Rīgā, 2008

 

Rīgā, 2008. gada 11. jūnijā

Nr. 9/3 –

 

                                                                             Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ″Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā″ (Nr.483/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz       lpp.

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                            Vineta Muižniece

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                            likumprojekts trešajam lasījumam

 

“Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā” (Nr.483/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr

4.

Priekšlikumi (48)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1998, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 6., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1998, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 6., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

Aizstāt visā likumprojektā vārdus „tiesas rajona teritorija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „tiesas darbības teritorija” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

12. Likumā noteiktajos gadījumos valsts apmaksā advokātu sniegto juridisko palīdzību.

 

1. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12. Likumā noteiktajos gadījumos valsts apmaksā advokātu sniegto juridisko palīdzību un ar tās sniegšanu saistītos izdevumus.

Atlīdzību un atlīdzināmos izdevumus, kas zvērinātu advokātu vecākajam radušies, nodrošinot un koordinējot advokātus valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanai, sedz no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru kabinets, izvērtējis Latvijas Zvērinātu advokātu padomes izteikto viedokli, nosaka zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības noteikšanas kārtību un apmērus, atlīdzināmo izdevumu veidus, atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmērus, kā arī zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu piešķiršanas kārtību un minēto finanšu līdzekļu izlietojuma pārskata saturu un iesniegšanas kārtību."

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

„Atlīdzību un atlīdzināmos izdevumus, kas zvērinātu advokātu vecākajam radušies, organizējot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu, sedz no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem.”

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 12.panta trešajā daļā vārdus „izvērtējis Latvijas Zvērinātu advokātu padomes izteikto viedokli”.

 

 

Atbalstīts, redakcio-nāli precizējot

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

„12. Likumā noteiktajos gadījumos valsts apmaksā advokātu sniegto juridisko palīdzību un ar tās sniegšanu saistītos izdevumus.

Atlīdzību un atlīdzināmos izdevumus, kas zvērinātu advokātu vecākajam radušies, organizējot valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanu kriminālprocesā, sedz no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

Zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības noteikšanas kārtību un apmērus, atlīdzināmo izdevumu veidus, atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmērus, kā arī zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu piešķiršanas kārtību un minēto finanšu līdzekļu izlietojuma pārskata saturu un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

14. Par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kuras:

1) ir Latvijas pilsoņi;

2) ir ar nevainojamu reputāciju;

3) sasniegušas divdesmit piecu gadu vecumu;

4) saņēmušas valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnēs un ieguvušas jurista kvalifikāciju;

5) prot valsts valodu;

6) ieguvušas darba pieredzi, strādājot kādā no šādiem amatiem:

a) tiesneša amatā,

b) vismaz divus gadus — prokurora, zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra amatā,

c) vismaz trīs gadus par advokāta palīgu,

d) vismaz trīs gadus — augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā,

e) vismaz piecus gadus — citā juridiskās specialitātes amatā;

7) nokārtojušas advokāta eksāmenu.

No advokāta eksāmena kārtošanas ir atbrīvoti tiesību zinātņu doktori.

(19.02.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.2004. likumu)

 

 

3.

Partijas „Par cilvēka tiesībām

vienotā Latvijā” frakcija

Izslēgt 14.panta 1.punktu.

 

Neatbalstīts

 

15. Par zvērinātiem advokātiem nevar uzņemt personas:

1) kuras neatbilst šā likuma 14.panta prasībām;

2) kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcībnespējīgām;

3) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

4) kuras ir aizdomās turētie, apsūdzētie vai tiesājamie krimināllietā;

5) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

6) kuras izdarījušas tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

7) kuras izslēgtas no zvērinātu advokātu skaita;

8) kurām ir tāda nodarbošanās, ko Latvijas Zvērinātu advokātu padome ētisku apsvērumu dēļ atzīst par nesavienojamu ar zvērināta advokāta stāvokli sabiedrībā;

9) kuras ir valsts un pašvaldību institūciju, kā arī valsts uzņēmumu dienestā, izņemot mācībspēkus izglītības iestādēs un personas, kas veic juriskonsulta pienākumus saskaņā ar līgumu, vai nav izpildījušas šā likuma 42.pantā paredzētās prasības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. No zvērinātu advokātu skaita izslēdz personas:

1) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

2) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

3) kuras izdarījušas tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

4) kuras šā likuma 39.pantā paredzētajā iesniegumā nepatiesi apliecinājušas, ka to uzņemšanai zvērinātos advokātos nav šķēršļu;

5) kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcībnespējīgām;

6) kurām ir šā likuma 15.panta 8. vai 9.punktā minētā nodarbošanās un kuras pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšlikuma šo nodarbošanos neizbeidz.

 

 

 

 

 

 

16.1 Latvijas Zvērinātu advokātu padome var apturēt zvērināta advokāta darbību uz laiku, kamēr viņš strādā vēlētā institūcijā, valsts vai pašvaldības institūcijā, kā arī uz mācību vai ilgstošas slimības laiku.

Latvijas Zvērinātu advokātu padome aptur tāda zvērināta advokāta darbību, kuram par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts aiz neuzmanības, tiesa piespriedusi brīvības atņemšanu, — uz laiku, kamēr viņš atrodas ieslodzījuma vietā.

 

 

2. Izteikt 15., 16. pantu un 16.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„15. Par zvērinātiem advokātiem nevar uzņemt personas:

1) kuras neatbilst šā likuma 14. panta prasībām;

2) pār kurām nodibināta aizgādnība;

3) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

4) kuras kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu atzītas par aizdomās turētajiem vai apsūdzētajiem;

5) pret kurām kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

6) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

7) kuras agrāk izdarījušas tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas;

8) kurām ar tiesas spriedumu kriminālprocesā atņemtas tiesības ieņemt advokāta amatu vai šā likuma 14. panta pirmās daļas 6. punktā norādītos amatus;

9) kuras, pamatojoties uz lēmumu disciplinārlietā, izslēgtas no zvērinātu advokātu vai viņu palīgu skaita, atlaistas no prokurora amata vai atceltas no zvērināta tiesu izpildītāja, viņa palīga amata, zvērināta notāra, viņa palīga amata vai tiesneša amata, kamēr nav pagājuši pieci gadi no brīža, kad lēmums disciplinārlietā stājas spēkā;

10) kurām ir tāda nodarbošanās, ko Latvijas Zvērinātu advokātu padome ētisku apsvērumu dēļ atzīst par nesavienojamu ar zvērināta advokāta stāvokli sabiedrībā;

11) kuras ir valsts (pašvaldības) institūciju vai valsts (pašvaldības) kapitālsabiedrību dienestā, izņemot mācībspēkus izglītības iestādēs un personas, kas veic juriskonsulta pienākumus saskaņā ar līgumu, vai nav izpildījušas šā likuma 42. panta prasības.

 

16. No zvērinātu advokātu skaita izslēdz personas:

1) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

2) pār kurām nodibināta aizgādnība;

3) pret kurām kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

4) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

5) kuras izdarījušas tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas;

6) kurām ar tiesas sprie­dumu kriminālprocesā atņemtas tiesības ieņemt advokāta amatu;

7) kuras šā likuma 39. pantā paredzētajā iesniegumā nepatiesi apliecinājušas, ka to uzņemšanai zvērinātos advokātos nav šķēršļu;

8) kurām ir šā likuma 15. panta 10. vai 11. punktā minētā nodarbošanās un kuras pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšlikuma šo nodarbošanos neizbeidz;

9) kurām uzlikts disciplinārsods – izslēgšana no zvērinātu advokātu skaita.

16.1 Latvijas Zvērinātu advokātu padome var apturēt zvērināta advokāta darbību uz laiku, kamēr viņš strādā vēlētā institūcijā vai valsts (pašvaldības) institūcijā, valsts (pašvaldības) kapitālsabiedrībā, vai uz mācību vai ilgstošas slimības laiku, kā arī pēc advokāta pamatota lūguma citos gadījumos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 15. panta 9. punktu šādā redakcijā:

„9) kuras, pamatojoties uz lēmumu disciplinārlietā, atceltas no tiesneša, zvērināta tiesu izpildītāja, zvērināta tiesu izpildītāja palīga, zvērināta notāra vai zvērināta notāra palīga amata, izslēgtas no zvērinātu advokātu vai zvērinātu advokātu palīgu skaita vai atlaistas no prokurora amata un no disciplinārlietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās brīža nav pagājuši pieci gadi;”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 15. panta 10. punktu šādā redakcijā:

„10) kuru nodarbošanos Latvijas Zvērinātu advokātu padome ētisku apsvērumu dēļ atzinusi par nesavienojamu ar zvērināta advokāta stāvokli sabiedrībā;”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 15. panta 11. punktā vārdus „valsts (pašvaldību) institūciju” ar vārdiem „tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes”.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 16. panta 8. punktu šādā redakcijā:

„8) kuras pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšlikuma neizbeidz šā likuma 15. panta 10. vai 11. punktā minēto nodarbošanos;”;

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 16.1 pantā vārdus „vēlētā institūcijā vai valsts (pašvaldības) institūcijā” ar vārdiem „tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādē, atvasinātajā publiskajā personā, citā valsts iestādē”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 15., 16. pantu un 16.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„15. Par zvērinātiem advokātiem nevar uzņemt personas:

1) kuras neatbilst šā likuma 14. panta prasībām;

2) pār kurām nodibināta aizgādnība;

3) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

4) kuras kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu atzītas par aizdomās turētajiem vai apsūdzētajiem;

5) pret kurām kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

6) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

7) kuras agrāk izdarījušas tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas;

8) kurām ar tiesas spriedumu kriminālprocesā atņemtas tiesības ieņemt advokāta amatu vai šā likuma 14. panta pirmās daļas 6. punktā norādītos amatus;

9) kuras, pamatojoties uz lēmumu disciplinārlietā, atceltas no tiesneša, zvērināta tiesu izpildītāja, zvērināta tiesu izpildītāja palīga, zvērināta notāra vai zvērināta notāra palīga amata, izslēgtas no zvērinātu advokātu vai zvērinātu advokātu palīgu skaita vai atlaistas no prokurora amata un no disciplinārlietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās brīža nav pagājuši pieci gadi;

10) kuru nodarbošanos Latvijas Zvērinātu advokātu padome ētisku apsvērumu dēļ atzinusi par nesavienojamu ar zvērināta advokāta stāvokli sabiedrībā;

11) kuras ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai valsts (pašvaldības) kapitālsabiedrību dienestā, izņemot mācībspēkus izglītības iestādēs un personas, kas veic juriskonsulta pienākumus saskaņā ar līgumu, vai nav izpildījušas šā likuma 42. panta prasības.

 

16. No zvērinātu advokātu skaita izslēdz personas:

1) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

2) pār kurām nodibināta aizgādnība;

3) pret kurām kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

4) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

5) kuras izdarījušas tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas;

6) kurām ar tiesas sprie­dumu kriminālprocesā atņemtas tiesības ieņemt advokāta amatu;

7) kuras šā likuma 39. pantā paredzētajā iesniegumā nepatiesi apliecinājušas, ka to uzņemšanai zvērinātos advokātos nav šķēršļu;

8) kuras pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšlikuma neizbeidz šā likuma 15. panta 10. vai 11. punktā minēto nodarbošanos;

9) kurām uzlikts disciplinārsods – izslēgšana no zvērinātu advokātu skaita.

 

16.1 Latvijas Zvērinātu advokātu padome var apturēt zvērināta advokāta darbību uz laiku, kamēr viņš ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai valsts (pašvaldības) kapitālsabiedrības dienestā, vai uz mācību vai ilgstošas slimības laiku, kā arī pēc advokāta pamatota lūguma citos gadījumos.”

17. No zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas krimināllietas izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā atstādina tos zvērinātus advokātus, kas ir aizdomās turētie, apsūdzētie vai tiesājamie tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

(27.05.2004. likuma redakcijā)

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

 Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

„17. Pēc procesa virzītāja sniegtās rakstveida informācijas saņemšanas no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas krimināllietas izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā var atstādināt tos zvērinātus advokātus, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas nav saistīts ar zvērināta advokāta profesionālo pienākumu veikšanu.

Pēc procesa virzītāja sniegtās rakstveida informācijas saņemšanas no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas krimināllietas izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā atstādina tos zvērinātus advokātus, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar zvērināta advokāta profesionālo pienākumu veikšanu, vai kuriem Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā piemērots drošības līdzeklis noteiktas nodarbošanās aizliegums.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

„17. Pēc procesa virzītāja rakstveida informācijas saņemšanas no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības krimināllietā laikā var atstādināt tos zvērinātus advokātus, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas nav saistīts ar zvērināta advokāta profesionālo pienākumu veikšanu.

Pēc procesa virzītāja rakstveida informācijas saņemšanas no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas pirmstiesas kriminālprocesa un

tiesvedības krimināllietā laikā atstādina tos zvērinātus advokātus, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar zvērināta advokāta profesionālo pienākumu veikšanu, vai kuriem Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā kā drošības līdzeklis piemērots noteiktas nodarbošanās aizliegums.”

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

„17. Pēc procesa virzītāja rakstveida informācijas saņemšanas no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas uz pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības krimināllietā laiku var atstādināt tos zvērinātus advokātus, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas nav saistīts ar zvērināta advokāta profesionālo pienākumu veikšanu.

Pēc procesa virzītāja rakstveida informācijas saņemšanas no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas uz pirmstiesas kriminālprocesa un

tiesvedības krimināllietā laiku atstādina tos zvērinātus advokātus, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar zvērināta advokāta profesionālo pienākumu veikšanu, vai kuriem Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā kā drošības līdzeklis piemērots noteiktas nodarbošanās aizliegums.”

 

 

34. Latvijas Zvērinātu advokātu padome:

1) pieņem lēmumu par uzņemšanu un ieskaitīšanu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaitā un lemj par izslēgšanu, atstādināšanu vai atskaitīšanu no zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita, kā arī par atsevišķu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu darbības apturēšanu;

2) ved zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu sarakstus un nodrošina šo sarakstu publisku pieejamību;

3) pārzina Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas organizācijas lietas;

4) uzrauga zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu darbību, izskata par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, kā arī ierosina disciplinārlietas;

5) pārzina zvērinātu advokātu palīgu sagatavošanu;

6) (izslēgts ar 19.02.2004. likumu);

7) apstiprina tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko;

8) izdod zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu apliecības;

9) uzdod zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs pēc nozīmējuma vest krimināllietas un to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām), kā arī par atlīdzību vest tādu personu lietas, kas dibinātu iemeslu dēļ nevar atrast advokātu savas lietas vešanai;

10) izveido konsultācijas juridiskās palīdzības sniegšanai mazturīgām personām;

11) gādā par to zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu lietu nokārtošanu, kuri miruši, bez vēsts pazuduši, saslimuši vai citu iemeslu dēļ paši nevar kārtot savas un klientu lietas;

12) nosaka atlīdzības lielumu advokātam pēc takses, ja viņam ar klientu šajā ziņā ir domstarpības un ja starp viņiem nav rakstveida vienošanās;

13) nosaka zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu kārtību un apmērus.

 

3. 34. pantā:

izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

„6) ņemot vērā tiesu un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu izvietojumu, kā arī iedzīvotāju skaitu attiecīgajā tiesas darbības teritorijā, nosaka tajā minimālo zvērinātu advokātu skaitu, kāds ir nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekamu juridisko palīdzību, bet neierobežo maksimālo šajā tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu skaitu;

7) apstiprina tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko un nodrošina, lai informācija par viņu būtu publiski pieejama, kā arī atbrīvo viņu no zvērinātu advokātu vecākā pienākumiem pēc viņa lūguma vai ja viņš nepilda šajā likumā noteiktos pienākumus;”;

 

 

 

 

izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

„9) uzdod advokātiem tiesās, pirmstiesas izmeklēšanas un citās iestādēs par atlīdzību vest tādu personu lietas, kas dibinātu iemeslu dēļ nevar atrast advokātu savas lietas vešanai, kā arī pēc tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecāko lūguma uzdod advokātiem veikt valsts nodrošināto aizstāvību vai pārstāvību vai likumā noteiktajos gadījumos sniegt valsts nodrošināto juridisko palīdzību; 
10) organizē konsultācijas juridiskās palīdzības sniegšanai trūcīgām 
  

vai maznodrošinātām personām;”;

 

izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

„12) nosaka advokātam atlīdzības apmēru un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši šā likuma 57. pantam, ja viņam ar klientu šajā ziņā pastāv strīds un ja starp viņiem nav noslēgta rakstveida vienošanās;”;

 

papildināt pantu ar 14., 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

„14) nosaka kārtību, kādā zvērinātu advokātu vecākie nodrošina un organizē tiesas darbības teritorijā praktizējošo advokātu darbu, kā arī nosaka valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības veikšanai nepieciešamo advokātu dežūru grafiku sastādīšanas kārtību; 

 

15) nodrošina un organizē advokātu darba koordinēšanu aizstāvības vai pārstāvības veikšanai kriminālprocesā pēc procesa virzītāja pieprasījuma, kā arī likumā noteiktajos gadījumos valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanai;

16) administrē tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem no valsts budžeta līdzekļiem piešķirto finansējumu, nosakot atbilstoši šā likuma 12. panta trešajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem katram tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajam atlīdzības un to atlīdzināmo izdevumu apmēru, kuri radušies, nodrošinot un koordinējot advokātus valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības veikšanai, kā arī nosaka minētās atlīdzības samaksas un atlīdzināmo izdevumu segšanas kārtību;

17)  nosaka tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecākā atlases kārtību.”

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 34. panta 2. punktu pēc vārda „palīgu” ar vārdiem „kā arī tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 34.panta 6.punktā vārdus "tiesu un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu" ar vārdiem "tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu".

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 34. panta 7. punktā vārdus „un nodrošina, lai informācija par viņu būtu publiski pieejama,”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 34.panta 9.punktu pēc vārdiem „aizstāvību vai pārstāvību” ar vārdu „kriminālprocesā”.

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 34.panta 12.punktā vārdu „advokātam” ar vārdu „advokāta”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 34. panta 12. punktā vārdu „viņam” ar vārdu „advokātam”.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 34. panta 14. punktā vārdus „nodrošina un”.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 34.panta 14.punktu pēc vārdiem „aizstāvības un pārstāvības veikšanai” ar vārdu „kriminālprocesā”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 34.panta 15.punktā vārdus „nodrošina un organizē advokātu darba koordinēšanu” ar vārdiem „nodrošina advokātu darba organizēšanu”.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 34. panta 16. punktu šādā redakcijā:

„16) administrē tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem no valsts budžeta līdzekļiem piešķirto finansējumu šā likuma 12.panta trešajā daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā;”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

4. 34. pantā:

papildināt 2. punktu pēc vārda „palīgu” ar vārdiem „kā arī tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko”;

 

izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

„6) ņemot vērā tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu izvietojumu, kā arī iedzīvotāju skaitu attiecīgajā tiesas darbības teritorijā, nosaka tajā minimālo zvērinātu advokātu skaitu, kāds ir nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekamu juridisko palīdzību, bet neierobežo maksimālo šajā tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu skaitu;

7) apstiprina tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko, kā arī atbrīvo viņu no zvērinātu advokātu vecākā pienākumiem pēc viņa lūguma vai ja viņš nepilda šajā likumā noteiktos pienākumus;”;

 

izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

„9) uzdod advokātiem tiesās, pirmstiesas izmeklēšanas un citās iestādēs par atlīdzību vest tādu personu lietas, kas dibinātu iemeslu dēļ nevar atrast advokātu savas lietas vešanai, kā arī pēc tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecāko lūguma uzdod advokātiem veikt valsts nodrošināto aizstāvību vai pārstāvību kriminālprocesā vai likumā noteiktajos gadījumos sniegt valsts nodrošināto juridisko palīdzību; 
10) organizē konsultācijas juridiskās palīdzības sniegšanai trūcīgām 
  

vai maznodrošinātām personām;”;

izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

„12) nosaka advokāta atlīdzības apmēru un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši šā likuma 57. pantam, ja advokātam ar klientu šajā ziņā pastāv strīds un ja starp viņiem nav noslēgta rakstveida vienošanās;”;

 

papildināt pantu ar 14., 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

„14) nosaka kārtību, kādā zvērinātu advokātu vecākie organizē tiesas darbības teritorijā praktizējošo advokātu darbu, kā arī nosaka valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības veikšanai kriminālprocesā nepieciešamo advokātu dežūru grafiku sastādīšanas kārtību; 

15) nodrošina advokātu darba organizēšanu aizstāvības vai pārstāvības veikšanai kriminālprocesā pēc procesa virzītāja pieprasījuma, kā arī likumā noteiktajos gadījumos valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanai;

16) administrē tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem no valsts budžeta līdzekļiem piešķirto finansējumu šā likuma 12.panta trešajā daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā;

17)  nosaka tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecākā atlases kārtību.”


 

37. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Papildināt 37. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmuma par zvērināta advokāta izslēgšanu, atstādināšanu vai atskaitīšanu no advokātu skaita vai par zvērināta advokāta darbības apturēšanu pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma izpildi līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim

 

21.

 

 

 

22.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 37. panta pirmajā daļā vārdus „ieinteresētās personas”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 37.panta otrajā daļā vārdus „izpildi līdz galīgā nolēmuma spēkā stāša nās brīdim” ar vārdiem „darbību līdz galīgā nolēmuma lietā spēkā stāšanās dienai”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

5. 37. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus „ieinteresētās personas”;

 

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmuma par zvērināta advokāta izslēgšanu, atstādināšanu vai atskaitīšanu no advokātu skaita vai par zvērināta advokāta darbības apturēšanu pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību līdz dienai, kad stājas spēkā galīgais nolēmums lietā”.

39. Persona, kura vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā, iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegumu un attiecīgus dokumentus. Iesniegumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 1. — 6.punkta prasībām un to, ka viņa uzņemšanai nav 15.panta 1. — 7.punktā minēto šķēršļu.

 

5. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:

„39. Persona, kura vēlas kārtot zvērināta advokāta eksāmenu, iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegumu un attiecīgus dokumentus. Iesniegumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 14. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punkta prasībām un to, ka viņam nav 15. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minēto šķēršļu

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

Juridiskais birojs

Aizstāt 39. panta pirmajā teikumā vārdus „kārtot zvērināta advokāta eksāmenu” ar vārdiem „iestāties zvērinātu advokātu skaitā”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 39. panta otrajā teikumā vārdu „viņam” ar vārdiem „viņa uzņemšanai”.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 39.panta otro teikumu šādā redakcijā:

„Iesniegumā pretendents apliecina, ka viņa uzņemšanai nav 15.pantā minēto šķēršļu.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

6. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:

„39. Persona, kura vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā, iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegumu un attiecīgus dokumentus. Iesniegumā pretendents apliecina, ka viņa uzņemšanai nav 15. pantā minēto šķēršļu.”


 

40. To personu sarakstu, kas iesniegušas dokumentus par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome izliek savās telpās un izsūta katras tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecākajam un Tiesu administrācijai līdz ar uzaicinājumu mēneša laikā sniegt atsauksmi par šīm personām.

6. Aizstāt 40. pantā vārdu „rajonā” ar vārdiem „darbības teritorijā”.

 

 

 

7. Aizstāt 40. pantā vārdu „rajonā” ar vārdiem „darbības teritorijā”.

41.2 Advokāta eksāmena maksu nosaka Ministru kabinets. Iemaksāto eksāmena naudu izmaksā kā atlīdzību eksāmena komisijas locekļiem un izlieto eksāmena organizēšanas izdevumu segšanai.

Eksaminācijas kārtību un minimālo nepieciešamo zināšanu apjomu apstiprina tieslietu ministrs.

7. Izteikt 41.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

„Zvērināta advokāta eksāmena kārtību un jomas, kurās tiek pārbaudītas zvērināta advokāta amata pretendenta zināšanas un prasmes, kā arī to vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

8. Izteikt 41.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

„Zvērināta advokāta eksāmena kārtību un jomas, kurās tiek pārbaudītas zvērināta advokāta amata pretendenta zināšanas un prasmes, kā arī to vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

41.3 Ja pretendents nokārtojis advokāta eksāmenu, Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzņem viņu zvērinātu advokātu skaitā.

(19.02.2004. likuma redakcijā)

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

„41.3 Ja pretendents nokārtojis advokāta eksāmenu un Latvijas Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi papildus ziņas, ka pretendents neatbilst šā likuma 14.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktajām prasībām un ka viņa uzņemšanai nav radušies 15. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktā minētie šķēršļi, Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzņem viņu zvērinātu advokātu skaitā.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 41.³pantu šādā redakcijā:

"Ja pretendents nokārtojis advokāta eksāmenu un Latvijas Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi papildus ziņas, ka pretendenta uzņemšanai nav radušies 15.pantā minētie šķēršļi, Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzņem viņu zvērinātu advokātu skaitā."

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšliku-mā nr. 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

9. Izteikt 41.³ pantu šādā redakcijā:

"41.Ja pretendents nokārtojis advokāta eksāmenu un Latvijas Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi papildu ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir radušies 15.pantā minētie šķēršļi, Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzņem viņu zvērinātu advokātu skaitā."

45. Uzņemot zvērinātu advokātu skaitā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome nosaka, pie kuras apgabaltiesas šie zvērināti advokāti darbosies un kuras tiesas rajonā šiem zvērinātiem advokātiem būs praktizēšanas vieta.

8. Aizstāt 45.pantā vārdu „rajonā” ar vārdiem „darbības teritorijā”.

 

 

 

 

 

10. Aizstāt 45. pantā vārdu „rajonā” ar vārdiem „darbības teritorijā”.

48. Sniedzot juridisko palīdzību, zvērināts advokāts ir tiesīgs:

1) aizstāvēt un pārstāvēt juridisko palīdzību lūgušo personu un tās tiesības un likumiskās intereses visās tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, kā arī visās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī citās iestādēs, organizācijās un uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos);

2) vākt pierādījumus, arī pieprasot visus juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamos dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem), kurām likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos ir jāizsniedz šie dokumenti vai to noraksti un jānodrošina advokātam iespēja iepazīties ar tiem, kā arī likumā noteiktajā kārtībā sakarā ar juridiskās palīdzības sniegšanu saņemt lietpratēju atzinumu jautājumos, kuri prasa attiecīgas zināšanas;

3) iepazīties ar valsts un pašvaldību institūciju, tiesu un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu normatīvajiem un individuālajiem aktiem, ar citu informāciju, kas saistīta ar juridiskās palīdzības sniegšanu, kā arī saņemt šo dokumentu norakstus.

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

Papildināt 48. panta pirmās daļas pirmajā un trešajā punktā aiz vārdiem „pirmstiesas izmeklēšanas iestādes” attiecīgā locījumā ar vārdiem „un prokuratūras” attiecīgā locījumā.

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 48. panta pirmajā un trešajā punktā vārdus "tiesas un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tiesas, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes" (attiecīgā locījumā).

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 48. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„Zvērināta advokāta pilnvarojumu un tā apjomu par tiesībām izpildīt šā panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus juridisko palīdzību lūgušo personas tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai un pārstāvēšanai apliecina orderis, kura paraugu apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome.”

 

 

 

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts priekšliku-mā nr. 29.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšliku-mā nr.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aizstāt 48. panta pirmajā un trešajā punktā vārdus "tiesas un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tiesas, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 48.¹pantu šādā redakcijā:

"Zvērināta advokāta pilnvarojumu un tā apjomu, kā arī tiesības izpildīt 48. pantā noteiktos uzdevumus apliecina orderis, kura paraugu apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome."

 

 

 

 

Atbalstīts

 

12. Papildināt likumu ar 48.¹ pantu šādā redakcijā:

"48.¹ Zvērināta advokāta pilnvarojumu un tā apjomu, kā arī tiesības izpildīt 48. pantā noteiktos uzdevumus apliecina orderis, kura paraugu apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome."

51. Zvērināti advokāti ved civillietas un administratīvās lietas un pārstāv cietušos, civilprasītājus un civilatbildētājus krimināllietās, kā arī sniedz juridisko palīdzību jebkurai personai kriminālprocesā vai nu klientu uzdevumā, vai tiesas priekšsēdētāja uzdevumā, vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā pēc klientu lūguma.

 

 

52. Krimināllietās zvērināti advokāti uzņemas aizstāvēt aizturētos, aizdomās turētos, apsūdzētos, tiesājamos un notiesātos vai nu pēc vienošanās ar viņiem vai viņu pārstāvjiem, vai tiesas priekšsēdētāja, procesa virzītāja, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā.

 

9. Izteikt 51. un 52.pantu šādā redakcijā:

„51. Zvērināti advokāti sniedz juridisko palīdzību jebkurai personai civillietās, administratīvajās lietās vai likumā noteiktajos gadījumos citās lietās pēc vienošanās ar klientiem vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā, vai šajā likumā noteiktajos gadījumos – zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā.

 

 

52. Krimināllietās zvērināti advokāti uzņemas aizstāvēt personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību, notiesātos un pārstāvēt cietušos, kā arī sniegt juridisko palīdzību jebkurai personai kriminālprocesā pēc vienošanās ar minētajām personām vai to pārstāvjiem vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā, vai šajā likumā noteiktajos gadījumos – zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā vai procesa virzītāja uzdevumā Kriminālprocesa likumā noteikto atsevišķo procesuālo darbību veikšanā

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

„51. Zvērināti advokāti sniedz juridisko palīdzību jebkurai personai civillietās, administratīvajās lietās vai likumā noteiktajos gadījumos citās lietās pēc vienošanās ar klientiem vai šajā likumā noteiktajos gadījumos – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vai zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt 52. pantu šādā redakcijā:

„52. Krimināllietās zvērināti advokāti uzņemas aizstāvēt notiesātos un personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību, pārstāv cietušos un sniedz juridisko palīdzību jebkurai personai kriminālprocesā šādos gadījumos.

Šā panta pirmajā daļā minētās darbības zvērināts advokāts veic:

1) pēc vienošanās ar personu vai tās pārstāvi;

2) šajā likumā noteiktajos gadījumos – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vai zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā;

3) procesa virzītāja uzdevumā Kriminālprocesa likumā noteikto atsevišķo procesuālo darbību veikšanai.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

redakcio-

nāli

precizējot

13. Izteikt 51. un 52. pantu šādā redakcijā:

"51. Zvērināti advokāti sniedz juridisko palīdzību jebkurai personai civillietās, administratīvajās lietās vai likumā noteiktajos gadījumos citās lietās pēc vienošanās ar klientiem vai šajā likumā noteiktajos gadījumos – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vai zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā.

52. Krimināllietās zvērināti advokāti uzņemas aizstāvēt personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību, un notiesātos, pārstāv cietušos un sniedz juridisko palīdzību jebkurai personai kriminālprocesā.

Šā panta pirmajā daļā minētās darbības zvērināts advokāts veic:

1) pēc vienošanās ar personu vai tās pārstāvi;

2) šajā likumā noteiktajos gadījumos – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vai zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā;

3) procesa virzītāja uzdevumā Kriminālprocesa likumā noteiktās atsevišķās procesuālās darbības."

 

10. Papildināt likumu ar 52.1 pantu šādā redakcijā:

„52.1 Zvērinātiem advokātiem ir pienākums atbilstoši Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā sastādītajam advokātu dežūru grafikam veikt procesa virzītāja norādītajā laikā valsts nodrošināto aizstāvību vai pārstāvību Kriminālprocesa likumā noteiktajās atsevišķajās procesuālajās darbībās.

Ja zvērināts advokāts procesa virzītāja norādītajā laikā nevar pats piedalīties atsevišķajā procesuālajā darbībā, viņam jānodrošina, lai viņā vietā cits zvērināts advokāts ierastos juridiskās palīdzības sniegšanai, un par to jāinformē procesa virzītājs.”

 

 

 

 

14. Papildināt likumu ar 52.1 pantu šādā redakcijā:

„52.1 Zvērinātiem advokātiem ir pienākums atbilstoši Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā sastādītajam advokātu dežūru grafikam veikt procesa virzītāja norādītajā laikā valsts nodrošināto aizstāvību vai pārstāvību Kriminālprocesa likumā noteiktajās atsevišķajās procesuālajās darbībās.

Ja zvērināts advokāts procesa virzītāja norādītajā laikā nevar pats piedalīties atsevišķajā procesuālajā darbībā, viņam jānodrošina, lai viņa vietā cits zvērināts advokāts ierastos juridiskās palīdzības sniegšanai, un par to jāinformē procesa virzītājs.”

54. Vest lietas tiesas priekšsēdētājs, procesa virzītājs, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdod zvērinātiem advokātiem tikai pēc saskaņošanas ar katras tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko.

 

55. Zvērināti advokāti nevar atteikties no viņiem dotā uzdevuma pildīšanas, nenorādot pamatotus iemeslus.

11. Izteikt 54. un 55.pantu šādā redakcijā:

"54. Procesa virzītājs, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu padome, ja nepieciešams, uzdod zvērinātam advokātam vest lietas tikai pēc saskaņošanas ar attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecāko.

 

55. Zvērināti advokāti nedrīkst atteikties no noslēgtās vienošanās vai dotā uzdevuma pildīšanas, nenorādot pamatotus iemeslus."

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

Izteikt 54. pantu šādā redakcijā:

„54. Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdod zvērinātam advokātam vest lietas tikai pēc saskaņošanas ar attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecāko.”

 

 

 

Atbalstīts

15. Izteikt 54. un 55.pantu šādā redakcijā:

"54. Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdod zvērinātam advokātam vest lietas tikai pēc saskaņošanas ar attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecāko.

55. Zvērināti advokāti nedrīkst atteikties no noslēgtās vienošanās vai dotā uzdevuma pildīšanas, nenorādot pamatotus iemeslus."

 

12. Papildināt likumu ar 54.1 pantu šādā redakcijā:

„54.1 Zvērinātu advokātu vecākais:

1) organizē un koordinē tiesas darbības teritorijā praktizējošo advokātu darbu, kā arī sastāda advokātu dežūru grafikus valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanai kriminālprocesā pēc procesa virzītāja pieprasījuma vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā — arī citās lietās;

2) nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc procesa virzītāja pieprasījuma saņemšanas paziņo viņam par konkrētā advokāta piedalīšanos kriminālprocesā;

3) uzdod attiecīgajā tiesas darbības teritorijā praktizējošajiem advokātiem valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanu;

 4) sniedz atbalstu citiem tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības nodrošināšanā.

Zvērinātu advokātu vecākajam ir tiesības saņemt no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem atlīdzību par advokātu darba organizēšanu un koordinēšanu valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanai, kā arī atlīdzinājumu to izdevumu segšanai, kuri radušies, veicot minētās funkcijas.”

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 54.¹ panta pirmās daļas 1. punktā vārdus „un koordinē”.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 54.¹ panta pirmās daļas 2. punktā vārdu „konkrētā”.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 54.1 panta otrajā daļā vārdus „un koordinēšanu”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

16. Papildināt likumu ar 54.¹ pantu šādā redakcijā:

„54.¹ Zvērinātu advokātu vecākais:

1) organizē tiesas darbības teritorijā praktizējošo advokātu darbu, kā arī sastāda advokātu dežūru grafikus valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanai kriminālprocesā pēc procesa virzītāja pieprasījuma vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā – arī citās lietās;

2) nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc procesa virzītāja pieprasījuma saņemšanas paziņo viņam par advokāta piedalīšanos kriminālprocesā;

3) uzdod attiecīgajā tiesas darbības teritorijā praktizējošajiem advokātiem valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanu;

 4) sniedz atbalstu citiem tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības nodrošināšanā.

Zvērinātu advokātu vecākajam ir tiesības saņemt no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem atlīdzību par advokātu darba organizēšanu valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanai, kā arī atlīdzinājumu to izdevumu segšanai, kuri radušies, veicot minētās funkcijas.”

57. Zvērināti advokāti attiecībā uz atlīdzības apmēru par lietas vešanu rakstveidā vienojas ar klientu, bet, ja šādas vienošanās nav, atlīdzību nosaka pēc takses.

 

 

13. Izteikt 57.pantu šādā redakcijā: 

"57. Zvērināti advokāti par uzņemšanos vest lietu un attiecīgās atlīdzības apmēru rakstveidā vienojas ar klientu.

Klients jebkurā laikā var pieņemt viena zvērināta advokāta vietā citu zvērinātu advokātu vai pats uzņemties lietas vešanu, atlīdzinot advokātam par viņa veikto darbu saskaņā ar rakstveida vienošanos.

Ja zvērināta advokāta un klienta vienošanās nav noslēgta rakstveidā, strīdus gadījumā advokātam atlīdzību divkāršā apmērā, kā arī citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus nosaka normatīvajos aktos par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksu noteiktajos apmēros. Atlīdzību advokātam un citus atlīdzināmos izdevumus sedz klients. Papildus atlīdzībai un citiem ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītajiem izdevumiem atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar rakstveida pierādījumu iegūšanu, šo izdevumu faktiskajā apmērā.

Šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā noteikto zvērināta advokāta atlīdzību un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 57.panta trešajā daļā vārdus "Ja zvērināta advokāta un klienta vienošanās nav noslēgta rakstveidā, strīdus gadījumā" ar vārdiem "Strīdus gadījumā, ja zvērināta advokāta un klienta vienošanās nav noslēgta rakstveidā,".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

17. Izteikt 57. pantu šādā redakcijā: 

"57. Zvērināti advokāti par uzņemšanos vest lietu un attiecīgās atlīdzības apmēru rakstveidā vienojas ar klientu.

Klients jebkurā laikā var pieņemt viena zvērināta advokāta vietā citu zvērinātu advokātu vai pats uzņemties lietas vešanu, atlīdzinot advokātam par viņa veikto darbu saskaņā ar rakstveida vienošanos.

Strīda gadījumā, ja zvērināta advokāta un klienta vienošanās nav noslēgta rakstveidā, advokātam atlīdzību divkāršā apmērā, kā arī citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus nosaka normatīvajos aktos par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksu noteiktajos apmēros. Atlīdzību advokātam un citus atlīdzināmos izdevumus sedz klients. Papildus atlīdzībai un citiem ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītajiem izdevumiem atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar rakstveida pierādījumu iegūšanu, šo izdevumu faktiskajā apmērā.

Šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā noteikto zvērināta advokāta atlīdzību un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem."

58. Zvērinātu advokātu atlīdzības taksi un citus atlīdzināmos izdevumus, kas radušies zvērinātam advokātam, sniedzot juridisko palīdzību, nosaka Ministru kabinets. Ja izdevumi zvērināta advokāta palīdzības sniegšanai atlīdzināmi ar tiesas nolēmumu, tiesa atlīdzības summu par zvērināta advokāta darbu piespriež saskaņā ar atlīdzības taksi.

61. Ja tiesas priekšsēdētājs, procesa virzītājs vai Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdevusi zvērinātam advokātam vest pēc nozīmējuma krimināllietu vai to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām), šim advokātam likumā noteiktajā kārtībā par lietas vešanu piespriežama šā likuma 58.pantā paredzētā atlīdzība no valsts budžeta līdzekļiem.

Šīs atlīdzības summas likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos piedzenamas valsts labā.

62. Klienti jebkurā laikā var pieņemt viena zvērināta advokāta vietā citu vai paši uzņemties lietas vešanu, atlīdzinot advokātam par viņa veikto darbu pēc rakstveida vienošanās vai - ja šādas vienošanās nav - pēc takses.

14. Izslēgt 58., 61. un 62.pantu.

 

 

 

18. Izslēgt 58., 61. un 62.pantu.

 

15. Papildināt likumu ar 70.¹ pantu šādā redakcijā:

"70.¹ Zvērināti advokāti šajā likumā noteiktajā kārtībā par zvērinātu advokātu vecākā pienākumu pildīšanu ir disciplināri atbildīgi."

 

 

 

19. Papildināt likumu ar 70.¹ pantu šādā redakcijā:

"70.¹ Zvērināti advokāti šajā likumā noteiktajā kārtībā par zvērinātu advokātu vecākā pienākumu pildīšanu ir disciplināri atbildīgi."

83. Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit viena gada vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, kas:

1) atbilst šā likuma 14.panta 2., 4. un 5.punktā paredzētajiem noteikumiem;

2) norādījis, kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu — uzņēmies vadīt, apmācīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.

(27.05.2004. likuma redakcijā)

 

 

39.

Partijas "Par cilvēka tiesībām

vienotā Latvijā" frakcija

Izteikt likuma 83. pantu šādā redakcijā:

„83. Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit viena gada vecumu sasniegusi persona, kas:

1) atbilst šā likuma 14.panta 2., 4. un 5.punktā paredzētajiem noteikumiem;

2) norādījusi, kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu — uzņēmies vadīt, apmācīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.”

 

Neatbalstīts

 

86. Par zvērinātu advokātu palīgiem nevar uzņemt personas, kuras minētas šā likuma 15.panta 2. — 9.punktā, bet no zvērinātu advokātu palīgu skaita izslēdzamas personas, kuras minētas šā likuma 16.panta 1. — 3., 5. un 6.punktā. Zvērinātu advokātu palīgi atstādināmi no pienākumu pildīšanas saskaņā ar šā likuma 17.panta noteikumiem.

 

16. Izteikt likuma 86. pantu šādā redakcijā:

„86. Par zvērinātu advokātu palīgiem nevar uzņemt personas, kuras minētas šā likuma 15. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktā, bet no zvērinātu advokātu palīgu skaita izslēdzamas personas, kuras minētas šā likuma 16. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 8. punktā.

Zvērinātu advokātu palīgu darbība apturama vai viņi atstādināmi no pienākumu pildīšanas saskaņā ar šā likuma 16.1 un 17. panta noteikumiem.”

 

 

 

 

20. Izteikt likuma 86. pantu šādā redakcijā:

„86. Par zvērinātu advokātu palīgiem nevar uzņemt personas, kuras minētas šā likuma 15. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktā, bet no zvērinātu advokātu palīgu skaita izslēdzamas personas, kuras minētas šā likuma 16. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 8. punktā.

Zvērinātu advokātu palīgu darbība apturama vai viņi atstādināmi no pienākumu pildīšanas saskaņā ar šā likuma 16.1 un 17. panta noteikumiem.”

91. Par personām, kas uzņemtas zvērinātu advokātu palīgu skaitā, kā arī par to, kur un pie kāda patrona tās darbosies, Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsludina oficiālā laikrakstā un paziņo tieslietu ministram, kā arī attiecīgās tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecākajam.

17. Aizstāt 91.pantā vārdu „rajonā” ar vārdiem „darbības teritorijā”.

 

 

 

21. Aizstāt 91.pantā vārdu „rajonā” ar vārdiem „darbības teritorijā”.

94. Pēc sešiem mēnešiem zvērināta advokāta palīgs kārto pirmo zvērināta advokāta palīga eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā. Pēc šā eksāmena nokārtošanas zvērināta advokāta palīgs var vest lietas tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.

Ja zvērināta advokāta palīgs nenokārto eksāmenu gada laikā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome lemj par viņa izslēgšanu no zvērinātu advokātu palīgu skaita.

(27.05.2004. likuma redakcijā)

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

Papildināt 94. panta otro teikumu aiz vārdiem „tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs” ar vārdiem „prokuratūras iestādēs”.

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 94.panta otrajā teikumā vārdus „tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs” ar vārdiem „tiesās, prokuratūrās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs”.

 

Daļēji

atbalstīts. Iekļauts priekšliku-mā nr. 41.

 

 

 

Atbalstīts

22. Aizstāt 94. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus „tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs” ar vārdiem „tiesās, prokuratūrās  un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs”.

95. Pēc viena gada zvērināta advokāta palīgs kārto otro zvērināta advokāta palīga eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā. Ja nokārtots otrais eksāmens un ja attiecīgās tiesas nav devušas negatīvas atsauksmes, Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērināta advokāta palīgam vest lietas tiesās bez pārpilnvarojuma, izņemot krimināllietas apgabaltiesās un Augstākajā tiesā; tās zvērināta advokāta palīgs var vest uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.

Patrona pienākums nav faktiski nodarbināt palīgu, kam izdota šā likuma 98.pantā paredzētā apliecība.

(27.05.2004. likuma redakcijā)

 

 

42.

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

Izteikt 95. pantu šādā redakcijā:

„95. Pēc viena gada zvērināta advokāta palīgs kārto otro zvērināta advokāta palīga eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā.

Ja nokārtots otrais eksāmens un attiecīgās pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, prokuratūras, tiesas, kā arī attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākais nav devis negatīvas atsauksmes par zvērināta advokāta palīga sniegto juridisko palīdzību, Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērināta advokāta palīgam vest lietas pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrās un tiesās bez pārpilnvarojuma, izņemot krimināllietas apgabaltiesās un Augstākajā tiesā; tās zvērināta advokāta palīgs var vest uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.”

 

Atbalstīts

23. Izteikt 95. pantu šādā redakcijā:

„95. Pēc viena gada zvērināta advokāta palīgs kārto otro zvērināta advokāta palīga eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā.

Ja nokārtots otrais eksāmens un attiecīgās pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, prokuratūras, tiesas, kā arī attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākais nav devis negatīvas atsauksmes par zvērināta advokāta palīga sniegto juridisko palīdzību, Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērināta advokāta palīgam vest lietas pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrās un tiesās bez pārpilnvarojuma, izņemot krimināllietas apgabaltiesās un Augstākajā tiesā; tās zvērināta advokāta palīgs var vest uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.”

100. Zvērinātu advokātu palīgiem obligāti jāpiedalās Latvijas Zvērinātu advokātu padomes organizētajos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kā arī jāpilda visi citi pienākumi, kurus padome viņiem uzliek.

 

 

43.

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

Papildināt 100. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„Zvērinātu advokātu palīgiem pēc šā likuma 94. un 95. pantā noteiktā zvērināta advokāta palīga eksāmenu nokārtošanas jāveic valsts nodrošinātā aizstāvība vai pārstāvība visās tiesu darbības teritorijās Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā vai šajā likumā noteiktajos gadījumos – attiecīgās tiesu darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā vai pēc procesa virzītāja uzaicinājuma šā likuma 52.1 pantā noteiktajā gadījumā.”

 

Atbalstīts,

redakcio-nāli

precizējot

24. 100. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„Zvērinātu advokātu palīgiem pēc šā likuma 94. un 95. pantā noteiktā zvērināta advokāta palīga eksāmenu nokārtošanas jāveic valsts nodrošinātā aizstāvība vai pārstāvība kriminālprocesā visās tiesu darbības teritorijās Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā vai šajā likumā noteiktajos gadījumos – attiecīgās tiesu darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā, vai pēc procesa virzītāja uzaicinājuma šā likuma 52.¹ pantā noteiktajā gadījumā.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

121. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei apliecību (sertifikātu), kas apliecina viņa reģistrāciju savas mītnes valsts (Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā advokāts ieguvis tiesības izmantot advokāta profesionālo nosaukumu, pirms tika uzsākta darbība Latvijā) kompetentajā institūcijā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome reģistrē Eiropas Savienības dalībvalsts advokātu atsevišķā reģistrā. Apliecība (sertifikāts), kas apliecina reģistrāciju Latvijā, ir derīga trīs mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

 

 

44.

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

 Izteikt 121. panta otro teikumu šādā redakcijā:

„Šī apliecība (sertifikāts) reģistrācijai Latvijā ir derīga trīs mēnešus no tās izsniegšanas dienas

 

 

Atbalstīts

25. Izteikt 121. panta otro teikumu šādā redakcijā:

„Šī apliecība (sertifikāts) reģistrācijai Latvijā ir derīga trīs mēnešus no tās izsniegšanas dienas.”

 

Pārejas noteikumi

(30.10.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.2004. likumu)

 

1. Grozījums likuma 4.pantā par Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu praktizēšanu Latvijā un likuma septītā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

 

2. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pirmo reizi disciplinārlietu komisiju ievēlē uz atlikušo padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļu un revīzijas komisijas pilnvaru laiku.

 

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.-7.punktu šādā redakcijā:

„3. Latvijas Zvērinātu advokātu padome ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. februārim:

1) izdod šā likuma 34. panta 14. un 16. punktā minētās kārtības;

2) uz vienu gadu apstiprina tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākos, ievērojot līdz 2009. gada 1. janvārim spēkā esošo zvērinātu advokātu vecāko atlases kārtību.

 

4. Latvijas Zvērinātu advokātu padome līdz 2009. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 34. panta 17. punktā minēto kārtību.

 

5.  Latvijas Zvērinātu advokātu padome līdz 2009. gada 1. novembrim organizē tiesas darbības teritoriju zvērinātu advokātu vecāko atlasi un apstiprina tiesas darbības teritoriju zvērinātu advokātu vecākos, kuri darbību uzsāk ar 2010. gada 1. janvāri.

 

6. Līdz šā likuma 41.2 panta otrajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008. gada 1. novembrim ir spēkā Ministru kabineta 2007. gada 27. februāra noteikumi Nr. 160 „Noteikumi par advokāta eksāmena kārtību un minimālo zināšanu apjomu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

7. Šā likuma 12., 34., 51., 52., 52.1, 54., 54.1 un 70.1 pants, pārejas noteikumu 3., 4. un 5. punkts stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

Izteikt likumprojekta 9. pantu šādā redakcijā:

„3. Latvijas Zvērinātu advokātu padome ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. janvārim, ievērojot līdz 2009. gada 1. janvārim pastāvošo zvērinātu advokātu vecāko atlases kārtību, uz vienu gadu apstiprina tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākos, kuri darbību uzsāk ar 2009. gada 1. janvāri.

 

4. Latvijas Zvērinātu advokātu padome ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. janvārim, ievērojot līdz 2009. gada 1. janvārim pastāvošo advokātu dežūru grafiku sastādīšanas kārtību, nodrošina advokātu dežūru grafiku, kuri piemērojami ar 2009. gada 1. janvāri, sastādīšanu uz vienu mēnesi visām tiesu darbības teritorijām.

 

 

5. Latvijas Zvērinātu advokātu padome līdz 2009. gada 1. novembrim organizē tiesas darbības teritoriju zvērinātu advokātu vecāko atlasi un apstiprina tiesas darbības teritoriju zvērinātu advokātu vecākos, kuri darbību uzsāk ar 2010. gada 1. janvāri.

 

6. Līdz šā likuma 41.2 panta otrajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009. gada 1. janvārim ir spēkā Ministru kabineta 2007. gada 27. februāra noteikumi Nr. 160 „Noteikumi par advokāta eksāmena kārtību un minimālo zināšanu apjomu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Šā likuma 1., 3., 8., 9., 10., 11. un 14. pants stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt pārejas noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

„7. Šā likuma 12., 34., 51., 52., 54.  un 70. panta grozījumi, kas paredz Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, zvērinātu advokātu vecāko un zvērinātu advokātu dalību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanā, stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

„8. Šā likuma 52.¹ un 54.¹ , kā arī pārejas noteikumu 3., 4. un 5. punkts stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

 

Atbalstīts, redakcio-

nāli

precizējot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšliku-mā nr. 47 un nr. 48.

 

 

 

Atbalstīts,

redakcio-

nāli precizējot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

redakcio-

nāli precizējot

26. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. – 8. punktu šādā redakcijā:

„3. Latvijas Zvērinātu advokātu padome ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. janvārim, ievērojot līdz 2009. gada 1. janvārim pastāvošo zvērinātu advokātu vecāko atlases kārtību, uz vienu gadu apstiprina tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākos, kuri darbību uzsāk ar 2009. gada 1. janvāri.

4. Latvijas Zvērinātu advokātu padome ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. janvārim, ievērojot līdz 2009. gada 1. janvārim pastāvošo advokātu dežūru grafiku sastādīšanas kārtību, nodrošina, lai advokātu dežūru grafiki, kuri piemērojami ar 2009. gada 1. janvāri, tiktu sastādīti vismaz vienam mēnesim visām tiesu darbības teritorijām.

5. Latvijas Zvērinātu advokātu padome līdz 2009. gada 1. novembrim organizē tiesas darbības teritoriju zvērinātu advokātu vecāko atlasi un apstiprina tiesas darbības teritoriju zvērinātu advokātu vecākos, kuri darbību uzsāk ar 2010. gada 1. janvāri.

6. Līdz šā likuma 41.2 panta otrajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009. gada 1. janvārim piemērojami Ministru kabineta 2007. gada 27. februāra noteikumi Nr. 160 „Noteikumi par advokāta eksāmena kārtību un minimālo zināšanu apjomu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

7. Šā likuma 12., 34., 51., 52., 54.  un 100. panta grozījumi, kas paredz Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, zvērinātu advokātu vecāko un zvērinātu advokātu dalību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanā, stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

8. Šā likuma 52.¹, 54.¹ un 70.¹ pants stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

 

 

Atbildīgā Juridiskās komisijas konsultante Beata Znota