Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 

2007. gada ____. decembrī

Nr.________________

 

Saeimas Prezidijam

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā š.g. 13. decembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (Nr. 495/Lp9) 3. lasījumam.

Komisija lūdz iekļaut minētā likumprojekta izskatīšanu Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: minētā likumprojekta salīdzinošā tabula uz ___ lpp.

 

 

 

 

 

 

J.Dalbiņš

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

(Nr.495)

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

(4)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Ugunsdzēsības jēdziens

Ugunsdzēsība ir organizēta darbība, kuru veic, lai likvidētu ugunsgrēku, glābtu fiziskās personas un materiālās vērtības, kā arī aizsargātu vidi ugunsgrēka dzēšanas laikā.

 

1. 3.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

(2) Meža ugunsdzēsība ir pasākumu komplekss, kas mežā un meža zemēs nodrošina meža ugunsgrēka vietas atklāšanu, ugunsgrēka ierobežošanu un likvidāciju un ugunsgrēka vietas uzraudzību.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.”

 

 

 

1. 3.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Meža ugunsdzēsība ir pasākumu komplekss, kas mežā un meža zemēs nodrošina meža ugunsgrēka vietas atklāšanu, ugunsgrēka ierobežošanu un likvidāciju un ugunsgrēka vietas uzraudzību.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

4.pants. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un organizācijas

(1) Valstī ir šādi ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un organizācijas:

1) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

2) iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti;

3) pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti;

4) brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas.

(2) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 4.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Mežā un meža zemēs ugunsdrošības un ugunsdzēsības dienesta funkcijas pilda Valsts meža dienests.”

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija:

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

6.pants. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sadarbība

(1) Katra ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un organizācijas pienākums ir sniegt savstarpēju palīdzību ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos.

(2) Kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanas darbos, nosaka Ministru kabinets.

3. Papildināt 6.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Meža ugunsdzēsības darbus un Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbības kārtību, veicot meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

2. Papildināt 6.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Meža ugunsdzēsības darbus un Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbības kārtību, veicot meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus, nosaka Ministru kabinets.”

 

4. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

 "10.1 pants. Meža īpašnieka (valdītāja) pienākumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā

(1) Meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā.

(2) Meža īpašnieks (valdītājs) pēc Valsts meža dienesta amatpersonas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektora pieprasījuma veic meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas."

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

 "10.1 pants. Meža īpašnieka (valdītāja) pienākumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā

(1) Meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā.

(2) Meža īpašnieks (valdītājs) pēc Valsts meža dienesta amatpersonas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektora pieprasījuma veic meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas."

13.pants. Valsts ugunsdrošības uzraudzība

(1) Valsts ugunsdrošības uzraudzību veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks vienlaikus ir galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors, bet viņa vietnieki  —  galvenā valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora vietnieki.

(2) . . .

5. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Valsts ugunsdrošības uzraudzību veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori, bet mežos un meža zemēs – Valsts meža dienesta amatpersonas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks vienlaikus ir galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors, bet viņa vietnieki – galvenā valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora vietnieki."

 

 

 

4. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Valsts ugunsdrošības uzraudzību veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori, bet mežos un meža zemēs – Valsts meža dienesta amatpersonas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks vienlaikus ir galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors, bet viņa vietnieki – galvenā valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora vietnieki."

14.pants. Ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadīšana

(1) Ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus vada Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta augstākā amatpersona, kura ieradusies notikuma vietā. Līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības ierašanās brīdim ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus vada tā ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta augstākā amatpersona, kura ir notikuma vietā.

(2) . . .

6. Papildināt 14.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ugunsgrēka ierobežošanas un likvidācijas darbus mežā un meža zemēs vada Valsts meža dienesta atbildīgā amatpersona.”

2

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija:

Likumprojekta 6. pantu izteikt šādā redakcijā:

„6. Papildināt 14. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā „(1)1 Ugunsgrēka ierobežošanas un likvidācijas darbus mežā un meža zemēs līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības ierašanās brīdim vada Valsts meža dienesta atbildīgā amatpersona.””.

 

Atbalstīt

5. Papildināt 14. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 „(1)1 Ugunsgrēka ierobežošanas un likvidācijas darbus mežā un meža zemēs līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības ierašanās brīdim vada Valsts meža dienesta atbildīgā amatpersona.”.

25.pants. Iestādes funkcijas

(1. . .

3) veikt un vadīt ugunsgrēku dzēšanu;

31) organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas darbus;

4) . ..

(2) . . .

 

7. Izteikt 25.panta pirmās daļas 3.1 punktu šādā redakcijā:

 "31) kopīgi ar Valsts meža dienestu veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus;".

 

 

 

 

6. Izteikt 25.panta pirmās daļas 3.1 punktu šādā redakcijā:

 "31) kopīgi ar Valsts meža dienestu veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus;".

Pārejas noteikumi

 1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par ugunsdrošību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr. ; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; 1999, 12.nr.; 2001, 14.nr.; 2002, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 175./177.nr.).

 

2. Šā likuma 46.panta otrajā daļā noteiktais pabalsts līdz 2005.gada 1.janvārim amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi tiek izmaksāts iestādes priekšnieka noteiktajā apmērā no iestādei attiecīgajam gadam apstiprinātā darba samaksas fonda.

 

3. Neizmaksātos atvaļinājumu pabalstus par 2003. un 2004.gadu izmaksā šim mērķim piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

(15.06.2006. likuma redakcijā)

 

3.1 Šā likuma 52.panta otrā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

(30.10.2003. likuma redakcijā)

 

3.2 Neizmaksātos atvaļinājuma pabalstus par 2005.gadu izmaksā šim mērķim piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

(15.06.2006. likuma redakcijā)

 

4. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.novembrim izdod šajā likumā paredzētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1997.gada 7.septembra noteikumi nr.317 “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas reglaments”;

2) Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumi nr.440 “Ugunsdrošības noteikumi”;

3) Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumi nr.148 “Noteikumi par uzturdevas kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”;

4) Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumi nr.447 “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ierindas un komandējošā sastāva formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts un mantiskās apgādes normas”;

5) Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumi nr.460 “Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārais reglaments”;

6) Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumi nr.283 “Noteikumi par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 21.06.2003.)

 

5. Likuma 28.panta pirmajā daļā paredzētais nosacījums par Latvijas pilsonību nevar būt par pamatu to amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi atbrīvošanai no amata un atvaļināšanai no dienesta, kuras stājušās dienestā līdz 2002.gada 31.decembrim.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2006. likumu)

 

6. Līdz šā likuma 25.panta pirmās daļas 3.1punktā noteikto funkciju pārņemšanai tās veic Valsts meža dienests. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šā likuma 25.panta pirmās daļas 3.1punktā noteiktās funkcijas pārņem:

1) līdz 2007.gada 31.decembrim - Daugavpils, Kuldīgas, Talsu un Ventspils rajonā;

2) līdz 2008.gada 31.decembrim - Krāslavas, Ludzas, Madonas un Rīgas rajonā;

3) līdz 2009.gada 31.decembrim - Alūksnes, Balvu, Cēsu un Jēkabpils rajonā;

4) līdz 2010.gada 31.decembrim - Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Liepājas un Saldus rajonā;

5) līdz 2011.gada 31.decembrim - Aizkraukles, Ogres, Rēzeknes, Preiļu, Tukuma un Valmieras rajonā;

6) līdz 2012.gada 31.decembrim - Gulbenes, Valkas un Limbažu rajonā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pārejas noteikumos:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

 "6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šā likuma 25.panta pirmās daļas 3.1 punktā noteiktās funkcijas sāk pildīt:

1) 2011.gada 1.janvārī – Aizkraukles, Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Preiļu un Saldus rajonā;

2) 2013.gada 1.janvārī – Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Madonas, Valkas un Valmieras rajonā;

3) 2015.gada 1.janvārī – Cēsu, Limbažu, Ludzas, Rēzeknes, Rīgas, Ogres, Talsu, Tukuma un Ventspils rajonā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

 "7. Šā likuma 6.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2008.gada 31.decembrim."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija:

 

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

 „Pārejas noteikumos:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

 „6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šā likuma 14.panta 1.1 daļā un 25.panta pirmās daļas 3.1 punktā noteiktās funkcijas sāk pildīt no 2011.gada 1.janvāra atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam Valsts meža dienestam un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam meža ugunsgrēku ierobežošanā un likvidācijā pildāmo pienākumu pārdales grafikam.”;

 

  papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

   „7. Šā likuma 6.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2008.gada 30.aprīlim”.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pārejas noteikumos:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

 „6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šā likuma 14.panta 1.1 daļā un 25.panta pirmās daļas 3.1 punktā noteiktās funkcijas sāk pildīt no 2011.gada 1.janvāra atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam Valsts meža dienestam un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam meža ugunsgrēku ierobežošanā un likvidācijā pildāmo pienākumu pārdales grafikam.”;

 

  papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

   „7. Šā likuma 6.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2008.gada 30.aprīlim”.

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

4

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija:

aizstāt skaitļus un vārdus “2008.gada 1.janvārī.” ar vārdiem “nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.