Grozījums Zemesgrāmatu likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Zemesgrāmatu likumā

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 6., 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 77.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) vai līdz lēmuma taisīšanai nav saņemta kriminālprocesa virzītāja apstiprināta lēmuma kopija par aresta uzlikšanu mantai."

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta “Grozījums Zemesgrāmatu likumā”

anotācija

 

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo normatīvo regulējumu pirmstiesas izmeklēšanas veicējiem tiek liegta iespēja veikt preventīvos pasākumus aizdomās turētā un apsūdzētā mantas saglabāšanai līdz tiesai, to nekavējoties ierakstot zemesgrāmatā lēmumu daļā par aresta uzlikšanu nekustamajiem īpašumiem.

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 72. pantu nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis skata cauri tādā secībā, kādā tie ierakstīti nostiprinājuma žurnālā, ievērojot iesniegumu pirmtiesības uz izpildījumu.

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 75. panta 3. punktu pirmtiesība uz izpildījumu pret citiem tajā pašā dienā ienākušiem nostiprinājuma lūgumiem ir lūgumiem ierakstīt tādas atzīmes, kas minētas:

1) 45.panta 1.-3.punktā;

2) 45.panta 4.punktā, ja tiesas lēmums taisīts prasības lietā par īpašuma tiesību uz nekustamu īpašumu vai par šās tiesības nostiprināšanu un

 3) 45.panta 8.punktā, ja šīm atzīmēm ir aizlieguma raksturs. Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 45. panta 8. punktu pirmtiesība uz izpildījumu pret citiem tajā pašā dienā ienākušiem nostiprinājuma lūgumiem ir lūgumiem par tiesību aprobežojumiem un tiesību nodrošinājumiem, kuriem citos likumos noteikts atzīmju veids.

Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 45. panta 8. punktam lēmums daļā par aresta uzlikšanu nekustamajiem īpašumiem likuma ietvaros var tikt interpretēts kā tiesību aprobežojums, kuram Kriminālprocesa likumā noteikts atzīmju veids – aresta uzlikšana mantai.

Konstatēts, ka Zemesgrāmatu likumā atrunāts tiesiskais regulējums par pirmtiesībām uz reģistrāciju tikai attiecībā uz vienā dienā nostiprinājuma žurnālā reģistrētiem nostiprinājuma lūgumiem. Savukārt Zemesgrāmatu likuma 72. pants reglamentē, ka nostiprinājuma lūgumi izskatāmi ne vēlāk kā 15 dienu laikā un sarežģītās lietās šo termiņu pagarina līdz vienam mēnesim.

Lai nekavētu pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros veicamos preventīvos pasākumus aizdomās turamā un apsūdzētā mantas saglabāšanai līdz tiesai, ir nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus Zemesgrāmatu likumā, un līdz ar to saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2006.gada 18.augusta rīkojumu Nr.1-1/316 tika izveidota darba grupa likumprojekta izstrādāšanai.

Izveidotajā darba grupā piedalījās Tieslietu ministrijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas, Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas, Augstākās tiesas un Tiesu administrācijas pārstāvji.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumu Zemesgrāmatu likumā, kas reglamentētu, ka pirmtiesības uz izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā ir nostiprinājuma lūgumiem, ar kuriem lūdz ierakstīt atzīmi par tiesību nodrošinājumu vai aprobežojumu.

3. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus nepieciešams sagatavot grozījumus Kriminālprocesa likuma 361.pantā, paredzot, ka pēc lēmuma par aresta uzlikšanu mantai pieņemšanas, publiskajam reģistram tiks nosūtīta kriminālprocesa virzītāja apstiprināta lēmuma par aresta uzlikšanu mantai kopija. Vienlaikus Kriminālprocesa likuma 361.pantā tiks paredzēts, ka pēc lēmuma par aresta uzlikšanu mantai kopijas saņemšanas, publiskajā reģistrā tiks izdarīts ieraksts aizlieguma atzīmes veidā.

Grozījumi Kriminālprocesa likuma 361.pantā tiks iesniegti Saeimā kā priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (Reģ.Nr. 382/Lp9)

2. Cita informācija

Likumprojekts Saeimā izskatāms vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (Reģ.Nr. 382/Lp9).

Likumprojekts stājas spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem Kriminālprocesa likuma 361.pantā.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Ar nevalstiskajām organizācijām konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Ar nevalstiskajām organizācijām konsultācijas nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

Normatīvā akta izpilde iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas. Papildu laiks un pārejas periods izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums “Grozījums Zemesgrāmatu likumā” pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Normatīvais akts tiks iekļauts normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                     G. Bērziņš

 

 

 

Valsts sekretāra p. i.

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgās amatpersonas p.i.

 

 

 

 

I. Juhansone

I. Nikuļceva

L. Popova

B. Lielkalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2007 11:22

1021

E. Jurēvica

67036945; evita.jurevica@tm.gov.lv