Grozījums likumā "Par tiesu varu"

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par tiesu varu"

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.; 2006, 7., 24.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 120.1 panta pirmajā daļā skaitli "2,5" ar skaitli "3,5".

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta „Grozījums likumā "Par tiesu varu”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Spēkā esošais tiesiskais regulējums noteic, ka zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu statuss ir pielīdzināms rajona (pilsētas) tiesnešiem noteiktajam statusam. Līdz ar to kritēriji darba samaksas noteikšanai zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim jāpielīdzina rajona (pilsētas) tiesas tiesneša statusam. Gadījumā, ja kāds no kritērijiem rada nelabvēlīgāku tiesisko stāvokli, tad ir uzskatāms, ka vienlīdzības ievērošana nav panākama ar vēl citu kritēriju pasliktināšanu.

Saskaņā ar likumu zemesgrāmatu nodaļas tiesneša funkcijas atšķiras no rajona (pilsētas) tiesas tiesneša funkcijām, taču nav pamata uzskatīt, ka zemesgrāmatu nodaļas tiesneša pienākumi ir mazāk nozīmīgi, jo zemesgrāmatu nodaļas tiesneši realizē būtisku personas pamattiesību, proti – tiesību uz privātīpašumu, aizsardzību un tiesneša kļūda ieinteresētajām personām var radīt ievērojamus zaudējumus.

Šobrīd zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu darba atalgojums ir nekonkurētspējīgs. Līdz ar to ir jānosaka darba apjomam un raksturam atbilstošus atalgojuma aprēķināšanas kritērijus, kas nodrošinās vienlīdzības principa ievērošanu.

Nosakot būtiski atšķirīgus atalgojuma aprēķināšanas kritērijus, tiek pārkāpts vienlīdzības princips. Turklāt atalgojuma paaugstināšana, ir nepieciešama, arī lai novērstu kvalificētu un pieredzējušu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pāriešanu uz rajona (pilsētas) tiesām, brīvajām juridiskajām profesijām vai darbu privātstruktūrās, kas ir labāk atalgots.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša algas pieauguma īstenošanai nepieciešamie izdevumi budžeta deficītu neradīs, jo ir plānots zemesgrāmatu kancelejas nodevas pieaugums, kā arī pieaug ieņēmumi no valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likuma mērķis ir noteikt darba apjomam un raksturam atbilstošus atalgojuma aprēķināšanas kritērijus, paredzot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem  amatalgu aprēķināšanas koeficientu „3,5”.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2007

2008

2009

2010

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

1076,0

322,6

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

1076,0

322,6

830,2

830,2

830,2

3. Finansiālā ietekme

 

-

-830,2

-830,2

-830,2

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

2008.gadam sakarā ar valstī strādājošo vidējās mēneša bruto darba samaksas pieaugumu

 

Papildu finansējums atalgojumam nepieciešams sakarā ar valstī strādājošo vidējās mēneša bruto darba samaksas palielinājumu likuma „Par tiesu varu” 120.1 pantā noteikto normu nodrošināšanai.

Valstī strādājošo vidējā mēneša bruto darba samaksa 2005.gadā ir Ls 246, kas ir par pamatu amatalgas noteikšanai 2007.gadam, bet 2006.gadā valstī strādājošo vidējā mēneša bruto darba samaksa(turpmāk tekstā arī saīsinājumā- vid. darba sam.)  ir Ls 302, kas ir par pamatu amatalgas noteikšanai 2008.gadam.

Amatalga, piemērojot koeficientu 2,5 2007.gadam, ir:

-     tiesnesim Ls 615 (Ls 246 x 2,5);

-     priekšniekam Ls 707.25 (Ls 246 x 2,5 x 115%).

Amatalga, piemērojot koeficientu 2,5, 2008.gadam ir:

-     tiesnesim Ls 755 (Ls 302 x 2,5);

-     priekšniekam Ls 868,25 (Ls 302 x 2,5 x 115%).

 

Atlīdzība Ls 322629, t.sk.

 

1. Atalgojums Ls 239398, t.sk.,

1.1. Mēneša amatalga Ls 171136, t.sk.

 

1.1.1. Mēneša amatalga

priekšniekam Ls 54096 ((vid.darba sam. Ls 302 x koef. 2,5 x 115% x 28 priekšnieki x 12 mēn.) – (vid.darba sam. Ls 246 x koef. 2,5 x 115% x 28 priekšnieki x 12 mēn.) = Ls 291732– Ls 237636 = Ls 54096).

 

1.1.2. Mēneša amatalga tiesnesim Ls 117040 ((vid. darba sam. Ls 302 x koef. 2,5 x 48 tiesneši x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 246 x koef. 2,5 x 48 tiesneši x 12 mēn.) = Ls 434880 – Ls 354240 = Ls 80640) un 2007.gadā uzsāktai prioritātei 10 tiesnešu amatalgai Ls 36400 (Ls 302 x 2,5 x 10 tiesneši x 12 mēneši – piešķirtais Ls 54200)

 

1.2. Piemaksas un prēmijas kopā Ls 68262

 

1.2.1. Piemaksa par kvalifikācijas klasi priekšniekam Ls 10143

 

1.2.1.1.7% no amatalgas Ls 540,96 (Ls 868,25 x 7% x 4 priekšnieki x 12 mēn. - Ls 707,25 x 7% x 4 priekšnieki x 12 mēn.)

 

1.2.1.2. 14% no amatalgas Ls 270,48 (Ls 868,25 x 14% x 1 priekšnieki x 12 mēn. - Ls 707,25 x 14% x 1 priekšnieks x 12 mēn.)

 

1.2.1.3. 21% no amatalgas Ls 9331,56 (Ls 868,25 x 21% x 23 priekšnieks x 12 mēn. - Ls 707,25 x 21% x 23 priekšnieki x 12 mēn.)

 

1.2.2. Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesnesim Ls 10840,20

 

1.2.2.1 7% no amatalgas Ls 4019,4 (Ls 755 x 7% x 21 tiesnesis x 12 mēn. – Ls 615 x 7% x 18 tiesneši x 12 mēn.)

 

1.2.2.2 14% no amatalgas Ls 470,40(Ls 755 x 14% x 2 tiesneši x 12 mēn. – Ls 615 x 14% x 2 tiesneši x 12 mēn.)

 

1.2.2.3. 21% no amatalgas Ls 6350,40 (Ls 755 x 21% x 18 tiesneši x 12 mēn. – Ls 615 x 21% x 18 tiesneši x 12 mēn.)

 

1.2.3. Piemaksa par tieneša pārcelšanu uz citu zemesgrāmatu nodaļu 50% apmērā pie pamatalgas (vidēji 60 pārcelšanas gadījumi gadā), summa Ls 4200 (Ls 755 x 50% x 60 gadījumi - Ls 615 x 50% x 60 gadījumi)

 

1.2.4. Piemaksa tiesnesim par priekšnieka pienākumu veikšanu tā atvaļinājuma laikā Ls 3171 ( (Ls 868,25 – Ls 755) x 28 tiesneši)

 

1.2.5. Tiesnešu prēmēšanai vidēji 6,2% no darba samaksas fonda Ls 39907,80

 

2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas kopā Ls 83231

 

2.1. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09 %, summa Ls 62633

 

2.2. Sociāla rakstura pabalsti Ls 20598 t.sk.,

 

2.2.1. Atvaļinājuma pabalsts mēneša amatalgas apmērā Ls 18778 (Ls 868,25 x 28 priekšnieki – Ls 707,25 x 28 priekšnieki) + (Ls 755 x 58 tieneši – Ls 615 x 48 tiesneši)

 

2.2.2. Pabalsts mēneša amatalgas apmērā tiesneša ievainojuma gadījumā vai tiesneša ģimenes locekļa nāves gadījumā (prognozējami 4 gadījumi) Ls 560 (Ls 755 x 4 gadījumi– Ls 615 x 4 gadījumi)

 

2.2.3. Pabalsts triju mēneša amatalgu apmērā bērna piedzimšanas gadījumā ( prognozējami 3 gadījumi) Ls 1260 (755 x 3 amatalgas x 3 gadījumi – Ls 615 x 3 amatalgas x 3 gadījumi)

 

2009.gadam papildus sakarā ar koeficienta izmaiņām

 

Sakarā ar koeficienta izmaiņām no 2,5 uz 3,5 zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu (86 tiesneši, t.sk. 28 zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki) atalgojumam ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatalgu aprēķina, Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu.

2006.gadā valstī strādājošo vidējā mēneša bruto darba samaksa ir Ls 302 un tā tiek piemērota amatalgas noteikšanai 2008.gadam. Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka (turpmāk – priekšnieka) amatalga ir par 15 procentiem lielāka nekā zemesgrāmatu nodaļas tiesneša (turpmāk – tiesneša) amatalga.

 

 Amatalga, piemērojot koeficientu 2,5, ir:

-     tiesnesim Ls 755 (Ls 302 x 2,5);

-     priekšniekam Ls 868,25 (Ls 302 x 2,5 x 115%).

Amatalga, piemērojot koeficientu 3,5, ir:

-     tiesnesim Ls 1057 (Ls 302 x 3,5);

-     priekšniekam Ls 1215,55 (Ls 302 x 3,5 x 115%).

 

Atlīdzība Ls 507598, t.sk.

 

1.   Atalgojums Ls 379701,42, t.sk.,

 

1.1. Mēneša amatalga Ls 326884,80, t.sk.

 

1.1.1. Mēneša amatalga

priekšniekam Ls 116692,80 ((vid. darba sam. Ls 302 x koef. 3,5 x 115% x 28 priekšnieki x 12 mēn.) – (vid.darba sam. Ls 302 x koef. 2,5 x 115% x 28 priekšnieki x 12 mēn.) = Ls 408424,8 – Ls 291732 = Ls 116692,80).

 

1.1.2. Mēneša amatalga tiesnesim Ls 210192 ((vid. darba sam. Ls 302 x koef. 3,5 x 58 tiesneši x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 302 x koef. 2,5 x 58 tiesneši x 12 mēn.) = Ls 735672– Ls 525480 = Ls 210192).

 

1.2.      Piemaksas un prēmijas kopā Ls 52816,62

 

1.2.1.   Piemaksa par kvalifikācijas klasi priekšniekam Ls 21879,9

 

1.2.1.1.            7% no amatalgas Ls 1166,93 (Ls 1215,55 x 7% x 4 priekšnieki x 12 mēn. - Ls 868,25 x 7% x 4 priekšnieki x 12 mēn.)

 

1.2.1.2.            14% no amatalgas Ls 583,46 (Ls 1215,55 x 14% x 1 priekšnieki x 12 mēn. - Ls 868,25 x 14% x 1 priekšnieks x 12 mēn.)

 

1.2.1.3.            21% no amatalgas Ls 20129,51(Ls 1215,55 x 21% x 23 priekšnieks x 12 mēn. - Ls 868,25 x 21% x 23 priekšnieki x 12 mēn.)

 

1.2.2.  Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesnesim Ls 20040,72

 

1.2.2.1. 7% no amatalgas Ls 5327,28 (Ls 1057x 7% x 21 tiesnesis x 12 mēn. - Ls 755 x 7% x 21 tiesnesis x 12 mēn.)

 

1.2.2.2. 14% no amatalgas Ls 1014,72 (Ls 1057x 14% x 2 tiesneši x 12 mēn. - Ls 755 x 14% x 2 tiesneši x 12 mēn.)

 

1.2.2.3. 21% no amatalgas Ls 13698,72 (Ls 1057x 21% x 18 tiesneši x 12 mēn. - Ls 755 x 21% x 18 tiesneši x 12 mēn.)

 

1.2.3. Tiesnešu prēmēšanai 40% apmērā no mēneša amatalgas Ls 10896. Tiesneša vidējā mēneša amatalga atbilstoši piemērotajam koeficientam 2,5 ir 791,87, bet koeficientam 3,5 ir 1108,62 (1108,62 x 40% x 86 tiesneši – 791,87 x 40% x 86 tiesneši = Ls 10896)

 

2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas kopā Ls 127896

 

2.1. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09 %, summa Ls 98542

 

2.2. Sociāla rakstura pabalsti Ls 29354, t.sk.,

 

2.2.1. Atvaļinājuma pabalsts mēneša amatalgas apmērā Ls 27240 ( Ls 1215,55 x 28 priekšnieki – Ls 868,25 x 28 priekšnieki) + (Ls 1057 x 58 tieneši – Ls 755 x 58 tiesneši)

 

2.2.2. Pabalsts mēneša amatalgas apmērā tiesneša ievainojuma gadījumā vai tiesneša ģimenes locekļa nāves gadījumā (prognozējami 4 gadījumi) Ls 1208 (1057 x 4 gadījumi– Ls 755 x 4 gadījumi)

 

2.2.3. Pabalsts triju mēneša amatalgu apmērā bērna piedzimšanas gadījumā ( prognozējami 3 gadījumi) Ls 906 (1057 x 3 gadījumi– Ls 755 x 3 gadījumi)

 

Pavisam 2009.gadam pret kārtējo gadu (Ls 322629 + 507598 = 830227)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076,0

 

809,8

644,2

 

237,6

 

 

 

 

 

 

406,6

 

 

 

 

 

 

 

 

165.6

 

44,6

 

 

2,4

 

 

 

1,2

 

 

 

41,0

 

 

 

39,3

 

 

9,3

 

 

 

2,1

 

 

 

27,9

 

 

 

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,2

 

 

266,2

 

 

 

 

208,9

 

 

 

57,3

 

49,3

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,6

 

239,4

171,1

 

54,1

 

 

 

 

 

 

117,0

 

 

 

 

 

 

 

 

68,3

 

10,1

 

 

0,5

 

 

 

0,3

 

 

 

9,3

 

 

 

10,9

 

 

4,0

 

 

 

0,5

 

 

 

6,4

 

 

 

4,2

 

 

 

 

 

3,2

 

 

 

39,9

 

 

83,2

 

 

 

 

62,6

 

 

 

20,6

 

18,8

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

507,6

 

379,7

 

326,9

 

 

116,7

 

 

 

 

 

210,2

 

 

 

 

 

 

52,8

 

 

21,9

 

 

1,2

 

 

0,6

 

 

 

 

 

20,1

 

 

 

20,0

 

 

5,3

 

 

 

1,0

 

 

 

13,7

 

 

 

 

10,9

 

 

 

 

 

 

 

127,9

 

 

 

 

98,5

 

29,4

 

27,3

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

0,9

 

 

 

830,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cita informācija

Finansējums 322 629 latu apmērā likuma „Par tiesu varu” 120.1 pantā noteikto normu nodrošināšanai 2008. gadā ir atbalstīts Ministru kabineta 2007.gada 3.septembra sēdē (protokols Nr. 48 1§). Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra sēdē nolemto (protokols Nr. 53 63§). likumprojekta stāšanās spēkā pārcelta uz 2009.gada 1.janvāri un likumprojekta „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” normu nodrošināšanai nepieciešamais finansējums 507 598 latu apmērā ir iekļauts vidējā termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2008.-2010.gadam projektā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija 

 Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                       1.tabula      

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1.            Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Tiesību akta izpilde notiks esošo valsts institūciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”. Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

 

Nav.

 

 

 Tieslietu ministrs                                                                                G. Bērziņš

 

 

Valsts sekretāra p.i.

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

J.Bērziņš

I.Nikuļceva

L.Popova

G.Karlsons

 

 

 

 

01.10.2007. 9.53

2109

Timpare, 67162676

evija.timpare@tm.gov.lv