Iesniedz Agrārās,vides un

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Pārtikas aprites likumā” (Reģ. nr. 512/Lp9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                    Ar cieņu,

                    komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                  

         


 

 

Iesniedz Agrārās,vides un

reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības  likumā

(reģ. nr. 512/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(7)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Pārtikas aprites uzraudzības likums

Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā 

 

 

 

 

Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā 

 

 

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 14., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.) šādu grozījumu: 

 

 

 

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 14., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.) šādu grozījumu: 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

9) pārtikas uzņēmums - komercsabiedrība, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, individuālais komersants vai individuālais darba veicējs, kas iesaistīts kādā no pārtikas aprites posmiem un veic uzņēmējdarbību, komercdarbību vai saimniecisko darbību;

Izteikt 1.panta 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) pārtikas uzņēmums – komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai pašnodarbinātais, kas iesaistīts kādā no pārtikas aprites posmiem un veic saimniecisko darbību;".

 

1

Atbildīgā komisija

1. Izteikt 1.panta 9.punktu šādā redakcijā:

            „9) pārtikas uzņēmums – persona, kura iesaistīta kādā no pārtikas aprites posmiem un veic saimniecisko darbību;".

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt 1.panta 9.punktu šādā redakcijā:

            „9) pārtikas uzņēmums – persona, kura iesaistīta kādā no pārtikas aprites posmiem un veic saimniecisko darbību;".

 

 

4.pants. (1) Latvijā atļauta tikai kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstošas pārtikas aprite.

 

 

 

 

 

(2) Obligātās nekaitīguma prasības, kuru ievērošana nodrošina pārtikas produkta, pārtikas aprites vai ar to saistītā pakalpojuma nekaitīgumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Pārtikai, kas paredzēta atsevišķām patērētāju grupām, Ministru kabinets var noteikt īpašas prasības.

 

 

 

 

 

(4) Atsevišķām pārtikas produktu grupām Ministru kabinets nosaka kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtību, kādā novērtējama attiecīgo produktu atbilstība šīm prasībām.

 

 

 

 

 

(5) (Izslēgta ar 17.11.2005. likumu).

 

 

 

 

 

(6) Pārtiku, kas ražota, pārstrādāta vai apstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt vietējā tirgū tieši patērētājam, ievērojot higiēnas prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei.

 

 

 

 

 

(7) (Izslēgta ar 21.10.2004. likumu).

 

 

 

 

 

(8) Pārtiku, kura satur ģenētiski modificētus organismus vai ir ražota no tiem, Latvijā drīkst izplatīt tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(9) (Izslēgta ar 17.11.2005. likumu).

 

 

 

 

 

(10) Ministru kabinets nosaka vispārīgās prasības diētiskās pārtikas nekaitīgumam un kvalitātei, kā arī kārtību, kādā novērtē diētiskās pārtikas atbilstību noteiktajām prasībām.

 

 

 

 

 

(101) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests reģistrē uztura bagātinātājus un diētisko pārtiku, izveido un uztur attiecīgos reģistrus un datu bāzes, izsniedz atļaujas ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai un izplatīšanai tirgū un dabīgā minerālūdens izplatīšanai, kā arī izvērtē mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

 

 

 

 

(11) Ātrās reaģēšanas sistēmas darbību, kas ir pārtikas apritē iesaistīto personu un kompetento institūciju saskaņota un organizēta informācijas apmaiņa un rīcība, gadījumos, kad pastāv tiešs vai netiešs pārtikas radīts risks cilvēku veselībai un dzīvībai, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(12) Ministru kabinets nosaka pārtikas kvalitātes shēmu prasības, kā arī to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

2

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

. Papildināt 4.pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

„(13) Ministru kabinets nosaka dzīvnieku liemeņu klasificētāju un inspektoru apmācības kārtību.”

 

Daļēji atbalstīt, iekļauts priekšlik. nr 3

 

 

 

3

Atbildīgās komisija

Papildināt 4.pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

„(13) Ministru kabinets nosaka dzīvnieku liemeņu klasificētāju un Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru apmācības kārtību.”

 

Atbalstīt

2.Papildināt 4.pantu ar trīspadsmito un četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(13) Ministru kabinets nosaka dzīvnieku liemeņu klasificētāju un Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru apmācības kārtību.

 

 

 

4

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

. Papildināt 4.pantu ar četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“ (14) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā atzīst un uzrauga laboratorijas, kas veic svaigpiena kvalitātes laboratoriskos izmeklējumus.”

 

Atbalstīt

(14) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā atzīst un uzrauga laboratorijas, kas veic svaigpiena kvalitātes laboratoriskos izmeklējumus.”

 

21.pants. (1) Pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde — Pārtikas un veterinārais dienests.

 

 

 

 

 

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta funkcijas ir:

 

 

 

 

 

1) pārtikas apritē:

 

 

 

 

 

a) uzraudzīt un kontrolēt visos pārtikas aprites posmos pārtikas produktu (izņemot nefasētu dzeramo ūdeni, ko iedzīvotājiem piegādā pa ūdensapgādes sistēmām) atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,

 

 

 

 

 

b) atzīt un reģistrēt pārtikas uzņēmumu darbību, kā arī anulēt to atzīšanu un reģistrāciju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,

 

 

 

 

 

c) visos pārtikas aprites posmos uzraudzīt un kontrolēt pārtikas uzņēmumu darbību un pārtikas aprites procesu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,

 

 

 

 

 

d) visos pārtikas aprites posmos veikt riska faktoru izpēti un analīzi;

 

 

 

 

 

2) sanitārajā robežkontrolē — normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzraudzīt un kontrolēt valsts robežas kontroles punktos, kā arī brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās pārtikas ievešanu valstī, veterinārajai uzraudzībai pakļauto produktu, kā arī citu preču un produktu ievešanu, izvešanu vai pārvadāšanu tranzītā;

 

 

 

 

 

3) laboratoriskā izmeklēšana (tajā skaitā references funkcijas noteiktās jomās saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību);

 

 

 

 

 

4) bioloģiskajā lauksaimniecībā:

 

 

 

 

 

a) atzīt, uzraudzīt un kontrolēt institūcijas, kas pārbauda to personu darbību, kuras nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, un šo personu saražoto produkciju,

 

 

 

 

 

b) veidot un uzturēt to personu sarakstu, kuras nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību;

 

 

 

 

 

5) pēc kompetentas valsts institūcijas vai komersanta, kas eksportē pārtiku, pieprasījuma apliecināt atbilstību savas kompetences ietvaros;

 

 

 

 

 

6) pārtikas produktu valsts intervencē:

 

 

 

 

 

a) kontrolēt valsts intervencē iepērkamo pārtikas produktu atbilstību obligātajām kvalitātes un nekaitīguma prasībām,

 

 

 

 

 

b) veikt intervences noliktavu uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 

 

 

 

 

7) nodrošināt savas kompetences ietvaros sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, kā arī starptautisko pārtikas kontroles sistēmu darbību. Riska faktoru izpētes un riska samazināšanas nolūkā noskaidrot obligātajām nekaitīguma prasībām neatbilstošas pārtikas ražotājus un izplatītājus.;

 

 

 

 

 

8) uzraudzīt un kontrolēt ģeogrāfiskas izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu, kā arī tradicionālo īpatnību aizsardzību;

 

 

 

 

 

9) veikt veterināro uzraudzību un kontroli saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

 

 

 

 

 

10) noteikt riska vadības pagaidu pasākumus bīstamības samazināšanai līdz riska novērtēšanai un riska vadības pasākumu izstrādāšanai, ja ir konstatēts iespējamais apdraudējums cilvēku vai dzīvnieku veselībai un nav veikta riska analīze;

 

 

 

 

 

101) izvērtēt diētiskās pārtikas un uztura bagātinātāju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

 

 

 

 

 

 

11) veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas;

 

 

 

 

 

 

12) iesaistoties Eiropas Savienības ātrās izziņošanas sistēmā, veikt riska faktoru izpēti un panākt riska samazināšanu, novēršot obligātajām nekaitīguma prasībām neatbilstošas un cilvēku veselībai vai dzīvībai draudus radošas pārtikas izplatīšanu Latvijā;

 

 

 

 

 

 

13) uzraudzīt un kontrolēt Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu pārtikas aprites jomā, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju Eiropas Savienības institūcijām;

 

 

 

 

 

 

14) izveidot, aktualizēt un uzturēt 4.panta 10.1 daļā minētos reģistrus un datu bāzes;

 

 

 

 

 

141) izveidot un uzturēt šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto pārtikas pārvadāšanas atļauju datubāzi;

 

 

 

 

 

15) nodrošināt Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes darbu;

 

 

 

 

 

16) uzraudzīt un k ontrolēt institūcijas, kas pārbauda to personu darbību, kuras piedalās pārtikas kvalitātes shēmās.

 

 

 

 

 

 

 

5

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

Papildināt 21.panta otro daļu ar septiņpadsmito punktu šādā redakcijā:

            „17) atzīt un uzraudzīt laboratorijas, kas veic svaigpiena kvalitātes laboratoriskos izmeklējumus”.

Atbalstīt

3. Papildināt 21.panta otro daļu ar septiņpadsmito punktu šādā redakcijā:

            „17) atzīt un uzraudzīt laboratorijas, kas veic svaigpiena kvalitātes laboratoriskos izmeklējumus”.

(3) Pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli Pārtikas un veterinārais dienests veic saskaņā ar Pārtikas padomē izvērtētajām uzraudzības programmām, ievērojot likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirto apropriāciju.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Pārtikas uzņēmumu atzīšanu pilnvarotā kompetentā institūcijā un reģistrāciju speciālajā pārtikas uzņēmumu reģistrā uzsākt pēc Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas par pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību šajos noteikumos paredzētajā termiņā.

 

 

 

 

 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par pārtikas aprites kārtību un uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995., 14.nr.; 1997., 3.nr.).

 

 

 

 

 

3. Ministru kabinets:

 

 

 

 

 

1) līdz 2003.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības pārtikas ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem, kontroles kārtību uz valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās un kontrolei pakļauto preču sarakstu;

 

 

 

 

 

2) līdz 2003.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības iekārtojumam kontroles punktos, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli, un kontroles punktu atzīšanas kārtību;

 

 

 

 

 

3) līdz 2003.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē kārtību, kādā maksā par šajā likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu veidus;

 

 

 

 

 

4) (izslēgts ar 06.11.2003. likumu);

 

 

& nbsp;

 

 

5) līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības references laboratorijām un references laboratoriju pilnvarošanas kārtību;

 

 

 

 

 

6) (izslēgts ar 06.11.2003. likumu);

 

 

 

 

 

7) (izslēgts ar 06.11.2003. likumu);

 

 

 

 

 

7) (izslēgts ar 06.11.2003. likumu);

 

 

 

 

 

8) (izslēgts ar 17.11.2005. likumu);

 

 

 

 

 

9) (izslēgts ar 21.10.2004. likumu);

 

 

 

 

 

10) (izslēgts ar 06.11.2003. likumu);

 

 

 

 

 

11) līdz 2004.gada 1.maijam izdod noteikumus, kas reglamentē ātrās reaģēšanas sistēmas darbību;

 

 

 

 

 

12) Līdz 2005.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālajai kvalifikācijai un nosaka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas kārtību un uzraudzību.

 

 

 

 

 

13) līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē kārtību, kādā izplata jodēto sāli, un nosaka gadījumus, kad šo sāli izmanto pārtikas ražošanā;

 

 

 

 

 

14) līdz 2006.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē higiēnas prasības primārajai ražošanai un primārās ražošanas produktu tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā, kā arī minētās piegādes apjomu;

 

 

 

 

 

15) līdz 2007.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē tradicionālo metožu izmantošanu pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmā;

 

 

 

 

 

16) līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 4.panta divpadsmitajā daļā un 10.panta ceturtajā un piektajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

Papildināt Pārejas noteikumu 3.punktu ar 17.apakšpunktu šādā redakcijā:

„17) līdz 2008.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 4.panta trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā minētos noteikumus.”

Atbalstīt

4.Papildināt Pārejas noteikumu 3.punktu ar 17.apakšpunktu šādā redakcijā:

„17) līdz 2008.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 4.panta trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā minētos noteikumus.”

4. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu izdošanai ir spēkā Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumi nr.106 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 31.martam.

 

 

 

 

 

5. (Izslēgts ar 06.11.2003. likumu).

 

 

 

 

 

6. Šā likuma 21.panta otrās daļas 2.punkts un 21.1 panta piektā daļa attiecībā uz valsts uzraudzību un kontroli brīvajās noliktavās stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

7. Atzīšana, kas pārtikas uzņēmumiem veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumiem nr.106 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”, uzskatāma par spēkā esošu.

 

 

 

 

 

8. Pārtikas uzņēmumiem (izņemot tos, kuriem ir piešķirts atzīšanas numurs saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumiem nr.106 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”), kuri iesaistījušies pārtikas apritē līdz šā likuma 5.panta 4. daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, aizliegts piedalīties pārtikas apritē, ja tie nav pieteikušies Pārtikas un veterinārajā dienestā līdz 2003.gada 1.janvārim. Ja pārtikas uzņēmumi, kuru darbības veids minēts šā likuma 5.panta pirmajā daļā, ir valsts uzraudzībā un kontrolē un atbilst normatīvo aktu prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests tiem piešķir atzīšanas numuru. Pārtikas uzņēmumus, kuru darbības veids nav minēts šā likuma 5.panta pirmajā daļā, reģistrē Pārtikas un veterinārais dienests, piešķirot tiem reģistrācijas numuru.

 

 

 

 

 

9. Pārtikas uzņēmumi, kuri vēlas iesaistīties pārtikas apritē līdz šā likuma 5.panta 4. daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, darbību drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad saņemta Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.

 

 

 

 

 

10. Pārtikas uzņēmumi, kuri nav iesaistījušies pārtikas apritē līdz šā likuma 5.panta 4. daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, darbību drīkst uzsākt tikai pēc pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas numura saņemšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

11. 2005.gada 17.novembrī pieņemtie grozījumi šā likuma 4.panta 10.1daļā,19.panta pirmajā daļā, 20.pantā, 21.1panta pirmajā daļā, kā arī 21.panta otrās daļas 10.1, 14. un 15.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

7

Atbildīgā komisija
Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīt