Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) fiksētā ienākuma nodokļa par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības;";

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"2. Nodoklis tiek aprēķināts un iemaksāts budžetā divējādā kārtībā: avansā, arī algas nodokļa veidā, un rezumējošā kārtībā, sastādot gada ienākumu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), arī fiksētā ienākuma nodokļa veidā."

 

2. Aizstāt 4.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu "patentmaksu" ar vārdiem "fiksēto ienākuma nodokli".

 

3. Papildināt 8.pantu ar 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

 

"2.2 Ja, izvērtējot maksātāja veikto darbību pēc ekonomiskās būtības, rodas šaubas, vai gūts ienākums, par kuru jāmaksā algas nodoklis, vai ienākums no saimnieciskās darbības, uzskata, ka gūts ienākums, par kuru jāmaksā algas nodoklis, ja maksātājs nepierāda pretējo.

2.3 Uzskata, ka fiziska persona (maksātājs) gūst ienākumu, par kuru jāmaksā algas nodoklis, ja tiek konstatēta vismaz viena no šādām pazīmēm:

1) maksātāja ekonomiskā atkarība no personas, kurai tas sniedz pakalpojumus;

2) finansiālā riska neuzņemšanās peļņu nenesoša darba izpildes vai zaudētu debitoru parādu gadījumā;

3) maksātāja integrācija uzņēmumā, kam tas sniedz savus pakalpojumus. Integrācija uzņēmumā šā panta izpratnē ir darba vai atpūtas vietas esība, pienākums ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un citas līdzīgas pazīmes;

4) maksātāja faktisko brīvdienu un atvaļinājumu esība un to ņemšanas kārtības saistība ar uzņēmuma iekšējo darba kārtību vai citu uzņēmumā nodarbināto fizisko personu darba grafiku;

5) maksātāja darbība notiek citas personas vadībā vai kontrolē, maksātājam nav iespējas piesaistīt darbu izpildē savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus;

6) maksātājs nav pamatlīdzekļu, materiālu un citu saimnieciskā darbībā izmantoto aktīvu īpašnieks (šis kritērijs neattiecas uz personīgo autotransportu vai atsevišķiem personīgajiem instrumentiem, kas izmantoti darba uzdevumu izpildei)."

 

4. Papildināt 11.panta divpadsmito daļu ar trešo un ceturto  teikumu šādā redakcijā:

 

"Maksātājs veic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti. Saimnieciskās darbības ieņēmumus maksātājs hronoloģiskā secībā uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, kurā norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, attaisnojuma dokumenta numuru un datumu, darījuma partneri (fiziskās personas vārdu un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu), darījuma aprakstu, darījuma summu un citu nepieciešamo informāciju."

 

5.  11.1 pantā:

izteikt ceturtās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) maksājumu summu par prettiesisku dabas resursu ieguvi vai lietošanu;";

 

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

 

"5.1 Nosakot saimnieciskās darbības ienākumu, neņem vērā bilances posteņu pārvērtēšanas rezultātus, izņemot aktīvu pārvērtēšanu sakarā ar ārvalstu valūtas kursa maiņu. Aktīvus un pasīvus, kuru nominālvērtība izteikta ārvalstu valūtā, novērtē latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa taksācijas gada pēdējā kalendāra dienā, un, nosakot saimnieciskās darbības ienākumu, ņem vērā attiecīgos ienākumus vai zaudējumus."

 

6.  11.5 pantā:

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Personīgā vieglā automobiļa (izņemot vieglo automobili ar speciālo aprīkojumu) ekspluatācijas izmaksas (arī izdevumus par degvielu) izdevumos ietver proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, pamatojoties uz detalizēti izstrādātiem maršrutiem, bet ne vairāk kā par
70 procentiem."
;

 

 

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

 

"8. Maksātājs, kurš par iepriekšējiem taksācijas periodiem ir maksājis fiksēto ienākuma nodokli, pirms uzsākt šā likuma 11. vai 11.panta piemērošanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšanai, lai noteiktu pamatlīdzekļu atlikušo vērtību uz taksācijas gada sākumu, no pamatlīdzekļu atlikušās vērtības atskaita aprēķināto nolietojumu par to taksācijas periodu, kad šī persona maksāja fiksēto ienākuma nodokli.

9. Nosakot taksācijas gada apliekamo ienākumu, ņem vērā tikai izdevumus, kas pamatojas uz maksātāja faktiskajiem izdevumiem."

 

7. Papildināt likumu ar 11.8 pantu šādā redakcijā:

 

"11.8 pants. Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem

 

1. Maksātājs, kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, kuram nav darba ņēmēju, var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja tā ieņēmumi nepārsniedz 10000 latu pirmstaksācijas gadā. Maksātājs, kas taksācijas gadā uzsāk saimniecisko darbību (reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs), var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja atbilstoši paša maksātāja prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu taksācijas gadu) nepārsniegs 10000 latu.

2. Maksātājs, lai aprēķinātu fiksēto ienākuma nodokli, veic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā.

3. Saimnieciskās darbības veicējs, kura ieņēmumi taksācijas gadā pārsniedz 10000 latu, bet kurš pirmstaksācijas gadā ir maksājis fiksēto ienākuma nodokli, taksācijas gadā maksā fiksēto ienākuma nodokli. Šī maksātāja saimnieciskās darbības apliekamo ienākumu pēctaksācijas gadā un turpmākajos periodos aprēķina saskaņā ar šā likuma 11. vai 11.1 pantu. Maksātājs var atkārtoti izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem.

4. Šā panta noteikumi neattiecas uz profesionālās darbības veicējiem, kas minēti šā likuma 11.panta 1.2 daļā."

 


8. Papildināt 15.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"5. Fiksētā ienākuma nodokļa apmēru nosaka saskaņā ar šā likuma pielikumu."

 

9.  18.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "ceturtā daļa no taksācijas gadam noteiktās nodokļa avansa summas" ar vārdiem "taksācijas gadam noteiktā nodokļa avansa maksājuma un pirmajā ceturksnī veicamā avansa maksājuma starpība, kas dalīta ar trīs";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

 

"9. Maksātājs, kurš maksā fiksēto ienākuma nodokli, nodokļa avansa maksājumu 25 latu apmērā veic līdz taksācijas gada 15.martam."

 

10.  19.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"3. Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu, bet, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 100 latus, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.aprīlim, 16.maijam un 16.jūnijam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas. Turklāt šī summa ir samazināma par to nodokļa daļu, kuru taksācijas gada laikā darba devēji samaksājuši kā algas nodokli vai pats maksātājs – kā avansu vai nodokli, kurš ieturēts no maksātāja ienākuma, izmaksājot viņam šā likuma 17.panta desmitajā daļā minētos ienākumus.";

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

 

"3.1 Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā fiksētā ienākuma nodokļa atlikušo daļu, ko nosaka kā starpību starp šā likuma 15.panta piektajā daļā noteikto nodokļa apjomu un saskaņā ar šā likuma 18.panta devīto daļu noteikto avansa maksājumu.";

 

izslēgt 4.1 daļu;

papildināt 5.2 daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Ārvalsts nodokļa maksātājs (nerezidents), kas Latvijā gūst ienākumu no Latvijā esoša nekustamā īpašuma pārdošanas, nodokli no šī ienākuma aprēķina rezumējošā kārtā un iesniedz deklarāciju līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.aprīlim Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc atsavinātā nekustamā īpašuma atrašanās vietas, ja maksātājs neizmanto šā likuma 20.panta trešajā daļā minētos deklarēšanas atvieglojumus.";

 

papildināt sestās daļas 2.punktu aiz vārdiem ''attaisnotos izdevumus'' ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad informāciju par maksātāja attaisnotajiem izdevumiem Valsts ieņēmumu dienests saņem saskaņā ar šā panta desmito daļu";

izslēgt sestās daļas 3.punktā vārdus "un patentmaksu";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"10. Saņemot fiziskās personas piekrišanu, apdrošināšanas sabiedrība līdz pēctaksācijas gada 1.februārim elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par fiziskās personas dzīvības apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas apliecina, ka fiziskās personas noslēgtais līgums (iegādātā polise) par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) atbilst šā likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajām prasībām, un informācijā norāda apdrošināšanas līguma darbības periodu, apdrošinātās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un taksācijas gadā samaksāto apdrošināšanas prēmiju summu un apdrošināšanas prēmiju summas sadalījumu pa gadiem (ja maksātājs taksācijas gadā ir veicis maksājumus par nākamajiem taksācijas gadiem). Par datu formātu un nosūtīšanas kārtību apdrošināšanas sabiedrība ar Valsts ieņēmumu dienestu vienojas, noslēdzot attiecīgu līgumu."

 

11.  26.pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "(izņemot patentmaksas)";

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "79 procenti" ar skaitli un vārdu "80 procentu";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "21 procenti" ar skaitli un vārdu "20 procentu".

 

12. Papildināt 28.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) līdz taksācijas gada 1.februārim informēt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi par to, ka maksātājs ir izvēlējies maksāt fiksēto ienākuma nodokli."

 

13.  31.2 pantā: 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"1. Darba devējs par nepilnīgu nodokļa ieturēšanu (budžetā iemaksājamās nodokļa summas samazināšanu) ir atbildīgs saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "un divpadsmitās daļas noteikumiem" ar vārdiem un skaitli "divpadsmitās un 12.1 daļas noteikumiem";

izslēgt trešo un ceturto daļu.


14.  31.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un soda nauda iztrūkstošās nodokļa summas apmērā" ar vārdiem "nokavējuma nauda un soda nauda atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam apmēram";

izslēgt otro daļu.

 

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 38., 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

 

"38. Grozījumi šā likuma 1.panta pirmās daļas 2.punktā un otrajā daļā, 4.panta pirmās daļas 3.punktā, 11.5 panta astotajā daļā, 11.8 pantā, 15.panta piektajā daļā, 18.panta ceturtajā un devītajā daļā, 19.panta 3.1 un 4.1 daļā, sestās daļas 3.punktā un desmitajā daļā, 26.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

39. Patenta darbības laikā maksātājs piemēro šā likuma normas, kas bija spēkā līdz 2008.gada 1.janvārim. Ja maksātājam uz 2008.taksācijas gadu ir izsniegts patents un 2008.taksācijas gadā viņa saimnieciskās darbības ieņēmumi nepārsniedz 10000 latu, šis maksātājs ir tiesīgs izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli ar 2009.taksācijas gadu.

 

40. Piemērojot šā likuma 19.panta desmito daļu, apdrošināšanas sabiedrība informāciju par 2007.taksācijas gadu Valsts ieņēmumu dienestam sniedz līdz 2008.gada 1.martam." 

 

16. Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:

 

"Likuma "Par iedzīvotāju
 ienākuma nodokli"

pielikums

 

Fiksētā ienākuma nodokļa par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības apmēra noteikšana

 

Taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (latos)

Fiksētā ienākuma nodokļa summa (latos)

0–500,00

25

501,01–1000,00

50

1000,01–1500,00

75

1500,01–2000,00

100

2000,01–2500,00

125

2500,01–3000,00

150

3000,01–3500,00

175


 

3500,01–4000,00

200

4000,01–4500,00

225

4500,01–5000,00

250

5000,01–5500,00

275

5500,01–6000,00

300

6000,01–6500,00

325

6500,01–7000,00

350

7000,01–7500,00

375

7500,01–8000,00

400

8000,01–8500,00

425

8500,01–9000,00

450

9000,01–9500,00

475

9500,01–10 0 00,00

500

no 10000,01

500 + 7 % no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kas pārsniedz 10000 la­tu"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

anotācija

 

I.      Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdes protokolam (prot.nr.65, 33.§) Finanšu ministrijai jāiesniedz priekšlikumi likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredzētu no 2008.gada 1.janvāra noteikt fiksētā ienākuma nodokļa maksāšanas kārtību par saimnieciskās darbības ienākumu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem – individuālā darba  veicējiem amatniecības un sīkremontdarbu jomā, kuru apgrozījums gada laikā nepārsniedz 1200 latu, kā arī novērst iespēju iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem izvairīties no atbilstoša ienākuma nodokļa nomaksas, nodarbinātības ienākumu transformējot saimnieciskās darbības ienākumā.

Šobrīd saimnieciskās darbības veicēju darbības uzsākšanu un aktivitātes pieaugumu kavē novecojusī patentmaksu sistēma un zināšanu trūkums par grāmatvedības kārtošanas noteikumiem un nodokļu normatīvajiem aktiem, kā arī normatīvie akti uzliek par pienākumu maksāt patentmaksu - ikgadēju fiksētu maksājumu, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu sastāvdaļa un kurš maksātājam jāveic neatkarīgi no saimnieciskās darbības rezultāta.

Tāpēc ir nepieciešams likumā ietvert normas, kas paredzētu  fiksētā ienākuma nodokļa maksāšanas kārtību, kas atvieglotu saimnieciskās darbības veicējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas kārtību un saskaņotu likumā noteikto atbildību par nodokļu pārkāpumiem ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.

 Likumprojektā ir nepieciešams iekļaut normas, kas nepieļautu, ka algota darba ienākums tiktu transformēts kā saimnieciskās darbības ienākums.

Šobrīd iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem attiecīgi ir 21% un 79% apmērā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz papildināt likumu ar jaunu 11.8 pantu, kas nosaka saimnieciskās darbības ieņēmumu apmēru, līdz kuram saimnieciskās darbības veicēji var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, kā arī fiksētā ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību.

Likumprojekts tiek papildināts ar pielikumu, kurš noteiks fiksētā ienākuma nodokļa apmēru atbilstoši taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumu apmēram.

Saistībā ar fiksētā ienākuma nodokļa ieviešanu

precizētas arī citas likuma normas.

Ar likumprojektu likums tiek papildināts ar normām, kas ierobežo algota darba ienākuma transformēšanu kā saimnieciskās darbības ienākumu.

Tā kā ar 2008.gadu palielināts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojums par apgādībā esošām personām, likumprojektā tiek mainīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem attiecīgi 20% un 80% apmērā.

Likumprojektā ir ietverti arī citi tehniski un redakcionāli precizējumi

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

  

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. 2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paredz vienkāršot ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību maksātājiem, kuri vēlas uzsākt saimniecisko darbību, bet kuriem nav nepieciešamo zināšanu nodokļu aprēķināšanā un kurus baida neliels saimnieciskās darbības veicējam noteiktais administratīvo prasību slogs, tādējādi veicinot arī saimnieciskās darbības veicēju aktivitātes pieaugumu.

Likumprojekts paredz atvieglot maksātājiem attaisnoto izdevumu apliecinošo dokumentu iesniegšanas kārtību.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Likumprojekta 8.panta 2.2 un 2.3 daļā ir ietvertas normas, kuru mērķis ir mazināt vēlmi izvairīties no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas, izmantojot formālu pašnodarbinātas personas statusu un tādējādi maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc 15% likmes, lai gan patiesībā tiek veikts algots darbs.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

2007

2008

2009

2010

2008-2012

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

  +150           +200         +210         +208

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

  +150           +200         +210         +208

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nosakot fiksētās nodokļa summas iespējamo fiskālo ietekmi, prognoze balstās uz pieņēmumiem, ka vismaz  80%  no saimnieciskās darbības veicējiem, kuru saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 10 000 latu izvēlēsies maksāt fiksētās summas nodokli. Aprēķini balstīti uz piesardzības principa, pieņemot, ka katrs maksātājs iemaksās minimālo fiksēto nodokļa summu 25 latu apmērā.

Saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārdali starp valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetiem 2008.gadā nemainās kopējais iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apmērs, taču pārdales rezultātā par 10060 tūkst. latu pieaug pašvaldību budžetu ieņēmumi, bet valsts pamatbudžeta ieņēmumi par tādu pašu summu samazinās.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Papildus jāveic grozījumi likumā „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu”. Minētais likumprojekts jāvirza vienotā paketē ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””. ”

Ir nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumos Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”. Minētajos grozījumos paredzēts detalizētāk izstrādāt fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju reģistrācijas kārtību, paredzot iegūt informāciju par saimnieciskās darbības veidu un veikšanas vietu.

Grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumos Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” paredzēts izstrādāt 3 mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas par likumprojektu notikušas ar Zemnieku Saeimu un Latvijas Apdrošinātāju asociāciju. Ziņojuma „Par fiksēta ienākuma nodokļa ieviešanas iespējām mazajiem uzņēmējiem (saimnieciskās darbības veicējiem)” izstrādes gaitā vairākkārt ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, t.sk., Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu amatniecības padomi, apspriesti fiksētā ienākuma nodokļa ieviešanas aspekti.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Ir ticis pausts konceptuāls atbalsts fiksēta ienākuma nodokļa ieviešanai.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti. Pēc likumprojekta atbalstīšanas paredzēts ievietot informāciju ministrijas mājas lapā. Pirms likuma spēkā stāšanās Finanšu ministrija veiks sabiedrības informēšanu ar preses starpniecību.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Finanšu ministrs                                                                              O.Spurdziņš

 

Valsts sekretāres vietā – valsts sekretāres vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Tauriņš

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Veinberga

 

 

2007.09.26. 16:24

1209

I.Veinberga, 67083848

Inese.Veinberga@fm.gov.lv