2007

Likumprojekts

 

Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā

 

Izdarīt Teritorijas plānošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2003, 6., 10.nr.; 2004, 18.nr.; 2005, 5.nr.; 2007, 9., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  7.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Nacionālā reģionālās attīstības padome attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas:

1) izvērtē nacionālā plānojuma atbilstību teritorijas plānošanas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

2) izvērtē plānošanas reģionu teritorijas plānojumu atbilstību nacionā­lajam plānojumam un teritorijas plānošanas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.";

 

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) izvērtē plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un republikas pilsētu teritorijas plānojumu atbilstību nacionālajam plānojumam un teritorijas plānošanas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un ierosina nepieciešamās izmaiņas, ja teritorijas plānojums neatbilst šā likuma, citu normatīvo aktu un nacionālā plānojuma prasībām;";

 

papildināt ceturto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām, plānošanas reģiona, rajona teritorijas plānojuma un nacionālā plānojuma prasībām un ierosina nepieciešamās izmaiņas, ja teritorijas plānojums neatbilst šā likuma, citu normatīvo aktu un rajona, reģiona vai nacionālā plānojuma prasībām.";

 

izteikt piektās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) atbilstoši teritorijas plānošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem izvērtē tās nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna, nozares attīstības programmas, plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojumu daļas, kuras attiecas uz šīs rajona pašvaldības teritoriju;".

 


2. Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

 

"12. Pēc 2008.gada 1.janvāra atbildīgā ministrija izvērtē tikai to vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstību nacionālajam plānojumam un norma­tīvajiem aktiem, par kuru galīgo redakciju ministrija ir sniegusi atzinumu."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

A.Štokenbergs


Anotācija

likumprojektam

„Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 

Šobrīd, saskaņā ar Teritorijas plānošana likuma 7. panta trešajā daļas 3. punktā noteikto, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izvērtē plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstību nacionālajam plānojumam un normatīvajiem aktiem un ierosina nepieciešamās izmaiņas, ja teritorijas plānojums neatbilst šā likuma, citu normatīvo aktu un nacionālā plānojuma prasībām.

Grozījumu Teritorijas plānošana likumā nepieciešamību pamato  Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra protokollēmums Nr.10, 30§, ar kuru tiek atbalstīta publisko institūciju kompetences pārdale teritorijas plānošanas jomā un ar 2008. gada 1. janvāri  paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izvērtēšanas funkcijas nodošana plānošanas reģioniem. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma izpildi, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir sagatavojusi funkcijas nodošanai nepieciešamos grozījumus Teritorijas plānošanas likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izvērtēšanas funkciju svītrot no likuma 7. panta trešās daļas 3. apakšpunkta un papildināt 7. panta ceturto daļu ar jaunu punktu, paredzot, ka Plānošanas reģiona attīstības padome nodrošina vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu.

3.Cita informācija 

Likumprojekts skatāms kopā ar likumprojektu „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā”

  II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroeko-nomisko vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņē-mējdarbī-bas vidi un administra-tīvo proce-dūru vien-kāršošanu

Funkciju decentralizācija un tuvināšana vietējām pašvaldībām, nodrošinās kvalitatīvāku un ātrāku teritorijas plānojumu un to grozījumu izvērtēšanas procesu, līdz ar to saīsinot teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādes termiņus.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likuma projekts stiprinās plānošanas reģionu kapacitāti, radīs priekšnoteikumus teritorijas plānošanas nodaļu izveidei plānošanas reģionos, speciālistu piesaistei un reģionāla līmeņa  teritorijas plānošanas atbalsta tīkla izveidei.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Noteikumu projekts neradīs papildus ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem.

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

2010

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

Likumprojekts šo jomu neskar

340,0   

271,0

271,0

284,8

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar

-340,0  

-271,0

-271,0

-284,8

4. Prognozēja-mie kompen-sējošie pasā-kumi papildu izdevumu finansēšanai 

Netiek paredzēti

Netiek paredzēti

Netiek paredzēti

Netiek paredzēti

Netiek paredzēti

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins (septiņpadsmit jaunas darba vietas Plānošanas reģionu administratīvās kapacitātes palielināšanai teritorijas plānojumu izvērtēšanas funkcijas veikšanai)

Likumprojekts šo jomu neskar

340,0

271,0

271,0

284,8

1) Darba sa-maksa

165 750,00 LVL

(750,00 LVL (1mēneša darba alga 1 darbiniekam LVL) x 12 mēneši + prēmijas gadā 1darbiniekam 750,00 LVL x 17 speciālisti =165750,00 LVL)

 

165,8

165,8

165,8

 

165,8

 

2)Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

39 928,92 LVL (195,73 LVL (vidēji 1mēneša darba devēja valsts sociālās apdrošināša-nas obligātas iemaksas (24,09%) vienam darbiniekam) x 12 mēneši x 17 speciālisti =39928,92 LVL)

Likumprojekts šo jomu neskar

39,9

39,9

39,9

 

39,9

 

3)Preces un pakalpojumi

 

65 280,00 LVL (vidēji 1 darbiniekam mēnesī 320,00 LVL (t.sk., Sakaru pakalpojumi – 70,00 LVL(30LVL parastais+40,00 LVL mobīlais), transporta izdevumi – 100,00 LVL, telpu noma – 150,00 LVL,)x 12 mēneši x 17 speciālisti = 65280,00 LVL)

Likumprojekts šo jomu neskar

65,3

65,3

65,3

65,3

4) Pamatkapi-tāla veidošana

(17 darba vietu aprīkojums)

 

63940,74

(vidēji 1 darbiniekam 3761,22 LVL (t.sk., datortehnika – 800,00 LVL, mēbeles – 510,00 LVL, Progaramatūras, licences – 2451,22 LVL,) x 17 speciālisti = 63940,74 LVL)

Likumprojekts šo jomu neskar

63,9

 

 

12,8

5) Vienreizējie pamatieguldījumi

5100,00 LVL

(1 darbinieka apmācībai vidēji gadā 300,00 LVL x17 darbinieki = 5100,00 LVL)

 

5,1

 

 

1,0

6. Cita informācija

Funkcija Plānošanas reģioniem tiek nodota ar 2008.gada 1.janvāri.. Lai Plānošanas reģioni spētu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos veikt plānojumu un to grozījumu izvērtēšanu, nepieciešamas papildus jaunas darba vietas. Finansējums funkcijas realizācijai 2008.-2010.gada budžeta ietvaros un turpmākajiem gadiem sešām jaunām darba vietām tiks pārdalīts no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžeta programmas 27.00.00 „Politiku veidošana un vadība” 120,0 tūkstošu latu apmērā. Bez tam no valsts budžeta 2008.gadā un turpmākajos gados nepieciešams papildus finansējums 17 štata vietām. jo paredzama vietējo pašvaldību jaunu teritorijas plānojumu un esošo plānojumu grozījumu izstrādes apjomu palielināšanās, kas būs jāveic novadiem, kuri veidojas  vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas gaitā un tiks izveidoti pēc pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā. Ministru kabinets ir atbalstījis (MK 03.09.2007. sēdes protokols Nr.48) šī finansējuma iekļaušanu maksimāli pieļautajā valsts budžeta kopējā izdevumu apjomā 2008. – 2010.gadam.

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojektā „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” paredzēts papildināt Plānošanas reģiona attīstības padomes kompetenci un plānošanas reģionu finansēšanas kārtību. Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2008.gada 1.janvārī.  Ir sagatavoti grozījumi 2004.gada 19.oktobra Ministru Kabineta noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kuros paredzēts vienkāršot teritorijas plānojumu grozījumu un detālplānojumu izstrādes procedūru, kā arī iekļauta norma, ka ar 2008.gada 1.janvāri vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izvērtēšanu un atzinumu sniegšanu nodrošina plānošanas reģioni.

2. Cita informācija 

Likumprojekts šo jomu neskar

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 4. Atbilstības izvērtējums                                                                          1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

Likumprojekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas n ormatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

5. Cita informācija 

 Nav

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Plānojumu izvērtēšanas funkcijas nodošana tiek realizēta no valsts budžeta piešķirot papildus finansējumu piecām Plānošanas reģionu administrācijām, radot sešas jaunas darba vietas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu  

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs” un www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                                         A.Štokenbergs

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāre

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā departamenta direktora vietniece

 

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Štokenbergs

L.Straujuma

S.Smone

A.Vectēva

I.Urtāne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2007. 16:45

1199

I.Urtāne

7770356; inguna.urtane@raplm.gov.lv