Likumprojekts otrajam lasījumam

 

15.11.2007.

     9/8-

 

 

     Saeimas Prezidijam

 

 

     Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr.497/Lp9) .

         

 

    

          Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              otrajam lasījumam uz .... lpp.

                          

                         

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Tautsaimniecības  komisija                                                                                                                                          

                                                                                                                                                               

Grozījums  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

(reģ. nr.497/Lp9 )

 

Spēkā  esošā  likuma  redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

 

Nr.

 

Priekšlikumi

(2)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

  Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

 

Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

 

 

Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Re­publikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.; 2007,15.nr.) šādus grozījumus :

 

 

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Re­publikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.; 2007,15.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Regulators pašvaldību regulējamās nozarēs

 

 

 

 

 

(1) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedriskos pakalpojumus saskaņā ar šo likumu un likumu "Par pašvaldībām" regulē attiecīgās pašvaldības izveidota iestāde — regulators. Pašvaldība var noslēgt līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, paredzot, ka saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu attiecīgās pašvaldības budžetā iemaksātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu tiek nodota komisijai.

 

1. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus "saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu attiecīgās pašvaldības budžetā iemaksātā valsts nodeva par sabied­risko pakalpojumu regulēšanu tiek nodota komisijai" ar vārdiem "valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu iemaksājama valsts budžetā un ieskai­tāma komisijas kontā Valsts kasē".

 

 

 

 

1. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu attiecīgās pašvaldības budžetā iemaksātā valsts nodeva par sabied­risko pakalpojumu regulēšanu tiek nodota komisijai" ar vārdiem "valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu iemaksājama valsts budžetā un ieskai­tāma komisijas kontā Valsts kasē";

 

(2) Pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgu pašvaldību regulatoru, kas darbojas uz attiecīgo pašvaldību apstiprināta nolikuma pamata.

 

 

 

 

 

(3) Pašvaldība ar savu lēmumu nosaka regulatora sastāvu un izpildinstitūcijas struktūru.

 

 

 

 

 

(4) Pašvaldība ar savu lēmumu uz četriem gadiem ieceļ amatā regulatora priekšsēdētāju un vismaz divus locekļus. Amata pretendentus pašvaldība izraugās konkursa kārtībā. Vairāku pašvaldību kopīgi izveidota regulatora locekli var iecelt vai nu katra pašvaldība, vai arī kopīgo regulatoru izveidojušo pašvaldību pārstāvju sapulce. Uz pašvaldības regulatora priekšsēdētāju, locekļiem un to kandidātiem ir attiecināmi šā likuma 38.pantā noteiktie ierobežojumi.

 

 

 

 

 

(5) Pašvaldības regulatora priekšsēdētājs un locekļi savā pilnvaru termiņā ir neatceļami. Pašvaldība ar savu lēmumu regulatora priekšsēdētāju vai locekli atceļ no amata pirms noteiktā pilnvaru termiņa beigām vienīgi šādos gadījumos:

 

 

 

 

 

 

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

 

 

 

 

 

2) attiecīgā persona vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nespēj pildīt savus amata pienākumus;

 

 

 

 

 

3) ir atklājies vai iestājies kāds no šā likuma 38.pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

 

 

 

 

 

 

 

1

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt 8.panta piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pašvaldība nolemj noslēgt līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai veikt pašvaldības regulatora likvidāciju vai reorganizāciju.”

Atbalstīts

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pašvaldība nolemj noslēgt līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai veikt pašvaldības regulatora likvidāciju vai reorganizāciju.”

(6) Pašvaldību regulējamās nozarēs regulators savas kompetences ietvaros uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā šajās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī attiecīgo pašvaldību regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

 

 

 

 

 

(7) Uz regulatora darbību sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā pašvaldību regulējamās nozarēs ir attiecināmi visi šā likuma noteikumi, kas reglamentē regulatora darbību, uzdevumus, tiesības, pienākumus un kompetenci, izņemot sabiedrisko pakalpojumu tarifu (cenu) (turpmāk — tarifi) aprēķināšanas metodikas noteikšanu.

 

 

 

 

 

(8) Pašvaldību regulējamās nozarēs tarifu aprēķināšanas metodiku nosaka Ministru kabinets (projektu izstrādā par attiecīgo nozari atbildīgā ministrija) pēc saskaņošanas ar pašvaldībām likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā, bet tarifus nosaka pašvaldības regulators šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2001. likumu, kas stājas spēkā 19.10.2001.)

 

 

 

 

 

30.pants. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksātāji un izmantošana

 

 

 

 

 

 (1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodrošināšanai visi regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

 

 

 

 

 

(2) Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un tiek ieskaitīta komisijas kontā Valsts kasē. Iemaksātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

(3) Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama attiecīgās pašvaldības budžetā un izmantojama vienīgi pašvaldības regulatora darbības nodrošināšanai.

2. Papildināt 30.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašval­dības administratīvajā teritorijā, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un ieskaitāma komisijas kontā Valsts kasē, un izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai."

 

 

 

2. Papildināt 30.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašval­dības administratīvajā teritorijā, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un ieskaitāma komisijas kontā Valsts kasē, un izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai."

 (4) Nozares speciālie likumi var noteikt citus regulējamo nozaru komersantu maksājumus regulatora darbības nodrošināšanai, kas ir proporcionāli regulatora sniegtajiem pakalpojumiem vai lietošanā piešķirtajiem valsts resursiem.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

31.pants . Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme un maksāšanas kārtība

 

 

 

 

 

(1) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi latos atsevišķi katram regulējamās nozares sabiedrisko pakalpojumu veidam nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu gada neto apgrozījumu un regulatora darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem izdevumiem.

 

 

 

 

 

(2) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu gada likme nedrīkst pārsniegt valsts regulējamās nozarēs 0,2 procentus, bet pašvaldību regulējamās nozarēs 0,4 procentus no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma iepriekšējā kalendārajā gadā.

 

 

 

 

 

 (3) (Izslēgta ar 10.05.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.06.2001.)

 

 

 

 

 

(4) Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2001. likumu un 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulē­jamās nozarēs un valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju, administrē komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodokļu jomā."

 

 

 

3. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulē­jamās nozarēs un valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju, administrē komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodokļu jomā."

37.pants. Padomes locekļu kandidāti

 

 

 

 

 

Par padomes locekli var iecelt Latvijas pilsoni, kuram ir atbilstoša augstākā izglītība un kura zināšanas un pieredze nodrošina šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi.

 

2

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt likuma 37. pantu šādā redakcijā:

„Par padomes locekli var iecelt Latvijas pilsoni vai Latvijas nepilsoni, kuram ir atbilstoša augstākā izglītība un kura zināšanas un pieredze nodrošina šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi.”

Neatbalstīts

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.