Likumprojekts trešajam lasījumam

5.12.2007.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr.497/Lp9) .

                  

 

         

                    Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

 

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Iesniedz Tautsaimniecības  komisija                                                                                                                                          

                                                                                                                                                               

Grozījums  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

(reģ. nr.497/Lp9 )

 

Spēkā  esošā  likuma  redakcija

Otrā lasījuma  redakcija

 

Nr.

 

Priekšlikumi

(3)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

  Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

 

Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

 

 

Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Re­publikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.; 2007,15.nr.) šādus grozījumus :

 

 

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Re­publikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.; 2007,15.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Regulators pašvaldību regulējamās nozarēs

 

 

 

 

 

(1) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedriskos pakalpojumus saskaņā ar šo likumu un likumu "Par pašvaldībām" regulē attiecīgās pašvaldības izveidota iestāde — regulators. Pašvaldība var noslēgt līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, paredzot, ka saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu attiecīgās pašvaldības budžetā iemaksātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu tiek nodota komisijai.

1. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu attiecīgās pašvaldības budžetā iemaksātā valsts nodeva par sabied­risko pakalpojumu regulēšanu tiek nodota komisijai" ar vārdiem "valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu iemaksājama valsts budžetā un ieskai­tāma komisijas kontā Valsts kasē";

 

 

 

 

 

1. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu attiecīgās pašvaldības budžetā iemaksātā valsts nodeva par sabied­risko pakalpojumu regulēšanu tiek nodota komisijai" ar vārdiem "valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu iemaksājama valsts budžetā un ieskai­tāma komisijas kontā Valsts kasē";

 

(2) Pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgu pašvaldību regulatoru, kas darbojas uz attiecīgo pašvaldību apstiprināta nolikuma pamata.

 

 

 

 

 

(3) Pašvaldība ar savu lēmumu nosaka regulatora sastāvu un izpildinstitūcijas struktūru.

 

 

 

 

 

(4) Pašvaldība ar savu lēmumu uz četriem gadiem ieceļ amatā regulatora priekšsēdētāju un vismaz divus locekļus. Amata pretendentus pašvaldība izraugās konkursa kārtībā. Vairāku pašvaldību kopīgi izveidota regulatora locekli var iecelt vai nu katra pašvaldība, vai arī kopīgo regulatoru izveidojušo pašvaldību pārstāvju sapulce. Uz pašvaldības regulatora priekšsēdētāju, locekļiem un to kandidātiem ir attiecināmi šā likuma 38.pantā noteiktie ierobežojumi.

 

 

 

 

 

(5) Pašvaldības regulatora priekšsēdētājs un locekļi savā pilnvaru termiņā ir neatceļami. Pašvaldība ar savu lēmumu regulatora priekšsēdētāju vai locekli atceļ no amata pirms noteiktā pilnvaru termiņa beigām vienīgi šādos gadījumos:

 

 

 

 

 

 

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

 

 

 

 

 

2) attiecīgā persona vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nespēj pildīt savus amata pienākumus;

 

 

 

 

 

3) ir atklājies vai iestājies kāds no šā likuma 38.pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

 

 

 

 

 

 

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pašvaldība nolemj noslēgt līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai veikt pašvaldības regulatora likvidāciju vai reorganizāciju.”

 

 

 

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pašvaldība nolemj noslēgt līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai veikt pašvaldības regulatora likvidāciju vai reorganizāciju.”

(6) Pašvaldību regulējamās nozarēs regulators savas kompetences ietvaros uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā šajās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī attiecīgo pašvaldību regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

 

 

 

 

 

(7) Uz regulatora darbību sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā pašvaldību regulējamās nozarēs ir attiecināmi visi šā likuma noteikumi, kas reglamentē regulatora darbību, uzdevumus, tiesības, pienākumus un kompetenci, izņemot sabiedrisko pakalpojumu tarifu (cenu) (turpmāk — tarifi) aprēķināšanas metodikas noteikšanu.

 

 

 

 

 

(8) Pašvaldību regulējamās nozarēs tarifu aprēķināšanas metodiku nosaka Ministru kabinets (projektu izstrādā par attiecīgo nozari atbildīgā ministrija) pēc saskaņošanas ar pašvaldībām likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā, bet tarifus nosaka pašvaldības regulators šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2001. likumu, kas stājas spēkā 19.10.2001.)

 

 

 

 

 

9.pants. Regulatora funkcijas

 

 

 

 

 

(1) Komisija un pašvaldības regulators pilda šādas funkcijas:

 

 

 

 

 

1) aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību;

 

 

 

 

 

2) nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku (šo funkciju nepilda pašvaldības regulators);

 

 

 

 

 

3) nosaka tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību;

 

 

 

 

 

4) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

 

 

 

 

 

5) veic strīdu iepriekšēju ārpustiesas izskatīšanu;

 

 

 

 

 

6) sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;

 

 

 

 

 

7) sniedz regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;

 

 

 

 

 

8) informē sabiedrību par savu darbību un arī par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

 

 

 

 

 

9) pilda citas funkcijas, kas noteiktas nozares speciālajos likumos.

 

 

 

 

 

(2) Regulators savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

 

 

 

 

 

 (3) Regulators nodrošina tās informācijas aizsardzību, kas ir tā rīcībā par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un to darbību.

 

1

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt 9. panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Tarifu aprēķina projektā iekļautā informācija uzsakatāma par vispārpieejamu informāciju.”

Neatbalstīts

 

21.pants. Tarifu atklātums

 

 

 

 

 

(1) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

 

 

 

 

 

(2) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Informāciju par šādu kārtību valsts regulējamās nozarēs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet pašvaldību regulējamās nozarēs — vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc šīs kārtības noteikšanas.

 

 

 

 

 

(3) Valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram vai pašvaldībai, kura ir pilnvarota izpildīt regulatora funkciju valsts regulējamā nozarē.

 

 

 

 

 

(4) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram.

 

2

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt 21. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības interneta mājas lapā 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram.”

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts

priekšl.

Nr. 3

 

 

 

3

Atbildīgā komisija

Izteikt 21. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram.”

Atbalstīts

2. Izteikt 21. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram.”

 

(5) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteiktos tarifus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

 

 

 

 

 

(6) Pašvaldību regulējamās nozarēs un tajos gadījumos, kad pašvaldība ir pilnvarota noteikt tarifus valsts regulējamās nozarēs, apstiprinātos tarifus publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tarifu noteikšanu.

 

 

 

 

 

(7) Apstiprinātie tarifi stājas spēkā regulatora administratīvajā aktā noteiktajā dienā, taču ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

 

 

 

 

 

(8) Pieteikuma iesniegšana tiesā par tāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, ar kuru apstiprināts tarifs, neaptur regulatora izdota administratīvā akta darbību.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu un 26.10.2006. likumu)

 

 

 

 

 

30.pants. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksātāji un izmantošana

 

 

 

 

 

 (1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodrošināšanai visi regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

 

 

 

 

 

(2) Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un tiek ieskaitīta komisijas kontā Valsts kasē. Iemaksātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

(3) Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama attiecīgās pašvaldības budžetā un izmantojama vienīgi pašvaldības regulatora darbības nodrošināšanai.

2. Papildināt 30.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašval­dības administratīvajā teritorijā, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un ieskaitāma komisijas kontā Valsts kasē, un izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai."

 

 

 

3. Papildināt 30.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašval­dības administratīvajā teritorijā, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un ieskaitāma komisijas kontā Valsts kasē, un izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai."

 (4) Nozares speciālie likumi var noteikt citus regulējamo nozaru komersantu maksājumus regulatora darbības nodrošināšanai, kas ir proporcionāli regulatora sniegtajiem pakalpojumiem vai lietošanā piešķirtajiem valsts resursiem.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

31.pants. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme un maksāšanas kārtība

 

 

 

 

 

(1) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi latos atsevišķi katram regulējamās nozares sabiedrisko pakalpojumu veidam nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu gada neto apgrozījumu un regulatora darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem izdevumiem.

 

 

 

 

 

(2) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu gada likme nedrīkst pārsniegt valsts regulējamās nozarēs 0,2 procentus, bet pašvaldību regulējamās nozarēs 0,4 procentus no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma iepriekšējā kalendārajā gadā.

 

 

 

 

 

 (3) (Izslēgta ar 10.05.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.06.2001.)

 

 

 

 

 

(4) Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2001. likumu un 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulē­jamās nozarēs un valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju, administrē komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodokļu jomā."

 

 

 

4. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulē­jamās nozarēs un valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju, administrē komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodokļu jomā."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.