Grozījums Ieroču aprites likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Ieroču aprites likumā

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 19.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Latvijas Republikā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušam ārvalstniekam, bezvalstniekam un bēglim (turpmāk – Latvijā pastāvīgi dzīvojoša persona), kas sasniedzis 18 gadu vecumu, ja uz viņu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi, ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B, D un C kategorijas garstobra–gludstobra medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju, izmantot šos ieročus medībās, pašaizsardzībai, treniņšaušanai, šaušanas sporta sacensībās, kā arī lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus.

(4) Latvijā pastāvīgi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 21 gada vecumu, kurai ir mednieka apliecība un kura nokārtojusi praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci (ja uz šo personu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B un C kategorijas garstobra–vītņstobra medību šaujamieročus un to munīciju, izmantot šos ieročus medībās, treniņšaušanai, šaušanas sporta sacensībās, kā arī lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

labklājības ministre

D.Staķe


Likumprojekta „Grozījums Ieroču aprites likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likumprojekts izstrādāts, lai sakārtotu normatīvo vidi attiecībā uz medību šaujamieroču izmantošanu kā lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanas veidu.

Spēkā esošās Ieroču aprites likuma normas nenosaka iespēju šaujamieročus izmantot, lai nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus, kaut gan to paredz normatīvie akti par kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasībām. Šaujamieroču izmantošana, lai nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus nepakļauj dzīvniekus nevajadzīgām sāpēm un ciešanām. Jānorāda, ka lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšana nav pielīdzināma medībām Medību likuma izpratnē.

Spriežot pēc pieredzes, spēkā esošais 3 gadu mednieka stāžs, kas nepieciešams, lai iegādātos garstobra-vītņstobra ieroci, nav pietiekami efektīvs mehānisms, lai nodrošinātu fizisko personu atbildīgu rīkošanos ar medību šaujamieročiem medībās, tādēļ tas būtu aizvietojams ar jaunu likuma prasību, proti, praktisko iemaņu pārbaudi vai eksāmenu. Daudzi mednieki, nokārtojot praktisko iemaņu pārbaudi ar garstobra-gludstobra ieroci, to nemaz praktiski medībās neizmanto, bet pēc trīs gadu stāža iegādājas garstobra-vītņstobra ieroci, nepārzinot šā ieroču veida tehniskās un pielietošanas īpatnības, kas būtiski atšķiras no šaušanas ar gludstobra ieroci. Eiropas Savienībā pārsvarā praktisko eksāmenu šaušanā (Dānija, Beļģija, Somija, Spānija) uzskata par pietiekami efektīvu un adekvātu instrumentu, lai pārliecinātos par attiecīgās personas prasmi apieties ar šaujamieroci. Šajās valstīs praktiskajās pārbaudēs jāšauj gan ar gludstobra, gan vītņstobra ieročiem. Esošajā normatīvo aktu redakcijā nav noteikts, ka trīs gadu laikā kopš kļūšanas par mednieku personai būtu jāapgūst iemaņas rīkoties ar attiecīgās kategorijas šaujamieroci.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz, ka medību šaujamieročus var izmantot, lai nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus, kā arī nosaka, ka Latvijā pastāvīgi dzīvojoša persona, kura sasniegusi 21 gada vecumu un kurai ir mednieka apliecība, var iegādāties garstobra-vītņstobra ieroci, ja nokārtots praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra-vītņstobra ieroci.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Projekts šo jomu neskar, jo likumprojekts neparedz palielināt to cilvēku loku, kas šaujamieročus var izmantot, bet nosaka lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanas veidu.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Līdz 2008.gada 1.martam veikt grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 23.decembra noteikumu Nr.760 „Medību noteikumi” 51.punktā, nosakot prasību, ka medniekiem medību laikā pie apģērba jābūt atstarojošiem elementiem.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

 

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

Nav.

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Biedrība „Latvijas Mednieku asociācija” un biedrība „Savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija”

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nevalstiskās organizācijas projektu atbalsta. Projektā iestrādāti biedrības „Savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija” iesniegtie priekšlikumi noteikt medību šaujamieroču izmantošanu kā lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanas veidu. Projektā iestrādāts biedrības „Latvijas Mednieku asociācija” priekšlikums trīs gadu mednieka stāžu aizvietot ar praktisko šaušanas eksāmenu, lai varētu iegādāties garstobra-vītņstobra ieroci.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

Likuma normu ievērošanu un izpildi nodrošinās Valsts meža dienests un citas normatīvajos aktos pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks ievietots Ministru kabineta mājas lapā, laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'', „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Administratīvā procesa likumā un Valsts meža dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                  M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

L.Dombrovska

 

12.10.2007. 14:07

889

L.Dombrovska

67027554, Linda.Dombrovska@zm.gov.lv