Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Likumprojekts

 

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  I nodaļā:

izteikt terminu "Budžeta finansētas institūcijas" šādā redakcijā:

 

"Budžeta finansētas institūcijas – budžeta iestādes, atvasinātas publiskas personas, kuras daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta, visi pilnīgi vai daļēji tieši no budžeta finansēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi.";

 

izteikt terminu "Budžeta iestāde" šādā redakcijā:

 

"Budžeta iestāde – valsts vai pašvaldības iestāde, atvasināta publiska persona, kuru pilnīgi finansē no valsts vai pašvaldības budžeta, kā arī valsts vai pašvaldību aģentūras.";

 

izteikt terminu "Dotācijas" šādā redakcijā:

 

"Dotācijas – budžeta līdzekļi, kurus piešķir citiem budžetiem, komersan­tiem, biedrībām un nodibinājumiem un citām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi."

 

2. Svītrot 2.panta piekto daļu.

 

3.  5.pantā:

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes plāno, īsteno, uzrauga un uzskaita valsts budžeta programmu (apakšprogrammu) rezultātus un to rādītājus, kā arī sniedz pārskatus par tiem.";

 

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(12) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no valsts budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi."


4.  9.pantā:

papildināt piektās daļas 4.punktu aiz vārda "tiesu" ar vārdiem "un Satversmes tiesas";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Finanšu ministrijas budžetā atsevišķā programmā plānoto apropriāciju Eiropas Savienības politiku instrumentiem un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai sadala Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

5. Papildināt 9.panta pirmo daļu aiz vārda "pašvaldības" ar vārdiem "pieprasa un".

 

6. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipi

(1) Pamatprincipus, kā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā un iesniedz Finanšu ministrijā budžeta pieprasījumu, nosaka Ministru kabinets.

(2) Budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipi ietver:

1) vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvarā norādītā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes maksimāli pieļaujamo kopējo izdevumu apjoma ietvaros plānojamo budžeta izdevumu sadalījumu pa programmām (apakšprogrammām) un izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām;

2) citus finanšu ierobežojumus, ko ievēro budžeta aprēķinos;

3) budžeta pieprasījumu izstrādāšanas kārtību un termiņu;

4) budžeta aprēķinos izmantojamos rādītājus;

5) budžeta pieprasījumu veidlapas;

6) citu budžeta pieprasījumu izstrādāšanai nepieciešamo informāciju."

 

7. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

 

"23.pants. Valsts kase

Valsts kase ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas no valsts budžeta asignē un veic maksājumus noteiktiem mērķiem, veic valsts budžeta izpildes un uzskaites funkcijas, veic valsts parāda vadības funkcijas un normatīvajos aktos noteiktās Eiropas Savienības politiku instrumentu maksājumu iestādes funkcijas, kā arī citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas."

 


8. Izteikt 27.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts budžeta iestādes asignējumu saņemšanai un izdevumu veikšanai no valsts budžeta līdzekļiem atver valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta līdzekļu kontus tikai Valsts kasē. Valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem veicamo izdevumu izdarīšanai budžeta finansētas institūcijas, izņemot valsts budžeta iestādes un pašvaldības, atver norēķinu kontus tikai Valsts kasē. Pašvaldības un to iestādes valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no valsts budžeta līdzekļiem finansēto investīciju projektu un vienreizējo pasākumu izdevumu veikšanai norēķinu kontus atver Valsts kasē.

(2) Valsts kase katru gadu 31.decembrī slēdz visus kārtējā saimnieciskajā gadā atvērtos kontus, izņemot norēķinu kontus. Gada beigās valsts budžeta iestāžu pamatbudžeta kontos esošo līdzekļu atlikums, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem, ja šo ieņēmumu atlikums nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek valsts budžeta iestāžu rīcībā un var tikt izlietots nākamajā saimnieciskajā gadā saskaņā ar finansēšanas plānos piešķirtajiem asignējumiem. Valsts speciālā budžeta līdzekļu kontus atver nākamajā saimnieciskajā gadā, ieskaitot tajos visus atlikumus no iepriekšējā gada."

 

9. Papildināt 28.panta pirmo daļu aiz vārda "apstiprinot" ar vārdiem "saimnieciskā gada".

 

10.  36.pantā:

papildināt pirmo daļu ar sesto punktu šādā redakcijā:

 

"6) izsniedz valsts aizdevumus budžeta un finanšu vadībai, finanšu stabilizācijai, studējošo un studiju kreditēšanas programmas īstenošanai, investīciju projektu īstenošanai, komercdarbības atbalsta programmu īstenošanai, Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, tās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošanai, kuru saņem no ārvalstu valdībām, kā arī nosaka valsts aizdevumu un atmaksu sarakstu.";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Valsts aizdevumus var izsniegt pašvaldībām, valsts speciālā budžeta, studējošo un studiju kreditēšanas programmas izpildītājiem, budžeta finansētajām institūcijām, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem."

 


11. Izteikt 37.panta trešās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

 

"3) kredīta ņēmējs, par kura saistībām jau iepriekš bija izsniegts valsts vārdā galvojums, ir pārkāpis noteikto galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtību;

4) nav galvojuma nodrošinājuma."

 

12.  46.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Valsts kase atbilstoši savai kompetencei ir atbildīga par finanšu vadību, ievērojot šā likuma prasības.";

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes ir atbildīgas par gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izpildes kontroles sistēmas izveidi un par Valsts kases norēķinu kontos ieskaitīto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli."

 

13. Izteikt 47.panta 4.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(41) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iestāde, kas uzrauga Eiropas Savienības politiku instrumentu vai ārvalstu finanšu palīdzības projekta īstenošanu, pieņem lēmumu par asignējuma apturēšanu, atjaunošanu vai atsaukšanu un Valsts kase aptur, atjauno vai atsauc asignējumu Eiropas Savienības politiku instrumenta vai ārvalstu finanšu palīdzību finansējuma saņēmējam."

 

14. Pārejas noteikumos:

aizstāt 17.punktā skaitli "2007." ar skaitli "2008.";

aizstāt 26.punktā skaitli "2007." ar skaitli "2008.";

papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28., 29., 30., 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

 

"27. Šā likuma 5.panta desmitajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2008.gada 31.decembrim.

28. Šā likuma 9.panta desmitajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2008.gada 1.jūnijam.

29. Līdz šā likuma 9.panta desmitajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.maijam piemēro Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija instrukciju Nr.13 "Kārtība, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali", ciktāl tā nav pretrunā ar šo likumu.

30. Šā likuma 17.panta pirmajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2008.gada 1.maijam.

31. Līdz šā likuma 17.panta pirmajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 30.aprīlim piemēro Ministru kabineta 2007.gada 8.maija instrukciju Nr.9 "Instrukcija par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem", ciktāl tā nav pretrunā ar šo likumu.

32. Valsts dibinātas augstākās izglītības institūcijas, kurām ir atvasinātas publiskas personas statuss, attiecībā uz zinātniskās darbības finansējumu šā likuma izpratnē tiek uzskatītas par budžeta finansētām institūcijām. Attiecībā uz pārējo finansējumu valsts dibinātas augstākās izglītības institūcijas, kuras ir atvasinātas publiskas personas, šā likuma izpratnē par budžeta finansētām institūcijām tiek uzskatītas no 2009.gada 1.janvāra."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

1.Ministru kabinets 2007.gada 8.maijā sēdē (protokollēmums 11.§  2.punkts) deva uzdevumu Finanšu ministrijai izstrādāt tiesību aktu „Grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību”, lai nodrošinātu 17.panta precizēšanu un ieviestu vienotus ilgtermiņa budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipus. Ministru kabinets 2007.gada 3.jūlija sēdē (protokollēmums 14. §  2.punkts deva uzdevumu Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumu Likuma par budžetu un finanšu vadību 47.panta 4.1 daļā, lai noteiktu kārtību, kādā atbildīgās iestādes pieņem lēmumus par asignējumu apturēšanu. Tāpat Ministru kabinets  2007.gada 28.augusta sēdē (protokollēmums 36§ 2.punkts) deva uzdevumu Finanšu ministrijai veikt grozījumu Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta pirmajā daļā.

2.Valsts sekretāru sanāksmē 2006.gada 9.septembrī Izglītības un zinātnes ministrija izsludināja likumprojektu „Augstākās izglītības likums”. Par minēto likumprojektu ir notikušas vairākas starpministriju sanāksmes, kuru rezultātā panākta vienošanās par Valsts kasē atvērto budžeta finansētu institūciju norēķinu kontu definēšanu, kā rezultātā nepieciešams veikt grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību.

3. Sakarā ar to, ka Ministru kabinetā līdz 1.septembrim ir jāpieņem jauni normatīvie dokumenti par rezultatīvo rādītāju pamatnostādnēm un stratēģiskās plānošanas sistēmas sasaisti ar uz rezultātu orientētu ministriju apstiprināto darbības stratēģiju novērtējumu, Likumā par budžetu un finanšu vadību (turpmāk- Likums) ir precizēts pants par rezultatīvajiem rādītājiem

4. Likumā ir nepieciešams veikt redakcionālus labojumus, kā arī saskaņot to ar esošajiem tiesību aktiem.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

1. Likumprojektā ir precizēti terminu „budžeta finansētas institūcijas”,  „budžeta iestāde”, kā arī termina „dotācija” skaidrojumi. Termini „budžeta finansētas institūcijas” un  „budžeta iestādes” un to lietojums likumā attiecībā uz valsts aģentūrām pārskatāms pēc  Publisko aģentūru tiesiskā regulējuma un finansēšanas modeļa pilnveidošanas koncepcijas apstiprināšanas Ministru kabinetā.

 

2. Saistībā ar jaunas rezultatīvo rādītāju noteikšanas, apstiprināšanas un atskaites sistēmas izstrādi un tās iekļaušanu politikas plānošanas procesā kā atsevišķu sadaļu, no Likuma izslēgti 17.panta otrās daļas 3.un 5.punkti, precizēta 46.panta piektā daļa.

3. Saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu projektu realizētājiem pēc projekta līgumu apstiprināšanas papildināts 9.pants ar 10 daļu.

4. Lai nodrošinātu vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēmas nepārtrauktību ir redakcionāli precizēta 17.panta pirmā un otrā daļa paredzot ilgtermiņa normatīvā dokumenta par budžeta pieprasījuma izstrādāšanas pamatprincipiem sagatavošanu.

5. Lai Valsts kase varētu efektīvāk nodrošināt savu funkciju izpildi, ir precizēts Likuma 23.pants, precizēts 37.panta trešās daļas 3. punkts un 4.punkts; precizēta 47.panta 4.¹daļas redakcija.

6. Likuma 36. panta ceturtā daļa deleģē Ministru kabinetam noteikt valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību (darbību secību), taču nedeleģē noteikt valsts aizdevumu izsniegšanas mērķus un subjektu loku. Atbilstoši Likumā noteiktajam deleģējumam 2007. gada 19. jūnijā tika pieņemti MK noteikumi Nr. 395 "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība", kas  nosaka valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību. Līdz ar to nepieciešams papildināt Likuma 36.panta pirmo daļu ar 6.punktu un jaunu piekto daļu, kas nosaka mērķus, kādiem drīkst izsniegt valsts aizdevumus un subjektu loku, kam ir tiesības saņemt valsts aizdevumus.

7. Lai sakārtotu Valsts kases kontu darbības nosacījumus, ir precizēta 27.panta pirmā un otrā daļa.

8. Likumā ir veikti redakcionāli labojumi – 5.panta desmitajā daļā, 9.panta piektās daļas 4.punktā, 9.1 panta pirmajā daļā, 28.panta pirmajā daļā, 46.panta trešajā daļā.

9. Sakarā ar to, ka tiek apzinātas budžeta institūciju sniegto maksas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas veicināšanas problēmas, pirmām kārtām ir nepieciešama valsts pārvaldes institūciju sniedzamo publisko un pārējo maksas pakalpojumu koncepcijas izstrāde. Līdz ar to ir mainīti termiņi pārejas noteikumu 17. un 26.punktos.

10. Anotācijas I.sadaļas 1.punktā minētās problēmas tiks atrisinātas pilnībā.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

2007.

2008.

2009.

2010.

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Likumprojekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija:

Likumprojekts šo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1.                Līdz 2008.gada 31.decembrim nepieciešams izdot likumprojekta 3.panta pirmajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes plāno, īsteno, uzskaita, uzrauga un atskaitās par valsts budžeta programmu (apakšprogrammu) rezultātiem un to rādītājiem.

2.                Līdz 2008.gada 1.novembrim nepieciešams izdot likumprojekta 3.panta otrajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no  valsts budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi.

3.                Atbilstoši likumprojekta 4.panta otrajā daļā minētajam deleģējumam, līdz 2008.gada 1.jūnijam nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā Finanšu ministrijas budžetā atsevišķā programmā plānoto apropriāciju Eiropas Savienības politiku instrumentiem un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansēšanai sadali paredzot līdzekļu piešķiršanu ministrijām un citām centrālajām iestādēm pēc projektu līgumu apstiprināšanas.

4. Atbilstoši likumprojekta 6.pantā, kas izteic Likuma par budžetu un finanšu vadību 17.panta pirmo daļu, minētajam deleģējumam, līdz 2008.gada 1.maijam jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā un iesniedz Finanšu ministrijai budžeta pieprasījumu.

 

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notika ar Latvijas Rektoru padomi un Latvijas Pašvaldību savienību.

 

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Pašvaldību savienībai nebija iebildumu, savukārt Latvijas Rektoru padomes viedoklis ir atspoguļots 24.augusta Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolā Nr.1. un Izziņā par ministriju un citu institūciju atzinumos sniegtajiem iebildumiem par likumprojektu „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”.

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Esošo institūciju funkcijas nepaplašinās. Likumprojekta pilnīga izpilde iespējama ar likumprojekta spēkā stāšanos, ievērojot anotācijas IV sadaļā noteikto.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams datu bāzē www.likumi.lv.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no likumprojekta, ir piemērojams vispārējais administratīvais process.

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā-

kultūras ministre                                                                        H.Demakova

 

Finanšu ministra vietā- kultūras ministre

Valsts sekretāres vietā- valsts sekretāres vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

H.Demakova

I.Gaugers

E.Strazdiņa

M.Radeiko

L.Ozoliņa

 

 

2007.09.13. 16:00

1246

L.Ozoliņa

7083823, Liga.Ozolina@fm.gov.lv