Likumprojekts

Anotācija

Angļu valodā

Tulkojums latviešu valodā

 

Likumprojekts

 

Par Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru

aizsardzību un izmantošanu grozījumiem

 

1.pants. 1992.gada 17.marta Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu (turpmāk – Konvencija) 2003.gada 28.novembra grozījumi (turpmāk – Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Grozījumos paredzēto saistību izpildi koordinē Vides ministrija.

 

3.pants. Grozījumi stājas spēkā Konvencijas 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta  “Par Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu  grozījumiem” anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikas Saeima ratificēja 1992.gada 17.marta Konvenciju par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu (tālāk –Konvencija) 1996. gada 17.oktobrī.

Konvencijas pušu III sanāksmē 2003.gadā tika apstiprināti grozījumi Konvencijas 25.pantā un 26.pantā. Konvencijas pušu IV sanāksmē, kas notika 2006.gada novembrī, dalībvalstīm tika atgādināts par šiem grozījumiem un informēts, ka 6 dalībvalstis tos jau ir ratificējušas. Konvencijas grozījumu apstiprināšanai nepieciešamas 23 valstu ratifikācijas. Sekretariāts lūdza dalībvalstis paātrināt ratifikācijas gaitu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Likumprojekts paredz apstiprināt grozījumus Konvencijas 25.pantā un 26.pantā, kas paplašina Konvencijas dalībvalstu loku, ietverot tajā jebkuru valsti, kura nav minēta 25.pantā 2.punktā un kura ir Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsts. Minētās valstis var pievienoties Konvencijai ar Pušu sanāksmes piekrišanu. Savā dokumentā par pievienošanos tāda valsts sniedz paziņojumu ar norādi, ka piekrišana par tās pievienošanos Konvencijai ir saņemta no Pušu sanāksmes un norāda piekrišanas saņemšanas datumu. Taču lūgums par pievienošanos Konvencijai no Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstīm netiek izskatīts piekrišanas saņemšanai Pušu sanāksmē, kamēr šis punkts stāsies spēkā visām valstīm un organizācijām, kuras 2003.gada 28.novembrī ir Konvencijas puses.

3. Cita informācija

 

Nav.

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojektā paredzēts veicināt vides un cilvēka veselības aizsardzību gan individuāli, gan kopēji ilgtspējīgas attīstības ietvaros, gan arī robežšķērsojošā un starptautiskajā kontekstā visos atbilstošajos līmeņos, uzlabojot ūdens apsaimniekošanu, ieskaitot ūdens ekosistēmas aizsardzību.

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Nākamie trīs gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildu normatīvie akti nav jāizdod.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Saistības, kas noteiktas Konvencijā par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu, ko   Saeima ratificēja ar likumu “Par Konvenciju par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu”  1996. gada 17.oktobrī.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā

akta projekta norma (attiecīgā panta,

punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses un (vai) pašvaldības puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, tiks ievietots Vides ministrijas interneta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības vispārējā administratīvā procesa noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

 

Ministrs                                                                          R. Vējonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

 

 

 

 

Juridiskā departamenta direktora p.i.

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

G. Puķītis

A.Antāne

J.Kovals

Dz.Hadoņina

 

 

16.08.2007    12:35

826

Dz.Hadoņina

7026556, Dzidra.Hadonina@vidm.gov.lv

 


ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE

MEETING OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES

AMENDMENT TO ARTICLES 25 AND 26 OF THE CONVENTION

1. On 28 November 2003, the Parties to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes amended articles 25 and 26 of the Convention by decision III/1, following a proposal by the Government of Switzerland dated 20 August 2003 (see MP.WAT/2003/4).

 

2. The decision, including the text of the amendment, is annexed below.

 

 

Annex


 

DECISION III/1 AMENDMENT TO THE WATER CONVENTION

The Meeting of the Parties,

Expressing the firm belief that cooperation among riparian States on transboundary watercourses and international lakes contributes to peace and security and to sustainable water management, and is to everyone’s benefit,

Desiring to promote river basin cooperation throughout the world and to share its experience with other regions in the world,

Wishing therefore to allow States situated outside the UNECE region to become Parties to the Convention, as is already foreseen under other UNECE environmental conventions (i.e. the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters and the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context) as well as under the Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused by the Transboundary Effects of Indus trial Accidents on Transboundary Waters,

1. Adopts the following amendments to the Convention:

 

(a) In article 25, after paragraph 2, insert a new paragraph reading

 

“3. Any other State, not referred to in paragraph 2, that is a Member of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the Meeting of the Parties.  In its instrument of accession, such a State shall make a declaration stating that approval for its accession to the Convention had been obtained from the Meeting of the Parties and shall specify the date on which approval was received. Any such request for accession by Members of the United Nations shall not be considered for approval by the Meeting of the Parties until this paragraph has entered into force for all the States and organizations that were Parties to the Convention on 28 November 2003”.

 

and renumber the remaining paragraphs accordingly;

(b) In article 26, paragraph 3, after “referred to in article 23” insert “or in paragraph 3 of article 25”;

2. Calls upon Parties to the Convention to deposit their instruments of acceptance of the amendment rapidly;

 

3. Urges any State or organization that ratifies, accepts or approves the Convention to simultaneously ratify, accept or approve the above amendment;

 

4. Encourages States situated outside the UNECE region, in particular those bordering it, to accede to the Convention and, to that end, to seek the approval of the Meeting of the Parties;

 

5. Invites interested United Nations Member States to take part in its meetings as observers and to participate in the activities under the Convention’s programme of work;

 

6. Invites the States bordering the UNECE region that have not done so already to enter into technical cooperation and bilateral or multilateral agreements with the riparian UNECE States, in accordance with the provisions of Part II of the Convention, without delay.


 

 

 

 

 

 

Ministrs

 

 

 

Valsts sekretārs

 

 

Juridiskā departamenta direktora p.i.

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

R.Vējonis

G. Puķītis

A.Antāne

J.Kovals

Dz.Hadoņina

 

 

16.08.2007    15:34

559

Dz.Hadoņina

7026556, Dzidra.Hadonina@vidm.gov.lv

 


Apvienoto Nāciju Organizācija

 

Eiropas Ekonomikas komisija

 

Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču

un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu

Pušu sanāksme

 

 

 

25. un 26. panta grozījumi

 

1. 2003.gada 28.novembrī Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu Puses pēc Šveices valdības 2003.gada 20.augusta priekšlikuma iesniedza Konvencijas 25. un 26. panta grozījumus, pieņemot lēmumu III/1 (skatīt.MP.WAT/2003/4).

 

2.   Šis lēmums, iekļaujot grozījumu tekstu, ir turpmākajā pielikumā.

 

 

Pielikums

 

Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu  grozījumi

 

Pušu sanāksme,

 

izsakot stingru pārliecību, ka sadarbība starp valstīm, kas piekļaujas robežšķērsojošām ūdenstecēm un starptautiskiem ezeriem, veicina mieru un drošību un ilgtspējīgu ūdeņu pārvaldību, un kalpo vispārējai labklājībai,

 

vēloties veicināt ūdens baseinu sadarbību visā pasaulē un dalīties pieredzē ar pārējiem pasaules reģioniem,

 

vēloties sniegt iespēju visām valstīm, kas atrodas ārpus ANO EEK reģiona, kļūt par Konvencijas Pusēm, kas jau paredzēts citās vides konvencijās (piemēram, Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības piedalīšanos lēmumu pieņemšanas procesā un pieejai tiesiskumam vides aizsardzības jautājumos un Konvencijā par robežšķērsojošās ietekmes uz vidi novērtēšanu), kā arī pamatojoties uz  Protokolu par civiltiesisko atbildību un zaudējumu atlīdzināšanu, rūpniecisko avāriju robežšķērsojošo ietekmi uz robežšķērsojošiem ūdeņiem,

 

 

1.        Pieņem šādus Konvencijas grozījumus,

 

a) papildināt 25.pantu pēc 2.punkta ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

 

”3. Jebkura cita valsts, kura nav minēta 2.punktā un kura ir Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsts, var pievienoties Konvencijai ar Pušu sanāksmes piekrišanu. Savā dokumentā par pievienošanos tāda valsts sniedz paziņojumu ar norādi, ka piekrišana par tās pievienošanos Konvencijai ir saņemta no Pušu sanāksmes un norāda piekrišanas saņemšanas datumu. Jebkurš tāds lūgums par pievienošanos no Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstīm netiek izskatīts piekrišanas saņemšanai Pušu sanāksmē, kamēr šis punkts stāsies spēkā visām valstīm un organizācijām, kuras 2003.gada 28.novembrī ir Konvencijas puses.”

 

attiecīgi mainīt punktu numerāciju;

 

b) papildināt 26.panta 3.punktu pēc vārdiem ”Katrai 23.pantā” ar vārdiem ”vai 25.panta 3.punktā”.

 

2.         aicina  Konvencijas puses pēc iespējas ātrāk iesniegt savus dokumentus par grozījumu pieņemšanu;

3.          aicina jebkuru valsti vai organizāciju, kura ratificē, pieņem vai apstiprina Konvenciju, vienlaicīgi ratificēt, pieņemt vai apstiprināt Konvencijas grozījumus;

4.         aicina valstis, kas atrodas ārpus ANO EEK reģiona, it sevišķi tās, kas robežojas ar to, pievienoties Konvencijai un lūgt apstiprinājumu Pušu sanāksmei;

5.         aicina ieinteresētās Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis piedalīties tās sanāksmēs kā novērotājām un piedalīties Konvencijas programmas darbā;

6.         ierosina valstīm, kas robežojas ar ANO EEK reģionu, kuras vēl neveic tehnisko sadarbību un nav noslēgušas divpusējus vai daudzpusējus līgumus ar piekrastes valstīm - ANO EEK dalībvalstīm, veikt to bez kavēšanās saistībā ar Konvencijas II daļu.

 

 

 

 

 

 

Ministrs

 

 

 

Valsts sekretārs

 

 

Juridiskā departamenta direktora p.i.

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

R.Vējonis

G. Puķītis

A.Antāne

J.Kovals

Dz.Hadoņina

 

 

16.08.2007    15:34

425

Dz.Hadoņina

7026556, Dzidra.Hadonina@vidm.gov.lv