Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"

 

Izdarīt likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 13.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā skaitļus un vārdus "2008.gada 1.janvāris" (attiecīgā locījumā) ar skaitļiem un vārdiem "2009.gada 1.janvāris" (attiecīgā locījumā).

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta „Grozījums likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”” anotācija

 

 

 

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” (turpmāk – likums) 7.panta pirmā daļa nosaka, ka vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās 10 minimālās mēneša darba algas. Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 3.punktu līdz 2008.gada 1.janvārim vienam cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs tiek noteikts par pamatu ņemot piecas minimālās mēneša darba algas.

Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 2.punktam ar 2007.gada 1.jūliju par valsts kompensāciju izmaksu atbildīgā iestāde – Juridiskās palīdzības administrācija nodrošinās valsts kompensācijas izmaksāšanu personām, kurām tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.

Prognozējot minimālās mēneša darba algas apmēra palielināšanos 2008.gadā, attiecīgi palielināsies arī izmaksājamā summa katrai noziedzīgā nodarījumā cietušai personai, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt valsts kompensāciju, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā ir iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi vai noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību.

Vienlaicīgi ar valsts kompensācijas apmēra palielināšanos, kā tas noteikts likuma pārejas noteikumu 3. punktā, kā arī palielinoties valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai, Juridiskās palīdzības administrācijai valsts kompensāciju izmaksas nodrošināšanai 2008.gadā nepieciešams papildus finansējums. Līdz ar to, lai nodrošinātu valsts kompensāciju izmaksāšanu, ievērojot minimālās mēneša darba algas palielinājumu, nepieciešams izdarīt grozījumu likuma pārejas noteikumu 3.punktā, paredzot tā spēkā stāšanos 2009.gada 1.janvārī.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz pagarināt likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” pārejas noteikumu 3. punktā noteikto termiņu un noteikt, ka likuma 7.panta pirmā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. Līdz 2009.gada 1.janvārim vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs tiek noteikts piecu minimālo mēneša darba algu apmērā, un šā likuma 7.panta otrajā daļā noteiktās izmaksājamās kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, par pamatu ņemot piecas minimālās mēneša darba algas.

3. Cita informācija

Valsts kompensāciju izmaksas nodrošināšanai 2007.gadā papildus finansējums nav piešķirts.

Saskaņā ar likumu 2006.gadā izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs tika aprēķināts par pamatu ņemot ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.790 ”Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” noteikto minimālo mēneša darba algu Latvijas Republikā - 90 latu. 2007.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumi Nr.858 ”Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, kas nosaka, ka minimālā mēneša darba alga Latvijas Republikā ir 232.11 USD, kas attiecīgi palielina izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru.

Ar 2007.gada 1.jūliju Juridiskās palīdzības administrācija nodrošinās valsts kompensācijas izmaksāšanu personām, kurām tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kār-tējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2007

2008

2009

2010

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

100,0

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Nor-matīvā akta projekts šo jomu neskar

Nor-

matīvā akta projekts šo jomu neskar

Nor-matīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

247,5

426,7

953,4

953,4

848,1

3. Finansiālā ietekme

 

-147,5

 

-426,7

-953,4

-953,4

-848,1

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai:

2007.gadā līdzekļu pārdale starp pasākumiem vienas programmas „Juridiskās palīdzības nodrošināšana ” ietvaros

 

147,5

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 (Par pamatu aprēķiniem ņemti IeM Informācijas centra statistikas dati par 2005. un 2006. gadā ierosinātām krimināllietām)

Nodarī-

juma veids

2005

2006

vidēji

gadā

Tīšas slepkavī-

bas

127

148

138

Smagi miesas bojājumi

336

231

284

Aizskarta dzimum-neaizska-

ramība

242

123

183

Vidēja smaguma miesas bojājumi

526

248

387

 

2007.gadā saskaņā ar likumu „ Par valsts budžetu 2007.gadam” piešķirtais finansējums sastāda

Ls 100000.

Valsts kompensācijām cietušajiem izmaksai papildus nepieciešami Ls 147520, pie minimālās mēneša darba algas Ls 120 t.sk.

tīšas slepkavības 138*Ls120*5*100%=

Ls 82800

smagi miesas bojājumi 284*Ls120*5*70%=

Ls 119280

aizskarta cietušā dzimumneaizsk.183*Ls120*5*70%=Ls 76860

vidēja smaguma miesas bojājumi 387*Ls120*5*50%=Ls 116100

Kopā Ls 395040, pieejamie resursi

Ls 100000. Ņemot vērā, ka finansējums nepieciešams 2007.gada 2.pusgadam, papildus nepieciešami Ls 147520.

(395040-100000=295040/2=147520)

 

2008.gadā

valsts kompensācijām cietušajiem izmaksai papildus nepieciešami Ls 426720, pie minimālās mēneša darba algas Ls 160 t.sk.

tīšas slepkavības 138*Ls160*5*100%=

Ls 110400

smagi miesas bojājumi 284*Ls160*5*70%=

Ls 159040

aizskarta cietušā dzimumneaizsk.183*Ls160*5*70%=Ls 102480

vidēja smaguma miesas bojājumi 387*Ls160*5*50%=

Ls 154800

Kopā Ls 526720, pieejamie resursi

Ls 100000.

 

2009.gadā un turpmāk

valsts kompensācijām cietušajiem izmaksai papildus nepieciešami Ls 953440, pie minimālās mēneša darba algas Ls160 t.sk.

tīšas slepkavības 138*Ls160*10*100%=

Ls 220800

smagi miesas bojājumi 284*Ls160*10*70%=

Ls 318080

aizskarta cietušā dzimumneaizsk.183*Ls160*10*70%=Ls 204960

vidēja smaguma miesas bojājumi 387*Ls160*10*50%=

Ls 309600

Kopā Ls 1053440, pieejamie resursi

Ls 100000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < ![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

953,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

953,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

Valsts kompensācijas cietušajiem izmaksas nodrošināšanai 2007.gadā veikt līdzekļu pārdali starp pasākumiem vienas programmas „Juridiskās palīdzības nodrošināšana” ietvaros.

Ja likumprojekta īstenošanai 2008. gadā un turpmākajos gados būs nepieciešams papildus finansējums, tad Tieslietu ministrija iesniegs pieprasījumu izskatīšanai Ministru kabinetā par papildus līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

2. Cita informācija

Nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                               1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

Normatīvā akta izpilde iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas. Papildu laiks un pārejas periods izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesību akts tieši neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

 

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

vides ministrs R. Vējonis

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M. Bičevskis

I. Nikuļceva

L. Popova

J. Jansons

 

 

 

 

12.09.2007 12:00

1242

A. Valtere

67514274; astra.valtere@jpa.gov.lv