Grozījumi Krimināllikumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 49.panta ceturto daļu.

 

2.  55.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ja, nosakot sodu – brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, vai arests –, tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, tā vainīgo var notiesāt nosacīti.";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Nosacīti notiesājot, tiesa nosaka pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Pārbaudes laiks sākas ar tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienu. Noteiktais pārbaudes laiks nevar būt mazāks par piemēroto brīvības atņemšanas laiku.";

 

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Nosacīta notiesāšana nav nosakāma personai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ja persona agrāk izcietusi brīvības atņemšanas sodu un sodāmība par to nav noņemta vai dzēsta likumā noteiktajā kārtībā."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī.

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta

“Grozījumi Krimināllikumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ar Ministru kabineta 2006. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 527 tika atbalstīts Tieslietu ministrijas izstrādātās koncepcijas "Par izmaiņām nosacītās notiesāšanas piemēro­šanā" (turpmāk – koncepcija) kopsavilkumā ietvertais risinājuma 2. variants un Tieslietu ministrija noteikta par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

Koncepcijā ietvertais risinājuma 2. variants paredz precizēt nosacīta soda piemērošanas reglamentāciju Krimināllikumā (turpmāk – KL), lai nebūtu iespējams sodu piemērot nosacīti par jebkuru noziedzīgu nodarījumu uz jebkuru soda ilgumu, nosakot pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem neatkarīgi no pamatsoda smaguma pat tajā gadījumā, ja personas izdarījušas vairākus noziedzīgus nodarījumus vai ir bijušas iepriekš sodītas.

Pašreiz atbilstoši KL nosacītais sods ir piemērojams par jebkuru noziedzīgu nodarījumu, proti, gan par kriminālpārkāpumu, gan par noziegumu. Atbilstoši Tiesu informācijas sistēmas statistikas datiem 2005. gadā notiesātas 11239 personas, no kurām 6099 personas tika notiesātas nosacīti, turklāt no tām 984 bija agrāk tiesātas. 2006. gadā notiesātas 9838 personas, no kurām 4494 personas tika notiesātas nosacīti, turklāt no tām 601 bija agrāk tiesāta.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izteikt KL 55. panta pirmo daļu jaunā redakcijā, lai noteiktu, kādā gadījumā tiesa var vainīgo notiesāt nosacīti, lai nepastāvētu situācija, ka vainīgo var notiesāt nosacīti par jebkuru noziedzīgu nodarījumu. Šāds grozījums nepieciešams, lai pildītu KL 35. panta mērķi - vainīgo personu sodīt par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, kā arī panākt, lai notiesātais un citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. Turklāt, lai KL ierobežotu nosacītā soda piemērošanas ilgumu, likumprojekts paredz aizliegt nosacītas notiesāšanas piemērošanu par nodarījumiem, par kuru izdarīšanu tiesa spriedumā ir piespriedusi brīvības atņemšanu uz laiku ilgāku par pieciem gadiem. Likumprojekta 55. panta pirmā daļa arī novērš iespēju par noteikto sodu piespiedu darba vai naudas soda veidā vainīgo personu notiesāt nosacīti.

Likumprojekts paredz izteikt KL 55 .panta trešo daļu jaunā redakcijā, lai noteiktu pārbaudes laika ierobežojumus atkarībā no piemērotā nosacītā soda ilguma. Likumprojekta mērķis ir noteikt pārbaudes laika minimālo un maksimālo robežu, tādējādi paredzot, ka nosacītās notiesāšanas gadījumā pārbaudes laiks nosakāms obligāti, turklāt tā minimālais ilgums ir atkarīgs no piemērotā brīvības atņemšanas laika.

Likumprojekts paredz papildināt KL 55. pantu ar 11. daļu, lai paredzētu gadījumu, kādā personai nav iespējams noteikt nosacītu notiesāšanu. Grozījumi paredz papildināt KL 55. pantu ar jaunu 11. daļu, kas noteic, ka nosacīta notiesāšana nav nosakāma personai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ja viņa agrāk izcietusi brīvības atņemšanas sodu un sodāmība par to nav dzēsta vai noņemta likumā noteiktā kārtībā. Šāds papildinājums pamatojams ar to, ka nav pieļaujams, ka persona, kura jau iepriekš bijusi notiesāta ar brīvības atņemšanu un kura atkārtoti izdarījusi noziedzīgu nodarījumu tiek notiesāta nosacīti. Jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšana norāda uz to, ka pēc iepriekšējā soda piemērošanas persona nav labojusies.

Ņemot vērā, ka likumprojektā paredzēto grozījumu rezultātā samazināsies nosacītās notiesāšanas iespējas un, ka vairākos KL pantos, kur paredzētie nodarījumi nav saistīti ar ļoti lielu kaitējumu, sankcijās paredzētais sods ir ļoti bargs, likumprojekts paredz izdarīt grozījumus arī KL 49. pantā, kur minētā panta ceturtajā daļā ir noteikts ierobežojums vieglāka soda noteikšanai nekā KL Sevišķās daļas panta sankcijā paredzētais sods. Līdz ar to, lai būtu iespējama vieglāka soda noteikšana nekā KL paredzētais sods, likumprojekts paredz izslēgt KL 49. panta ceturto daļu.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Pastāvot ierobežojumam piespriest notiesātajam sodu nosacīti, vairāk personas tiks notiesātas ar reālu brīvības atņemšanu. Tiks pagarināts nosacīti notiesāto personu uzraudzības laiks.

4. Ietekme uz vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

 2007.

 2008.

 2009.

 2010.

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

282,0

846,1

1403,5

1148,1

3. Finansiālā ietekme  

Likumprojekts šo jomu neskar.

 –282,0

–846,1

–1403,5

–1148,1

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins: 

 

 

IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDE

 

Izdevumi 2007. gadā ieslodzīto uzturēšanai 31480785 Ls – 750000 Ls – 1120000 Ls = 29610785 Ls

kur:

31480785 – kopējais finansējums 2007. gadam,

750000 Ls – plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2007. gadā

1120000 Ls – investīcijas Latvijas cietumu slimnīcai Olainē

 

11,59 Ls – vidējie 2007. gadam plānotie viena ieslodzītā uzturēšanas izdevumi gadā (29610785:7000:365 dienas), kur:

7000 – plānotais ieslodzīto skaits

 

 

Prognozētais ieslodzīto skaita pieaugums:

2008.gads – par 200 notiesātajiem

2009.gads – par 200 notiesātajiem

2010.gads – par 300 notiesātajiem

 

2008.gadā:

Likumprojekts stājas spēkā ar 1. septembri. 

365dienas : 3 ceturkšņi x 200 ieslodzītie x Ls 11,59 = Ls 282023

Ls 11,59 – vidējie plānotie viena ieslodzītā uzturēšanas izdevumi dienā

 

2009. gadā:

200 ieslodzītie x Ls 11,59 x 365 dienas = Ls 846070

 

2010. un turpmākajos gados:

300 ieslodzītie x Ls 11,59 x

365 dienas = Ls 1269105

 

VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS

 

2010 .gads

 

5.1.1.Atalgojums – 57 132 Ls

   ( 6 papildus štata vietas)

   

    5.1.1.1. Vecākais referents  

(papildus 6 štata vietas, 35.saime,II līm.)

  6 št.v. x 729 Ls x 12mēn  =  52 488 Ls

      5.1.1.2. Naktsstundu darbs

              6 štata v . x vidēji 64.5 Ls x

              12 mēneši = 4 644 Ls

5.1.2. 20% piemaksām un pabalstiem  

            = 11 426 Ls

5.1.3. 25% piemaksām saskaņā ar 20.12.2005.MK 995.noteikumu 18.punktu

              = 14 283Ls

 

5.1.3. Atvaļinājuma pabalsti ierēdņiem-

   6 št.v. x 1 mēn. alga =  4 374 Ls

 

5.1.4. VSAOI – 24.09%

  87 215 Ls x 0.2409= 21 010 Ls

 

Kopā 108 225 Ls

 

5.2.Kārtējie izdevumi:

 5.2.1. Pakalpojumu apmaksa kopā:

                      =  11 208 Ls:

    5. 2.1.1. Komandējumi un dienesta

               braucieni - 30Ls/mēnesī

               ierēdnim:

6 št.v. x 30 Ls x 12

            mēneši = 2 160 Ls

     5.2.1.2. Sakaru un interneta pakalpojumi –31Ls/ mēnesī ierēdnim;

6 št.v. x 31 Ls x 12 mēneši

                   = 2 232 Ls

   5.2.1.3. Telefona pieslēgums

          6 št.v. x 30 Ls = 180 Ls

   5.2.1.4. Telpu noma

          (6 x 7 m2=42 m2)

       8 Ls/mēnesī x 42 x 12 mēneši =

4 032 Ls

    5.2.1.6. Pārējā noma un īre

10 Ls/mēnesī x 6 št.v.x 12 mēn. = 720 Ls

   5.2.1.7. Pārējie pakalpojumi

2 Ls/mēnesī x 6 št.v.x12

           mēneši = 144 Ls

   5.2.1.8. Personāla apmācīšanas

           izdevumi:

15Ls/mēnesī x 6 št.v. x 12

           mēneši = 1 080 Ls

   5.2.1.9. Darba devēja apmaksātie

           veselības, dzīvības

           apdrošināšanas izdevumi

           6 št.v. x 110 Ls/gadā

             = 660 Ls

   5.2.2. Materiālu, energoresursu,

       ūdens un mazvērtīgā inventāra

       iegāde kopā: 3 404 Ls,

   5.2.2.1. Kancelejas preces un

       saimniecības materiāli (toneri, papīrs

       mapes, pārējās kancelejas preces):

           6 št.v. x18 Ls/mēnesī x12

           mēneši =1 296 Ls

   5.2.2.2. Kārtējā remonta un

           uzturēšanas materiāli:

         6 št.v. x vidēji 5

         Ls/mēnesī x 12 mēneši = 360 Ls

   5.2.2.3. Mazvērtīgais inventārs    

          (apmeklētāju krēsls, telefona

          aparāts, tāfele, galda lampa,

          pārējais inventārs):

          115 Ls x 6 št.v. = 690 Ls

   5.2.2.4. Komunālie pakalpojumi

      1,4 Ls x 42 m2 x 12  mēn.= 705.6 Ls

   5.2.2.6. Apkure

    1,2 Ls x 42 m2 x 7 mēn. = 352.8 Ls

 

Kopā – 14 612 Ls

 

5.3.Vienreizējie izdevumi:

    5.3.1. Darba galds

           6 darba vietas x160Ls = 960Ls

   5.3.2. Krēsls

            6 darba vietas x 60 Ls =360Ls

   5.3.3. Drēbju skapis

           120 Ls x 6 gab. = 720 Ls

    5.3.3. Dokumentu skapis

            6 gab x 112Ls = 672Ls

    5.3.4. Dokumentu plaukts

           6 gab x 80 Ls = 480Ls

    5.3.5. Skapis lietu uzglabāšanai

           3 gab x 150 Ls = 450 Ls

    5.3.6. Sistēmbloks

            6 darba vietas x 810 Ls =

             4 860Ls

    5.3.7. Monitors

             6 darba vietas x 200Ls

             = 1 200Ls

    5.3.8. UPS – 6 darba vietas x 260Ls

            = 1 560 Ls

    5.3.9. Printeris

             3 gab x 100 Ls =  300 Ls

 

Kopā – 11 562 Ls

 

KOPĀ 2010.gadā: Ls 134 399

 

2011.gads

 

5.1.1. Atalgojums – 132 382 Ls

( 6 štata vietas +7 papildus štata vietas)

 

    5.1.1.1.Vecākais referents (7  papildus štata vietas, 35.saime, II līm.)

 13 št.v. x 780 Ls x 12 mēn.=

121 680Ls

   5.1.1.2. Naktsstundu darbs

              13 štata v . x vidēji 68.6 Ls x

              12 mēneši = 10702 Ls

5.1.2. 20% piemaksām un pabalstiem

            = 26 476 Ls

5.1.3. 25% piemaksām saskaņā ar 20.12.2005. MK 995. noteikumu 18. punktu

              = 33 095Ls

5.1.4 Atvaļinājuma pabalsti ierēdņiem-

    13 št. v. x  780 Ls x 1 mēn. = 10 140 Ls

5.1.5 VSAOI – 24.09%

      202 093 x 0.2409 = 48 684 Ls

Kopā 250 777 Ls

 

5.2.Kārtējie izdevumi:

 5.2.1. Pakalpojumu apmaksa kopā:

                      =  24 104 Ls:

    5.2.1.1. Komandējumi un dienesta

               braucieni – 30 Ls/mēnesī

               ierēdnim:

·   13 št. v. x 30 Ls x 12

            mēneši = 4 680Ls

    5.2.1.2. Sakaru un interneta  pakalpojumi –31Ls/ mēnesī darbiniekam;

·   13 št. v. x 31 Ls x 12

            mēneši = 4 836Ls

    5.2.1.3. Telefona pieslēgums

          7 št. v. x 30 Ls = 210 Ls

    5.2.1.4.Telpu noma (13 x 7m2 = 91m2)

         8 Ls x 91 m2 x 12 mēn. = 8736 Ls

    5.2.1.5. Pārējā noma un īre

·   10 Ls/mēnesī x 13 darbinieki x 12

           mēneši = 1 560 Ls

    5.2.1.6. Pārējie pakalpojumi

·   2 Ls/mēnesī x 13 darbinieki x 12

           mēneši = 312 Ls

    5.2.1.7. Personāla apmācīšanas

           izdevumi:

·   15 Ls/mēnesī x 13 št. v. x 12

           mēneši = 2340 Ls

    5.2.1.8. Darba devēja apmaksātie

           veselības, dzīvības

           apdrošināšanas izdevumi

           13 št. v. x 110 Ls/gadā

             = 1 430 Ls

 

 

5.2.2. Materiālu, energoresursu,

       ūdens un mazvērtīgā inventāra

       iegāde kopā: 6 791 Ls,

 

   5.2.2.1.Komunālie pakalpojumi

      1.4 Ls x 91 m2 x 12 mēn.=1529Ls

   5.2.2.2.Apkure

      1.2 Ls x 91 m2  x 7 mēn. = 764 Ls

   5.2.2.3. Kancelejas preces un

       saimniecības materiāli (toneri, papīrs

       mapes, pārējās kancelejas preces):

          13 štata v. x 18 Ls/mēnesī x 12

           mēneši = 2 808 Ls

   5.2.2.4. Kārtējā remonta un

           uzturēšanas materiāli:

           13 št.v. x vidēji 5 

           Ls/mēnesī x12 mēneši = 780 Ls

   5.2.2.5.Apmeklētāju krēsls

          40 Ls x 7 gab. = 280Ls

   5.2.2.6. Telefona aparāts

          20 Ls x 7 gab. = 140 Ls

   5.2.2.7. Tāfele

          30 L s x 7 gab. = 210 Ls

   5.2.2.8. Galda lampa

          20 Ls x 7 gab. = 140 Ls

   5.2.2.9 Pārējais inventārs

          20 Ls x 7 št.v. = 140 Ls

 

Kopā – 30 895Ls

 

 

5.3.Vienreizējie izdevumi:

    5.3.1. Darba galds

           7 darba vietas x160Ls=1120Ls

    5.3.2. Krēsls

            7 darba vietas x 60 Ls =420Ls

   5.3.3. Drēbju skapis

           120 Ls x 4 gab. = 480 Ls

    5.3.3. Dokumentu skapis

            7 gab. x 112Ls = 784Ls

    5.3.4. Dokumentu plaukts

           7 gab. x 80 Ls = 560Ls

    5.3.5. Skapis lietu uzglabāšanai

           4 gab. x 150 Ls = 600 Ls

    5.3.6. Sistēmbloks

             7 darba vietas x 810 Ls =

             5 670 Ls

    5.3.7. Monitors

             7 darba vietas x 200Ls

             = 1 400Ls

    5.3.8. UPS – 7 darba vietas x 260Ls

            = 1 820 Ls

    5.3.9. Printeris

           4 darba vietas x 100Ls

             = 400Ls

 

Kopā – 13 254 Ls

 

Kopā 2011.gadā – 294 926 Ls

 

 

2012.gads

 

5.1.1.Atalgojums – 173 114 Ls

(13 štata vietas+ 4 papildus štata vietas)

 

   5.1.1.1.Vecākais referents (4  štata vietas, 35.saime, II līm.))

      17 št. v. x  780 Ls x 12 mēn.=

159 120 Ls

   5.1.1.2. Naktsstundu darbs

              17 štata v . x vidēji 68.6 Ls x

              12 mēneši = 13 994 Ls

5.1.2. 20% piemaksām un pabalstiem

            = 34 623 Ls

5.1.3. 25% piemaksām saskaņā ar 20.12.2005.MK 995.noteikumu 18.punktu

              = 43 279 Ls

5.1.4 Atvaļinājuma pabalsti ierēdņiem-

     780 Lsx1 mēn.x 17 št.v.=13 260Ls

5.1.5 VSAOI – 24.09%

      264 276 Ls x 0.2409 = 63 664 Ls

 

Kopā - 327 940 Ls

 

 

5.2.Kārtējie izdevumi:

 5.2.1. Pakalpojumu apmaksa kopā:

                      =  31 366 Ls:

   5. 2.1.1. Komandējumi un dienesta

               braucieni – 30 Ls/mēnesī

               ierēdnim:

17 št.v. x 30 Ls x 12

            mēneši = 6 120 Ls

   5.2.1.2. Sakaru un interneta  pakalpojumi – 31 Ls/ mēnesī darbiniekam;

17 št.v. x 31 Ls x 12 mēneši

                   = 6 324 Ls

  5.2.1.3.Telpu noma (17x7m2=119 m2)

         8 Ls x 119 m2 x 12 mēn. =

11 424 Ls

  5.2.1.4. Pārējā noma un īre

        10 Ls x 17 št.v. x 12 mēn. =

        2 040 Ls

   5.2.1.5. Pārējie pakalpojumi

2 Ls/mēnesī x 17t.v. x 12

           mēneši = 408 Ls

   5.2.1.6. Personāla apmācīšanas

           izdevumi:

15 Ls/mēnesī x 17 št.v. x12

           mēneši = 3 060 Ls

   5.2.1.7. Darba devēja apmaksātie

           veselības, dzīvības

           apdrošināšanas izdevumi

           17št.v. x 110 Ls/gadā

             = 1 870 Ls

   5.2.1.8  Telefona pieslēgums

          4 št.v. x 30 Ls = 120 Ls

 

 

5.2.2. Materiālu, energoresursu,

       ūdens un mazvērtīgā inventāra

       iegāde kopā: 8 211

 

   5.2.2.1.Komunālie pakalpojumi

  1.4 Ls x 119 m2 x 12 mēn.= 1 999.2Ls

   5.2.2.2.Apkure

      1.2 Ls x 119 m2  x 7 mēn. = 1 000 Ls

   5.2.2.3. Kancelejas preces un

       saimniecības materiāli (toneri, papīrs

       mapes, pārējās kancelejas preces):

           17 štata v. x 18 Ls/mēnesī x12

           mēneši = 3 672 Ls

   5.2.2.4. Kārtējā remonta un

           uzturēšanas materiāli:

           17 št.v. x vidēji 5

           Ls/mēnesī x 12 mēneši = 1 020 Ls

   5.2.2.5.Apmeklētāju krēsls

          40 Ls x 4 gab. = 160Ls

   5.2.2.6. Telefona aparāts

          20 Ls x 4 gab. = 80 Ls

   5.2.2.7. Tāfele

          30 L s x 4 gab. = 120 Ls

   5.2.2.8. Galda lampa

          20 Ls x 4 gab. = 80 Ls

   5.2.2.9 Pārējais inventārs

          20 Ls x 4 št.v. = 80 Ls

 

Kopā – 39 577 Ls

 

5.3.Vienreizējie izdevumi:

    5.3.1. Darba galds

           4 darba vietas x160Ls = 640Ls

    5.3.2. Krēsls

            4 darba vietas x 60 Ls =240Ls

   5.3.3. Drēbju skapis

           120 Ls x 2 gab. = 240 Ls

    5.3.4. Dokumentu skapis

            4 gab x 112Ls = 448Ls

    5.3.5. Dokumentu plaukts

           4 gab x 80 Ls = 320Ls

    5.3.6. Skapis lietu uzglabāšanai

           2 gab x 150 Ls = 300 Ls

    5.3.7. Sistēmbloks

             4 darba vietas x 810 Ls =

              3 240Ls

    5.3.8. Monitors

             4 darba vietas x 200Ls

             = 800Ls

    5.3.9. UPS – 4 darba vietas x 260Ls

            = 1 040 Ls

    5.3.10. Printeris

           2 darba vietas x 100Ls

             = 200Ls

   

Kopā 2012.gadā – 7 468 Ls 

 

KOPĀ 2012.gadā un turpmākajos gados: Ls 374 985

 

 

KOPĀ:

 

2008.gads: Ls 282023

 

2009.gads: Ls 846070

 

2010.gads: Ls 1269105 + Ls 134399 = Ls 1403504

 

2011.gads: Ls 1269105 + Ls 294926 = Ls 1564031

 

2012. gads un turpmāk:

Ls 269105 + Ls 374985= Ls 1644090

 

Vidēji 5 gadu laikā pēc kārtējā gada: Ls 1148098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

846,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

846,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 269,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,6

134,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1403,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cita informācija 

* prognozes pamatojums:

2005. gadā 6099 personas tika nosacīti notiesātas, no tām 984 bija agrāk tiesātas. 2006. gadā 4494 personas tika nosacīti notiesātas, no tām 601 bija agrāk tiesāta.

Informāciju par personu skaitu, kas pirms nosacītas notiesāšanas jau agrāk ir izcietušas sodu cietumā, nav iespējams iegūt. Tādējādi, daļai no šīm personām (984 personām 2005. gadā un 601 personas 2006. gadā) atbilstoši šī likumprojekta normām nevarētu piemērot nosacītu sodu, jo daļa no tām jau ir izcietusi brīvības atņemšanas sodu. Tām atkārtotas notiesāšanas gadījumā tiktu piemērota reāla brīvības atņemšana vai cits sods, ja tāds paredzēts KL attiecīgā panta sankcijā.

Bez tam, jāņem vērā, ka ne visas šīs personas izdarīs atkārtotu noziedzīgu nodarījumu.

Papildus jāņem vērā arī to, ka:

2006. gada 1. janvārī ieslodzījuma vietās kopā bija 4750 notiesātie, no kuriem tikai 2068 pirmo reizi izcieta sodu brīvības atņemšanas iestādē, bet 2682 cietumā atradās un sodu izcieta otro, trešo, ceturto vai vēl vairāk reizes.

2007. gada 1. janvārī ieslodzījuma vietās kopā bija 4744 notiesātie, no kuriem tikai 2151 pirmo reizi izcieta sodu brīvības atņemšanas iestādē, bet 2693 cietumā atradās un sodu izcieta otro, trešo, ceturto vai vēl vairāk reizes.

Tāpēc tiek prognozēts, ka 2008. gadā (salīdzinot ar 2007. gadu) būs par 200 notiesāto vairāk, 2009 .gadā salīdzinot ar 2008 skaits nepieaugs, 2010 būs vērojams pieaugums par 100 notiesātajiem, bet turpmākajos gados  nestabilizēšanās vai pat samazināšanās.

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldei nepieciešamie papildus naudas līdzekļi atbalstīti Ministru kabineta 2007. gada 3. septembra sēdē ( protokols Nr.48 1§) 2008. gadam 282 023 latu apmērā, 2009. gadam 846 070  latu apmērā,  2010. gadam 1 269 105 latu apmērā.

Jautājumu par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Valsts probācijas dienestam 134 399 latu apmērā likumprojekta īstenošanai 2010. gadā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

 

2. Cita informācija 

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS” un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija 

 Nav.

 

Tieslietu ministrs                                                                                     G.Bērziņš

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

I.Melnace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2007 08:47

2992

R.Rācene

7036900, Ruta.Racene@tm.gov.lv