Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

 

 

11.12.2007.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   „Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā” (Nr.509/Lp9).

                  

 

         

                    Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā

( Nr. 509 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 0 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Komerclikuma spēkā stāšanās likums

Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā

 

 

 

Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā

 

        Izdarīt Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2004, 9., 23.nr.; 2005, 14.nr.) grozījumu un izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

 

Redakc.

precizēts

Izdarīt Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2004, 9., 23.nr.; 2005, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

17.pants. Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālā darba veicēji

"17.pants. Individuālie uzņēmumi, zemnieka un zvejnieka saimniecības un individuālā darba veicēji

 

 

Redakc.

precizēts

“17.pants. Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālā darba veicēji

(1) Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejn ieku saimniecības, kā arī individuālā darba veicēji līdz attiecīgu likumu spēkā stāšanās dienai darbojas atbilstoši likumam, saskaņā ar kuru tie nodibināti, ņemot vērā šajā pantā noteiktos izņēmumus.

(1) Individuālo uzņēmumu, zemnieka un zvejnieka saimniecību statusu no 2009.gada 1.janvāra nosaka Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums.

 

 

Redakc.

precizēts

(1) Individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību statusu no 2009.gada 1.janvāra nosaka Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums.

(2) Tāda individuālā uzņēmuma īpašnieks, kurš atbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu līdz 2004.gada 31.decembrim vai pārveido individuālo uzņēmumu par komercsabiedrību, vai ar savu lēmumu uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā individuālo uzņēmumu ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra (19.pants).

(2) Individuālo darba veicēju statusu no 2009.gada 1.janvāra nosaka Fizisko personu saimnieciskās darbības likums.

 

 

 

(2) Individuālo darba veicēju statusu no 2009.gada 1.janvāra nosaka Fizisko personu saimnieciskās darbības likums.

(3) Šā panta otrās daļas noteikumu nepiemēro attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, kuru galvenais darbības veids ir amatniecība likuma “Par amatniecību” 1.panta izpratnē.

(3) Viena fiziskā persona nevar vienlaikus būt gan komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan Uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks."

 

 

 

(3) Viena fiziskā persona nevar vienlaikus būt gan komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan Uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks.”

(4) Ģimenes uzņēmumu līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību vai ar tā īpašnieku lēmumu uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā ģimenes uzņēmumu ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra (19.pants).

 

 

 

 

 

(5) Pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā sastādāms atbilstoši Komerclikuma 75.panta trešās daļas noteikumiem, papildus norādot reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

 

 

 

 

 

(6) Individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki var pārveidot savu uzņēmumu par komercsabiedrību vai pieteikt sevi par individuālo komersantu arī tad, ja attiecīgais uzņēmums neatbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

 

 

 

 

 

(7) Šā panta kārtībā individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība ir visu uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja. Individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība saglabā visus ar likumu vai uz tā pamata šim uzņēmumam piešķirtos atvieglojumus un garantijas. Šis noteikums neietekmē attiecīgo likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu.

 

 

 

 

 

(8) Individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieku un zvejnieku saimniecības pārveidošanai par komercsabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

 

 

 

 

 

(9) Viena fiziskā persona nevar vienlaikus būt gan komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks.

 

 

 

 

 

(10) Fiziskā persona vai individuālā uzņēmuma īpašnieks, kura darbība atbilst Komerclikuma 45. vai 64.pantā minētajiem noteikumiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, neņemot vērā Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktos kritērijus, vai dibina komercsabiedrību saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.