad finansu ministrs atsauksmi nav devis likumā noteiktajā termiņā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.96. likumu, 17.10.96. likumu un 07.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 03.11.98.)

 

6.

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

Izteikt 87. panta 1. punktu šādā redakcijā:

„1) deputātiem nav bijusi nodrošināta iespēja saņemt šo likumprojektu, atbildīgās komisijas atzinumu par to un šā likumprojekta anotāciju vismaz septiņas dienas iepriekš. Šis noteikums nav attiecināms uz Saeimas ārkārtas sesiju vai ārkārtas sēdi, likumprojektiem, kas iesniegti Saeimā likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” noteiktajā kārtībā, kā arī uz gadījumiem, kad Saeima nolēmusi citādi;”

Neatbalstīts

 

90. (1) Ja likumprojekts pieņemts pirmajā lasījumā, Saeima lemj (54.p.) par termiņu, kādā iesniedzami priekšlikumi. Ja pirmajā lasījumā pieņemts likumprojekts par budžetu un 90.1 pantā noteiktajā kārtībā iesniegts Saeimas lēmuma projekts par budžeta likumprojektam (budžeta likumprojektu paketei) paredzēto priekšlikumu iesniegšanas kārtību (formu), tad par termiņu, kādā iesniedzami priekšlikumi otrajam lasījumam, Saeima lemj pēc minētā lēmuma projekta izskatīšanas.

(2) Šo termiņu nedrīkst noteikt īsāku par piecām dienām, izņemot gadījumus, kad likumprojekts atzīts par steidzamu.

(3) Ja Saeima nodevusi komisijām Satversmes 81.panta kārtībā izdotos Ministru kabineta noteikumus, priekšlikumu iesniegšanas termiņu nedrīkst noteikt garāku par piecpadsmit dienām.

(4) Pēc Saeimas komisijas vai ne mazāk kā desmit deputātu priekšlikuma Saeima lemj (54.p.) par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.

(1996.gada 6.maija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.96. likumu un 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 09.10.97.)

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

 Izteikt 90.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja Saeima nodevusi komisijām Saeimai iesniegto likumprojektu likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" noteiktajā kārtībā, priekšlikumu iesniegšanas termiņu nedrīkst noteikt garāku par piecām dienām.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

‘’3. Izslēgt 90. panta trešo daļu.’’

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izslēgt 90. panta trešo daļu.

92. (1) Likumprojekti, kas pēc atbildīgās komisijas vai desmit deputātu priekšlikuma ar Saeimas lēmumu atzīti par steidzamiem, apspriežami tikai divos lasījumos. Lēmumu par steidzamību pieņem (54.p.):

1) pirms debatēm par likumprojektu pirmajā lasījumā;

2) pēc lēmuma par Satversmes 81.panta kārtībā izdoto Ministru kabineta noteikumu nodošanu komisijām;

3) pēc lēmuma par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu (39.p.).

(2) Ja iesniegts priekšlikums atzīt par steidzamu kādu no alternatīvajiem likumprojektiem, lēmumu par steidzamību pieņem (54.p.) pirms balsošanas par šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

(3) Ja likumprojekts, kas atzīts par steidzamu, pieņemts pirmajā lasījumā, Saeima lemj (54.p.), kad tas tiks izskatīts otrajā lasījumā. Ja neviens no klātesošajiem, kas saskaņā ar 95.pantu ir tiesīgi iesniegt priekšlikumus, neiebilst, priekšlikumu iesniegšanas termiņu var nenoteikt un par steidzamu atzīto likumprojektu izskatīt otrajā lasījumā tūdaļ pēc tā pieņemšanas pirmajā lasījumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.96. likumu un 07.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 03.11.98.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

‘’4. Izslēgt 92. panta pirmās daļas 2.punktu.’’

 

 

 

 

 

 

 < /o:p>

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 92. panta pirmās daļas 2.punktu.

 

2. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’Pārejas noteikums

No 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim piemērojot 12. panta pirmās daļas otro teikumu, otro, trešo un ceturto daļu, kā arī 14. panta otro daļu  izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā norādītais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2006. gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficentu 1,1.”

 

 

 

7. Papildināt Kārtības rulli ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’Pārejas noteikums

No 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim, piemērojot 12. panta pirmās daļas otro teikumu, otro, trešo un ceturto daļu, kā arī 14. panta otro daļu,  izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2006. gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficentu 1,1.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Juridiskās komisijas konsultante

K.Vītola