Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "209" ar skaitli "226";

aizstāt pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā skaitli "178" ar skaitli "192";

aizstāt trešās daļas 1.punktā skaitli "199" ar skaitli "215";

aizstāt trešās daļas 2.punktā skaitli "31,5" ar skaitli "34";

aizstāt ceturtās daļas 1.punktā skaitli "170" ar skaitli "183";

aizstāt ceturtās daļas 2.punktā skaitli "125" ar skaitli "135".

 

2.  17.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi tabakas izstrādājumiem";

 

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:< /p>

 

"(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodokli atmaksā par tiem tabakas izstrādājumiem, kurus iznīcina, ja nodoklis par tiem ir samaksāts atbilstoši šā likuma 23.panta trīspadsmitajai daļai un tie nav izvesti no attiecīgās akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā."

 

3. Papildināt 19.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) No nodokļa ir atbrīvoti bezalkoholiskie dzērieni un kafija, kuru iznīcina pilnvarotas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas klātbūtnē."

 

4.  23.pantā:

aizstāt trīspadsmitās daļas otrajā teikumā vārdus "nonākušas realizācijai" ar vārdiem "laistas brīvā apgrozījumā";

papildināt pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(17) Persona, kurai izsniegtā speciālā atļauja (licence) noliktavas turētāja darbībai, apstiprināta tirgotāja darbībai vai nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai ir zaudējusi spēku vai ir anulēta, par attiecīgajiem akcīzes preču atlikumiem, izmantojot nodrošinājumu, samaksā nodokli valsts budžetā vai piemēro nodokļa atbrīvojumu 45 dienu laikā pēc tam, kad attiecīgā speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti ir stājies spēkā lēmums par attiecīgās speciālās atļaujas (licences) anulēšanu. Persona, kurai izsniegtā speciālā atļauja (licence) noliktavas turētāja darbībai ir zaudējusi spēku vai ir anulēta, ir tiesīga nesamaksāt nodokli noteiktajā termiņā, ja tā, izmantojot nodrošinājumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti saņemtajai atļaujai attiecīgos akcīzes preču atlikumus pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā vai realizē citai akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā, vai izved uz valsti, kas nav dalībvalsts, vai iznīcina."

 

5. Aizstāt 26.panta trešās daļas 5.punktā vārdus "nodoklis atmaksājams" ar vārdiem "nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā".

 

6.  27.pantā:

papildināt astotās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem "neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas" ar vārdiem "vai šā panta 12.1 daļā minētās akcīzes nodokļa markas par akcīzes precēm, par kurām nodoklis samaksāts un kuras laistas brīvā apgrozījumā";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(12) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem. Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc šā panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas.";

 

papildināt pantu ar 12.1 daļu šādā redakcijā: 

 

"(121) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam akcīzes nodokļa markas par laistām brīvā apgrozījumā akcīzes precēm, kuras ir izvestas uz citu dalībvalsti vai uz valsti, kas nav dalībvalsts, un par kurām nodoklis ir samaksāts, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai, ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc šā panta astotajā daļā minēto izdevumu segšanas. Ministru kabinets nosaka kārtību (tajā skaitā prasības nodokļa maksātājam un iesniedzamos dokumentus), kādā saskaņā ar šīs daļas nosacījumiem minēto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā."

 


7. Izslēgt 31.panta trešās daļas 4.punktu.

 

8.  33.pantā:

papildināt otro un trešo daļu aiz vārdiem "aizliegts ražot" ar vārdu "izmantot";

izslēgt sesto daļu.

 

9. Pārejas noteikumos:

izteikt 12.1 punktu šādā redakcijā:

 

"12.1 Sākot ar 2008.gada 1.janvāri, palielinoties nodokļa likmēm alkoho­liskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem, pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, inventarizē:

12.1. uzskaitē esošo attiecīgo alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un naftas produktu krājumus:

12.1.1. apstiprināts tirgotājs;

12.1.2. persona, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, vai naftas produktu vairumtirdzniecībai;

12.1.3. persona, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, vai naftas produktu mazumtirdzniecībai;

12.2. uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku krājumus, ja par attiecīgajām akcīzes precēm nodoklis atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām ir samaksāts saskaņā ar šā likuma 23.panta trīspadsmito daļu:

12.2.1. akcīzes preču noliktavas turētājs;

12.2.2. importētājs, ja ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķēt paredzētajām vai marķētām akcīzes precēm nav piemērota muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā;

12.2.3. nodokļa maksātāja pārstāvis, ja ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķētās akcīzes preces nav saņemtas Latvijas Republikā.";

 

papildināt pārejas noteikumus ar 12.2 un 12.3 punktu šādā redakcijā:

 

"12.2 Šā likuma pārejas noteikumu 12.1 punktā minētā persona:

12.1. saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām sastāda inventarizācijas sarakstus vismaz trijos eksemplāros, no kuriem vienu 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa) iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta iestādē, kurā tā reģistrējusies kā nodokļu maksātāja, un vienu eksemplāru uzglabā katrā attiecīgo akcīzes preču uzglabāšanas un realizācijas vietā. Tabakas izstrādājumu inventarizācijas sarakstā norāda šādus papildu rekvizītus – mērvienības (paciņas – gabalos, cigarešu skaits paciņā – gabalos), maksimālo mazumtirdzniecības cenu par vienu paciņu, nodokli par vienu paciņu līdz likmju maiņai, nodokli par vienu paciņu pēc likmju maiņas;

12.2. kopā ar inventarizācijas sarakstiem iesniedz nodokļa likmju starpības aprēķinu, kurā papildus likumā "Par grāmatvedību" attaisnojuma dokumentam noteiktajiem rekvizītiem norāda nodokļa likmju starpības starp jauno nodokļa likmi un līdz šim spēkā esošo nodokļa likmi aprēķinu un budžetā maksājamo summu;

12.3. samaksā budžetā aprēķināto nodokļa likmju starpības starp jauno nodokļa likmi un līdz šim spēkā esošo nodokļa likmi summu 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa). Ja nodokļa likmes samazina, nodokļa starpību neatmaksā.

 

12.3 Šā likuma pārejas noteikumu 12.1 punktā minētajai personai, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, pēc nodokļa likmju maiņas cigaretēm vienu mēnesi kopš nodokļa likmju maiņas ir atļauts realizēt cigaretes par cenu, kas ir augstāka par maksimālo mazumtirdzniecības cenu (turpmāk – koriģētā mazumtirdzniecības cena), ja tā izpilda visus šādus nosacījumus:

12.1. inventarizācijas sarakstā norāda papildu rekvizītu – koriģēto mazumtirdzniecības cenu;

12.2. veicot šā likuma pārejas noteikumu 12.2.apakšpunktā minēto aprēķinu un nosakot jauno nodokļa likmi maksimālās mazumtirdzniecības cenas vietā, izmanto koriģēto mazumtirdzniecības cenu;

12.3. uz katras cigarešu paciņas norāda koriģēto mazumtirdzniecības cenu."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijai ir zemāka patērētāju pirktspēja un attiecīgi arī dzīves līmenis, nekā vecajās dalībvalstīs. Ņemot to vērā, lai mazinātu nodokļu sloga pieauguma negatīvo ietekmi, Latvija ir panākusi pārejas periodus pakāpeniskai nodokļu palielināšanai bezsvina benzīnam līdz 2011.gadam, kā arī dīzeļdegvielai un petrolejai līdz 2013.gadam (Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju (turpmāk – Direktīva 2004/74/EK)).

Saskaņā ar Direktīvu 2004/74/EK Latvijai 2008.gadā jāsasniedz šāds nodokļa līmenis:

-          bezsvina benzīnam – EUR 323 jeb Ls 226 par 1000 litriem;

-         dīzeļdegvielai un petrolejai – EUR 274 jeb Ls 192 par 1000 litriem.

Pārrēķināšanai tika izmantots Eiropas Centrālās bankas eiro/lata kurss 2007.gada 20.jūlijā - EUR/LVL = 0,6978).

Jautājums par akcīzes nodokļa likmju palielināšanu saskaņā ar Direktīvas 2004/74/EK prasībām jau tika skatīts Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra sēdē (Ministru kabineta sēdes protokola Nr.59 41.§). Ministru kabinets atbalstīja akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanu naftas produktiem atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajam 3.variantam. Tādējādi, lai, izpildot Direktīvas 2004/74/EK prasības, nebūtu straujš akcīzes nodokļa likmju palielinājums bezsvina benzīnam, petrolejai un dīzeļdegvielai ar 2008.gada 1.janvāri, akcīzes nodokļa likmes bezsvina benzīnam un dīzeļdegvielai tika palielinātas, ņemot vērā Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra sēdē nolemto - akcīzes nodokļa likmes benzīnam tika palielinātas par Ls 0,017 litrā un dīzeļdegvielai un petrolejai par Ls 0,014 litrā (Informatīvā ziņojuma par akcīzes nodokļa paaugstināšanu naftas produktiem 3.variants). Tādējādi šobrīd saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli” (turpmāk – likums) bezsvina benzīnam akcīzes nodoklis ir Ls 209 par 1000 litriem, bet dīzeļdegvielai un petrolejai – Ls 178 par 1000 litriem.

Ņemot vērā Latvijas Biodegvielu asociācijas (turpmāk - LBA) 2007.gada 9.marta vēstulē Nr.4-01/17-07 izteiktos priekšlikumus, lai radītu labvēlīgu vidi biodegvielas ieviešanai, tā atbalsta akcīzes nodokļa palielināšanu fosilajai degvielai. LBA priekšlikumi tika izskatīti Ekonomikas ministrijas biodegvielas politikas jautājumu darba grupas sēdē š.g. 26.jūlijā (Biodegvielas politikas jautājumu darba grupas sēdes protokols Nr.1).

Saskaņā ar Padomes direktīvu, kas nosaka minimālās akcīzes nodokļa likmes, nosacījumiem, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kas nav piesaistījušas savu nacionālo valūtu pie eiro, katru gadu pēc eiro maiņas kursa oktobra pirmajā darba dienā, kas ir publicēts “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”, ir jākoriģē nacionālās akcīzes nodokļa likmes nacionālajā valūtā uz nākamā gada 1.janvāri, lai tās atbilstu direktīvās noteiktajām likmēm eiro. Nacionālās nodokļu likmes nav jāmaina, ja nepieciešamais nacionālo nodokļa likmju palielinājums nepārsniedz 5 EUR vai 5%, neatkarīgi no tā, kura summa ir mazāka. Ņemot to vērā, akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem varētu tikt vēl koriģētas, ņemot vērā eiro lata kursu uz pirmo oktobra darba dienu, kas ir publicēts “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

Igaunija plāno ar 2008.gada 1.janvāri palielināt akcīzes nodokli bezsvina benzīnam līdz ES minimālajam līmenim – EUR 359 par 1000 litriem, un dīzeļdegvielai līdz EUR 302 par 1000 litriem (ES minimālais līmenis – EUR 330 par 1000 litriem), kaut arī tai ir piešķirti pārejas periodi ES minimālā nodokļa līmeņa sasniegšanai līdz 2010.gadam. Savukārt Lietuvai saskaņā ar Direktīvu 2004/74/EK ar 2008.gada 1.janvāri ir jāpalielina akcīzes nodoklis bezsvina benzīnam, petrolejai un dīzeļdegvielai līdzīgi kā Latvijai. Latvijai un Lietuvai piešķirtie pārejas periodi ES minimālā nodokļa līmeņa sasniegšanai bezsvina benzīnam, petrolejai un dīzeļdegvielai ir vienādi.

Saskaņā ar likuma 17.panta 1.punktu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no akcīzes nodokļa ir atbrīvoti tabakas izstrādājumi, kurus iznīcina. Savukārt saskaņā ar likuma 23.panta trīspadsmito daļu, ja nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, nesamaksā nodokli saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas, uzskatāms, ka akcīzes preces ir nonākušas realizācijai Latvijas Republikā un nodokli par attiecīgajām akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis. Ņemot to vērā, lai akcīzes preču noliktavas turētājs varētu Latvijas Republikas teritorijā iznīcināt tos tabakas izstrādājumus, par kuriem akcīzes nodoklis ir samaksāts saskaņā ar likuma 23.panta trīspadsmito daļu, un par šiem iznīcinātajiem tabakas izstrādājumiem saņemt akcīzes nodokļa atmaksu, ir nepieciešams atbilstoši precizēt likuma 17.pantu.

Likuma 31.panta trešās daļas 4.punkts paredz, ka par nodrošinājumu var izmantot ķīlas līgumu, ko noslēdz ar Valsts ieņēmumu dienestu. Nekustamais īpašums un kustama lieta kā ķīlas objekts akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrācijai faktiski netiek izmantots (kopš akcīzes nodokļa nodrošinājumu ieviešanas 2000.gada 1.janvārī divi komersanti trīs gadījumos ir izmantojuši ieķīlāšanai nekustamo īpašumu – 2000.gada 17.martā un 1.augustā, kā arī 2004.gada 22.novembrī; kustama lieta akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrācijai nav izmantota), turklāt šāda procedūra ir apgrūtināta gan komersantam, gan Valsts ieņēmumu dienestam. Šajā gadījumā ir nepieciešama īpašuma atbrīvošana no visa veida apgrūtinājumiem, kvalificēta novērtēšana atbilstoši faktiskajai tirgus cenai, kā arī ierakstīšana zemesgrāmatā vai Komercķīlu reģistrā, apdrošināšana un ķīlas līguma noslēgšana par labu Valsts ieņēmumu dienestam, turklāt Valsts ieņēmumu dienestam ir jāseko īpašuma saglabāšanai un iespējamai vērtības samazināšanai sakarā ar īpašuma izmantošanu, nolietojumu, tirgus cenu svārstībām, bojājumiem, zādzībām utt., kā arī nepieciešamības gadījumā jānodrošina operatīva īpašuma pārņemšana un realizācija, kas nav uzskatāma par Valsts ieņēmumu dienesta darbībai raksturīgu funkciju. Minētais nodrošinājuma veids ir sarežģīts no administrēšanas aspekta, turklāt arī nodokļa maksātāji to neizmanto, līdz ar to tas būtu izslēdzams no nodrošinājuma veidu uzskaitījuma likumā.

Likuma 33.panta sestā daļa paredz, ka akcīzes preces, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai par kurām ir pieņemts lēmums (spriedums) par to piekritību valstij, iznīcina, pārstrādā vai izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šobrīd minētos jautājumus regulē attiecīgie Ministru kabineta noteikumi: Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr.726 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumi Nr.580 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”. Ņemot vērā, ka minētos jautājumus jau regulē attiecīgie Ministru kabineta noteikumi, nav pamata saglabāt likuma 33.panta sesto daļu.

Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 12.1 punktu ar 2007.gada 1.jūliju, palielinoties akcīzes nodokļa likmēm, personām, kas saņēmušas licenci alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vairumtirdzniecībai, un personām, kas saņēmušas licenci apstiprināta tirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, jāveic attiecīgo akcīzes preču krājumu inventarizācija pēc stāvo kļa dienā, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa, inventarizācijas akti jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un jāveic akcīzes nodokļa likmju starpības samaksa 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa). Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā. Lai izvairītos no akcīzes nodokļa likmju starpības nomaksas, pirms akcīzes nodokļa likmju palielināšanas, akcīzes preces tiek piegādātas mazumtirgotājiem. Savukārt pēc tam daļā šo preču tiek atgriezta vairumtirgotājiem. Praksē, lai novērstu izvairīšanos no akcīzes nodokļa likmju starpības nomaksas, nepieciešams attiecīgi precizēt likuma pārejas noteikumus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz palielināt akcīzes nodokļa likmes bezsvina benzīnam, petrolejai dīzeļdegvielai un šo produktu sajaukumiem ar biodegvielu, ņemot vērā  nodokļu minimālo līmeni, kas Latvijai saskaņā ar Direktīvu 2004/74/EK jāsasniedz 2008.gadā (nodokļa likmes naftas produktiem palielināsies vidēji par 8%) (likumprojekta 1.pants).

Likumprojekts paredz, ka tiem tabakas izstrādājumiem, par kuriem akcīzes nodoklis ir samaksāts saskaņā ar likuma 23.panta trīspadsmito daļu un kuri tiek iznīcināti, varēs par šiem iznīcinātajiem tabakas izstrādājumiem saņemt akcīzes nodokļa atmaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (likumprojekta 2.pants).

Likumprojekts paredz no akcīzes nodokļa atbrīvot tos bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, kuru iznīcina pilnvarotas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas klātbūtnē (likumprojekta 3.pants).

Likumprojekts paredz nodrošinājuma veidu – ķīlas līgums, ko noslēdz ar Valsts ieņēmumu dienestu – izslēgt no nodrošinājuma veidu uzskaitījuma likumā (likumprojekta 7.pants).

Likumprojekts paredz izslēgt normu par deleģējumu Ministru kabinetam noteiktos gadījumos, jo jau šobrīd minētās normas jau regulē attiecīgie Ministru kabineta noteikumi (likumprojekta 8.pants).

Lai novērstu izvairīšanos no akcīzes nodokļa likmju starpības nomaksas, likumprojekts paredz precizēt likuma pārejas noteikumus (likuma 9.pants).

Likumprojekts paredz precizēt un uzlabot arī citas atsevišķas normas pēc nodokļu administrācijas pieredzes un uzņēmēju ierosinājumiem.

3. Cita informācija

Nav.

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts paredz akcīzes nodokļa likmju palielināšanu bezsvina benzīnam, dīzeļdegvielai un šo produktu maisījumam ar biodegvielu vidēji par 8%. Veicot novērtējumu benzīna un dīzeļdegvielas cenu pieauguma ietekmei uz kopējo inflāciju un pieņemot, ka degvielas īpatsvars patēriņa cenu grozā nemainās un ir 3.8%, un benzīna un dīzeļdegvielas patēriņš ir vienādās daļās, tad tiešā ietekme benzīna un dīzeļdegvielas cenu pieaugumam (personisko auto vajadzībām) uz inflāciju 2008.gadā būtu 0,11 procentu punkti.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paredz akcīzes nodokļa atvieglojumu tabakas izstrādājumiem un akcīzes nodokļa atbrīvojumu bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai, kuru iznīcina, kā arī precizē un uzlabo atsevišķas likuma normas, lai tās būtu vieglāk uztveramas un saprotamas. Akcīzes nodokļa likmju palielināšana bezsvina benzīnam, petrolejai un dīzeļdegvielai ietekmē uzņēmējdarbības vidi.

3. Sociālo seku izvērtējums

Nav.

4. Ietekme uz vidi

Nav.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2007

2008

2009

2010

 

1.     Izmaiņas budžeta ieņēmumos, kopā:

-

+25506

+25506

+25506

+25506

   - akcīzes nodoklis

-

+21615

+21615

+21615

+21615

   - pievienotās vērtības nodoklis

-

+3891

+3891

+3891

+3891

2.     Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3.     Finansiālā ietekme

-

+25506

+25506

+25506

+25506

4.  &nbs p;  Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.

5.     Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Papildus ieņēmumi budžeta ieņēmumos plānoti no akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa.

2008. gadā un turpmākajos gados sagaidāmie papildus ieņēmumi tiek plānoti kā starpība starp prognozētajiem ieņēmumiem, ņemot vērā normatīvā akta ietekmi, un prognozētajiem ieņēmumiem, neņemot vērā normatīvā akta ietekmi.

2008.gadā un turpmākajos gados būtiskas izmaiņas patēriņa tendencēs netiek prognozētas.

6.     Cita informācija

Ņemot vērā, ka Latvijai ir piešķirts pārejas periods pakāpeniskai nodokļu palielināšanai bezsvina benzīnam līdz 2011.gadam - EUR 359 par 1000 litriem, kā arī dīzeļdegvielai un petrolejai līdz 2013.gadam - EUR 330 par 1000 litriem (ievērojot, ka 2011.gadā jāsasniedz nodokļa līmenis EUR 302 par 1000 litriem), Ministru kabinetam un Saeimai būs jālemj par pakāpenisku akcīzes nodokļa likmju palielināšanu turpmākajos gados, lai pārejas perioda beigās nebūtu strauja akcīzes nodokļa likmju palielināšana.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Saskaņā ar likumprojektu ir paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā:

- akcīzes nodokli atmaksā par tiem tabakas izstrādājumiem, kurus iznīcina, ja akcīzes nodoklis par tiem ir samaksāts atbilstoši likuma 23.panta trīspadsmitajai daļai un tie nav izvesti no attiecīgās akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā;

- saskaņā ar 27.panta 12.1 daļas nosacījumiem minēto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā.

Minētās Ministru kabineta kārtības tiks izstrādātas Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 “Ministru kabineta kārtības rullis” 219.punktā noteiktajā termiņā.

2. Cita informācija

Nav

 

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekta normas atbilst Eiropas Savienības sekundāro tiesību aktu prasībām. Eiropas Savienība paredz harmonizēt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem.

Likumprojekts atbilst Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, prasībām.

Likumprojekts atbilst Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju, prasībām.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

 

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai.

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

Likumprojekta 1.pants

(akcīzes nodokļa likmju palielināšana)

13.pants

 

Atbilst

Saskaņā ar Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kas pievienots likumprojektam, ir paredzēts pārrēķināt un nepieciešamības gadījumā precizēt akcīzes nodokļa likmes, ņemot vērā eiro lata kursu uz pirmo oktobra darba dienu, kas ir publicēts “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

Likumprojekta 1.pants

(akcīzes nodokļa likmju palielināšana)

1.panta 2.punkta 5. apakšpunkta pirmā un otrā daļa

Atbilst

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA)

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

LTA neatbalsta akcīzes nodokļa likmju palielināšanas gadījumā akcīzes nodokļa likmju pārrēķinu un starpības nomaksu par mazumtirdzniecībā esošajiem tabakas izstrādājumiem, līdz ar to LTA atbalsta likumprojektā paredzēto pārejas noteikumu

12. 11.3. un 12. 3 punktu izslēgšanu (LTA š.g. 15.augusta vēstule Nr.ak081501).

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Jautājums par akcīzes nodokļa likmju palielināšanu saskaņā ar Direktīvas 2004/74/EK prasībām jau tika skatīts Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra sēdē (Ministru kabineta sēdes protokola Nr.59 41.§). Ministru kabinets atbalstīja akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanu naftas produktiem atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajam 3.variantam. Tādējādi, lai, izpildot Direktīvas 2004/74/EK prasības, nebūtu straujš akcīzes nodokļa likmju palielinājums bezsvina benzīnam, petrolejai un dīzeļdegvielai ar 2008.gada 1.janvāri, akcīzes nodokļa likmes bezsvina benzīnam un dīzeļdegvielai tika palielinātas, ņemot vērā Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra sēdē nolemto - akcīzes nodokļa likmes benzīnam tika palielinātas par Ls 0,017 litrā un dīzeļdegvielai un petrolejai par Ls 0,014 litrā (Informatīvā ziņojuma par akcīzes nodokļa paaugstināšanu naftas produktiem 3.variants).

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojektā ietvertās normas ir apspriestas ar Eiropas Komisijas ekspertiem.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām. Likumprojekta normu administrēšanu veiks Valsts ieņēmumu dienests savu esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc tā pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un pēc tam arī "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā", kā arī tas būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds var pārsūdzēt lēmumu vispārējā administratīvi procesuālajā kārtībā. Administratīvo aktu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Finanšu ministrs                                                                          O.Spurdziņš

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O. Spurdziņš
I.Krūmane
E.Strazdiņa
M.Radeiko
G.Pužule

 

27.07.2007 8:43

2468

G.Pužule,7095521

Gunta.Puzule@fm.gov.lv