Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2007.gada 30.oktobris

Nr.9/2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta  "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" (Nr. 498/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

          Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

(Nr.498/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 5 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 12.nr.) šādus grozījumus:

(26) Reprezentatīvs vieglais automobilis — vieglais automobilis, kura sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, kura vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa (iegādes vērtība, uzskaites vērtība grāmatvedībā visā izmantošanas laikā vai kopējā nomas vai nomas ar izpirkuma tiesībām maksājumu summa bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz 25 424 latus un kurš nav operatīvais transportlīdzeklis vai speciālais vieglais automobilis (neatliekamā medicīniskā palīdzība, dzīvojamais automobilis vai katafalks), vai vieglais automobilis, kas speciāli aprīkots, lai pārvadātu riteņkrēslos sēdošos invalīdus, vai jauns vieglais automobilis, kas tiek izmantots kā pilnvarotā automobiļu tirgotāja demonstrācijas automobilis.

 

1

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1. pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

‘’1. Izslēgt 1. panta divdesmit sestajā daļā vārdus ‘’ (iegādes vērtība, uzskaites vērtība grāmatvedībā visā izmantošanas laikā vai kopējā nomas vai nomas ar izpirkuma tiesībām maksājumu summa bez pievienotās vērtības nodokļa)’’ .

Atbalstīts

1. Izslēgt 1. panta divdesmit sestajā daļā vārdus ‘’ (iegādes vērtība, uzskaites vērtība grāmatvedībā visā izmantošanas laikā vai kopējā nomas vai nomas ar izpirkuma tiesībām maksājumu summa bez pievienotās vērtības nodokļa)’’ .

5.pants. Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi

(1) Pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus iekšzemes uzņēmuma un pastāvīgās pārstāvniecības izdevumus īpašnieku vai darbinieku atpūtai, atpūtas ceļojumiem, izklaidēšanās pasākumiem un ar saimniecisko darbību nesaistītiem īpašnieku vai darbinieku braucieniem ar nodokļa maksātāja autotransportu, pabalstiem, dāvinājumiem, dāvinājumos pārvērstiem kredītiem un aizdevumiem, kā arī citas izmaksas naudā vai citās lietās (natūrā) īpašniekiem vai darbiniekiem, kuras netiek uzrādītas kā atlīdzība par veikto darbu vai kuras nav saistītas ar iekšzemes uzņēmuma un pastāvīgās pārstāvniecības saimniecisko darbību.

(2) No apliekamā ienākuma nedrīkst atskaitīt maksātājam piederošo sociālās infrastruktūras objektu izveidošanas izdevumu summu.

(3) Maksātājam piederošie vai tā lietošanā esošie sociālās infrastruktūras objekti šā likuma izpratnē ir dzīvokļu un komunālās saimniecības objekti, izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās ēdināšanas un medicīniskās aprūpes iestādes, kuru pakalpojumi tiek sniegti un īres maksa noteikta par cenām, kas ir zemākas par tirgus cenām, vai bez maksas, ja šie objekti nav tieši saistīti ar maksātāja saimniecisko darbību.

(4) Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaitāmi arī ziedojumi vai dāvinājumi citām personām, galvojuma summas, kuras nodokļa maksātājam kā galviniekam ir jāizmaksā saskaņā ar galvojuma līgumu, atskaitījumi no peļņas, apgrozījuma vai cita bāzes lieluma, kurus nodokļa maksātājs veic pēc savas iniciatīvas, pēc tā īpašnieka rīkojuma vai saskaņā ar likumiem, un tādi izdevumi, kas ekonomiski nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību.

 

2

Frakcija „Jaunais laiks”

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā

„Papildināt likuma 5. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

(5) Darba devēja veiktu darbinieku izglītības ieguves un profesionālās kvalifikācijas pilnveides apmaksu uzskata par izdevumiem, kuri ir tieši saistīti ar saimniecisko darbību. Par šo izglītības izdevumu summu maksātāja gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā peļņas apjomu pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas nepalielina un šo izglītības izdevumu summu apliekamajā ienākumā neiekļauj.”

Neatbalstīts

 

6.pants. Apliekamā ienākuma koriģēšana

(1) Nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu palielina par:

13) izdevumiem, kas saistīti a r reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu;

14) nomas vai nomas ar izpirkuma tiesībām maksājumiem, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa nomu.

1. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) procentu maksājumiem, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa iegādi vai nomu.”;

 

 

 

2. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) procentu maksājumiem, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa iegādi vai nomu.”;

(54) Nosakot apliekamo ienākumu, neņem vērā vērtības izmaiņas, kas saistītas ar reprezentatīva vieglā automobiļa atsavināšanu, ja tam nodokļu aprēķināšanas vajadzībām nav ticis aprēķināts nolietojums.

 

izteikt 5.4 daļu šādā redakcijā:

“(54) Nosakot apliekamo ienākumu, neņem vērā zaudējumus, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa atsavināšanu, ja šim automobilim, kas kvalificēts kā pamatlīdzeklis, nodokļu aprēķināšanas vajadzībām nav aprēķināts nolietojums.”;

 

 

 

izteikt 5.4 daļu šādā redakcijā:

“(54) Nosakot apliekamo ienākumu, neņem vērā zaudējumus, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa atsavināšanu, ja šim automobilim, kas kvalificēts kā pamatlīdzeklis, nodokļu aprēķināšanas vajadzībām nav aprēķināts nolietojums.”;

(16) Nosakot apliekamo ienākumu nodokļu maksātājam, kura komercdarbība ir vieglā pasažieru autotransporta nomas pakalpojumu sniegšana (par nomas objektu izmantojot reprezentatīvu vieglo automobili) un kuram šīs komercdarbības ieņēmumi veido ne mazāk kā 90 procentus no apgrozījuma, attiecībā uz nomas objektiem nepiemēro šā panta pirmās daļas 13. un 14.punktu un 5.4 daļu un 13.panta pirmās daļas 8.1 un 8.2 punktu tiem pamatlīdzekļiem, kuri taksācijas gadā tiek iznomāti.

izslēgt sešpadsmitajā daļā vārdus “(par nomas objektu izmantojot reprezentatīvu vieglo automobili)”;

 

 

 

 

 

izslēgt sešpadsmitajā daļā vārdus “(par nomas objektu izmantojot reprezentatīvu vieglo automobili)”;

 

 

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā: “Ar nomas komercdarbības ieņēmumiem šīs daļas izpratnē saprot ieņēmumu no nomas objektu nomas pakalpojumu sniegšanas, ar šo nomas pakalpojumu sniegšanu tieši saistīto papildu pakalpojumu sniegšanas ieņēmumu un nomas objektu atsavināšanas ieņēmumu summu.”

3

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 6. panta sešpadsmitās daļas pēdējo teikumu (likumprojekta 1. pants) šādā redakcijā:

‘’ Ar ieņēmumiem no vieglā pasažieru autotransporta nomas pakalpojumu sniegšanas šīs daļas izpratnē saprot ieņēmumu summu ko veido ieņēmumi no vieglā pasažieru autotransporta nomas pakalpojumu sniegšanas, ieņēmumi, kas gūti no to papildu pakalpojumu sniegšanas, kas ir tieši saistīti ar vieglā pasažieru autotransporta nomu, kā arī ieņēmumi no vieglā pasažieru autotransporta kā nomas objekta atsavināšanas.’’

Atbalstīts

papildināt sešpadsmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:

‘’ Ar ieņēmumiem no vieglā pasažieru autotransporta nomas pakalpojumu sniegšanas šīs daļas izpratnē saprot ieņēmumu summu ko veido ieņēmumi no vieglā pasažieru autotransporta nomas pakalpojumu sniegšanas, ieņēmumi, kas gūti no to papildu pakalpojumu sniegšanas, kas ir tieši saistīti ar vieglā pasažieru autotransporta nomu, kā arī ieņēmumi no vieglā pasažieru autotransporta kā nomas objekta atsavināšanas.’’

 

2. Papildināt likumu ar 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Īpaši noteikumi reprezentatīva vieglā automobiļa vērtības noteikšanai

(1) Lai noteiktu reprezentatīva vieglā automobiļa vērtību, tiek vērtēts lielākais no šādiem lielumiem (bez pievienotās vērtības nodokļa): automobiļa iegādes vērtība vai nomas līgumā norādītā automobiļa vērtība, vai uzskaites vērtība grāmatvedībā visā automobiļa izmantošanas laikā.

4

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likuma 6.5 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Reprezentatīva vieglā automobiļa statusa noteikšanai par vieglā automobiļa vērtību tiek uzskatīta augstākā no šādām vērtībām bez pievienotās vērtības nodokļa: automobiļa iegādes vērtība vai uzskaites vērtība grāmatvedībā visā automobiļa izmantošanas laikā.’’

Atbalstīts

3. Papildināt likumu ar 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Īpaši noteikumi reprezentatīva vieglā automobiļa vērtības noteikšanai

(1) Reprezentatīva vieglā automobiļa statusa noteikšanai par vieglā automobiļa vērtību tiek uzskatīta augstākā no šādām vērtībām bez pievienotās vērtības nodokļa: automobiļa iegādes vērtība vai uzskaites vērtība grāmatvedībā visā automobiļa izmantošanas laikā.

 

(2) Ja nomātā automobiļa vērtība nav norādīta nomas līgumā un to nav iespējams noteikt, šā automobiļa vērtība ir nomas vai nomas ar izpirkuma tiesībām kopējā maksājumu summa visā konkrētā automobiļa nomas laikā. Ja jebkuru piecu taksācijas periodu laikā attiecīgais automobilis tiek nomāts atkārtoti, tad, nosakot tā vērtību šīs daļas izpratnē, šajā periodā nomas maksājumus summē.

(3) Ja nomas līgumā norādītā nomātā automobiļa vērtība neatbilst šā automobiļa tirgus cenai vai tā vērtība nomas līgumā nav norādīta nolūkā samazināt nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu, automobili neatkarīgi no citiem šajā pantā minētajiem nosacījumiem kvalificē kā reprezentatīvu vieglo automobili.”

5

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 6.5 panta otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’(2) Reprezentatīva vieglā automobiļa statusa noteikšanai gadījumā, kad vieglais automobilis tiek nomāts ar izpirkuma tiesībām, vieglā automobiļa vērtība ir nomas līgumā ar izpirkuma tiesībām norādītā automobiļa vērtība.

(3) Reprezentatīva vieglā automobiļa statusa noteikšanai gadījumā, kad vieglais automobilis tiek nomāts bez izpirkuma tiesībām, vieglā automobiļa vērtība, ja tā nav norādīta nomas līgumā, ir automobiļa apdrošināšanas līgumā norādītā automobiļa vērtība.

(4) Ja nomas līgumā norādītā automobiļa vērtība ir samazināta vairāk nekā par 10 procentiem no tirgus cenas vai tā vērtība nomas līgumā nav norādīta nolūkā samazināt nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu, automobili neatkarīgi no citiem šajā pantā minētajiem nosacījumiem kvalificē kā reprezentatīvu vieglo automobili.’’

Atbalstīts

(2) Reprezentatīva vieglā automobiļa statusa noteikšanai gadījumā, kad vieglais automobilis tiek nomāts ar izpirkuma tiesībām, vieglā automobiļa vērtība ir nomas līgumā ar izpirkuma tiesībām norādītā automobiļa vērtība.

(3) Reprezentatīva vieglā automobiļa statusa noteikšanai gadījumā, kad vieglais automobilis tiek nomāts bez izpirkuma tiesībām, vieglā automobiļa vērtība, ja tā nav norādīta nomas līgumā, ir automobiļa apdrošināšanas līgumā norādītā automobiļa vērtība.

(4) Ja nomas līgumā norādītā automobiļa vērtība ir samazināta vairāk nekā par 10 procentiem no tirgus cenas vai tā vērtība nomas līgumā nav norādīta nolūkā samazināt nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu, automobili neatkarīgi no citiem šajā pantā minētajiem nosacījumiem kvalificē kā reprezentatīvu vieglo automobili.’’

14.1 pants. Zaudējumu pārnešana uzņēmumu grupā

(7) Uzņēmumu grupas dalībnieka - Latvijas rezidenta (vai grupas dalībnieka pastāvīgās pārstāvniecības Latvijas Republikā) - taksācijas perioda zaudējumus var pārnest uz citu tās pašas uzņēmumu grupas dalībnieku - Latvijas rezidentu (vai grupas dalībnieka pastāvīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā) - tikai tad, ja tiek izpildīti pirmie pieci turpmāk minētie nosacījumi un sestais vai septītais, vai astotais turpmāk minētais nosacījums:

5) abi uzņēmumi (arī šā panta 6.1 daļā minētais uzņēmumu grupas dalībnieks) vai grupas dalībnieku pastāvīgās pārstāvniecības Latvijas Republikā līdz ar šo uzņēmumu (vai grupas dalībnieka pastāvīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā) ienākuma nodokļa deklarācijām iesniedz zvērināta revidenta apstiprinātu gada pārskatu;

 

3. Aizstāt 14.panta septītās daļas 5.punktā vārdus “zvērināta revidenta apstiprinātu gada pārskatu” ar vārdiem “saskaņā ar savas rezidences valsts normatīvo aktu prasībām sagatavotu un revidētu gada pārskatu”.

 

 

 

4. Aizstāt 14.panta septītās daļas 5.punktā vārdus “zvērināta revidenta apstiprinātu gada pārskatu” ar vārdiem “saskaņā ar savas rezidences valsts normatīvo aktu prasībām sagatavotu un revidētu gada pārskatu”.

18.pants. Nodokļa atlaide nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību

(2) Lai saņemtu šajā pantā noteikto nodokļa atlaidi, nodokļa maksātājam vienlaikus ar nodokļa deklarāciju jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pašvaldības apstiprināts zemes izmantošanas plāns.

4. Aizstāt 18.panta otrajā daļā vārdus “apstiprināts zemes izmantošanas plāns” ar vārdiem “izsniegta izziņa par zemes platību, kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.

 

 

 

5. Aizstāt 18.panta otrajā daļā vārdus “apstiprināts zemes izmantošanas plāns” ar vārdiem “izsniegta izziņa par zemes platību, kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.

23.pants. Nodokļa avansa maksājumi

(11) Valsts ieņēmumu dienests pēc maksātāja pamatota iesnieguma, sākot ar mēnesi, kurā Valsts ieņēmumu dienests ir saņēmis maksātāja iesniegumu, var noteikt citu nodokļa avansa maksājumu apmēru šādos gadījumos:

2) ja maksātājam ir būtiski mainījies darbības veids vai ieņēmumu un izdevumu (ieņēmumu vai izdevumu) struktūra, - nodokļa avansa maksājumus par taksācijas perioda atlikušajiem mēnešiem nosaka vienādās summās, ņemot vērā maksātāja iesniegto pamatoto aprēķinu. Ja maksātāja aprēķinātā avansa maksājumu summa taksācijas periodā ir mazāka par nodokli, kas aprēķināts, ņemot vērā taksācijas perioda galīgos norēķinus, starpība starp avansa maksājumu, kas aprēķināts pēc šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās metodes, un avansa maksājumu, kas aprēķināts pēc šajā punktā minētajām metodēm, katru mēnesi tiek uzskatīta par nokavēto nodokļa maksājumu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

 

5. 23.panta 1.daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus un skaitļus “avansa maksājumu, kas aprēķināts pēc šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās metodes” ar vārdiem “uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā taksācijas periodā aprēķināto nodokli”;

 

 

 

6. 23.panta 1.daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus un skaitļus “avansa maksājumu, kas aprēķināts pēc šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās metodes” ar vārdiem “uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā taksācijas periodā aprēķināto nodokli”;

 

papildināt daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ja maksātājam pirmstaksācijas periodā ir noteikti mazāki avansa maksājumi atbilstoši šīs daļas 1. vai 2.punktam un taksācijas periodā ir prognozējama arī turpmāka apgrozījuma nepalielināšanās, tad līdz mēnesim, kurā tiek iesniegts uzņēmuma gada pārskats, var noteikt samazinātus avansa maksājumus atbilstoši pirmstaksācijas periodā noteiktajiem vai atbilstoši citai šajā pantā noteiktajai metodei.”

 

 

 

papildināt daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ja maksātājam pirmstaksācijas periodā ir noteikti mazāki avansa maksājumi atbilstoši šīs daļas 1. vai 2.punktam un taksācijas periodā ir prognozējama arī turpmāka apgrozījuma nepalielināšanās, tad līdz mēnesim, kurā tiek iesniegts uzņēmuma gada pārskats, var noteikt samazinātus avansa maksājumus atbilstoši pirmstaksācijas periodā noteiktajiem vai atbilstoši citai šajā pantā noteiktajai metodei.”

Pārejas noteikumi

16. 8.1 panta normas piemērojamas speciālajām rezervēm, kas izveidotas 1999.-2008.gadā.

6. Aizstāt pārejas noteikumu 16.punktā skaitļus un vārdu “1999.—2008.gadā” ar skaitļiem un vārdu “1999.—2007.gadā”.

 

 

 

7. Aizstāt pārejas noteikumu 16.punktā skaitļus un vārdu “1999.—2008.gadā” ar skaitļiem un vārdu “1999.—2007.gadā”.