Iesniedz Tautsaimniecības komisija

          

 

 

           15.04.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par amatniecību”” (Nr.514/Lp9) .

                  

 

         

                   Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā “Par amatniecību” 

(Reģ. Nr.514/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par amatniecību

Grozījumi likumā „Par amatniecību”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par amatniecību”

 

Izdarīt likumā “Par amatniecību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par amatniecību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.) šādus grozījumus:

I nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants. Nodarbošanās ar amatniecību

Par nodarbošanos ar amatniecību šā likuma izpratnē uzskatāma ikvienas personas profesionāla darbība, pieņemot pasūtījumus vai izpildot darbus amatos, kuru sarakstu apstiprina Ministru Padome.

1.       1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Ministru Padome” ar vārdiem “Ministru kabinets”;

 

 

 

 

1.       1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Ministru Padome” ar vārdiem “Ministru kabinets”;

 

Nodarbošanās ar amatniecību tiek realizēta:

 

 

 

 

 

1) veicot individuālo darbu;

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) strādājot kā pašnodarbinātajam;”.

1

Juridiskais birojs

1. Izteikt 1.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

            “1) veicot saimniecisko darbību kā fiziskai personai;”.

Atbalstīts

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) veicot saimniecisko darbību kā fiziskajai personai;”.

2) dibinot amatniecības uzņēmumus;

 

 

 

 

 

3) strādājot amatniecības uzņēmumā uz darba līguma pamata.

 

 

 

 

 

2.pants. Amatniecības uzņēmums

Amatniecības uzņēmums ir individuāls uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība, ko nodibina, lai nodarbotos ar amatniecību.

2. 2.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “individuāls uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība” ar vārdiem “komercsabiedrība”;

2

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 “Amatniecības uzņēmums ir komersants, kas nodarbojas ar amatniecību.”.

Atbalstīts

2. 2.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Amatniecības uzņēmums ir komersants, kas nodarbojas ar amatniecību.”;

Amatniecības uzņēmuma īpašniekam vai tā tehniskajam vadītājam jābūt amatniekam šā likuma izpratnē.

izslēgt otro daļu;

 

 

 

izslēgt otro daļu;

Amatniecības uzņēmuma darbību regulē šis likums, Latvijas Republikas 1992.gada 8.janvāra likums "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka saimniecību un individuālo darbu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6.nr.) un likumi par uzņēmējdarbību.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“Amatniecības uzņēmuma darbību regulē šis likums, Komerclikums un citi normatīvie akti.”

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“Amatniecības uzņēmuma darbību regulē šis likums, Komerclikums un citi normatīvie akti.”

 

3.pants. Tiesības uz nosaukumu "amatnieks" un "amata meistars"

Tiesības uz nosaukumu "amatnieks" vai "amata meistars" ir vienīgi šajā likumā noteiktajā kārtībā atestētajām un reģistrētajām personām un uzņēmumiem.

 

3. Izslēgt 3.pantā vārdus “atestētajām un”.

 

 

 

3. Izslēgt 3.pantā vārdus “atestētajām un”.

II nodaļa
AMATNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA

 

4. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa

AMATNIEKU PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJAS”.

 

 

 

4. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa

AMATNIEKU PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJAS”.

4.pants. Amatniecības organizācijas

Amatniecības teritoriālās vai nozaru organizācijas ir profesionālas biedrības (korporācijas), kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 1992.gada 15.decembra likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" ( Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1/2 nr.) un īpašiem noteikumiem, ko reglamentē šis likums.

5. Izteikt 4.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“4.pants. Amatniecības teritoriālās un nozaru organizācijas

Amatniecības teritoriālās un nozaru organizācijas ir profesionālas biedrības, kuru darbību regulē šis likums, Biedrību un nodibinājumu likums un citi normatīvie akti.”

 

 

 < span lang=LV style='font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman BaltRim"'>

5. Izteikt 4.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“4.pants. Amatniecības teritoriālās un nozaru organizācijas

Amatniecības teritoriālās un nozaru organizācijas ir profesionālas biedrības, kuru darbību regulē šis likums, Biedrību un nodibinājumu likums un citi normatīvie akti.”

Teritoriālās amatniecības biedrības izveido viena amata vai vairāku radniecīgu amatu amatnieki.

 

 

 

 

 

5.pants. Latvijas Amatniecības kamera

Latvijas Amatniecības kamera ir amatniecības biedrību apvienība, kas izveidota, lai pārstāvētu amatnieku profesionālās un sociālās intereses un veicinātu amatniecības attīstību. Latvijas Amatniecības kamera tiek veidota kā amatniecības biedrību pārstāvības institūcija.

 

 

 

 

 

Latvijas Amatniecības kamera darbojas atbilstoši saviem statūtiem un pārvaldes institūciju - konferences, pilnsapulces, prezidija - lēmumiem.

6. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Latvijas Amatniecības kamera darbojas atbilstoši šim likumam, Biedrību un nodibinājumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī saviem statūtiem un pārvaldes institūciju — konferences, pilnsapulces, prezidija — lēmumiem.”

 

 

 

6. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Latvijas Amatniecības kamera darbojas atbilstoši šim likumam, Biedrību un nodibinājumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī saviem statūtiem un pārvaldes institūciju — konferences, pilnsapulces, prezidija — lēmumiem.”

6.pants. Latvijas Amatniecības kameras pašpārvaldes funkcijas

Latvijas Amatniecības kamera veic šādas amatniecības pašpārvaldes funkcijas:

 

 

 

 

 

1) organizē amatapmācību;

 

 

 

 

 

2) nosaka un piešķir amatnieka kvalifikāciju;

 

 

 

 

 

3) reģistrē amata meistarus, zeļļus un mācekļus, veic amatniecības uzņēmumu uzskaiti.

7. 6.pantā:

papildināt 3.punktu pēc vārdiem “amatniecības uzņēmumu” ar vārdiem “un meistardarbnīcu”;

 

 

 

7. 6.pantā:

papildināt 3.punktu pēc vārdiem “amatniecības uzņēmumu” ar vārdiem “un meistardarbnīcu”;

 

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ved amatniecības reģistru.”

 

 

 

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ved amatniecības reģistru.”

7.pants. Amatniecības reģistrs

Amatniecības reģistrs ir Latvijas Amatniecības kameras institūcija, kas veic amata meistaru, zeļļu un mācekļu reģistrāciju un amatniecības uzņēmumu uzskaiti.

8. Izteikt 7.panta tekstu šādā redakcijā:

“Amatniecības reģistrs ir elektroniska datubāze, kurā elektroniski tiek uzturēta informācija par amatniecības uzņēmumiem, amata meistariem, zeļļiem un mācekļiem, kā arī cita ar amatniekiem un amatniecību saistītā informācija.”

 

 

 

8. Izteikt 7.panta tekstu šādā redakcijā:

“Amatniecības reģistrs ir elektroniska datubāze, kurā elektroniski tiek uzturēta informācija par amatniecības uzņēmumiem, amata meistariem, zeļļiem un mācekļiem, kā arī cita ar amatniekiem un amatniecību saistītā informācija.”

8.pants. Amatu padome

Latvijas Amatniecības kamera izveido Amatu padomi, kuras galvenie uzdevumi ir:< /p>

9. Izslēgt 8. un 9.pantu.

 

 

 

9. Izslēgt 8. un 9.pantu.

1) izstrādāt un apstiprināt amatizglītības, amatapmācības, amata meistaru un zeļļu pārbaudes programmas;

 

 

 

 

 

2) organizēt un uzraudzīt amatapmācību un pārkvalificēšanos;

 

 

 

 

 

3) piešķirt amatnieka kvalifikāciju.

 

 

 

 

 

Amatu padome darbojas saskaņā ar Latvijas Amatniecības kameras apstiprinātu nolikumu.

 

 

 

 

 

9.pants. Amatniecības Zinātniskā padome

Amatniecības speciālistu pedagoģisko un zinātnisko kvalifikāciju novērtē un viņus atestē Amatniecības Zinātniskā padome.

 

 

 

 

 

Amatniecības Zinātnisko padomi izveido Latvijas Amatniecības kamera kopā ar Izglītības ministriju un Latvijas Zinātnes padomi.

 

 

 

 

 

Amatniecības Zinātniskā padome darbojas saskaņā ar Ministru Padomes apstiprinātu nolikumu.

 

 

 

 

 

12.pants. Amatnieka karte

Amatnieka karte ir amatnieka kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kuru izsniedz Latvijas Amatniecības kamera, pamatojoties uz tās pilnvarotas teritoriālās vai nozares amatniecības biedrības pieprasījumu.

Amatnieka karti izsniedz, ja amatnieks pēc attiecīga apmācības procesa vai skolas beigšanas nostrādājis amatā vismaz piecus gadus.

10. Izteikt 12.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Amatnieka karte ir amatnieka kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kuru uz noteiktu termiņu izsniedz Latvijas Amatniecības kamera.

Amatnieka karti izsniedz, pamatojoties uz prasmju izvērtējumu un uzrādītajiem apgūto amatniecības procesu apliecinošiem dokumentiem.”

 

 

Redakcionāli precizēts

10. Izteikt 12.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Amatnieka karte ir amatnieka kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kuru uz noteiktu termiņu izsniedz Latvijas Amatniecības kamera.

Amatnieka karti izsniedz, pamatojoties uz prasmju novērtējumu un uzrādītajiem apgūtos amatniecības procesus apliecinošiem dokumentiem.”

Ja amatnieks neievēro likuma prasības, pasūtījumus izpilda nekvalitatīvi un nepilda uzņemtās saistības, Latvijas Amatniecības kamera ir tiesīga anulēt viņa amatnieka karti, kā arī atņemt viņam piešķirto amatnieka kvalifikāciju.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

3

Juridiskais birojs

Izslēgt nosacījumu par grozījuma likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīts