Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

2007. gada ___decembrī

Nr.________________

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā š.g. 5.decembra sēdē skatīja likumprojektu “Grozījums Ieroču aprites likumā” (nr.501/Lp9; 3.lasījums) .

Komisija augstāk minēto likumprojektu atbalstīja un lūdz to iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 3.lasījumā. 

 

Pielikumā: Likumprojekta “Grozījums Ieroču aprites likumā” (nr.501/Lp9) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz _____lpp.

 

 

 

 

 

J.Dalbiņš

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                   

 

 

 


 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                                                                                      Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

Grozījumi Ieroču aprites likumā

(nr.501 /Lp9)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(4)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.) šādu grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Aizliegumi

 

(1) ....

(2) ....

(3) .....

(4) Fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt, realizēt, pielietot un izmantot šādu veidu ieročus, to munīciju un palīgierīces:

1) ...

2) ....

3....

4) ....

5) .....

6) .....

7) .....

(5) Šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

(6) Šā panta ceturtajā daļā noteikto ieroču, to munīcijas un palīgierīču (izņemot koncentrētas virzītas enerģijas ieročus un A kategorijas militārās sprāgstošās raķetes, to palaišanas iekārtas un granātmetējus) iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas, realizēšanas, pielietošanas un izmantošanas aizliegumi neattiecas uz Satversmes aizsardzības biroju, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm, kurām paredzēti dienesta šaujamieroči, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Militārās izlūkošanas un drošības dienestu un Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldi.

(7) Šā panta ceturtajā daļā noteikto A kategorijas automātisko šaujamieroču, to munīcijas, sastāvdaļu un tiem paredzēto atsevišķo palīgierīču iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas, realizēšanas, pielietošanas un izmantošanas aizliegumi neattiecas uz lidostu drošības dienestiem un Latvijas Republikā reģistrētajām bankām vai banku filiālēm, kuras glabā vai pārvadā skaidru naudu vai citas vērtības.

(8) Valsts policija nolūkā garantēt sabiedrisko kārtību un drošību var aizliegt atsevišķu veidu pirotehnisko izstrādājumu apriti (izņemot izņemšanu un iznīcināšanu) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

1. Izslēgt 7.panta septīto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 7.panta septīto daļu.

 

 

 

8.pants. Ieroču atļauju izsniegšana

(1) .... (2) ....

(3) ...(4) ...

(5) ....

(6) Kārtību, kādā Valsts policija izsniedz automātisko šaujamieroču un to munīcijas iegādāšanās un glabāšanas atļaujas, kārtību, kādā Valsts policija reģistrē automātiskos šaujamieročus, kā arī kārtību, kādā šos ieročus izsniedz dienesta lietošanai, nosaka Ministru kabinets.

(7) .....

 

2. Izslēgt 8.panta sesto daļu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 8.panta sesto daļu.

 

18.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

 

Lēmumu par atteikumu izsniegt šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju, pagarināt tās derīguma termiņu vai par atļaujas anulēšanu pirms termiņa persona mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas var apstrīdēt Valsts policijas priekšniekam un viņa lēmumu — pārsūdzēt tiesā.

 

3. Papildināt 18.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lēmuma par atteikumu pagarināt ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas derīguma termiņu vai par atļaujas anulēšanu pirms termiņa apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.”;

Uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

 

 

 

 

3. 18.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lēmuma par atteikumu pagarināt ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas derīguma termiņu vai par atļaujas anulēšanu pirms termiņa apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

 

19.pants. Fiziskās personas, kurām ir tiesības iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvietot ieročus un speciālos līdzekļus, kā arī iegādāties un izmantot pirotehniskos izstrādājumus

(1) Fiziskajai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ir tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt pašaizsardzībai paredzētu gāzes baloniņu, kā arī iegādāties un izmantot 1. un 2. klases pirotehniskos izstrādājumus.

(2) Fiziskajai personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, ir tiesības:

1) iegādāties, glabāt un pārvadāt aukstos ieročus, mazas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju;

2) iegādāties, glabāt un nēsāt gāzes pistoles (revolverus), to munīciju un elektrošoka ierīces;

 

3) iegādāties un izmantot 3.klases pirotehniskos izstrādājumus.

 

(3) Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Latvijas Republikā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušam ārvalstniekam, bezvalstniekam un bēglim (turpmāk — Latvijā pastāvīgi dzīvojoša persona), kas sasniedzis 18 gadu vecumu, ja uz viņu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi, ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B, D un C kategorijas garstobra–gludstobra medību sporta un pašaizsardzības šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju, kā arī izmantot šos ieročus medībās, pašaizsardzībai, treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās.

 

(4) Latvijā pastāvīgi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 21 gada vecumu un kurai ir mednieka apliecība un vismaz trīs gadus ilgs mednieka stāžs (ja uz šo personu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B un C kategorijas garstobra–vītņstobra medību šaujamieročus un to munīciju, un izmantot šos ieročus medībās, treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās.

(5) ...

(6)....

 

4. 19.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 2.”;

 

papildināt otrās daļas 3.punktu pēc vārda “izmantot” ar skaitli un vārdu “2. un”;

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Latvijas Republikā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušam ārvalstniekam, bezvalstniekam un bēglim (turpmāk — Latvijā pastāvīgi dzīvojoša persona), kas sasniedzis 18 gadu vecumu, ja uz viņu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi, ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B, D un C kategorijas garstobra–gludstobra medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju, izmantot šos ieročus medībās, pašaizsardzībai, treniņšaušanai, šaušanas sporta sacensībās, kā arī lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus.

(4) Latvijā pastāvīgi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 21 gada vecumu, kurai ir mednieka apliecība un kura nokārtojusi praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci (ja uz šo personu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B un C kategorijas garstobra–vītņstobra medību šaujamieročus un to munīciju, izmantot šos ieročus medībās, treniņšaušanai, šaušanas sporta sacensībās, kā arī lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 19.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 2.”;

papildināt otrās daļas 3.punktu pēc vārda “izmantot” ar skaitli un vārdu “2. un”;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Latvijas Republikā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušam ārvalstniekam, bezvalstniekam un bēglim (turpmāk — Latvijā pastāvīgi dzīvojoša persona), kas sasniedzis 18 gadu vecumu, ja uz viņu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi, ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B, D un C kategorijas garstobra–gludstobra medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju, izmantot šos ieročus medībās, pašaizsardzībai, treniņšaušanai, šaušanas sporta sacensībās, kā arī lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus.

(4) Latvijā pastāvīgi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 21 gada vecumu, kurai ir mednieka apliecība un kura nokārtojusi praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci (ja uz šo personu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B un C kategorijas garstobra–vītņstobra medību šaujamieročus un to munīciju, izmantot šos ieročus medībās, treniņšaušanai, šaušanas sporta sacensībās, kā arī lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus.”

 

20.pants. Ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas ierobežojumi fiziskajām personām

Šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt personai:

1) kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, — agrāk nekā trīs gadus pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kurai diagnosticēti psihiski traucējumi;

3) kurai diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

4) kura pēdējo divu gadu laikā administratīvi sodīta par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem vai par sīko huligānismu;

5) kura fizisku trūkumu dēļ nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

6) par kuru Valsts policijai ir pamatotas ziņas, ka tā ieroci var pielietot ļaunprātīgi, vai kura minējusi nepamatotus ieroča iegādāšanās iemeslus;

7) par kuru Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm ir ziņas, kas apliecina šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

8) kurai nav deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

9) kura tiek saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

 

5. 20.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) kura administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus, — agrāk par termiņu, pēc kura izbeigšanās persona atzīstama par administratīvi nesodītu;”;

 

papildināt pantu ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“10) kura atbrīvota no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.pantu, — agrāk par gadu pēc lēmuma pieņemšanas;

11) kura nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1 pantu, — agrāk par pārbaudes laika izbeigšanos un noteikto pienākumu izpildes;

12) kura tiek turēta aizdomās par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.”

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs :

 

Aizstāt 20.panta 10.punktā vārdu „pieņemšanas” ar vārdiem „stāšanās spēkā”.

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs :

 

Izslēgt 20.panta 11.punktā vārdus „un noteikto pienākumu izpildes”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 20.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) kura administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus, — agrāk par termiņu, pēc kura izbeigšanās persona atzīstama par administratīvi nesodītu;”;

papildināt pantu ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“10) kura atbrīvota no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.pantu, — agrāk par gadu pēc lēmuma stāšanās spēkā;

11) kura nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1 pantu, — agrāk par pārbaudes laika izbeigšanos;

12) kura tiek turēta aizdomās par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.”

 

31.pants. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošana

 

(1) Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi.

 

(2) Pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas kārtību un izmantošanas ierobežojumus nosaka Ministru kabinets.

 

6. Papildināt 31.panta pirmo daļu ar vārdiem “kā arī alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā”.

 

3

Saeimas Juridiskais birojs :

 

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

                „6. Papildināt 31.panta pirmo daļu ar vārdiem „kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā”.”

 

Atbalstīts

6. Papildināt 31.panta pirmo daļu pēc vārda “videi” ar vārdiem „kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā”.

 

 

36.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites noteikumi

 

(1) ....

(2) ....

(3) ....

(4) ...

 

(5) Lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) vai pagarināt tās derīguma termiņu, par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu vai anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos, kuri regulē administratīvo aktu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu.

 

(6) ...

 

7. Papildināt 36.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Lēmuma par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.”

 

 

 

 

7. Papildināt 36.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Lēmuma par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.”

 

39.pants. Ieroču un speciālo līdzekļu ražošana (izgatavošana), remonts un glabāšana, kā arī munīcijas, pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu ražošana (izgatavošana) un glabāšana, spridzināšanas darbu un pirotehnisko pakalpojumu sniegšana

(1....

(2) ......

(3) Pirms rūpniecisko spridzināšanas darbu veikšanas, pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas, elektrošoka iekārtu ražošanas (izgatavošanas) un remontēšanas, kā arī pirms minēto darbu un pakalpojumu veikšanai paredzēto pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu, detonatoru vai to palīgierīču glabāšanas (izņemot šā likuma 37.panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto komercdarbību) komersants reģistrējas Valsts darba inspekcijā. Komersantu reģistrē, ja uz tā dalībniekiem, vadītājiem un personām, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un darbiniekiem, kas tieši saistīti ar šajā pantā minētajām darbībām, neattiecas šā likuma 20.panta 1., 2., 3., 4., 6., 7. un 9.punktā noteiktie ierobežojumi. Valsts policija pārbauda, vai uz attiecīgajām personām neattiecas šā likuma 20.panta 1., 4., 6., 7. un 9.punktā noteiktie ierobežojumi.

(4) ......

 

8. Papildināt 39.panta trešās daļas pēdējo teikumu pēc skaitļa “9.” ar skaitļiem “10., 11. un 12.”.

4

Saeimas Juridiskais birojs :

 

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

              „8. Aizstāt 39.panta trešajā daļā vārdu un skaitli „un 9.” ar skaitļiem un vārdu „9., 10., 11. un 12.”.

Atbalstīts

8. Aizstāt 39.panta trešajā daļā vārdu un skaitli “un 9.” ar skaitļiem un vārdu “9., 10., 11. un 12.”.

 

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

2. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod šajā likumā minētos noteikumus.

2.1 Līdz likuma 32.panta divpadsmitajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 31.decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumu Nr.647 "Ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un kolekciju veidošanas noteikumi, kā arī apbalvošanas noteikumi" attiecīgās normas.

3. Pēc šā likuma spēkā stāšanās:

1) Valsts policija izskata reģistrēto šaujamieroču īpašnieku un viņu īpašumā esošo reģistrēto šaujamieroču atbilstību šā likuma prasībām un neatbilstības gadījumā anulē šaujamieroču glabāšanas, lietošanas un nēsāšanas atļaujas, izņem attiecīgos šaujamieročus un organizē to realizēšanu vai iznīcināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību;

2) institūcijas, kas izsniegušas speciālās atļaujas (licences) šajā likumā minētajiem komercdarbības (uzņēmējdarbības) veidiem, izskata attiecīgo komersantu atbilstību likuma prasībām un neatbilstības gadījumā aptur licences darbību vai anulē licenci.

4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija 1993.gada 21.janvāra lēmums “Par Nolikuma par Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbiniekiem paredzēto šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas un pielietošanas kārtību apstiprināšanu”;

2) likums “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1999, 8., 14.nr.).

 

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Līdz 2008.gada 1.jūlijam Valsts policija reģistrē ieročus, kurus zemessargi iegādājušies par saviem līdzekļiem sakarā ar dienestu Zemessardzē, ja tie klasificēti atbilstoši šajā likumā notei ktajām prasībām kā pašaizsardzībai paredzētie, medību vai sporta ieroči un ja uz konkrēto zemessargu neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi, un izsniedz attiecīgi ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju. Ieroču reģistrācija notiek vispārējā kārtībā, ievērojot izņēmumu, ka ieroča iegādāšanās atļaujas  vietā zemessargs pilsētas (rajona) Valsts policijas pārvaldei atbilstoši deklarētajai (reģistrētajai) dzīvesvietai vai Valsts policijai iesniedz Zemessardzes komandiera izziņu, kurā norādīts zemessarga vārds, uzvārds, personas kods, ieroča kategorija, veids, kalibrs, marka, modelis, sērija un numurs.

6. Līdz 2008.gada 1.jūlijam zemessargs, kurš par saviem līdzekļiem sakarā ar dienestu Zemessardzē iegādājies ieroci, kas klasificēts atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kā pašaizsardzībai paredzētais, medību vai sporta ierocis, bet nav reģistrējis to Valsts policijā, pamatojoties uz Zemessardzes komandiera izsniegtu izziņu, kurā norādīts zemessarga vārds, uzvārds, personas kods, ieroča kategorija, veids, kalibrs, marka, modelis, sērija un numurs, ir tiesīgs šo ieroci realizēt ar Latvijas Republikas specializēta ieroču tirdzniecības komersanta starpniecību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Līdz 2008.gada 1.jūlijam Valsts policija reģistrē ieročus, kurus zemessargi iegādājušies par saviem līdzekļiem sakarā ar dienestu Zemessardzē, ja tie klasificēti atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kā pašaizsardzībai paredzētie, medību vai sporta ieroči un ja uz konkrēto zemessargu neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi, un izsniedz attiecīgi ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju. Ieroču reģistrācija notiek vispārējā kārtībā, ievērojot izņēmumu, ka ieroča iegādāšanās atļaujas  vietā zemessargs pilsētas (rajona) Valsts policijas pārvaldei atbilstoši deklarētajai (reģistrētajai) dzīvesvietai vai Valsts policijai iesniedz Zemessardzes komandiera izziņu, kurā norādīts zemessarga vārds, uzvārds, personas kods, ieroča kategorija, veids, kalibrs, marka, modelis, sērija un numurs.

6. Līdz 2008.gada 1.jūlijam zemessargs, kurš par saviem līdzekļiem sakarā ar dienestu Zemessardzē iegādājies ieroci, kas klasificēts atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kā pašaizsardzībai paredzētais, medību vai sporta ierocis, bet nav reģistrējis to Valsts policijā, pamatojoties uz Zemessardzes komandiera izsniegtu izziņu, kurā norādīts zemessarga vārds, uzvārds, personas kods, ieroča kategorija, veids, kalibrs, marka, modelis, sērija un numurs, ir tiesīgs šo ieroci realizēt ar Latvijas Republikas specializēta ieroču tirdzniecības komersanta starpniecību.”