grozījumi likumā "Par sabiedrikso pakalpojumu regulatoriem"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2004, 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1., 24.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus "saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu attiecīgās pašvaldības budžetā iemaksātā valsts nodeva par sabied­risko pakalpojumu regulēšanu tiek nodota komisijai" ar vārdiem "valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu iemaksājama valsts budžetā un ieskai­tāma komisijas kontā Valsts kasē".

 

2. Papildināt 30.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašval­dības administratīvajā teritorijā, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un ieskaitāma komisijas kontā Valsts kasē, un izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai."

 

3. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulē­jamās nozarēs un valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju, administrē komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodokļu jomā."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

A.Štokenbergs


Likumprojekta “Grozījumi likumā „Par sabiedrisko

pakalpojumu regulatoriem”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (turpmāk – Likums) 8.panta pirmo daļu pašvaldība var noslēgt līgumu ar Komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, vienlaicīgi paredzot, ka saskaņā ar Likumu attiecīgās pašvaldības budžetā iemaksātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu tiek nodota Komisijai. Tādejādi, noslēdzot attiecīgu līgumu, rodas situācija, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldības regulējamās nozarēs sākotnēji iemaksā pašvaldības budžetā, no kura saskaņā ar Likumu tā ir jāiemaksā valsts budžetā Komisijas darbības nodrošināšanai, radot papildus administratīvo slogu pašvaldībai valsts nodevas administrēšanā.       

        Saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” regulatora darbību finansē no ieņēmumiem, kas gūti, iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi latos atsevišķi katram regulējamās nozares sabiedrisko pakalpojumu veidam nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu gada neto apgrozījumu un regulatora darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem izdevumiem. Spēkā esoši normatīvie aktu nenosaka, kas veic valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu administrēšanu, tādejādi neparedzot tiesiskos instrumentus valsts nodevas iekasēšanai tās nemaksāšanas gadījumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz, ka pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs uzreiz tiek iemaksāta valsts budžetā  (ieskaitīta komisijas kontā Valsts kasē) Komisijas darbības nodrošināšanai un kā minēto valsts nodevu administrē Komisija.

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošana

 Likumprojekts optimizē valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksāšanas kārtību un deleģē Komisijai tiesības veikt valsts nodevas administrēšanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Izmaiņas budžeta ieņēmumos nerada

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Izmaiņas budžeta izdevumos nerada

 

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Cita informācija

 Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar budžeta likumprojektu paketē iekļautajiem likumprojektiem, jo tas paredz optimizēt kārtību, kādā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu tiek iemaksāta valsts budžetā, kā arī nosaka, kas administrē minēto valsts nodevu.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

 Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas, tiek paplašinātas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas funkcijas. 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Normatīvā akta projekta publikācija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas lapā. Publikācija „Latvijas Vēstnesī” pēc likumprojekta pieņemšanas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

 Indivīds savas tiesības var aizstāvēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs Eiropas

Savienības līdzekļu apguves lietās                                              N.Broks

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

K.Gerhards

Dž.Innusa

I.Vanaga

I.Apsīte

 

 

 

29.08.2007. 13:00

780

J.Stepiņš

7097229, janis.stepins@sprk.gov.lv