Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”” (Nr.506/Lp9; steidzams).

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētāja

biedrs Staņislavs Šķesters

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Steidzams

Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (reģ. nr.506 /Lp9)

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr.1488)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdarīt likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 20.nr.; 2005, 9.nr.; 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

   

Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdarīt likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 20.nr.; 2005, 9.nr.; 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

27.2 pants. Palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai

(1) Valsts atbilstoši gadskārtējā valsts budžetā paredzēto līdzekļu apmēram sniedz palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem šādiem mērķiem:

1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai;

2) dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai;

3) tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas;

4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā.

 

 

(2) Pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu šādiem mērķiem:

1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai;

2) dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai;

3) tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas;

4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā;

5) dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

(3) Sniedzot šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto palīdzību, nav piemērojami šā likuma 2. un 6. - 10.panta noteikumi.

27.2pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(1.1) Laika periodā no 2008.gada līdz 2010.gadam šā panta pirmās daļas 4.punktā minētā palīdzība tiek sniegta dzīvokļu īpašniekiem, ja:

a) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir virs 300 m2, bet tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

b) vienai personai pieder ne vairāk kā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

c) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”;

 

 

 

 

Redakc.

preciz.

1. 27.2pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Laika periodā no 2008.gada līdz 2010.gadam šā panta pirmās daļas 4.punktā minētā palīdzība tiek sniegta dzīvokļu īpašniekiem, ja:

1) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem, bet tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25procentus no dzīvojamās mājas kopējās platības;

2) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

3) vienai personai pieder ne vairāk kā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem.”;

 

 

 

(4) Šā panta pirmajā daļā paredzēto palīdzību valsts sniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Šā panta otrajā daļā minēto palīdzību pašvaldība sniedz tās saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā.

 

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā paredzēto palīdzību valsts sniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Kārtību, kādā tiek nodrošināta šā panta pirmās daļas 4.punktā minētā palīdzība, uz energoefektivitātes pasākumiem attiecināmās izmaksas, energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas kritērijus, kā arī valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību nosaka Ministru kabinets.

(6) Kārtību, kādā tiek sniegta šā panta trešajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.”

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likumprojektā vārdus “piekto un sesto daļu“ ar vārdiem “ceturto un piekto daļu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likumprojektā vārdus “trešajā daļā “ ar vārdiem “otrajā daļā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā paredzēto palīdzību valsts sniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Kārtību, kādā tiek nodrošināta šā panta pirmās daļas 4.punktā minētā palīdzība, uz energoefektivitātes pasākumiem attiecināmās izmaksas, energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas kritērijus, kā arī valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību nosaka Ministru kabinets.

(5) Kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

     

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.