Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

2007.gada 12.decembrī

 

LR Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija iesniedz izskatīšanai 2.lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”” (reģ.494/Lp9, atzīts par steidzamu)

 

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz 32 lapām.

 

 

 

Patiesā cieņā,

 

 

 

 

priekšsēdētāja                                                                                A.Barča

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” (reģ.nr.494/Lp9)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.pk.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(32)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2006, 5.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2006, 5.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus „maksātnespējas iestāšanās” ar vārdiem „maksātnespējas gadījuma iestāšanās”.

 

 

Atbalstīts

Iekļauts komisijas priekšlik. nr.2

 

 

 

 

2.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Aizstāt visā likumā vārdus „maksātnespējas iestāšanās” ar vārdiem „maksātnespējas gadījuma iestāšanās” un vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā un skaitlī) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā un skaitlī).”

 

 

 

Atbalstīts

1. Aizstāt visā likumā vārdus “maksātnespējas iestāšanās” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “maksātnespējas gadījuma iestāšanās” (attiecīgā locījumā) un vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā un skaitlī) — ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā un skaitlī).

2.pants

(1) Šā likuma izpratnē darba devēja maksātnespēja iestājas ar dienu, kad likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par darba devēja maksātnespēju.

 

 

 

 

3.

 < ![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likuma 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Šā likuma izpratnē darba devēja maksātnespējas gadījums iestājas ar dienu, kad darba devējam ar tiesas spriedumu pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process saskaņā ar maksātnespējas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem vai pasludināta kredītiestādes maksātnespēja saskaņā ar kredītiestāžu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, ja darba devējs ir kredītiestāde.”

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likuma 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma izpratnē darba devēja maksātnespējas gadījums iestājas dienā, kad tiesa darba devējam pasludinājusi juridiskās personas maksātnespējas procesu vai pasludinājusi kredītiestādes maksātnespēju.”

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

Iekļauts komisijas priekšlik. nr.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

2. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma izpratnē darba devēja maksātnespējas gadījums iestājas dienā, kad tiesa darba devējam pasludinājusi juridiskās personas maksātnespējas procesu vai pasludinājusi kredītiestādes maksātnespēju.”

(2) Šā likuma izpratnē pārrobežu maksātnespējas process ir maksātnespējas procedūra, kas uzsākta saskaņā ar Padomes 2000.gada 29.maija regulu (EK) Nr.

1346/2000

 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk - Padomes regula Nr.

1346/2000

).

 

 

 

 

 

II nodaļa
Apmierināmie darbinieku prasījumi

 3.pants

(1) No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina to personu prasījumus:

 

1) kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kas pasludināts par maksātnespējīgu, ja minētie prasījumi ir iekļauti kreditoru sapulces apstiprinātajā atzīto nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā;

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kam pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, un par kuru prasījumiem (darbinieku kreditoru prasījumi) maksātnespējīgā darba devēja administrators (turpmāk – administrators) pieņēmis lēmumu par kreditora prasījuma atzīšanu un iekļāvis kreditoru prasījumu reģistrā;”.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likuma 3.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

„1.1) kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kam pasludināta kredītiestādes maksātnespēja, un kuru prasījumus (darbinieku kreditoru prasījumi) administrators iekļāvis nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā;”.

 

 

 

 

Atbalstīts,

redakcionāli precizējot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

redakcionāli precizējot

 

3. 3.panta pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kam pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, un par kuru prasījumiem (kreditora prasījums) maksātnespējīgā darba devēja administrators (turpmāk — administrators) pieņēmis lēmumu par kreditora prasījuma atzīšanu un iekļāvis tos kreditoru prasījumu reģistrā;”;

 

papildināt daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kam pasludināta kredītiestādes maksātnespēja, un kuru prasījumus (kreditora prasījums) administrators iekļāvis nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā;”.

 

2) kuras veic vai parasti veic darbu Latvijā un kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kurš darbojas vismaz divu Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā un pret kuru maksātnespējas process uzsākts citā valstī saskaņā ar Padomes regulu Nr.

1346/2000

, ja minētie prasījumi ir atzīti par pamatotiem saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kas piemērojami konkrētajam pārrobežu maksātnespējas procesam.

 

 

 

 

 

 

(2) Darbiniekam ir tiesības uz viņa prasījuma apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem neatkarīgi no tā, vai darba devējs ir izdarījis likumā noteiktos maksājumus.

(3) Darbinieka nāves gadījumā tiesības uz viņa prasījuma apmierināšanu ir šā darbinieka laulātajam un personām, kas bijušas darbinieka apgādībā.

 

 

 

 

 

 

5.pants

(1) No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbinieku prasījumus apmierina šādā apmērā:

1) darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

2) atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

3) atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

 

 

 

 

 

 

4) atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā;

5) kaitējuma atlīdzību par visu nesamaksāto laikposmu;

6) kaitējuma atlīdzības summu par četriem gadiem uz priekšu.

 

 

 

 

 

7.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

„4) atlaišanas pabalstu darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā minimālajā apmērā;”.

 

 

 

 

 

 

Neatbaltīts

 

(2) Ja darba devējs nav izmaksājis darbiniekam darba samaksu vairāk kā par trim darba tiesisko attiecību mēnešiem, darbiniekam ir tiesības izvēlēties, par kuriem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās aprēķināma darba samaksa.

 

 

 

 

8.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt likuma 5.panta otro daļu.

 

 

 

Neatbaltīts

 

(3) Darbinieku prasījumi par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību tiek apmierināti, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt II nodaļu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants

(1) No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem ierobežotā apmērā apmierina to personu prasījumus:

1) kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar maksātnespējīgo darba devēju un kuras ir vai divu gadu periodā pirms darba devēja maksāt­nespējas iestāšanās ir bijušas maksātnespējīgā darba devēja uzņēmuma dibinātāji, dalībnieki – kapitāla daļu īpašnieki vai akcionāri, ieguldītāji, biedri, pārvaldes institūciju (izpildinstitūciju) locekļi, kā arī prokūristi ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām;

2) par kurām saistībā ar darbinieku prasījumu apmierināšanu Ministru kabineta izveidota valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) ir iesniegusi ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās, lai izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu, bet gadu pēc ziņu saņemšanas par uzsākto kriminālprocesu nav stājies spēkā galīgais nolēmums konkrētajā kriminālprocesā.

(2) Darbinieku prasījumu apmēru šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā ierobežo:

1) šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minētajam privātajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos un ko proporcionāli attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto periodu (ņem vērā uz maksātnespējas iestāšanās dienu publicētajā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minēto darba algas apmēru);

2) šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minētajam privātajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos un ko attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā atlaišanas pabalsta aprēķināšanai izmantoto mēnešu vidējo izpeļņu (ņem vērā uz maksātnespējas iestāšanās dienu publicētajā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minēto darba algas apmēru).

(3) Darbinieku prasījumu apmēru šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā ierobežo:

1) šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot maksātnespējas iestāšanās dienā valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai, ko proporcionāli attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto periodu;

2) šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot maksātnespējas iestāšanās dienā valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai, ko proporcionāli attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā atlaišanas pabalsta aprēķināšanai izmantoto mēnešu vidējo izpeļņu."

 

 

 

9.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Aizstāt likumprojekta 1.panta (1.lasījumā nobalsotā 5.1 panta pirmās daļas 1.punktā) vārdus „maksātnespējīgā darba devēja uzņēmuma” ar vārdiem „maksātnespējīgā darba devēja komercsabiedrības, uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

4. Papildināt II nodaļu ar 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants

(1) No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem ierobežotā apmērā apmierina to personu prasījumus:

1) kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar maksātnespējīgo darba devēju un kuras ir vai divu gadu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās ir bijušas maksātnespējīgā darba devēja komercsabiedrības, uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības dibinātāji, dalībnieki — kapitāla daļu īpašnieki vai akcionāri, ieguldītāji, biedri, pārvaldes institūciju (izpildinstitūciju) locekļi, kā arī prokūristi ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām;

2) par kurām sakarā ar darbinieku prasījumu apmierināšanu Ministru kabineta izveidota valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk — Maksātnespējas administrācija) ir iesniegusi ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām, lai tās izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu, bet gada laikā pēc ziņu saņemšanas par uzsākto kriminālprocesu tajā nav stājies spēkā galīgais nolēmums.

(2) Darbinieku prasījumu apmēru šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā ierobežo:

1) šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minētajam privātajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos un ko proporcionāli attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto periodu (ņem vērā līdz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienai publicētajā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minēto darba algas apmēru);

2) šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minētajam privātajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos un ko attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā atlaišanas pabalsta aprēķināšanai izmantoto mēnešu vidējo izpeļņu (ņem vērā līdz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienai publicētajā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minēto darba algas apmēru).

(3) Darbinieku prasījumu apmēru šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā ierobežo:

1) šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai, ko proporcionāli attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto periodu;

2) šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai, ko proporcionāli attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā atlaišanas pabalsta aprēķināšanai izmantoto mēnešu vidējo izpeļņu.”

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

 

10.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

(Iestrādāts 2.priekšlikumā)

 

Atbalstīts

 

III nodaļa
Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi un to administrēšana

6.pants

(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļus veido:

1) uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa;

2) dāvinājumi un ziedojumi;

3) administratoru atgūtās summas.

 

 

 

 

 

 

(2) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu katru gadu maksā ikviens darba devējs, kuru saskaņā ar likumu var pasludināt par maksātnespējīgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Izteikt likuma 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par nodrošinājumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, kā arī par normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktiem speciāliem mērķiem, katru gadu maksā ikviens darba devējs, kuram var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksātnespējas jomā vai pasludināt kredītiestādes maksātnespēju saskaņā ar kredītiestāžu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, ja darba devējs ir kredītiestāde.”.

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt likuma 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par nodrošinājumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, kā arī par maksātnespējas jomu regulējošā likumā noteiktiem mērķiem katru gadu maksā ikviens darba devējs, kuram var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu vai pasludināt kredītiestādes maksātnespēju ”.

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

Iekļauts komisijas priekšlik. nr.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Izteikt 6.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par nodrošinājumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, kā arī par maksātnespējas jomu regulējošā likumā noteiktiem mērķiem katru gadu maksā ikviens darba devējs, kuram var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu vai pasludināt kredītiestādes maksātnespēju .

(3) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu nemaksā darba devējs, kurš ar tiesas spriedumu pasludināts par maksātnespējīgu. Ja maksātspēja ir atjaunota, nodevu samaksā pilnā apjomā arī par visu maksātnespējas laiku.

 

 

 

 

 

13.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Izteikt likuma 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

„(3) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu nemaksā darba devējs, kuram iestājies maksātnespējas gadījums. Ja maksātspēja ir atjaunota, nodevu samaksā pilnā apjomā arī par visu maksātnespējas gadījuma laiku.”

 

 

 

 

Atbalstīts,

redakcionāli precizējot

 

(3) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu nemaksā darba devējs, kuram iestājies maksātnespējas gadījums. Ja maksātspēja ir atjaunota, nodevu samaksā pilnā apjomā arī par visu maksātnespējas gadījuma periodu.”

8.pants

(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Ministru kabineta izveidota valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk — Maksātnespējas administrācija), kas organizē finanšu līdzekļu uzskaiti un to izmaksu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

 

3. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Ministru kabineta izveidota valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija)" ar vārdiem "Maksātnespējas administrācija";

 

 

 

 

6. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Ministru kabineta izveidota valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk — Maksātnespējas administrācija)” ar vārdiem “Maksātnespējas administrācija”;

 

(2) Maksātnespējas administrācija saskaņā ar šo likumu veic šādus uzdevumus:

1) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

2) apmierina darbinieku prasījumus;

3) pārbauda, vai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši likuma prasībām;

4) nodrošina neizmantoto darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu atmaksāšanu;

5) realizē kreditora tiesības pret maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksāto līdzekļu apmērā likumā paredzētajā kārtībā.

6)…….

 

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) izmanto Kriminālprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesīb as un par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās iesniedz iesniegumu par darbinieku prasījumu garantiju fondam radītā kaitējuma kompensāciju izmaksāto līdzekļu apmērā saskaņā ar šā likuma 5.1 panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, ja Maksātnespējas administrācija ir atzīta par cietušo konkrētā kriminālprocesā."

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) izmanto Kriminālprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības un par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām iesniedz iesniegumu par darbinieku prasījumu garantiju fondam radītā kaitējuma kompensāciju izmaksāto līdzekļu apmērā saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, ja Maksātnespējas administrācija ir atzīta par cietušo konkrētā kriminālprocesā.”

 

IV nodaļa
Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība

10.pants

(1) Darbinieku prasījumus pieņem un apkopo maksātnespējīgā darba devēja administrators, kas iesniedz tos Maksātnespējas administrācijai. Administrators ir tiesīgs iesniegt Maksātnespējas administrācijai pieteikumus par darbinieku prasījumiem tikai tādā gadījumā, ja atzīto nenodrošināto kreditoru prasījumu saraksts ir apstiprināts kreditoru sapulcē, turklāt tikai līdz brīdim, kad tā pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Izteikt likuma 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

„(1) Darbinieku prasījumus pieņem, pārbauda un apkopo administrators, kas iesniedz tos Maksātnespējas administrācijai. Administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijai iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai, ja viņš pieņēmis lēmumu par katra darbinieka kreditora prasījuma atzīšanu un iekļāvis to kreditoru prasījumu reģistrā, ja darba devējam pasludināts juridiskas personas maksātnespējas process, vai nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā, ja darba devējam pasludināta kredītiestādes maksātnespēja.”.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likuma 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Darbinieku prasījumus pieņem, pārbauda un apkopo administrators, kas tos iesniedz Maksātnespējas administrācijai. Administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijai iesniegumu par to darbinieku prasījumu apmierināšanu:

           1) kuru darba devējam pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process un kuri pieteikuši administratoram kreditora prasījumu un administrators pieņēmis lēmumu par katra kreditora prasījuma atzīšanu un iekļāvis to kreditoru prasījumu reģistrā;

            2) kuru darba devējam pasludināta kredītiestādes maksātnespēja un  kuri pieteikuši administratoram kreditora prasījumu un administrators iekļāvis tos nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā.”.

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

Iekļauts komisijas priekšlik. nr.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Darbinieku prasījumus pieņem, pārbauda un apkopo administrators, kas tos iesniedz Maksātnespējas administrācijai. Administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijai iesniegumu par to darbinieku prasījumu apmierināšanu:

           1) kuru darba devējam pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process un kuri pieteikuši administratoram kreditora prasījumu un administrators pieņēmis lēmumu par katra kreditora prasījuma atzīšanu un iekļāvis to kreditoru prasījumu reģistrā;

            2) kuru darba devējam pasludināta kredītiestādes maksātnespēja un  kuri pieteikuši administratoram kreditora prasījumu un administrators iekļāvis tos nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā.”;

 

 

 

 

 

16.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Papildināt likuma 10.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 

„(1.1) Administratoram ir tiesības iesniegt iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai līdz brīdim, kad pieņemts lēmums saistībā ar maksātnespējas procesa izbeigšanu. Ja darba devējam ar tiesas spriedumu pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, ņem vērā brīdi, kad kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu saistībā ar maksātnespējas procesa izbeigšanu. Kredītiestādes maksātnespējas pasludināšanas gadījumā attiecīgi ņem vērā brīdi, kad lēmumu saistībā ar maksātnespējas procesa izbeigšanu pieņēmis administrators vai kreditoru sapulce atbilstoši normatīvajos aktos kredītiestāžu darbības jomā noteiktām pilnvarām.”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

redakcionāli precizējot

 

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Administratoram ir tiesības iesniegt iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu. Ja darba devējam ar tiesas spriedumu pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, ņem vērā brīdi, kad kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu. Kredītiestādes maksātnespējas pasludināšanas gadījumā attiecīgi ņem vērā brīdi, kad lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu pieņēmis administrators vai kreditoru sapulce atbilstoši kredītiestāžu darbību regulējošā likumā noteiktajām pilnvarām.”

 

(2) Darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants

(1) Pēc darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksājamo summu apstiprināšanas Maksātnespējas administrācija valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzības summu par četriem gadiem uz priekšu ieskaita normatīvajos aktos noteiktajos budžetos, bet darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaita administratoram maksātnespējīgā darba devēja kontā tālākai samaksai darbiniekiem.

 

 

 

 

 

17.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Aizstāt likuma 11.pantā pirmajā daļā vārdu „apstiprināšanas” ar vārdiem „piešķiršanas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem”.

 

 

 

 

Atbalstīts

8. 11.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “apstiprināšanas” ar vārdiem “piešķiršanas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem”;

 

 

 

 

 

 

 (2) Pēc tam, kad izmaksātas apstiprinātās darbinieku prasījumu summas, Maksātnespējas administrācija iegūst:

1) prioritāro kreditoru pirmās kreditoru grupas kreditora tiesības saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”;

2) apmierinātā kreditora tiesības saskaņā ar Kredītiestāžu likumu vai Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Izteikt likuma 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

„(2) Pēc tam, kad Maksātnespējas administrācija izmaksājusi darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirtos naudas līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju fonda, Maksātnespējas administrācija iegūst:

1)                  prasījuma tiesības par piešķirto darbinieku prasījumu garantiju fonda naudas līdzekļu atmaksāšanu no maksātnespējīgā darba devēja mantas saskaņā ar normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteikto kārtību;

2)                  nenodrošinātā kreditora prasījumu tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem kredītiestāžu darbības jomā. Maksātnespējas administrācijas piešķirtās summas darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda administrators iekļauj nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā.”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

redakcionāli precizējot

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Pēc tam, kad Maksātnespējas administrācija izmaksājusi darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirtos naudas līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju fonda, Maksātnespējas administrācija iegūst:

1) prasījuma tiesības par piešķirto darbinieku prasījumu garantiju fonda naudas līdzekļu atmaksāšanu no maksātnespējīgā darba devēja mantas maksātnespējas jomu regulējošā likumā noteiktajā kārtībā;

2) nenodrošinātā kreditora prasījuma tiesības saskaņā ar kredītiestāžu darbību regulējošo likumu. Summas, ko Maksātnespējas administrācija piešķīrusi darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda, administrators iekļauj nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā.”;

 

(3) Maksātnespējīgā darba devēja administratoram ir pienākums no maksātnespējīgā darba devēja līdzekļiem atmaksāt Maksātnespējas administrācijai naudas līdzekļus, kurus tā izmaksājusi darbiniekiem viņu prasījumu apmierināšanai. Administrators, apmierinot vienas grupas kreditoru prasījumus, vispirms Maksātnespējas administrācijai atmaksā naudas līdzekļus, kurus tā piešķīrusi darbinieku prasījumu apmierināšanai.

 

 

 

 

 

19.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likuma 11.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

„Administrators no maksātnespējīgā darba devēja līdzekļiem Maksātnespējas administrācijai atmaksā no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksātās vai izmaksājamās summas darbinieku prasījumu apmierināšanai, ņemot vērā normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteikto Maksātnespējas administrācijas prasījumu segšanas kārtību attiecīgā maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma gadījumā vai normatīvajos aktos kredītiestāžu darbības jomā noteikto kreditoru prasījumu segšanas kārtību bankrota procedūras ietvaros.”

 

 

 < /o:p>

 

Atbalstīts

redakcionāli precizējot

 

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Administrators no maksātnespējīgā darba devēja līdzekļiem Maksātnespējas administrācijai atmaksā no darbinieku prasījumu garantiju fonda darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātās vai izmaksājamās summas saskaņā ar maksātnespējas jomu regulējošā likumā noteikto kārtību kreditoru prasījumu segšanai vai kredītiestāžu darbību regulējošā likumā noteikto kārtību kreditoru prasījumu segšanai bankrota procedūras ietvaros”;

 

 

 

 

 

20.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likuma 11.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

 

„(3.1) Ja maksātnespējīgajam darba devējam ir pasludināta kredītiestādes maksātnespēja un par maksātnespējas risinājumu tiek apstiprināta sanācija, no darbinieku prasījumu garantiju fonda darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksāto vai izmaksājamo summu atmaksāšanu Maksātnespējas administrācijai no maksātnespējīgā darba devēja līdzekļiem paredz sanācijas plānā.”

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Ja maksātnespējīgajam darba devējam ir pasludināta kredītiestādes maksātnespēja un par maksātnespējas risinājumu tiek apstiprināta sanācija, no darbinieku prasījumu garantiju fonda darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksāto vai izmaksājamo summu atmaksāšanu Maksātnespējas administrācijai no maksātnespējīgā darba devēja līdzekļiem paredz sanācijas plānā.”;

(4) No maksātnespējīgā darba devēja administratora saņemtos līdzekļus Maksātnespējas administrācija ieskaita darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļos.

 

 

 

 

 

(5) Ja par maksātnespējas risinājumu tiek apstiprināts mierizlīgums vai sanācija, darbinieku prasījumu apmierināšanai Maksātnespējas administrācijas izmaksāto vai izmaksājamo summu atmaksāšana jāparedz mierizlīgumā vai sanācijas plānā.

 

 

21.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt likuma 11.panta piekto daļu.”

 

 

Atbalstīts

izslēgt piekto daļu.

 

13.pants

(1) Pēc darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksājamo summu apstiprināšanas Maksātnespējas administrācija valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzības summu par četriem gadiem uz priekšu ieskaita normatīvajos aktos noteiktajos budžetos, bet darbiniekiem izmaksājamās summas ar pasta maksājuma starpniecību vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu izmaksā darbiniekiem.

 

 

 

 

 

22.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Aizstāt likuma 13.panta pirmajā daļā vārdu „apstiprināšanas” ar vārdiem „piešķiršanas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem”.

 

 

 

 

Atbalstīts

9. 13.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “apstiprināšanas” ar vārdiem “piešķiršanas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem”;

 

 (2) Pēc tam, kad izmaksātas apstiprinātās darbinieku prasījumu summas, Maksātnespējas administrācija saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kas piemērojami konkrētajam pārrobežu maksātnespējas procesam, iegūst kreditora tiesības no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksātās summas apmērā.

 

 

 

 

 

23.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Aizstāt likuma 13.panta otrajā daļā vārdus „kad izmaksātas apstiprinātās darbinieku prasījumu summas” ar vārdiem „kad izmaksāti darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirtie naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda”.

 

 

 

 

Atbalstīts

aizstāt otrajā daļā vārdus “kad izmaksātas apstiprinātās darbinieku prasījumu summas” ar vārdiem “kad izmaksāti darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirtie naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda”.

 

(3) Pēc Maksātnespējas administrācijas kreditora tiesību izmantošanas saņemtie naudas līdzekļi tiek ieskaitīti darbinieku prasījumu garantiju fondā.

(4) Ja saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kas piemērojami konkrētajam pārrobežu maksātnespējas procesam, šajā pārrobežu maksātnespējas procesā tiek piemērots maksātnespējas risinājums, kura mērķis nav maksātnespējīgā darba devēja likvidācija, likvidatoram ir pienākums informēt Maksātnespējas administrāciju par darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksāto vai izmaksājamo summu atmaksas kārtību un termiņu.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt likumu ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa

Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība saistībā ar ziņojuma iesniegšanu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās

 

14.pants

(1) Maksātnespējas administrācija saistībā ar darbinieku prasījumu apmierināšanu ir tiesīga iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās, lai izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu, ja, izvērtējot maksātnespējīgā darba devēja administratora iesniegto iesniegumu par darbinieku prasījumiem un citus nepieciešamos dokumentus un pieprasīto informāciju, konstatēta kāda no šādām pazīmēm:

 

 

 

 

10. Papildināt likumu ar VI nodaļu šādā redakcijā:

“VI nodaļa

Kārtība, kādā apmierināmi darbinieku prasījumi pēc ziņojuma iesniegšanas par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām

 

14.pants

(1) Maksātnespējas administrācija sakarā ar darbinieku prasījumu apmierināšanu ir tiesīga iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām, lai tās izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu, ja, izvērtējot administratora iesniegto iesniegumu par darbinieku prasījumiem, citus nepieciešamos dokumentus un pieprasīto informāciju, konstatēta kāda no šādām pazīmēm:

 

 

1) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru vidējā darba samaksa un ar to saistītie maksājumi ir palielinājušies par pēdējiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās, salīdzinot ar pārējo mēnešu vidējo darba samaksu 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

2) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespēja iestājusies gada laikā kopš darba devēja dibināšanas (tiesiskā statusa iegūšanas) brīža;

 

 

 

 

24.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Aizstāt likumprojekta (1.lasījumā nobalsotā 14.panta pirmās daļas 1.punkta redakcija) „maksātnespējas iestāšanās” ar vārdiem „maksātnespējas gadījuma iestāšanās” un 2.punktā - vārdus „maksātnespēja iestājusies” ar vārdiem „maksātnespējas gadījums iestājies”. 

 

 

 

Atbalstīts

1) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru vidējā darba samaksa un ar to saistītie maksājumi ir palielinājušies pēdējos trijos darba tiesisko attiecību mēnešos pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās salīdzinājumā ar vidējo darba samaksu pārējos mēnešos, kas ietilpst 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

2) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies gada laikā kopš darba devēja dibināšanas (tiesiskā statusa iegūšanas) brīža;

 

3) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja rīcībā saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vienlaikus tiek konstatēti šādi apstākļi:

a) darba tiesiskās attiecības ar darbinieku uzsāktas gada laikā pirms maksātnespējas iestāšanās,

b) darba devēja darbinieku kopējais skaits 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās ir palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo 12 mē­nešu periodu,

c) darba devējs normatīvajos aktos sociālās apdrošināšanas jomā noteiktajos termiņos Valsts ieņēmumu dienestā nav sniedzis ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, ziņas par darba ņēmējiem un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaiti.

(2) Maksātnespējas administrācija ir tiesīga vērtēt šā panta pirmajā daļā minētās pazīmes un iesniegt ziņojumu, ja darbinieku prasījumu apmierināšanai iesniegti dokumenti arī pārrobežu maksātnespējas procesa gadījumā. Izvērtējot šā panta pirmās daļas 3.punkta "c" apakšpunktā minētos apstākļus, Maksātnespējas administrācija pārbauda, vai iesniegts ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka – sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.

 

 

 

 

3) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja rīcībā sakarā ar darbinieku pieņemšanu darbā vienlaikus konstatēti šādi apstākļi:

a) darba tiesiskās attiecības ar darbinieku uzsāktas gada laikā pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās,

b) darba devēja darbinieku kopējais skaits 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās ir palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo 12 mēnešu periodu,

c) darba devējs sociālās apdrošināšanas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos Valsts ieņēmumu dienestam nav sniedzis ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, par iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, ziņas par darba ņēmējiem un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaiti.

(2) Maksātnespējas administrācija ir tiesīga vērtēt šā panta pirmajā daļā minētās pazīmes un iesniegt ziņojumu, ja darbinieku prasījumu apmierināšanai iesniegti dokumenti arī pārrobežu maksātnespējas procesa gadījumā. Izvērtējot šā panta pirmās daļas 3.punkta “c” apakšpunktā minētos apstākļus, Maksātnespējas administrācija pārbauda, vai iesniegts ziņojums par pašnodarbinātā vai pie darba devēja — ārvalstnieka strādājoša iekšzemes darba ņēmēja, vai pie darba devēja — ārvalstnieka strādājoša ārvalstu darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.

 

 

15.pants

(1) Saņemot maksātnespējīgā darba devēja administratora iesniegto iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu, Maksātnespējas administrācija mēneša laikā izvērtē (…) šā likuma 14.pantā minētās pazīmes.

 

 

 

25.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Izslēgt likumprojekta 4.pantā (1.lasījumā nobalsotā 15.panta pirmās daļas redakcija) vārdus „mēneša laikā” un papildināt pēc vārda „izvērtē” ar vārdu „arī”.

 

 

 

 

Atbalstīts

15.pants

(1) Saņemot administratora iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu, Maksātnespējas administrācija izvērtē arī šā likuma 14.pantā minētās pazīmes.

 

 

(2) Pēc šā likuma 14.pantā minēto pazīmju konstatēšanas Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām, lai izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu, un apturēt administratīvo procesu līdz dienai, kamēr Maksātnespējas administrācijā tiek saņemta informācija par galīgā nolēmuma spēkā stāšanos konkrētajā kriminālprocesā, vai lemj par atteikšanos iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām, lai izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu.

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Papildināt likumprojekta 4.pantā (1.lasījumā nobalsotā 15.panta otrās daļas redakcija)pēc vārdiem „pazīmju konstatēšanas” ar vārdiem „mēneša laikā”.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Aizstāt likumprojekta 4.pantā (1.lasījumā nobalsotā 15.panta otrās daļas redakcija) vārdus „par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām” ar vārdiem „par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās”.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Izslēgt likumprojekta 4.pantā (1.lasījumā nobalsotā 15.panta otrās daļas redakcija) pēc vārdiem „lemj par atteikšanos iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās” vārdus „lai izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu.”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(2) Mēneša laikā pēc šā likuma 14.pantā minēto pazīmju konstatēšanas Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās, lai tās izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu, un apturēt administratīvo procesu līdz dienai, kad Maksātnespējas administrācija saņems informāciju par konkrētajā kriminālprocesā pieņemtā galīgā nolēmuma spēkā stāšanos, vai lemj par atteikšanos iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās.

 

 (3) Ja gada laikā no dienas, kad no minētajām atbildīgajām valsts institūcijām tiek saņemtas ziņas par kriminālprocesa uzsākšanu un virzību, nav stājies spēkā galīgais nolēmums konkrētajā kriminālprocesā, Maksātnespējas administrācija atjauno administratīvo procesu un mēneša laikā lemj par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar šā likuma 5.1 panta trešajā daļā noteikto darbinieku prasījumu apmēra ierobežojumu. Attiecībā uz pārējo no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīto darbinieku prasījumu apmēra daļu administratīvā procesa virzība netiek atjaunota līdz dienai, kamēr Maksātnespējas administrācijā tiek saņemta informācija par konkrētā kriminālprocesa galīgā nolēmuma spēkā stāšanos.

(4) Ja par kriminālprocesa norisi atbildīgās valsts institūcijas ir atteikušās uzsākt kriminālprocesu, Maksātnespējas administrācija mēneša laikā no šādu ziņu saņemšanas dienas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ja gada laikā no dienas, kad no minētajām atbildīgajām valsts institūcijām saņemtas ziņas par kriminālprocesa uzsākšanu un virzību, nav stājies spēkā galīgais nolēmums konkrētajā kriminālprocesā, Maksātnespējas administrācija atjauno administratīvo procesu un mēneša laikā lemj par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar šā likuma 5.panta trešajā daļā noteikto darbinieku prasījumu apmēra ierobežojumu. Attiecībā uz pārējo no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīto darbinieku prasījumu apmēra daļu administratīvā procesa virzība netiek atjaunota līdz dienai, kad Maksātnespējas administrācija saņem informāciju par konkrētajā kriminālprocesā pieņemtā galīgā nolēmuma spēkā stāšanos.

(4) Ja par kriminālprocesa norisi atbildīgās valsts institūcijas ir atteikušās uzsākt kriminālprocesu, Maksātnespējas administrācija mēneša laikā no šādu ziņu saņemšanas dienas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai.”

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2004.gada 31.decembrim šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minēto apmierināmo darbinieku prasījumu, ar tiem saistīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darbinieka daļas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 1000 latus par vienu darbinieku.

 

2. Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz tiem darbiniekiem, par kuru darba devēja maksātnespējas stāvokļa risinājumu lēmums ir pieņemts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

 

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 5.panta otrā daļa ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim.

 

 

 

29.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 Izslēgt likuma pārejas noteikumu 3.punktu.

 

Neatbalstīts

 

4. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 12.panta piektajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtībai pārrobežu maksātnespējas gadījumā piemēro Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumus Nr.830 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Maksātnespējas administrācijai ir tiesības vērtēt šajā likumā minētās pazīmes un, ja nepieciešams, iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās arī tad, ja iesniegumi darbinieku prasījumu apmierināšanai Maksātnespējas administrācijā iesniegti līdz dienai, kad stājas spēkā likumprojekts par grozījumiem likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā", kas papildina minēto likumu ar VI nodaļu ''Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība saistībā ar ziņojuma iesniegšanu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās'', bet lēmums par darbinieku prasījumu apmierināšanu tiek pieņemts pēc minētā likumprojekta par grozījumiem likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" spēkā stāšanās dienas."

 

 

 

 

30.

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 5.pantu.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

„6. To darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies un par kuru prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda administrators iesniedzis iesniegumu līdz 2007.gada 31.decembrim, bet Maksātnespējas administrācijas lēmums par darbinieku prasījumu apmierināšanu tiek pieņemts pēc 2007.gada 31.decembra, piemērojamas šā likuma normas par darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtību, kas bija spēkā līdz 2007.gada 31.decembrim, un šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā minētais nosacījums.””

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. To darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespēja iestājusies līdz 2007.gada 31.decembrim tiek piemērotas šā likuma normas par darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtību tādā redakcijā, kāda tā bija spēkā  2007.gada 31.decembrī.”

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

Iekļauts komisijas priekšlik. nr.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. To darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespēja iestājusies līdz 2007.gada 31.decembrim tiek piemērotas šā likuma normas par darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtību tādā redakcijā, kāda tā bija spēkā  2007.gada 31.decembrī.”

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.