Likumprojekts "Grozījumi likumā "Parindividuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu"

 

Izdarīt likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7., 17., 49./50.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt likuma nosaukumā vārdus "un individuālo darbu".

 

2. Izslēgt I nodaļas sesto rindkopu.

 

3.  2.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un individuālā darba";

izslēgt vārdus "kā arī individuālā darba noteikumus".

 

4. Izslēgt VIII nodaļu.

 

5. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

"Pārejas noteikums

 

Patents, ko fiziskā persona iegādājusies līdz 2007.gada 31.decembrim saimnieciskās darbības veikšanai, ir derīgs līdz tam noteiktā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu”

anotācija

 

I.      Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdes protokolam (prot.nr.65, 33.§) Finanšu ministrijai jāiesniedz priekšlikumi likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredzētu no 2008.gada 1.janvāra noteikt fiksētā ienākuma nodokļa maksāšanas kārtību par saimnieciskās darbības ienākumu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem – individuālā darba  veicējiem amatniecības un sīkremontdarbu jomā, kuru apgrozījums gada laikā nepārsniedz 1200 latu, kā arī novērst iespēju iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem izvairīties no atbilstoša ienākuma nodokļa nomaksas, nodarbinātības ienākumu transformējot saimnieciskās darbības ienākumā.

Šobrīd saimnieciskās darbības veicēju darbības uzsākšanu un aktivitātes pieaugumu kavē novecojusī patentmaksu sistēma un zināšanu trūkums par grāmatvedības kārtošanas noteikumiem un nodokļu normatīvajiem aktiem, kā arī normatīvie akti uzliek par pienākumu maksāt patentmaksu - ikgadēju fiksētu maksājumu, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu sastāvdaļa un kurš maksātājam jāveic neatkarīgi no saimnieciskās darbības ieņēmumu apmēra un rezultāta.

Tā kā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” grozījumiem ir paredzēts aizstāt patentmaksu ar fiksēto ienākuma nodokli, kā arī jau šobrīd fiziskajām personām, lai veiktu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus no saimnieciskās darbības, nav obligāti jāreģistrējas kā individuālā darba veicējiem, šajā likumā noteiktie ierobežojumi saimnieciskās darbības veikšanai novecojuši, tādēļ no šī likuma nepieciešams izslēgt tās normas, kas regulē individuālo darbu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz izslēgt likuma normas, kuras ierobežo fizisko personu saimniecisko darbību.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

  

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. 2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paredz vienkāršot ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību maksātājiem, kuri vēlas uzsākt saimniecisko darbību, bet kuriem nav nepieciešamo zināšanu nodokļu aprēķināšanā un kurus baida arī samērā neliels saimnieciskās darbības veicējam noteiktais administratīvo prasību slogs, tādējādi veicinot arī saimnieciskās darbības veicēju aktivitātes pieaugumu.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

2007

2008

2009

2010

2008-2012

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Fiskālā ietekme atspoguļota likumprojektā „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Likumprojekts Ministru kabinetā tiks iesniegts vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāja ienākuma nodokli”, jo tie ir savstarpēji saistīti.

Ir nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumos Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”.

Grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumos Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” paredzēts izstrādāt 3 mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas.

Grozījumu nepieciešamība pārējos normatīvajos aktos, kuri satur normas par individuālā darba veicējiem, tiks izvērtēta vienlaikus ar Fizisko personu saimnieciskās darbības likuma projekta izstrādes sakarā nepieciešamajiem grozījumiem.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti. Pirms likuma spēkā stāšanās Finanšu ministrija veiks sabiedrības informēšanu ar preses starpniecību.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Finanšu ministrs                                                                              O.Spurdziņš

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Krūmane

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Veinberga

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.10.08. 13:19

904

I.Veinberga, 7083848

Inese.Veinberga@fm.gov.lv